Förordning (1997:844) om förrättningsavgifter för Aktiebolaget Svensk Bilprovning

SFS nr
1997:844
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1997-11-06
Författningen har upphävts genom
SFS 2001:17
Upphävd
2001-03-01

Aktiebolaget Svensk Bilprovning får ta ut avgifter med högst
nedan angivna belopp för förrättningar som utförs av bolaget.

Med efterkontroll avses i denna förordning en sådan begränsad
kontrollbesiktning som anges i 81 § fordonskungörelsen
(1972:595).

Förrättning Avgift kronor
(exklusive mervärdesskatt)

Kontrollbesiktning Fullständig Efter-
kontroll kontroll

Kontrollbesiktning av
a) personbilar eller traktorer
(ombyggda bilar) 184 120
b) lastbilar eller bussar som har
en totalvikt av högst
3 500 kilogram 252 136
c) terrängvagnar med en tjänste-
vikt av högst 2 000 kilogram 252 136
d) lastbilar eller bussar som
har en totalvikt av mer än
3 500 men högst 7 000 kilogram 352 200
e) lastbilar eller bussar som har
en totalvikt av mer än
7 000 kilogram och högst
två axlar 456 250
f) lastbilar eller bussar som
har en totalvikt av mer än
7 000 kilogram och tre
eller flera axlar 550 300
g) motorcyklar, mopeder eller
terrängskotrar 192 120
h) husvagnar 140 100
i) andra släpvagnar, släpslädar
eller terrängsläp
1. med en totalvikt av högst
3 500 kilogram 140 100
2. med en totalvikt av mer än
3 500 kilogram och högst
två axlar 392 180
3. med en totalvikt av mer än
3 500 kilogram och tre eller
flera axlar 496 240

Registreringsbesiktning

Registreringsbesiktning av
a) personbilar eller traktorer
(ombyggda bilar) med en
totalvikt av högst 3 500
kilogram
1. som inte tidigare har godkänts
vid en registrerings-
besiktning eller
tagits upp i ett typintyg 456
2. som tidigare har godkänts vid
en registreringsbesiktning
eller tagits upp i ett
typintyg 400
b) lastbilar eller bussar med en
totalvikt av högst 3 500
kilogram
1. som inte tidigare har godkänts
vid en registreringsbesiktning
eller tagits upp i ett
typintyg 712
2. som tidigare har godkänts vid
en registreringsbesiktning
eller tagits upp i ett
typintyg 600
c) terrängvagnar med en
tjänstevikt av högst
2 000 kilogram
1. som inte tidigare har godkänts
vid en registreringsbesikt-
ning eller tagits upp i
ett typintyg 749
2. som tidigare har godkänts
vid en registreringsbesikt-
ning eller tagits upp i
ett typintyg 629
d) lastbilar eller bussar med en
totalvikt av mer än 3 500 men
högst 7 000 kilogram
1. som inte tidigare har godkänts
vid en registreringsbesikt-
ning eller tagits upp i
ett typintyg 728
2. som tidigare har godkänts
vid en registreringsbesikt-
ning eller tagits upp i ett
typintyg 576
e) lastbilar eller bussar med en
totalvikt av mer än 7 000
kilogram och högst två axlar
1. som inte tidigare har godkänts
vid en registreringsbesiktning
eller tagits upp i ett typ-
intyg 1 064
2. som tidigare har godkänts vid
en registreringsbesiktning
eller tagits upp i ett
typintyg 936
f) lastbilar eller bussar med en
totalvikt av mer än 7 000
kilogram och tre eller
flera axlar
1. som inte tidigare har godkänts
vid en registreringsbesiktning
eller tagits upp i ett
typintyg 1 216
2. som tidigare har godkänts vid
en registreringsbesiktning
eller tagits upp i ett
typintyg 1 048
g) motorcyklar eller terräng-
skotrar 440
h) husvagnar
1. som inte tidigare har godkänts
vid en registreringsbesiktning
eller tagits upp i ett
typintyg 672
2. som tidigare har godkänts vid
en registreringsbesiktning
eller tagits upp i ett
typintyg 624
i) andra släpvagnar, släpslädar
eller terrängsläp med en
totalvikt av högst 3 500
kilogram
1. som inte tidigare har godkänts
vid en registreringsbesikt-
ning eller tagits upp i
ett typintyg 624
2. som tidigare har godkänts vid
en registreringsbesiktning
eller tagits upp i ett
typintyg 520
j) andra släpvagnar, släpslädar
eller terrängsläp med en
totalvikt av mer än 3 500
kilogram och högst två axlar
1. som inte tidigare har godkänts
vid en registreringsbesikt-
ning eller tagits upp i ett
typintyg 808
2. som tidigare har godkänts vid
en registreringsbesikt-
ning eller tagits upp i
ett typintyg 656
k) andra släpvagnar, släpslädar
eller terrängsläp med en
totalvikt av mer än 3 500
kilogram och tre eller
flera axlar
1. som inte tidigare har godkänts
vid en registreringsbesikt-
ning eller tagits upp i ett
typintyg 888
2. som tidigare har godkänts
vid en registreringsbesikt-
ning eller tagits upp i ett
typintyg 712
l) amatörbyggda fordon;
tilläggsavgifter till a och g 176
m) ombyggda fordon; tilläggs-
avgifter till a och g 120
n) bilar som avses bli godkända
för persontransporter
i beställningstrafik med
lättare fordon;
tilläggsavgifter till a och b 112
o) bilar med bostadsinredning;
tilläggsavgifter till a, b,
d, e och f 112

Registreringbesiktning, begränsad
till identifiering och undersökning
av ursprung 864

Registreringsbesiktning, begränsad
till identifiering
och kontroll av överensstämmelse med
EG-typgodkännande 430

Mopedbesiktning

Mopedbesiktning 272

Nationell typbesiktning
Nationell typbesiktning av
a) personbilar, lastbilar
eller bussar med en
totalvikt av högst 3 500
kilogram, en grundmodell 12 480
b) terrängvagnar med en
tjänstevikt av högst
2 000 kilogram, en
grundmodell 10 060
c) lastbilar eller bussar med en
totalvikt av mer än 3 500
kilogram, en grundmodell 16 790
d) motorcyklar eller terräng-
skotrar, en grundmodell 6 900
e) husvagnar, en grundmodell 6 500
f) andra släpvagnar med broms-
utrustning och med en
totalvikt av högst 3 500
kilogram, en grundmodell 5 040
g) andra släpvagnar med broms-
utrustning och med en
totalvikt av mer än
3 500 kilogram,
en grundmodell 10 060
h) släpvagnar utan bromsutrust-
ning, släpslädar eller
terrängsläp, en grundmodell 2 560
i) mopeder, en grundmodell 9 950

Exportvagnsbesiktning

Exportvagnsbesiktning 432

Kopplingsbesiktning

Kopplingsbesiktning
a) om besiktningen görs i
samband med registrerings-
eller kontrollbesiktning 456
b) i andra fall 640

Lämplighetsbesiktning

Lämplighetsbesiktning av fordon som
avses i 70 § första stycket
fordonskungörelsen (1972:595)
a) om besiktningen görs i
samband med registrerings-
eller kontrollbesiktning 120
b) övriga fall 152

Besiktning för viss internationell
godsbefordran på väg under
tullförsegling (TIR-besiktning)
a) typbesiktning 4 000
b) första besiktning 1 208
c) återkommande besiktning 1 040

Besiktning för befordran av farligt
gods på väg
(ADR- respektive ADR-S-besiktning)
a) första besiktning
1. grundavgift 688
2. avgift för varje ämnesklass
som besiktningen avser 384
b) återkommande besiktning 632

Besiktning för internationell
befordran av lättfördärvliga
livsmedel (ATP-besiktning)
a) första besiktning 3 512
b) återkommande besiktning 2 712

Särskild besiktning föreskriven
av Vägverket eller en länsstyrelse
i ett dispensärende
a) av släpvagnar, släpslädar
eller terrängsläp med
en totalvikt av mer än
3 500 kilogram 704
b) i övriga fall 536
Utfärdande av ett intyg enligt 34 §
bilregisterkungörelsen (1972:599) 112

Aktiebolaget Svensk Bilprovning får differentiera avgifterna
för kontrollbesiktning inom inställelseterminen. Avgifterna får
därvid överstiga de ovan angivna beloppen med högst 20 procent.
De genomsnittliga avgifterna får dock inte överstiga de angivna
beloppen.

För begränsad registreringsbesiktning i den omfattning
Vägverket bestämmer samt för registreringsbesiktning av ett
begagnat EG-typgodkänt fordon med giltigt intyg om
överensstämmelse skall lägre avgift debiteras.

För mer begränsad typbesiktning än besiktning av en grundmodell
skall lägre avgift debiteras. I avgiften för typbesiktning
ingår granskning genom stickprov av fordon för vilka det
utfärdats typintyg.

Om en kund, som har bokat tid uteblir från besiktning, får
Aktiebolaget Svensk Bilprovning ta ut hälften av avgiften för
besiktningen, dock högst 1 000 kronor exklusive mervärdesskatt.

För förrättning som efter överenskommelse med kund utförs
utanför ordinarie arbetstid, på annan plats än vid
bilprovningsstation eller med högre servicegrad än den normala
får Aktiebolaget Svensk Bilprovning även ta ut en avgift som
täcker merkostnaderna.

Övergångsbestämmelser

1997:844

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1998, då
förordningen (1993:446) om förrättningsavgifter för
Aktiebolaget Svensk Bilprovning skall upphöra att gälla. Den
nya förordningen tillämpas även på ansökan som gjorts tidigare
och som avser godkännande enligt bilavgasförordningen
(1991:1481) för motorfamilj avseende bilar av 1998 års modell.

2001:17

Förordningen skall tillämpas till dess att Vägverkets
föreskrifter enligt den nya förordningen har trätt i kraft och
även därefter för förrättningar som har påbörjats dessförinnan.