Ellag (1997:857)

SFS nr
1997:857
Departement/myndighet
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
1997-11-20
Ändring införd
t.o.m. SFS 2015:259

1 kap. Inledande bestämmelser

Lagens tillämpningsområde

1 § I denna lag ges föreskrifter om elektriska anläggningar, om
handel med el i vissa fall samt om elsäkerhet. Lag (2008:265).

Definitioner

2 § Med elektrisk anläggning avses i denna lag en anläggning
med däri ingående särskilda föremål för produktion, överföring
eller användning av el.

Om olika delar av en och samma anläggning har skilda
innehavare, anses varje sådan del som en särskild anläggning.
Om en anläggning för användning av el är ansluten till en eller
flera andra sådana anläggningar och är anläggningarna i samma
innehavares hand, skall anläggningarna anses som en och samma
anläggning.

3 § Elektriska anläggningar indelas med hänsyn till
farlighetsgraden i starkströmsanläggningar och
svagströmsanläggningar.

Närmare bestämmelser om denna indelning meddelas av regeringen
eller den myndighet som regeringen bestämmer.

4 § Med nätverksamhet avses att ställa elektriska
starkströmsledningar till förfogande för överföring av el. Till
nätverksamhet hör också projektering, byggande och underhåll av
ledningar, ställverk och transformatorstationer, anslutning av
elektriska anläggningar, mätning och beräkning av överförd
effekt och energi samt annan verksamhet som behövs för att
överföra el på det elektriska nätet.

Med anslutning av elektriska anläggningar avses också
återinkoppling av en befintlig anläggning och höjning av
avtalad effekt i inmatnings- eller uttagspunkt.
Lag (1999:770).

4 a § Med stamledning avses en ledning med en spänning om 220
kilovolt eller mer.

Med regionledning avses en ledning som omfattas av en
nätkoncession för linje och där spänningen understiger 220
kilovolt. Lag (2009:892).

4 b § Har upphävts genom lag (2008:265).

5 § Med nättariff avses avgifter och övriga villkor för
överföring av el och för anslutning till en ledning eller ett
ledningsnät.

5 a § Med intäktsram avses i denna lag de samlade intäkter som
en nätkoncessionshavare högst får uppbära från nätverksamheten
under en tillsynsperiod. Lag (2011:712).

5 b § Med stamnätsföretag avses i denna lag den som innehar
nätkoncession för stamnätet eller största delen därav.
Lag (2011:712).

6 § Med elleverantör avses den som yrkesmässigt levererar el
som har producerats av honom själv eller någon annan.

En elanvändare som importerar el skall fullgöra de skyldigheter
som åligger en elleverantör.

Regeringen får föreskriva undantag från första stycket för
verksamhet inom en byggnad eller ett begränsat område.
Lag (1999:770).

7 § Regeringen skall utse en myndighet som skall handlägga de
frågor som enligt denna lag eller enligt föreskrifter som har
meddelats med stöd av lagen ligger på nätmyndigheten.
Lag (1999:770).

2 kap. Nätkoncession m.m.

Allmänt om nätkoncession

1 § En elektrisk starkströmsledning får inte byggas eller
användas utan tillstånd (nätkoncession). Till byggandet av en
ledning räknas även schaktning, skogsavverkning eller
liknande åtgärder för att bereda plats för ledningen.
Lag (2013:207).

1 a § Nätmyndigheten prövar frågor om nätkoncession enligt
detta kapitel, om inte annat anges.

I 1 b §, 4 a § andra stycket, 5 § andra stycket, 11 a § andra
stycket, 15 a §, 15 b § tredje stycket, 15 j § andra stycket,
16 § fjärde stycket, 16 a § tredje stycket, 17 § tredje
stycket och 18 § tredje stycket finns det bestämmelser om att
regeringen prövar frågor om nätkoncession i vissa fall.

Regeringen får också pröva sådana frågor om nätkoncession som
har betydelse för försvaret, om Försvarsmakten begär det.
Nätmyndigheten ska i ett sådant fall överlämna frågan om
prövningsmyndighet till regeringen för avgörande.
Lag (2013:207).

1 b § Regeringen prövar ärenden om meddelande av
nätkoncession, om ärendet avser en utlandsförbindelse eller
det i ärendet finns en fråga om tillstånd till expropriation
som ska prövas av regeringen. Lag (2013:207).

2 § En nätkoncession ska avse en ledning med i huvudsak
bestämd sträckning (nätkoncession för linje) eller ett
ledningsnät inom ett visst område (nätkoncession för
område).

I ett beslut om nätkoncession för område ska en högsta
tillåtna spänning för ledningsnätet anges. När en sådan
spänning bestäms ska följande särskilt beaktas:

1. den spänning som kan förutses behövas för att driva
ledningsnätet,

2. inverkan på miljön vid en framtida utbyggnad av nätet,

3. säkerställandet av en samhällsekonomiskt motiverad
utbyggnad av nätet, och

4. konsekvenser för berörda kunder.
Lag (2013:207).

3 § En transformator- eller kopplingsstation som skall anslutas
till en eller flera nya ledningar för vilka det krävs
nätkoncession för linje får inte börja byggas förrän
nätkoncession har meddelats för byggande av minst en av de nya
ledningarna.

4 § Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från
kravet på nätkoncession enligt 1 § och förbudet att börja
bygga enligt 3 § i fråga om vissa slag av ledningar eller
stationer eller i fråga om ledningar eller stationer inom
vissa områden. En sådan föreskrift får dock inte avse
utlandsförbindelser.

Nätmyndigheten ska i det enskilda fallet, efter ansökan av
den som avser att bygga eller som använder en elektrisk
starkströmsledning, lämna ett bindande besked om huruvida
ledningen omfattas av föreskrifter som har meddelats med stöd
av första stycket.

Ansökan om ett bindande besked får även göras av innehavaren
av nätkoncessionen för det område, där ledningen eller
ledningarna är belägna. Lag (2013:207).

4 a § Nätmyndigheten får i ett enskilt fall medge undantag
från kravet på nätkoncession enligt 1 § för ledningar som var
i bruk den 1 januari 1998. Ett sådant beslut om undantag ska
avse en bestämd tid, som får förlängas.

Regeringen prövar frågor om medgivande av undantag, om
ärendet avser en utlandsförbindelse. Lag (2013:207).

5 § Nätmyndigheten får, om det finns särskilda skäl, medge
att en elektrisk starkströmsledning får byggas redan innan
nödvändig nätkoncession har meddelats eller att en
transformator- eller kopplingsstation får byggas trots det
som anges i 3 §. När en sådan ledning är färdig att tas i
bruk får nätmyndigheten medge att ledningen används tills
vidare under högst tre år i avvaktan på att ansökan om
nätkoncession slutligt avgörs.

Regeringen prövar frågor om medgivande, om ärendet avser en
utlandsförbindelse. Lag (2013:207).

Förutsättningar för meddelande av nätkoncession

6 § Nätkoncession får meddelas endast om anläggningen är
lämplig från allmän synpunkt.

7 § En nätkoncession för linje får endast om det finns
särskilda skäl meddelas för en ledning som är avsedd för
spänning som inte överstiger högsta tillåtna spänning för de
områden med nätkoncession som berörs av ledningen.

8 § En nätkoncession för linje får inte strida mot en
detaljplan eller områdesbestämmelser. Om syftet med planen
eller bestämmelserna inte motverkas, får dock mindre avvikelser
göras. Lag (1998:854).

8 a § Vid prövning av frågor om meddelande av nätkoncession
för linje ska bestämmelserna i 2-4 kap. och 5 kap. 3 §
miljöbalken tillämpas.

En miljökonsekvensbeskrivning ska ingå i en ansökan om
nätkoncession för linje. För förfarandet, kraven på
miljökonsekvensbeskrivningen samt planer och planeringsunderlag
gäller 6 kap. miljöbalken.

Trots det som sägs i första och andra styckena behöver frågor
som har prövats i ett mål eller ärende om tillstånd enligt
miljöbalken inte prövas på nytt i ärendet om nätkoncession.
Om det i målet eller ärendet om tillstånd enligt miljöbalken
finns en miljökonsekvensbeskrivning som beskriver de direkta
och indirekta effekter på människors hälsa och miljön som
linjen kan medföra, behöver det inte finnas någon särskild
miljökonsekvensbeskrivning i koncessionsärendet.
Lag (2010:893).

8 b § Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från
kravet på miljökonsekvensbeskrivning enligt 8 a § andra
stycket för anläggningar vars miljöpåverkan kan antas bli
mindre betydande. Lag (2013:207).

9 § Nätkoncession för område får meddelas endast om området
utgör en med hänsyn till nätverksamheten lämplig enhet.
Nätkoncession får inte meddelas för ett område som helt eller
delvis sammanfaller med ett annat koncessionsområde.

10 § Nätkoncession får beviljas endast den som från allmän
synpunkt är lämplig att utöva nätverksamhet. Nätkoncession för
område får beviljas endast den som dessutom är lämplig att
bedriva nätverksamhet inom det begärda området.

Nätkoncession för en utlandsförbindelse får beviljas och
innehas av endast ett stamnätsföretag eller en juridisk person
där ett sådant företag har ett bestämmande inflytande.

Nätkoncession får dock beviljas även andra om ledningen är av
mindre betydelse för det samlade överföringsnätet till
utlandet. Lag (2011:712).

Villkor för nätkoncession

11 § En nätkoncession skall förenas med de villkor som behövs
för att skydda allmänna intressen och enskild rätt samt med de
villkor för anläggningens utförande och nyttjande som behövs av
säkerhetsskäl eller för att i övrigt skydda människors hälsa
och miljön mot skador och olägenheter och främja en långsiktigt
god hushållning med mark och vatten och andra resurser eller
som av annat skäl behövs från allmän synpunkt. Lag (1998:854).

11 a § En nätkoncession får för sin giltighet göras beroende av
att den som innehar koncessionen ställer säkerhet för
kostnaderna att ta bort ledningen med tillhörande anläggningar
och att vidta andra åtgärder för återställning. Staten,
kommuner, landsting och kommunalförbund behöver inte ställa
säkerhet.

Om det kan antas att den ställda säkerheten inte längre är
tillräcklig, får regeringen eller, efter regeringens
bemyndigande, nätmyndigheten besluta om ytterligare säkerhet.

I fråga om beskaffenheten av säkerheten gäller 2 kap. 25 §
utsökningsbalken. Säkerheten skall prövas av den myndighet som
prövar frågan om nätkoncession och förvaras av länsstyrelsen.
Lag (1998:854).

12 § Gränserna för en nätkoncession för område får ändras av
nätmyndigheten, om det behövs för en ändamålsenlig
nätverksamhet och det kan ske utan synnerlig olägenhet för
koncessionshavaren.

I 5 kap. 25 och 27 §§ finns bestämmelser om fördelning av
intäktsramen vid ändring av koncessionsgränser.
Lag (2009:892).

Nätkoncessions giltighetstid

13 § En nätkoncession gäller tills vidare.

En nätkoncession för linje får dock begränsas att gälla för
en viss tid, om sökanden begär det eller om det annars finns
särskilda skäl. Giltighetstiden får i ett sådant fall vara
som längst femton år.

Giltighetstiden för en nätkoncession för linje som meddelas
med anledning av återkallelse av en nätkoncession enligt 18 §
första stycket 2 eller 3 får inte sträcka sig längre än den
återkallade nätkoncessionens giltighetstid. Lag (2013:207).

Förlängning av giltighetstiden

14 § En nätkoncession för linje, som har meddelats för en
viss tid enligt 13 § andra stycket, får förlängas med upp
till femton år i taget efter ansökan av
nätkoncessionshavaren. Om sökanden begär det, får det
beslutas att nätkoncessionen i stället ska gälla tills
vidare.

Vid prövning av en ansökan enligt första stycket tillämpas
6–8 a, 10 och 11 §§.

En ansökan enligt första stycket ska göras senast två år före
koncessionstidens utgång. Nätkoncessionen gäller till dess
att ansökningen har prövats slutligt.

Om det finns särskilda skäl, får en nätkoncessions
giltighetstid förlängas även om giltighetstiden inte har löpt
ut. Lag (2013:207).

15 § Om det finns särskilda skäl får, på ansökan av
nätkoncessionshavaren, giltighetstiden för en nätkoncession
för linje, som har meddelats för en viss tid, förlängas
tillfälligt på oförändrade villkor. En tillfällig förlängning
får meddelas för högst fem år.

Ett ärende enligt första stycket får avgöras utan att någon
annan än sökanden haft tillfälle att yttra sig.
Lag (2013:207).

15 a § Regeringen prövar ärenden om förlängning av en
nätkoncessions giltighetstid enligt 14 eller 15 §, om ärendet
avser en utlandsförbindelse. Lag (2013:207).

Omprövning av nätkoncession

15 b § En nätkoncession för linje som gäller tills vidare får
omprövas i fråga om ledningens sträckning, tillåten spänning
och villkor.

En omprövning får göras först fyrtio år efter det att
nätkoncessionen meddelades. Om nätkoncessionen gäller tills
vidare efter ett beslut enligt 14 § första stycket andra
meningen, ska tiden dock räknas från dagen för det beslutet.

Regeringen omprövar en nätkoncession som avser en
utlandsförbindelse. Lag (2013:207).

15 c § Nätmyndigheten får besluta att en omprövning enligt
15 b § ska inledas efter ansökan av nätkoncessionshavaren
eller en kommun eller en länsstyrelse som berörs av
nätkoncessionen. Nätmyndigheten får också besluta att inleda
en omprövning på eget initiativ.

En ansökan om omprövning ska ges in till nätmyndigheten.
Lag (2013:207).

15 d § En omprövning enligt 15 b § ska inledas, om en
omprövning är motiverad med hänsyn till de intressen som
anges i 2–4 kap. miljöbalken eller något annat angeläget
allmänt intresse.

En omprövning ska också inledas på ansökan av
nätkoncessionshavaren, om en omprövning är motiverad för att
säkerställa en ändamålsenlig och effektiv drift av
nätverksamheten. Lag (2013:207).

15 e § Om nätmyndigheten beslutar att en omprövning enligt 15 b §
ska inledas i fråga om en nätkoncession som avser en
utlandsförbindelse, ska myndigheten utreda ärendet och
därefter med eget yttrande överlämna ärendet till regeringens
prövning. Lag (2013:207).

15 f § En omprövning enligt 15 b § ska avse följande krav:

1. att anläggningen är lämplig från allmän synpunkt,

2. att ledningen är avsedd för en sådan spänning som anges i
7 §, och

3. att nätkoncessionen uppfyller föreskrifterna i 8 §.

Nätkoncessionen får vid omprövning förenas med sådana villkor
som anges i 11 §. Lag (2013:207).

15 g § Vid en omprövning enligt 15 b § tillämpas 2–4 kap. och
5 kap. 3 § miljöbalken.

Nätkoncessionshavaren ska upprätta en
miljökonsekvensbeskrivning vid en omprövning. För
förfarandet, kraven på miljökonsekvensbeskrivningen samt
planer och planeringsunderlag tillämpas 6 kap. miljöbalken.

Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från kravet
på miljökonsekvensbeskrivning enligt andra stycket för
anläggningar vars miljöpåverkan kan antas vara mindre
betydande. Lag (2013:207).

15 h § Nätkoncessionshavaren ska tillhandahålla den utredning
som behövs för omprövningen.

Nätmyndigheten får förelägga nätkoncessionshavaren att ge in
den utredning som behövs. Ett sådant beslut om föreläggande
får förenas med vite. Lag (2013:207).

15 i § Sedan en omprövning enligt 15 b § har gjorts får en
sådan omprövning göras på nytt först fyrtio år efter beslutet
i det tidigare omprövningsärendet. Lag (2013:207).

Ändring av villkor

15 j § Villkor för en nätkoncession får ändras eller upphävas
efter ansökan av nätkoncessionshavaren.

Regeringen prövar frågor enligt första stycket, om ärendet
avser en utlandsförbindelse. Lag (2013:207).

15 k § Villkoren för en nätkoncession för område får även
utan ansökan omprövas sedan tjugofem år förflutit efter det
att villkor senast meddelades. Nätkoncessionen får då förenas
med nya villkor. Lag (2013:207).

Överlåtelse av nätkoncession

16 § En nätkoncession får inte överlåtas utan tillstånd.

Vid prövning av en ansökan om överlåtelse av nätkoncession
ska 10 § tilllämpas. Detsamma gäller vid prövning av en
ansökan om nätkoncession i anledning av återkallelse av en
nätkoncession enligt 18 § första stycket 2 eller 3.

Om en intäktsram vid överlåtelsen ska fördelas enligt 5 kap.
25 § andra stycket, får tillstånd till överlåtelse inte
lämnas om inte fördelningen har godkänts enligt 26 § första
stycket samma kapitel.

Regeringen prövar ärenden om tillstånd enligt första stycket,
om ärendet avser en utlandsförbindelse. Lag (2013:207).

Färdigställande av ledning

16 a § En innehavare av en nätkoncession för linje ska senast
fem år efter det att beslutet att meddela nätkoncession
vunnit laga kraft ha färdigställt den ledning som
nätkoncessionen avser.

Om det finns särskilda skäl, får tiden för färdigställande
förlängas efter ansökan av nätkoncessionshavaren. Ett beslut
om förlängning ska meddelas för viss tid.

Regeringen prövar ärenden om förlängning enligt andra
stycket, om ärendet avser en utlandsförbindelse.
Lag (2013:207).

16 b § En innehavare av en nätkoncession för linje ska senast
tre månader innan tiden för färdigställande enligt 16 a §
löper ut till nätmyndigheten redovisa i vilken utsträckning
ledningen är färdigställd. Lag (2013:207).

16 c § En innehavare av en nätkoncession för område ska till
nätmyndigheten anmäla de ledningar med en högre spänning än
20 kilovolt som nätkoncessionshavaren har byggt inom området.
Anmälan ska göras senast sex månader efter det att ledningen
färdigställts. Lag (2013:207).

Rätt att ta ledning ur bruk

17 § En nätkoncessionshavare får tillfälligt ta en ledning
som omfattas av nätkoncession för linje ur bruk. Ledningen
får dock inte utan tillstånd vara ur bruk längre tid än
sammanlagt tre år.

Tillstånd enligt första stycket får inte meddelas, om det är
olämpligt från elförsörjningssynpunkt. Ett tillstånd ska
meddelas för viss tid.

Regeringen prövar ärenden om tillstånd enligt första stycket,
om ärendet avser en utlandsförbindelse. Lag (2013:207).

Återkallelse av nätkoncession

18 § En nätkoncession ska återkallas helt eller delvis,

1. om en ledning eller ett ledningsnät inte längre behövs för
en säker elförsörjning,

2. om staten, med stöd av 1 kap. 5 § lagen (2004:875) om
särskild förvaltning av vissa elektriska anläggningar, löser
in den eller de ledningar som avses med nätkoncessionen,
eller

3. om nätkoncessionshavaren inte längre uppfyller villkoren
enligt 10 § andra stycket första meningen för att inneha
nätkoncessionen.

En nätkoncession får också återkallas helt eller delvis, om
nätkoncessionshavaren inte har färdigställt en ledning i rätt
tid enligt 16 a §.

En fråga om återkallelse av en nätkoncession som avser en
utlandsförbindelse prövas av regeringen. Lag (2013:207).

Återställningsåtgärder

19 § Om en nätkoncession upphör att gälla, är den som senast
haft nätkoncessionen skyldig att ta bort ledningen med
tillhörande anläggningar och vidta andra åtgärder för
återställning, om det behövs från allmän eller enskild
synpunkt.

I samband med att nätkoncessionen upphör skall nätmyndigheten
fastställa koncessionshavarens skyldigheter enligt första
stycket.

Om den som senast har haft nätkoncessionen inte fullgör sina
skyldigheter enligt första stycket, får nätmyndigheten
förelägga honom vid vite att fullgöra skyldigheterna eller
besluta att åtgärderna skall vidtas på koncessionshavarens
bekostnad. Ett beslut om att åtgärderna skall vidtas på
koncessionshavarens bekostnad får verkställas.

20 § Om en elektrisk starkströmsledning har byggts utan
nätkoncession, där sådan behövs, får nätmyndigheten förelägga
ledningens innehavare att ta bort ledningen med tillhörande
anläggningar och vidta andra åtgärder för återställning, om det
behövs från allmän eller enskild synpunkt.

Om ledningens innehavare inte fullgör sina skyldigheter enligt
första stycket, får nätmyndigheten förelägga honom vid vite att
fullgöra skyldigheterna eller besluta att åtgärderna skall
vidtas på koncessionshavarens bekostnad. Ett beslut om att
åtgärderna skall vidtas på koncessionshavarens bekostnad får
verkställas.

21 § Om någon annans mark behöver tas i anspråk för sådana
återställningsåtgärder som avses i 19 eller 20 §, får
nätmyndigheten besluta att tillträde till marken skall lämnas
under viss tid.

Återställningsåtgärderna skall utföras så, att minsta skada och
intrång vållas. Byggnader får uppföras eller vägar byggas
endast om markens ägare och den som har nyttjanderätt eller
servitut avseende marken samtyckt till det eller nätmyndigheten
lämnat tillstånd till åtgärden. Tillstånd får lämnas endast om
åtgärden är oundgängligen nödvändig för att
återställningsåtgärderna skall kunna vidtas.

Om återställningsåtgärderna föranleder skada eller intrång,
skall ersättning för detta lämnas. Talan om ersättning väcks
vid den mark- och miljödomstol inom vars område marken eller
större delen av denna ligger. Lag (2010:935).

Flyttning av ledning i vissa fall

22 § Innehavaren av en elektrisk ledning som har dragits fram
inom området för en befintlig allmän väg, enskild väg som hålls
öppen för trafik, järnväg, tunnelbana eller spårväg eller kanal
eller annan sådan vattentrafikled (trafikled) är skyldig att,
vid ändring av trafikleden, vidta de åtgärder med ledningen som
behövs för att ändringen av trafikleden skall kunna genomföras.
Ledningens innehavare skall svara för kostnaderna för dessa
åtgärder.

23 § Om syftet med en ledning är att överföra el för belysning
av en allmän väg, skall väghållaren ersätta ledningens
innehavare för kostnader som avses i 22 §. Om ledningen även
tjänar annat ändamål, skall ersättningen bestämmas efter vad
som är skäligt med hänsyn till omständigheterna.

Om det i fall som avses i 22 § har vidtagits åtgärder med en
ledning där denna korsar en trafikled, skall den som förvaltar
trafikleden ersätta ledningens innehavare för kostnaderna för
andra åtgärder än flyttning av stolpe, stag eller liknande
anordning inom trafikledens område.

24 § Om en ledning som har dragits fram inom område för en
befintlig trafikled leder till ökade kostnader för trafikledens
underhåll, skall innehavaren av ledningen ersätta dessa ökade
kostnader.

25 § Om arbete på en ledning som är belägen inom område för
annan trafikled än allmän väg kan inverka på trafiksäkerheten
eller om arbetet medför större ingrepp i trafikleden, skall det
utföras efter anvisningar av den som förvaltar trafikleden
eller genom hans försorg. Ledningens innehavare svarar för
kostnaderna för arbetet, om inte annat följer av 23 §.

I fråga om arbete med ledning inom område för allmän väg gäller
särskilda bestämmelser.

26 § Innehavare av en starkströmsledning inom område för
järnväg skall ersätta den kostnad och skada som kan komma att
tillfogas järnvägsföretaget genom att ledningen dras fram,
begagnas eller underhålls.

3 kap. Nätverksamhet m.m.

Inledande bestämmelse

1 § Ett företag som bedriver nätverksamhet ansvarar för drift
och underhåll och, vid behov, utbyggnad av sitt ledningsnät
och, i tillämpliga fall, dess anslutning till andra
ledningsnät. Företaget svarar också för att dess ledningsnät är
säkert, tillförlitligt och effektivt och för att det på lång
sikt kan uppfylla rimliga krav på överföring av el.
Lag (2005:404).

Avgränsning av nätverksamhet

1 a § En juridisk person som bedriver nätverksamhet får inte
bedriva produktion av eller handel med el. Ett stamnätsföretag
får inte heller bedriva produktion av eller handel med
naturgas.

Utan hinder av första stycket får produktion av el bedrivas
tillsammans med nätverksamhet av samma juridiska person, om
produktionen

1. uteslutande är avsedd att täcka nätförluster, eller

2. sker tillfälligt i syfte att ersätta utebliven el vid
elavbrott. Lag (2011:712).

1 b § Ett företag som bedriver nätverksamhet och som ingår i

en koncern vars samlade elnät har minst 100 000 elanvändare
ska till sin organisation och sitt beslutsfattande vara
åtskilt från företag som bedriver produktion av eller handel
med el. Med elanvändare ska därvid förstås den som enligt
avtal med den som bedriver nätverksamheten tar ut el från
elnätet i en eller flera uttagspunkter.

I ett nätföretag som avses i första stycket får inte en
styrelseledamot, verkställande direktör eller firmatecknare
samtidigt vara styrelseledamot, verkställande direktör eller
firmatecknare i ett företag som bedriver produktion av eller
handel med el. Lag (2009:1045).

1 c § Ett nätföretag som avses i 1 b § första stycket får
inte bevilja anställda i ledande ställning löner eller andra
förmåner som grundar sig på resultatet i de delar av
koncernen som bedriver produktion av eller handel med el.
Lag (2009:1045).

1 d § Ett nätföretag som avses i 1 b § första stycket ska
liksom sitt moderföretag se till att nätföretaget har den
faktiska beslutanderätten som är självständig i förhållande
till övriga delar av koncernen när det gäller de tillgångar
som nätföretaget behöver för att trygga drift, underhåll och
utbyggnad av nätet.

Det som föreskrivs i första stycket hindrar inte att
nätföretagets ägare har sådan insyn och utövar sådan styrning
som krävs för att säkerställa en rimlig avkastning på de
investeringar som gjorts i nätföretaget. Ett moderföretag får
dock inte ge instruktioner för den löpande förvaltningen
eller för särskilda beslut om byggande eller modernisering av
ledningsnät, om inte instruktionerna avser beslut som går
utöver de ekonomiska ramar som fastställts av bolagsstämman
eller motsvarande organ i ett dotterföretag. Lag (2009:1045).

1 e § Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande,
nätmyndigheten får meddela föreskrifter om de villkor som ska
gälla för att kraven enligt 1 b och 1 d §§ ska vara
uppfyllda. Lag (2009:1045).

1 f § Ett stamnätsföretag ska vara oberoende av företag som
bedriver produktion av eller handel med el eller naturgas.
Lag (2011:712).

1 g § Den som ensam eller tillsammans med någon annan utövar
kontroll över ett företag som bedriver produktion av eller
handel med el eller naturgas, får inte utöva kontroll över
eller någon rättighet gentemot ett stamnätsföretag.

Den som ensam eller tillsammans med någon annan utövar
kontroll över ett stamnätsföretag, får inte utöva kontroll
över eller någon rättighet gentemot ett företag som bedriver
produktion av eller handel med el eller naturgas.

Den som ensam eller tillsammans med någon annan får utse
ledamöter till styrelsen eller motsvarande organ hos ett
stamnätsföretag, får inte utöva kontroll över eller någon
rättighet gentemot ett företag som bedriver produktion av
eller handel med el. Lag (2011:712).

1 h § Det som anges i 1 g § gäller inte kontroll eller
rättighet som utövas av staten genom regeringen.

Det som anges i 1 g § första och andra styckena om företag som
bedriver produktion av eller handel med el gäller inte en
elanvändare som själv producerar eller levererar el eller
ensam eller tillsammans med någon annan kontrollerar ett
företag som bedriver sådan verksamhet, förutsatt att
elanvändaren är nettoförbrukare och värdet av den el som denne
säljer till någon annan är obetydligt i förhållande till övrig
näringsverksamhet.

Vid tillämpningen av andra stycket ska elanvändaren anses vara
nettoförbrukare om den genomsnittliga elförbrukningen är
större än produktionen per år räknat. I produktionen ska vid
beräkningen ingå den el elanvändaren själv producerar och
dennes andel i den el som produceras av ett företag som
elanvändaren kontrollerar ensam eller tillsammans med någon
annan. Lag (2011:712).

1 i § Bestämmelserna i 1 f och 1 g §§ hindrar inte att ett
stamnätsföretag bedriver sådan produktion av el som avses i
1 a § andra stycket eller ingår i samma koncern som ett
företag som bedriver produktion av el som uteslutande är
knuten till driften av stamnätsföretagets ledningsnät.
Lag (2011:712).

1 j § En styrelseledamot, verkställande direktör,
firmatecknare eller annan person med liknande ställning i ett
stamnätsföretag får inte samtidigt ha en motsvarande ställning
i ett företag som bedriver produktion av eller handel med el
med undantag för ett sådant produktionsföretag som avses i
1 i §. Lag (2011:712).

1 k § Om ett stamnätsföretag ingår i en koncern där en annan
del bedriver produktion av eller handel med el, får åtgärder
som vidtas av företag i koncernen för att säkerställa att
kraven i 1 f, 1 g och 1 j §§ är uppfyllda inte innebära att
personal eller kommersiellt känsliga uppgifter överförs från
stamnätsföretaget till ett företag som bedriver produktion av
eller handel med el. Lag (2011:712).

Redovisning av nätverksamhet

2 § Nätverksamhet ska ekonomiskt redovisas skilt från annan
verksamhet. Lag (2008:265).

3 § /Upphör att gälla U:2015-07-01/
Redovisning av nätverksamhet som grundas på nätkoncession
för område ska avse varje område för sig. Nätmyndigheten ska
dock besluta att en nätkoncessionshavares samtliga områden
som ligger geografiskt nära varandra ska redovisas samlat, om
inte områdena sammantagna utgör en för nätverksamhet olämplig
enhet.

Beslut i frågan om områden som avses i första stycket ska
omfattas av samlad redovisning ska fattas när det finns ett
lagakraftvunnet beslut om meddelande av en nätkoncession
enligt 2 kap. 1 §, om ändring av gränserna för en
nätkoncession för område enligt 2 kap. 12 §, om tillstånd
till överlåtelse av en nätkoncession enligt 2 kap. 16 § eller
om återkallelse av en nätkoncession enligt 2 kap. 18 §. Ett
sådant beslut får också fattas när i övrigt ändrade
förhållanden föranleder det.

I ett beslut om samlad redovisning eller ändring av sådana
beslut ska det anges när den samlade redovisningen ska
påbörjas eller upphöra.

I områden som redovisas samlat ska en enhetlig nättariff
tillämpas från den dag som nätmyndigheten anger i beslutet.
Tiden får inte sättas senare än fem år från beslutet om
samlad redovisning eller beslutet om ändring av ett sådant
beslut. Lag (2013:207).

3 § /Träder i kraft I:2015-07-01/
Redovisning av nätverksamhet som grundas på nätkoncession
för område ska avse varje område för sig. Nätmyndigheten ska
dock besluta att en nätkoncessionshavares samtliga områden
som ligger geografiskt nära varandra ska redovisas samlat, om
inte områdena sammantagna utgör en för nätverksamhet olämplig
enhet.

Beslut i frågan om områden som avses i första stycket ska
omfattas av samlad redovisning ska fattas när det finns ett
lagakraftvunnet beslut om meddelande av en nätkoncession
enligt 2 kap. 1 §, om ändring av gränserna för en
nätkoncession för område enligt 2 kap. 12 §, om tillstånd
till överlåtelse av en nätkoncession enligt 2 kap. 16 § eller
om återkallelse av en nätkoncession enligt 2 kap. 18 §. Ett
sådant beslut får också fattas när i övrigt ändrade
förhållanden föranleder det.

I ett beslut om samlad redovisning eller ändring av sådana
beslut ska det anges när den samlade redovisningen ska
påbörjas eller upphöra. Lag (2015:259).

3 a § /Upphör att gälla U:2015-07-01/
Nätkoncession för område ska redovisas skilt från
nätkoncession för linje.

Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från första
stycket för ledningar som omfattas av nätkoncession för linje
och som organisatoriskt och tekniskt ingår i ett nät som
omfattas av nätkoncession för område. Lag (2013:207).

3 a § /Träder i kraft I:2015-07-01/
Nätkoncession för område ska redovisas skilt från
nätkoncession för linje.

Redovisningen av nätkoncession för område ska dock även
innefatta nätkoncession för linje, om nätkoncessionen för
linje avser en ledning som organisatoriskt, tekniskt och
funktionellt ingår i ett nät som innehas med stöd av
nätkoncession för område och helt eller delvis är belägen
inom koncessionsområdet. Lag (2015:259).

4 § Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande,
nätmyndigheten får meddela närmare föreskrifter om redovisning
av nätverksamhet. Lag (2008:265).

Revision

5 § Revisor hos den som bedriver nätverksamhet ska göra en
särskild granskning av redovisningen av verksamheten.

Revisorn ska årligen i ett särskilt intyg avge ett utlåtande i
frågan om redovisningen av nätverksamheten skett enligt
gällande bestämmelser. Intyget ska av företaget ges in till
nätmyndigheten.

Regeringen får meddela närmare föreskrifter om revision av
nätverksamhet. Lag (2008:265).

Skyldighet att ansluta anläggning

6 § Den som har nätkoncession för linje är, om det inte finns
särskilda skäl, skyldig att på skäliga villkor ansluta en
elektrisk anläggning till ledningen.

Tvister om koncessionshavarens skyldigheter enligt första
stycket prövas av nätmyndigheten. Beslut i ett sådant ärende
skall fattas inom två månader från det att ansökan kommit in
till nätmyndigheten. Om myndigheten behöver ytterligare tid för
att avgöra ärendet får nätmyndigheten förlänga tiden med två
månader eller, om sökanden medger det, med den ytterligare tid
som kan behövas för att ärendet skall kunna avgöras.

Nätmyndighetens beslut enligt andra stycket gäller omedelbart.

En tvist om villkoren för anslutning prövas inte, om det visas
att ansökan om prövning kommit in till nätmyndigheten senare än
två år efter det att nätkoncessionshavaren sänt ett skriftligt
ställningstagande till berörd part under dennes senaste kända
adress. Lag (2005:404).

7 § Den som har nätkoncession för område är, om det inte finns
särskilda skäl, skyldig att på skäliga villkor ansluta en
elektrisk anläggning inom området till ledningsnätet.

Tvister om koncessionshavarens skyldigheter enligt första
stycket prövas av nätmyndigheten. Beslut i ett sådant ärende
skall fattas inom två månader från det att ansökan kommit in
till nätmyndigheten. Om myndigheten behöver ytterligare tid för
att avgöra ärendet får nätmyndigheten förlänga tiden med två
månader eller, om sökanden medger det, med den ytterligare tid
som kan behövas för att ärendet skall kunna avgöras.

Nätmyndighetens beslut enligt andra stycket gäller omedelbart.

En tvist om villkoren för anslutning prövas inte, om det visas
att ansökan om prövning kommit in till nätmyndigheten senare än
två år efter det att nätkoncessionshavaren sänt ett skriftligt
ställningstagande till berörd part under dennes senaste kända
adress. Lag (2005:404).

7 a § En nätkoncessionshavare som är skyldig att ansluta en
anläggning enligt 6 eller 7 § ska genomföra anslutningen inom
skälig tid.

Anslutningsskyldigheten ska fullgöras inom två år från det
att nätkoncessionshavaren har tagit emot en begäran om
anslutning, om inte en längre tid är nödvändig med hänsyn
till anslutningens omfattning och tekniska utformning eller
det annars finns särskilda skäl. Lag (2014:270).

7 b § Ett företag som bedriver nätverksamhet ska ha
standardiserade rutiner för anslutning av
elproduktionsanläggningar. Sådana rutiner ska, så långt det
är möjligt och ändamålsenligt, säkerställa en snabb och enkel
anslutning. Lag (2014:270).

8 § Vill någon ansluta en elektrisk anläggning till en ledning
som omfattas av en nätkoncession för linje i stället för till
ett ledningsnät som omfattas av en nätkoncession för område,
får den som har nätkoncessionen för linje göra anslutningen
endast efter medgivande av den som har nätkoncession för
området.

Om sådant medgivande inte lämnas, får nätmyndigheten, om det
finns särskilda skäl, meddela tillstånd till anslutningen.

Skyldighet att överföra el

9 § Den som har nätkoncession är skyldig att på skäliga villkor
överföra el för annans räkning.

Överföringen av el skall vara av god kvalitet.

En nätkoncessionshavare är skyldig att avhjälpa brister hos
överföringen i den utsträckning kostnaderna för att avhjälpa
bristerna är rimliga i förhållande till de olägenheter för
elanvändarna som är förknippade med bristerna.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om vilka krav som skall vara uppfyllda för
att överföringen av el skall vara av god kvalitet.
Lag (2005:1110).

9 a § Om inte strängare krav följer av 9 § andra och tredje
styckena eller av föreskrifter som meddelats med stöd av 9 §
fjärde stycket, skall en nätkoncessionshavare se till att
avbrott i överföringen av el till en elanvändare aldrig
överstiger tjugofyra timmar.

Första stycket gäller inte om koncessionshavaren visar att
avbrottet beror på ett hinder utanför koncessionshavarens
kontroll som koncessionshavaren inte skäligen kunde förväntas
ha räknat med och vars följder koncessionshavaren inte heller
skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Lag (2005:1110).

9 b § Nätmyndigheten får i det enskilda fallet ge dispens från
kravet i 9 a § i en del av ett koncessionsområde om

1. kravet är oskäligt betungande med hänsyn till
koncessionshavarens ekonomiska situation, eller

2. det finns synnerliga skäl.

Dispens får ges i sammanlagt högst tre år. Lag (2005:1110).

Underlag och information om leveranssäkerhet

9 c § Den som bedriver nätverksamhet med stöd av
nätkoncession för linje med en spänning som understiger 220
kilovolt eller nätkoncession för område ska årligen upprätta

1. en risk- och sårbarhetsanalys avseende leveranssäkerheten
i elnätet, och

2. en åtgärdsplan som visar hur leveranssäkerheten i det egna
elnätet ska förbättras.

En redovisning baserad på risk- och sårbarhetsanalysen och
åtgärdsplanen ska ges in till nätmyndigheten. Lag (2010:164).

9 d § Den som bedriver nätverksamhet med stöd av nätkoncession
för linje med en spänning som understiger 220 kilovolt eller
nätkoncession för område skall informera elanvändarna om
leveranssäkerheten i elnätet och om rätten till
avbrottsersättning och skadestånd enligt 10 och 11 kap.
Lag (2005:1110).

9 e § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får meddela föreskrifter om

1. innehåll i samt redovisning och offentliggörande av
analyser och åtgärdsplaner enligt 9 c §,

2. information till elanvändarna enligt 9 d §, och

3. skyldighet att rapportera elavbrott till den myndighet som
regeringen bestämmer. Lag (2010:164).

Skyldighet att mäta och beräkna överförd el

10 § Den som har nätkoncession är skyldig att utföra mätning av
mängden överförd el och dess fördelning över tiden.

Om en elanvändare har ett säkringsabonnemang om högst 63 ampere
skall nätkoncessionshavaren i stället dels preliminärt beräkna
mängden överförd el och dess fördelning över tiden (preliminär
schablonberäkning), dels slutligt mäta mängden överförd el och
beräkna dess fördelning över tiden (slutlig schablonberäkning).
Detta gäller inte en elanvändare som begärt att mängden
överförd el och dess fördelning över tiden skall mätas.

Det åligger nätkoncessionshavaren att rapportera resultaten av
de mätningar och beräkningar som nämns i första och andra
styckena.

Närmare föreskrifter om angivna skyldigheter meddelas av
regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.
Lag (2005:404).

10 a § /Upphör att gälla U:2015-07-01/
Rapportering av mätresultat och beräkningar enligt 10 §
ska ske till den systemansvariga myndigheten, till berörda
nätkoncessionshavare, elanvändare, elproducenter,
balansansvariga och elleverantörer. På begäran ska
rapportering ske till ett företag som elanvändaren eller
elproducenten har utsett. Lag (2014:270).

10 a § /Träder i kraft I:2015-07-01/
Rapportering av mätresultat och beräkningar enligt
10 § ska ske till den systemansvariga myndigheten och
kontoföringsmyndigheten samt berörda nätkoncessionshavare,
elanvändare, elproducenter, balansansvariga och
elleverantörer. På begäran ska rapportering ske till ett
företag som elanvändaren eller elproducenten har utsett.
Lag (2015:259).

Kostnader för mätning och beräkning

11 § En elanvändare som begär att elförbrukningen ska mätas på
annat sätt än enligt de föreskrifter som meddelats med stöd av
10 § ska av nätkoncessionshavaren debiteras merkostnaden för
denna mätning och för rapporteringen av resultaten av dessa
mätningar. Om mätningen av elanvändarens förbrukning därvid
kräver en annan mätutrustning än vid mätning enligt de nämnda
föreskrifterna ska elanvändaren debiteras kostnaden för
mätaren med tillhörande insamlingsutrustning och för dess
installation i uttagspunkten.

Andra kostnader för mätning än de som nu nämnts får inte
debiteras enskilda elanvändare. Trots det som sägs i första
stycket får en elanvändare, som ingått ett avtal om leverans
av el som förutsätter att mängden överförd el ska mätas per
timme, inte debiteras merkostnader för detta.

Tvister i frågor som avses i första eller andra stycket prövas
av nätmyndigheten. En tvist prövas dock inte om det visas att
ansökan om prövning kommit in till nätmyndigheten senare än
två år efter det att nätkoncessionshavaren sänt ett skriftligt
ställningstagande till berörd part under dennes senaste kända
adress. Lag (2012:510).

11 a § Har upphävts genom lag (2003:117).

12 § Har upphävts genom lag (1999:770).

13 § Har upphävts genom lag (1999:770).

14 § Kostnaden för en mätare med tillhörande
insamlingsutrustning och för dess installation i
inmatningspunkten hos en elproducent skall av
nätkoncessionshavaren debiteras elproducenten. Detta gäller
inte de elproducenter som avses i 4 kap. 10 §.

Tvister i frågor som avses i första stycket prövas av
nätmyndigheten. En tvist prövas dock inte om det visas att
ansökan om prövning kommit in till nätmyndigheten senare än två
år efter det att nätkoncessionshavaren sänt ett skriftligt
ställningstagande till berörd part under dennes senaste kända
adress. Lag (2003:117).

Ersättning vid inmatning av el

15 § Innehavare av en produktionsanläggning har rätt till
ersättning av den nätkoncessionshavare till vars ledningsnät
anläggningen är ansluten. Ersättningen skall motsvara

1. värdet av den minskning av energiförluster som inmatning av
el från anläggningen medför i nätkoncessionshavarens
ledningsnät, och

2. värdet av den reduktion av nätkoncessionshavarens avgifter
för att ha sitt ledningsnät anslutet till annan
nätkoncessionshavares ledningsnät som blir möjlig genom att
anläggningen är ansluten till ledningsnätet.

Regeringen får meddela närmare föreskrifter om beräkningen av
ersättningen enligt första stycket.

Tvister i frågor som avses i första stycket prövas av
nätmyndigheten. En tvist prövas dock inte om det visas att
ansökan om prövning kommit in till nätmyndigheten senare än två
år efter det att nätkoncessionshavaren sänt ett skriftligt
ställningstagande till berörd part under dennes senaste kända
adress. Lag (2002:121).

Anskaffande av el som behövs för nätverksamheten

16 § Den som har nätkoncession får inte ställa upp villkor
som utesluter elproducenter från att tillhandahålla el som är
avsedd att täcka nätförluster eller behövs för driften av
ledningsnätet med hänvisning endast till kraftslag.

Nätkoncessionshavaren ska anskaffa den el som är avsedd för
sådana ändamål som anges i första stycket på ett öppet,
icke-diskriminerande och marknadsorienterat sätt.
Lag (2014:270).

Efterfrågeflexibilitet

16 a § Ett företag som bedriver nätverksamhet får inte ställa
upp tekniska krav eller andra villkor som försvårar
tillhandahållandet av tjänster i form av ändrad
elförbrukning, om inte villkoret är motiverat med hänsyn till
en säker, tillförlitlig och effektiv drift av
ledningsnätet.

Regeringen eller den myndighet som regeringen
bestämmer får meddela föreskrifter om vilka tekniska villkor
som får ställas upp av nätföretagen när det gäller sådana
tjänster som avses i första stycket. Lag (2014:270).

Upprättande av övervakningsplan

17 § Ett företag som bedriver nätverksamhet och som ingår i
samma koncern som ett företag som bedriver produktion av eller
handel med el ska upprätta en övervakningsplan och se till att
planen följs.

Av övervakningsplanen ska det framgå vilka åtgärder som ska
vidtas för att motverka diskriminerande beteende gentemot
övriga aktörer på elmarknaden. I planen ska särskilt anges de
särskilda skyldigheter som de anställda har för att detta mål
ska uppnås.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande,
nätmyndigheten får meddela föreskrifter om innehållet i
övervakningsplanen. Lag (2011:712).

17 a § Ett nätföretag som är skyldigt att upprätta en
övervakningsplan enligt 17 § ska utse en övervakningsansvarig,
som självständigt ska bevaka att planen upprättas och följs.
Nätföretaget ska se till att den övervakningsansvarige har de
befogenheter och tillgång till den information som krävs för
att utföra uppdraget.

Den övervakningsansvarige ska årligen upprätta en rapport över
de åtgärder som vidtagits enligt övervakningsplanen och ge in
rapporten till nätmyndigheten. Nätföretaget ska offentliggöra
rapporten.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande,
nätmyndigheten får meddela föreskrifter om utseende av
övervakningsansvarig och dennes uppgifter samt om
offentliggörandet av den årliga rapporten. Lag (2011:712).

17 b § Ett samriskföretag ska upprätta och genomföra en
övervakningsplan, om

1. företaget har bildats för att genomföra ett samarbete som
syftar till att integrera marknader för el i Norden och
Europeiska unionen, och

2. det bland de företag som har bildat samriskföretaget finns
nätföretag som ingår i samma koncern som företag som, utan att
vara produktionsföretag som avses i 1 i §, bedriver produktion
av eller handel med el.

Av övervakningsplanen ska det framgå vilka åtgärder som
företaget ska vidta för att förhindra diskriminerande och
konkurrensbegränsande beteende gentemot övriga aktörer på
elmarknaden. I planen ska särskilt anges de sär-skilda
skyldigheter som företagets anställda har för att förhindra
detta.

Övervakningsplanen ska godkännas av byrån för samarbete mellan
energitillsynsmyndigheter. Planen ska ges in till byrån för
prövning av sådant godkännande. Lag (2012:335).

Lättnader i kraven på nätkoncessionshavare i vissa fall

18 § Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande,
nätmyndigheten får meddela föreskrifter om undantag från
kraven i 9 c och 9 d §§ i fråga om ledningar som i huvudsak
matar in el från anläggningar för produktion av förnybar el.
Lag (2010:164).

19 § Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande,
nätmyndigheten får meddela föreskrifter om undantag från
kraven i 17 § i fråga om nätkoncessionshavare vars ledningar
i huvudsak matar in el från anläggningar för produktion av
förnybar el. En sådan föreskrift får dock inte avse
nätföretag som avses i 1 b § första stycket. Lag (2010:164).

20 § Nätmyndigheten får i det enskilda fallet, på ansökan av
innehavaren av en ledning eller den som avser att bygga en
ledning, meddela ett bindande besked om huruvida ledningen
omfattas av föreskrifter om undantag enligt 18 §.
Lag (2010:164).

21 § Nätmyndigheten får i det enskilda fallet, på ansökan av
ett företag som bedriver eller avser att bedriva
nätverksamhet, meddela ett bindande besked om huruvida
företaget omfattas av föreskrifter om undantag enligt 19 §.
Lag (2010:164).

22 § Ett bindande besked enligt 20 eller 21 § får förenas med
villkor. Dessa ska framgå av beskedet. Lag (2010:164).

Kommunikation med elanvändare och allmänheten

23 § Om ett nätföretag och ett företag som bedriver produktion
av eller handel med el ingår i samma koncern, ska företagen
när de vänder sig till enskilda elanvändare eller allmänheten
ange sin identitet på ett sådant sätt att det tydligt framgår
vilken verksamhet företaget bedriver. Lag (2011:712).

4 kap. Nättariffer

Allmänt om nättariffer

1 § Nättariffer ska vara objektiva och icke-diskriminerande.
De ska utformas på ett sätt som är förenligt med ett
effektivt utnyttjande av elnätet och en effektiv elproduktion
och elanvändning.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande,
nätmyndigheten får meddela föreskrifter om hur nättarifferna
ska utformas för att främja ett effektivt utnyttjande av
elnätet eller en effektiv elproduktion och elanvändning.

I 5 kap. finns bestämmelser om fastställande av intäktsram.
Lag (2014:270).

1 a § En nätkoncessionshavare får inte ingå avtal om tillträde
till en ledning eller ett ledningsnät förrän de metoder som
har använts för att utforma avtalsvillkoren har prövats av
nätmyndigheten. Nätmyndigheten ska godkänna metoderna, om de
kan antas leda till att avtalen uppfyller de krav som anges i
1 § första stycket. Prövningen ska dock inte omfatta metoder
för att utforma avgifter för överföring av el och för
anslutning.

Om nätmyndigheten inte godkänner de metoder som föreslås i en
ansökan, ska myndigheten i beslutet ange de metoder som i
stället ska tillämpas.

Beslut enligt första och andra styckena gäller omedelbart.
Nätmyndigheten ska delge beslutet enligt 49 § första stycket 1
och andra stycket delgivningslagen (2010:1932). Lag (2012:335).

2 § Nättariffer för överföring av el skall utformas så, att
betald anslutningsavgift ger rätt att använda det elektriska
nätet inom landet, med undantag för utlandsförbindelserna.

Regeringen får föreskriva att betald anslutningsavgift ger rätt
att använda även utlandsförbindelserna till ett eller flera
länder. En sådan föreskrift får också avse
utlandsförbindelserna till en del av ett land.

Föreskrifter enligt andra stycket får meddelas i fråga om ett
land eller del av ett land vars elmarknad kan anses utgöra en
gemensam marknad med den svenska elmarknaden.

Avtal som avser tillträde till en utlandsförbindelse och som
har ingåtts innan regeringen meddelar föreskrifter enligt andra
stycket skall fortfarande gälla. Lag (1998:1651).

Särskilt om nättariffer för överföring av el för område

3 § Nättariffer för överföring av el för område får inte
utformas med hänsyn till var inom området en anslutning är
belägen.

Om ett eller flera områden slås samman helt eller delvis ska
en enhetlig nättariff för det nya området börja tillämpas
senast tre år efter sammanslagningen. Lag (2009:892).

4 § Har upphävts genom lag (2009:892).

4 § /Träder i kraft I:2015-07-01/
I områden som redovisas samlat enligt 3 kap. 3 § ska en
enhetlig nättariff tillämpas från den dag som nätmyndigheten
anger i beslutet. Den dagen får inte infalla senare än fem år
från beslutet om samlad redovisning eller beslutet om ändring
av ett sådant beslut.

Om samlad redovisning sker enligt 3 kap. 3 a § andra stycket,
ska vid tilllämpningen av bestämmelserna i detta kapitel en
ledning som omfattas av nätkoncession för linje som redovisas
tillsammans med nätkoncession för område anses omfattas av
nätkoncessionen för område. Lag (2015:259).

Särskilt om nättariffer för överföring av el för linje

Regionledning

5 § På en regionledning får inte nättariffen för överföring
av el på varje spänningsnivå utformas med hänsyn till var en
uttagspunkt är belägen i förhållande till ledningens
anslutning till en annan nätkoncessionshavares ledning som
omfattas av nätkoncession för linje.

Tillstånd till avvikelse från vad som anges i första stycket
får meddelas i enlighet med 6 §.

Nättariffen för en elektrisk anläggning som tar ut el direkt
från en transformator på en regionledning ska utformas med
utgångspunkt i nättariffen för spänningsnivån omedelbart före
transformatorn med ett skäligt tillägg för
nedtransformeringen. Lag (2009:892).

6 § Nättariffen för en enskild elanvändare vars anläggning är
ansluten till en regionledning, skall, om nätmyndigheten på
ansökan av nätkoncessionshavaren eller berörd elanvändare har
meddelat tillstånd till det, utformas med hänsyn till var på
regionledningen elanvändarens uttagspunkt är belägen.

Tillstånd enligt första stycket får meddelas endast om den
berörda uttagspunkten fanns den 1 juli 1995 och ett avtal,
innebärande att priset för överföringen av el baseras bland
annat på uttagspunktens belägenhet, tillämpades den 1 juli
1995.

Tillstånd skall gälla från viss dag och meddelas för bestämd
tid, högst trettio år.

Om tillstånd meddelats skall, vid fastställande av nättariff
för elanvändaren, uttagspunktens belägenhet beaktas i samma
utsträckning som i det avtal som nämns i andra stycket.

7 § Om en uttagspunkts läge ändras eller avses bli ändrat eller
om den avtalade effekten i uttagspunkten höjs eller avses bli
höjd efter det att nätmyndigheten meddelat tillstånd enligt
6 §, skall nätkoncessionshavaren anmäla det till
nätmyndigheten.

När en sådan anmälan har gjorts skall nätmyndigheten pröva i
vilken utsträckning och under vilken tid tillståndet skäligen
skall gälla.

8 § På en regionledning ska inom varje normalt
spänningsintervall nättariffen utformas utifrån
nätkoncessionshavarens kostnader för samtliga regionledningar
i hela landet som kan hänföras till respektive
spänningsintervall.

Den del av de beräknade kostnaderna som utgörs av betalning
för överföring på stamnätet och andra regionledningar ska
dock beaktas samlat endast för nätkoncessionshavarens
samtliga regionledningar inom en och samma region.
Lag (2009:892).

Stamledning

9 § På en stamledning får nättariffen för överföring av el
utformas med hänsyn till var på nätkoncessionshavarens
ledningsnät en anslutningspunkt är belägen. Lag (2009:892).

Särskilt om nättariffer för anslutning till en ledning eller
ett ledningsnät

9 a § En nättariff för anslutning till en ledning eller ett
ledningsnät ska utformas så att nätkoncessionshavarens
skäliga kostnader för anslutningen täcks. Anslutningspunktens
geografiska läge och den avtalade effekten i
anslutningspunkten ska särskilt beaktas. Lag (2009:892).

9 b § Om staten enligt ett avtal med innehavaren av en
nätkoncession har finansierat åtgärder som är nödvändiga för
att öka elnätets kapacitet för att underlätta anslutningen av
anläggningar för produktion av förnybar el, ska nättariffen
för anslutning utformas så att den som vill ansluta en
anläggning ersätter nätkoncessionshavarens kostnader för
sådana åtgärder i den del som svarar mot anläggningens andel
av den totala kapacitetsökningen. Detta gäller även om
nätkoncessionen överlåts. Lag (2014:391).

Särskilt om nättariffer för mindre produktionsanläggningar

10 § En innehavare av en produktionsanläggning som kan
leverera en effekt om högst 1 500 kilowatt ska för överföring
av el betala endast den del av avgiften enligt nättariffen
som motsvarar den årliga kostnaden för mätning, beräkning och
rapportering på nätkoncessionshavarens nät. Innehavaren ska
dessutom betala engångsavgift för anslutning.

Om flera sådana anläggningar som är belägna i närheten av
varandra gemensamt matar in el på ledningsnätet, ska
anläggningarna betraktas som separata anläggningar vid
tillämpningen av denna paragraf.

En elanvändare som har ett säkringsabonnemang om högst 63
ampere och som producerar el vars inmatning kan ske med en
effekt om högst 43,5 kilowatt ska inte betala någon avgift
för inmatningen. Detta gäller dock bara om elanvändaren under
ett kalenderår har tagit ut mer el från elsystemet än han har
matat in på systemet.

Tvister i frågor som avses i första och tredje styckena
prövas av nätmyndigheten. En tvist prövas dock inte om det
visas att ansökan om prövning kommit in till nätmyndigheten
senare än två år efter det att nätkoncessionshavaren sänt ett
skriftligt ställningstagande till berörd part under dennes
senaste kända adress. Lag (2010:164).
Rätt till uppgifter om nättariffer m.m.
11 § Den som har nätkoncession skall på begäran utan dröjsmål
lämna skriftlig uppgift om sin nättariff.

Vid begäran om ny anslutning skall uppgift enligt första
stycket lämnas inom skälig tid.

Den som har nätkoncession skall offentliggöra sin nättariff
till den del den avser avgifter och övriga villkor för
överföring av el.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande,
nätmyndigheten får meddela närmare föreskrifter om
offentliggörande av nättariff enligt tredje stycket.
Lag (2002:121).

12 § En nätkoncessionshavare som har tagit emot en ansökan om
anslutning av en elproduktionsanläggning ska ange en tidsplan
för handläggningen av ansökan.

När uppgift enligt 11 § första stycket lämnas i fråga om
anslutning av en elproduktionsanläggning, ska
nätkoncessionshavaren även ange en tidsplan för anslutningen.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
meddelar närmare föreskrifter om utformningen av en tidsplan
enligt första eller andra stycket. Lag (2010:602).

13 § Den som har nätkoncession ska offentliggöra principer för
hur kostnaderna för teknisk anpassning ska fördelas vid
anslutning till elnätet. Lag (2010:602).

5 kap. Nätkoncessionshavarens intäkter från nätverksamheten

Skälighetsbedömning av nätkoncessionshavares intäkter

Fastställande av en intäktsram

1 § En intäktsram ska fastställas i förväg för varje
tillsynsperiod.

I 22–24 §§ finns särskilda bestämmelser om fastställande av
intäktsramar för en nätkoncessionshavares intäkter från olika
nät. Lag (2009:892).

2 § En nätkoncessionshavare ska lämna in ett förslag till
intäktsram till nätmyndigheten tillsammans med de uppgifter
som krävs för att pröva förslaget. Lag (2009:892).

3 § Nätmyndigheten ska meddela beslut om fastställande av
intäktsramen senast två månader innan tillsynsperioden börjar.

Det ska framgå av beslutet vilka uppgifter och metoder som har
använts vid fastställandet av ramen. Lag (2011:712).

4 § En tillsynsperiod ska vara fyra kalenderår, om det inte
finns särskilda skäl för en annan tidsperiod. Lag (2009:892).

5 § Regeringen får meddela föreskrifter om avvikelse från det
som sägs i 3 § första stycket och 4 § när det gäller intäkter
från stamledning. Lag (2009:892).

Beräkning av intäktsramens storlek

6 § Intäktsramen ska täcka skäliga kostnader för att bedriva
nätverksamhet under tillsynsperioden och ge en rimlig
avkastning på det kapital som krävs för att bedriva
verksamheten (kapitalbas). Lag (2009:892).

7 § När intäktsramen bestäms ska hänsyn tas till kvaliteten i
nätkoncessionshavarens sätt att bedriva nätverksamheten. En
sådan bedömning kan medföra en ökning eller minskning av vad
som anses vara en rimlig avkastning på kapitalbasen.

Vid bedömningen enligt första stycket ska ett avbrott i
överföringen av el beaktas i den utsträckning avbrottet inte
medför skadeståndsskyldighet för nätkoncessionshavaren eller
ger rätt till avbrottsersättning enligt 10 kap. 10 §.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande,
nätmyndigheten får meddela föreskrifter om vad som avses med
kvaliteten i nätkoncessionshavarens sätt att bedriva
nätverksamheten. Lag (2009:892).

7 a § När intäktsramen bestäms ska hänsyn tas till i vilken
utsträckning nätverksamheten bedrivs på ett sätt som är
förenligt med eller bidrar till ett effektivt utnyttjande av
elnätet. En sådan bedömning kan medföra en ökning eller
minskning av vad som anses vara en rimlig avkastning på
kapitalbasen.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande,
nätmyndigheten får meddela föreskrifter om vad som avses med
ett effektivt utnyttjande av elnätet. Lag (2014:270).

Särskilt om beräkning av skäliga kostnader i nätverksamheten

8 § Som skäliga kostnader för att bedriva nätverksamheten ska
anses kostnader för en ändamålsenlig och effektiv drift av en
nätverksamhet med likartade objektiva förutsättningar.

Kostnad för avbrottsersättning enligt 10 kap. 10 § ska inte
anses vara en skälig kostnad enligt första stycket.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande,
nätmyndigheten får meddela ytterligare föreskrifter om
beräkning av skäliga kostnader. Lag (2014:282).

Särskilt om beräkning av en rimlig avkastning

9 § Kapitalbasen ska beräknas med utgångspunkt i de
tillgångar som nätkoncessionshavaren använder för att bedriva
nätverksamheten. Vidare ska hänsyn tas till investeringar och
avskrivningar under tillsynsperioden.

En tillgång som inte behövs för att bedriva verksamheten ska
anses ingå i kapitalbasen, om det skulle vara oskäligt mot
nätkoncessionshavaren att bortse från tillgången.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigade,
nätmyndigheten får meddela ytterligare föreskrifter om
beräkning av en rimlig avkastning. Lag (2014:282).

Omprövning av intäktsramen under tillsynsperioden

10 § På ansökan av nätkoncessionshavaren om omprövning kan
nätmyndigheten ändra en fastställd intäktsram under
tillsynsperioden, om det finns omständigheter som bedöms
medföra en väsentlig ökning av intäktsramen vid en omprövning
enligt 12 § eller om det annars finns särskilda skäl.

En ansökan om omprövning ska handläggas skyndsamt.
Lag (2011:712).

11 § Nätmyndigheten ska ändra en fastställd intäktsram under
tillsynsperioden om

1. den nätkoncessionshavare som beslutet gäller har lämnat
oriktiga eller bristfälliga uppgifter som i mer än ringa
omfattning har inverkat på intäktsramens storlek,

2. beslutet har fattats på ett uppenbart felaktigt eller
ofullständigt underlag och detta i mer än ringa omfattning har
inverkat på intäktsramens storlek, eller

3. det annars finns särskilda skäl. Lag (2011:712).

Omprövning av intäktsramen efter tillsynsperioden

12 § En nätkoncessionshavare får inom fyra månader efter
tillsynsperiodens slut ansöka hos nätmyndigheten om att
intäktsramen för perioden ska ökas.

Ansökan ska handläggas skyndsamt. Lag (2011:712).

13 § Nätmyndigheten ska ompröva den fastställda intäktsramen
efter tillsynsperiodens slut, om det finns skäl att anta att
ramen är större än vad som är motiverat av senare kända
förhållanden och avvikelsen inte är ringa.

Om det inte finns särskilda hinder, ska ett beslut i frågan om
ändring av intäktsramen meddelas senast tio månader efter
tillsynsperiodens slut. Om nätmyndigheten avser att meddela
beslut vid en senare tidpunkt, ska nätkoncessionshavaren
underrättas om det inom den nämnda tiden. Har en sådan
underrättelse inte skett får myndigheten inte meddela ett
omprövningsbeslut som är till nackdel för
nätkoncessionshavaren. Lag (2011:712).

14 § Vid omprövning enligt 12 eller 13 § ska nätmyndigheten
kontrollera om de antaganden som legat till grund för beslutet
om fastställande av intäktsram överensstämmer med det faktiska
utfallet under perioden. Vid bedömningen ska myndigheten
tillämpa 6–9 §§ och utgå från de uppgifter och metoder som
myndigheten har använt vid fastställandet av intäktsramen och
som framgår av beslutet om fastställande. Lag (2011:712).

Omprövning under eller efter tillsynsperioden

15 § Om en allmän förvaltningsdomstol har ändrat ett beslut om
intäktsram för en nätkoncessionshavare och grunden för ändring
av det beslutet är tillämplig även för en annan
nätkoncessionshavare, ska nätmyndigheten, efter ansökan av den
senare nätkoncessionshavaren, ompröva det beslut om intäktsram
som gäller för denne.

En ansökan om omprövning ska ha kommit in till nätmyndigheten
inom tre månader efter det att domstolens avgörande vunnit
laga kraft. Lag (2011:712).

16 § Nätmyndigheten ska ompröva ett beslut om intäktsramen för
en tillsynsperiod, om myndigheten eller en allmän
förvaltningsdomstol har beslutat om ändring i fråga om en
tidigare tillsynsperiod och det avgörandet har vunnit laga
kraft. Lag (2011:712).

Periodisering

17 § Om det finns särskilda skäl, får nätmyndigheten på
ansökan av en nätkoncessionshavare medge att delar av intäkter
under tillsynsperioden tas med i intäktsredovisningen först
för senare perioder.

En ansökan enligt första stycket ska ha kommit in till
nätmyndigheten senast tre månader efter den tillsynsperiod då
intäkterna uppkommit. Lag (2011:712).

18 § Har upphävts genom lag (2011:712).

Verkan av beslut

19 § Ett beslut av nätmyndigheten enligt 3, 11–13, 15 och
16 §§ ska gälla utan hinder av att det överklagas.
Lag (2009:892).

Avvikelser från intäktsramen

20 § Om en nätkoncessionshavares samlade intäkter från
nätverksamheten under tillsynsperioden har avvikit från
intäktsramen, ska det belopp med vilket intäkterna överstigit
eller understigit intäktsramen minska respektive öka ramen för
den påföljande tillsynsperioden. Lag (2011:712).

21 § Om en nätkoncessionshavares samlade intäkter från
nätverksamheten under tillsynsperioden har överstigit
intäktsramen med mer än fem procent, ska ett
överdebiteringstillägg beräknat enligt andra stycket minska
intäktsramen för den påföljande tillsynsperioden.

Beräkningen av överdebiteringstillägget ska grundas på den del
av nätkoncessionshavarens samlade intäkter från
nätverksamheten som överstiger intäktsramen.

Överdebiteringstillägget ska beräknas efter en räntesats som
motsvarar den genomsnittliga referensränta enligt 9 §
räntelagen (1975:635) som under tillsynsperioden fastställts
av Riksbanken med ett tillägg av femton procentenheter.
Lag (2011:712).

Särskilt om intäkter från olika nät

Intäkter från ett ledningsnät inom ett område

22 § /Upphör att gälla U:2015-07-01/
Vid fastställande av en intäktsram för en
nätkoncessionshavares intäkter från ett ledningsnät inom ett
område ska intäktsramen fastställas för varje område för sig.

Om nätmyndigheten enligt 3 kap. 3 § har medgivit att flera
nätkoncessioner för område får redovisas samlat, ska dock
dessa vid fastställandet av intäktsramen anses utgöra ett
område. Lag (2009:892).

22 § /Träder i kraft I:2015-07-01/
Vid fastställande av en intäktsram för en
nätkoncessionshavares intäkter från ett ledningsnät inom ett
område ska intäktsramen fastställas för varje område för
sig.

Om nätmyndigheten enligt 3 kap. 3 § har medgivit att flera
nätkoncessioner för område får redovisas samlat, ska dock
dessa vid fastställandet av intäktsramen anses utgöra ett
område.

Om samlad redovisning sker enligt 3 kap. 3 a § andra stycket,
ska nätkoncessionerna vid fastställandet av intäktsramen
anses utgöra ett område. Lag (2015:259).

Intäkter från regionledning

23 § Vid fastställande av en intäktsram för en
nätkoncessionshavares intäkter från en regionledning ska
intäktsramen fastställas samlat för nätkoncessionshavarens
samtliga regionledningar i hela landet. Lag (2009:892).

Intäkter från stamledning

24 § Vid fastställande av en intäktsram för en
nätkoncessionshavares intäkter från en stamledning ska
intäktsramen fastställas samlat för nätkoncessionshavarens
samtliga ledningar i landet med undantag för
utlandsförbindelserna.

Om en sådan föreskrift som avses i 4 kap. 2 § andra stycket
har meddelats, ska dock intäkterna från de berörda
utlandsförbindelserna omfattas av den intäktsram som
fastställs enligt första stycket.

Om nätkoncessionshavaren har systemansvaret för el enligt 8
kap. 1 § första stycket, ska den del av verksamheten som inte
kan hänföras till en viss kund eller kundkategori anses ingå
i nätverksamheten.

Om nätkoncessionshavaren deltar i europeiskt samarbete, som
syftar till att utveckla och vidmakthålla en fungerande
europeisk marknad för el, ska verksamheten anses ingå i
nätverksamheten. Lag (2009:892).

24 a § Om ett stamnätsföretag, som är en statlig myndighet,
har finansierat en förstärkning av elnätet enligt ett sådant
avtal som avses i 4 kap. 9 b §, ska stamnätsföretagets
kostnader med anledning av avtalet anses ha uppstått i
företagets nätverksamhet.

Stamnätsföretagets intäkter med anledning av avtalet ska
omfattas av den intäktsram som fastställs enligt 24 § första
stycket. Lag (2014:391).

Överlåtelse av nätkoncession m.m.

25 § Om en nätkoncessionshavare under en tillsynsperiod
överlåter en nätkoncession, ska den fastställda intäktsramen
enligt 1 § fortsätta att gälla för övertagaren av
koncessionen. Övertagaren träder även i övrigt i överlåtarens
ställe när det gäller tillämpningen av bestämmelserna i detta
kapitel på nätkoncessionen.

Om en intäktsram har fastställts för den överlåtna
nätkoncessionen tillsammans med annan nätkoncession, ska
överlåtaren och övertagaren fördela intäktsramen
proportionerligt i förhållande till hur stor del av
kapitalbasen som överlåtits. Motsvarande gäller för intäkter
som överstiger eller understiger intäktsramen samt
överdebiteringstillägg. Om det finns särskilda skäl, får
fördelningen göras på ett annat sätt. Lag (2009:892).

26 § En fördelning enligt 25 § andra stycket ska godkännas
före överlåtelsen. Fråga om godkännande prövas av
nätmyndigheten. Regeringen ska dock pröva frågan, om ärendet
avser en utlandsförbindelse.

Ett förslag till fördelning ska lämnas in till nätmyndigheten
tillsammans med de uppgifter som krävs för att pröva
förslaget. Om ärendet avser en utlandsförbindelse, ska
nätmyndigheten utreda frågan och därefter med eget yttrande
överlämna ärendet till regeringens prövning.

Frågan om godkännande av förslaget ska handläggas
skyndsamt. Lag (2013:207).

27 § Det som sägs om överlåtelse av nätkoncession i 25 §
andra stycket gäller i tillämpliga delar vid beslut om
ändring av koncessionsgränser enligt 2 kap. 12 §.

Nätmyndigheten beslutar om fördelningen av intäktsramen vid
ändring av koncessionsgränser. Lag (2009:892).

Insamling av uppgifter

28 § En nätkoncessionshavare ska till nätmyndigheten lämna de
uppgifter som behövs för att meddela beslut enligt 11, 13, 16
och 27 §§. Lag (2009:892).

6 kap. Har upphävts genom lag (2002:121).

7 kap. Kommunala elföretag

1 § En sådan juridisk person som avses i 3 kap. 16 a–18 b §§
kommunallagen (1991:900) får, trots bestämmelsen i 2 kap. 1 §
kommunallagen om anknytning till kommunens område eller dess
medlemmar, utanför kommunens område bedriva

1. produktion av och handel med el samt därmed sammanhängande
verksamhet, eller

2. nätverksamhet i geografisk närhet till företagets
nätverksamhet inom kommunen i syfte att uppnå en
ändamålsenlig nätverksamhet. Lag (2014:576).

2 § Om en sådan juridisk person som avses i 3 kap. 16 a–18 b §§
kommunallagen (1991:900) bedriver sådan verksamhet som
avses i 1 § 1, ska verksamheten drivas på affärsmässig grund
och redovisas särskilt. Lag (2014:576).

8 kap. Övergripande systemansvar och balansansvar m.m.

Övergripande systemansvar

1 § Regeringen skall utse en myndighet som har det övergripande
ansvaret för att elektriska anläggningar samverkar driftsäkert
så att balans inom hela eller delar av landet kortsiktigt
upprätthålls mellan produktion och förbrukning av el
(systemansvarig myndighet).

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får, i
den mån det behövs av hänsyn till driftsäkerheten hos det
nationella elsystemet, meddela föreskrifter om kontroll,
provning eller besiktning samt andra föreskrifter som angår
elektriska anläggningar, anordningar avsedda att anslutas till
sådana anläggningar, elektrisk materiel eller elektriska
installationer. Lag (2005:404).

1 a § Den systemansvariga myndigheten ska fastställa mål för
driftsäkerhet under förutsebara förhållanden på stamnätet och
på de utlandsförbindelser som är anslutna till stamnätet.
Målen ska vara objektiva, öppna och icke-diskriminerande. De
ska underställas regeringen för godkännande. Regeringen
bestämmer hur de godkända målen ska offentliggöras.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, den
systemansvariga myndigheten får meddela föreskrifter om de
krav och skyldigheter som måste iakttas för att de enligt
första stycket godkända målen ska uppnås.

Innan föreskrifterna meddelas ska samråd ske med
systemansvariga i länder vars elsystem är förbundna med det
svenska stamnätet. Lag (2009:582).

2 § Den systemansvariga myndigheten får, i den utsträckning
det behövs för att kunna utöva systemansvaret, beordra
elproducenter att, mot marknadsmässig ersättning, öka eller
minska produktionen av el.

Om systemansvaret inte kan utövas genom åtgärder som nämns i
första stycket, får den systemansvariga myndigheten, i den
utsträckning det behövs för att kunna utöva systemansvaret,
beordra innehavare av nätkoncession att begränsa eller avbryta
överföring av el till elanvändare. I den utsträckning
systemansvaret så medger ska begränsning och avbrytande av
överföringen genomföras så att samhällsviktiga elanvändare
prioriteras.

Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, får
meddela föreskrifter om de åtgärder som behövs för att öka
eller minska produktionen av el enligt första stycket och för
att begränsa eller avbryta överföring av el till elanvändare
enligt andra stycket. Lag (2011:476).

3 § Regeringen får meddela föreskrifter om skyldighet för
elproducenter och elanvändare att till den systemansvariga
myndigheten lämna de uppgifter om produktion eller konsumtion
av el som behövs för utövandet av systemansvaret.

3 a § Den systemansvariga myndigheten får inte ställa upp
krav som utesluter elproducenter från att tillhandahålla
tjänster med anknytning till det övergripande systemansvaret
med hänvisning endast till kraftslag. Myndigheten ska
anskaffa sådana tjänster från elproducenter på ett öppet,
icke-diskriminerande och marknadsorienterat sätt.
Lag (2014:270).

Balansansvar

4 § En elleverantör får bara leverera el i uttagspunkter där
någon har åtagit sig det ekonomiska ansvaret för att det
nationella elsystemet tillförs lika mycket el som tas ut i
uttagspunkten (balansansvar). Ett sådant åtagande ska göras
genom ett avtal med den systemansvariga myndigheten.

Första stycket tillämpas inte under den tidsfrist som anges i
4 e § första stycket.

Med uttagspunkt avses därvid den punkt där en elanvändare,
enligt avtal med innehavaren av nätkoncession, tar ut el för
förbrukning. Lag (2009:580).

4 a § Villkoren i balansavtalen ska vara objektiva och icke-
diskriminerande.

Den systemansvariga myndigheten får inte ingå balansavtal
förrän de metoder som har använts för att utforma avtalen har
godkänts av nätmyndigheten. Godkännande ska lämnas, om
metoderna kan antas leda till att avtalen uppfyller kraven
enligt första stycket.

Ett beslut enligt andra stycket gäller omedelbart.
Nätmyndigheten ska delge beslutet enligt 49 § första stycket 1
och andra stycket delgivningslagen (2010:1932).
Lag (2010:1968).

4 b § Den systemansvariga myndigheten skall offentliggöra de
villkor som tillämpas i balansavtalen samt på begäran utan
dröjsmål lämna skriftlig uppgift om dessa villkor.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande,
nätmyndigheten får meddela närmare föreskrifter om
offentliggörande av villkor enligt första stycket.
Lag (2005:404).

4 c § När den systemansvariga myndigheten får kännedom om att
ett avtal med myndigheten om balansansvar enligt 4 § första
stycket ska upphöra att gälla ska myndigheten utan dröjsmål
underrätta de innehavare av nätkoncession på vars ledningsnät
de uttagspunkter är belägna där balansansvaret sålunda kommer
att upphöra att gälla. Innehavarna av nätkoncession ska utan
dröjsmål underrätta berörda elleverantörer.

När någon, som i ett avtal med en elleverantör har åtagit sig
balansansvaret i de uttagspunkter där elleverantören
levererar el, får kännedom om att detta avtal ska upphöra att
gälla ska den balansansvarige utan dröjsmål underrätta den
systemansvariga myndigheten och de innehavare av
nätkoncession på vars ledningsnät de uttagspunkter är belägna
där balansansvaret sålunda kommer att upphöra att gälla.
Innehavarna av nätkoncession ska utan dröjsmål underrätta
elleverantören.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande,
nätmyndigheten meddelar närmare föreskrifter om
underrättelseskyldigheten enligt första och andra styckena.
Lag (2009:580).

4 d § En elleverantör får ingå avtal om leverans av el i en
viss uttagspunkt endast med den elanvändare som enligt avtal
med nätkoncessionshavaren har rätt att ta ut el i den
uttagspunkten. Lag (2006:926).

4 e § En elleverantör som med omedelbar verkan förlorat sitt
balansansvar äger återställa balansansvaret inom en tidsfrist
om tio vardagar, dock högst femton kalenderdagar. Tidsfristen
börjar löpa dagen efter den då elleverantören tagit del av
eller haft möjlighet att ta del av den först mottagna
underrättelsen enligt 4 c § första eller andra stycket.

Den tidsfrist för att återställa balansansvaret som anges i
första stycket gäller också en elleverantör vars avtal om
balansansvar sagts upp och upphör att gälla före fristens
utgång.

Första och andra styckena gäller inte om elleverantören trätt
i likvidation, ställt in betalningarna, försatts i konkurs
eller förklarat sig inte ha för avsikt att återställa
balansansvaret.

Om elleverantören under tidsfristen träder i likvidation,
ställer in betalningarna, försätts i konkurs, eller förklarar
sig inte ha för avsikt att återställa balansansvaret upphör
tidsfristen omedelbart att löpa. Lag (2009:580).

4 f § En elleverantör som under tidsfristen återställer sitt
balansansvar ska underrätta berörda nätkoncessionshavare om
vem som har åtagit sig balansansvaret i de uttagspunkter där
elleverantören levererar el. En sådan underrättelse ska ha
mottagits av nätkoncessionshavaren innan tidsfristen har löpt
ut.

Ett balansansvar som en ny balansansvarig åtagit sig gäller,
trots det som anges i 9 §, från och med dagen efter det att
berörd nätkoncessionshavare mottagit underrättelsen från
elleverantören.

Om nätkoncessionshavaren inte har mottagit en underrättelse
från elleverantören om vem som är ny balansansvarig i berörda
uttagspunkter innan tidsfristen har löpt ut, ska
nätkoncessionshavaren dagen efter fristens utgång anvisa
berörda elanvändare en elleverantör. Denne ska gentemot
nätkoncessionshavaren ha åtagit sig att leverera el till
elanvändare som saknar elleverantör. Ett balansansvar som en
ny balansansvarig åtagit sig gäller, trots det som anges i
9 §, från och med dagen för anvisningen.

Nätkoncessionshavaren ska utan dröjsmål underrätta
elanvändarna om vilken elleverantör som har anvisats och om
ellagens bestämmelser om byte av elleverantör. Den anvisade
elleverantören ska utan dröjsmål underrätta elanvändarna om
de villkor för leveransen som elleverantören tillämpar.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande,
nätmyndigheten meddelar närmare föreskrifter om de
underrättelser som anges i första och fjärde styckena.
Lag (2009:580).

4 g § Om en elleverantör inte äger återställa balansansvaret
enligt 4 e § eller om en sådan tidsfrist som avses där upphör
att löpa enligt 4 e § fjärde stycket, ska
nätkoncessionshavaren så snart som möjligt anvisa berörda
elanvändare en elleverantör, som gentemot
nätkoncessionshavaren har åtagit sig att leverera el till
elanvändare som saknar elleverantör. Den nye balansansvariges
balansansvar gäller, trots det som anges i 9 §, från och med
dagen för anvisningen.

Nätkoncessionshavaren ska utan dröjsmål underrätta
elanvändarna om vilken elleverantör som har anvisats och om
ellagens bestämmelser om byte av elleverantör. Den anvisade
elleverantören ska utan dröjsmål underrätta elanvändarna om
de villkor för leveransen som elleverantören tillämpar.
Lag (2009:580).

5 § En elleverantör som levererar el till en elanvändare i en
viss uttagspunkt är, oavsett vad som avtalats, skyldig att
fortsätta leverera el tills leveransskyldigheten upphör
enligt andra stycket.

Leveransskyldigheten upphör om elanvändaren slutar att ta ut
el i uttagspunkten, om någon annan elleverantör börjar
leverera el till elanvändaren i uttagspunkten eller om
överföringen av el enligt 11 kap. 3 eller 4 § eller enligt
avtal får avbrytas på grund av att elanvändaren har försummat
sina skyldigheter gentemot elleverantören.

Den elleverantör som har ett tidsbestämt avtal med
elanvändaren om leverans av el ska tidigast 90 dagar och
senast 60 dagar före det att avtalet löper ut informera
elanvändaren om

1. tidpunkten för avtalets upphörande, och

2. konsekvenserna av avtalets upphörande.

Bestämmelserna i denna paragraf gäller inte de elleverantörer
som avses i 7 §.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
meddelar närmare föreskrifter om elleverantörernas
informationsskyldighet enligt tredje stycket. Lag (2009:580).

5 a § En elleverantör som levererar el till en elanvändare
som har rätt till skattereduktion för mikroproduktion av
förnybar el enligt 67 kap. inkomstskattelagen (1999:1229) är
skyldig att ta emot den el som matas in från elanvändarens
produktionsanläggning.

Första stycket gäller inte om elanvändaren har ingått avtal
med någon annan om att ta emot elen. Lag (2014:1467).

6 § En elleverantör, som ska börja leverera el i en
uttagspunkt eller överta leveranserna till en elanvändare i
dennes uttagspunkt, ska anmäla detta till berörd innehavare av
nätkoncession. Anmälan ska även innehålla en uppgift om vem
som har åtagit sig balansansvaret i uttagspunkten. En anmälan
om att börja leverera el ska göras omedelbart.

En elleverantör får överta leveranserna till en elanvändare i
dennes uttagspunkt fjorton dagar efter anmälan enligt första
stycket.

Bestämmelserna i första och andra styckena gäller inte de
elleverantörer som avses i 7 §.

En innehavare av nätkoncession som tar emot en anmälan enligt
första stycket ska sända underrättelser i anledning därav
enligt de närmare föreskrifter som meddelas av regeringen
eller, efter regeringens bemyndigande, nätmyndigheten.
Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande,
nätmyndigheten får meddela ytterligare föreskrifter om
elleverantörers skyldigheter enligt första stycket.
Lag (2011:712).

7 § En elleverantör som avser att under en angiven tid leverera
en fastställd mängd el till en elanvändare skall anmäla detta
till den elleverantör som enligt 5 § första stycket är
leveransskyldig i elanvändarens uttagspunkt och till den som
har åtagit sig balansansvaret i uttagspunkten.
Lag (1999:770).

8 § Elanvändare som saknar elleverantör ska av berörd
innehavare av nätkoncession anvisas en elleverantör, som
gentemot nätkoncessionshavaren har åtagit sig att leverera el
till sådana elanvändare.

Nätkoncessionshavaren ska utan dröjsmål underrätta
elanvändaren om vilken elleverantör som anvisats, om
innebörden av en sådan anvisning och om ellagens bestämmelser
om byte av elleverantör.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
meddelar närmare föreskrifter om vad underrättelsen i andra
stycket ska innehålla.

Den anvisade elleverantören ska utan dröjsmål underrätta
elanvändaren om de villkor för leveransen som elleverantören
avser att tillämpa och om den dag då elleverantören avser att
påbörja leveransen enligt avtalet.

För förbrukningen av den el som inte levererats enligt ett
leveransavtal med en elleverantör, som är leveransskyldig
enligt 5 §, ska elanvändaren betala till den anvisade
elleverantören enligt de villkor som denne tillämpar.
Lag (2009:580).

8 a § En elanvändare, som har saknat leveransavtal med en
enligt 5 § leveransskyldig elleverantör och som inte har
anvisats en ny elleverantör enligt 8 §, ska för förbrukningen
av el under den tid som elanvändaren har saknat sådant
leveransavtal betala till en elleverantör som anvisas av
nätkoncessionshavaren och enligt de villkor som den anvisade
leverantören tillämpar. Lag (2009:580).

9 § Den som övertar balansansvaret i en elanvändares
uttagspunkt efter en anmälan enligt 6 § första stycket får
göra det från och med den dag då elleverantören övertar
leveranserna.

I andra fall får balansansvaret bara övertas från och med den
första dagen i en kalendermånad. Den elleverantör som enligt
5 § första stycket är leveransskyldig i uttagspunkten ska
enligt de närmare föreskrifter som regeringen eller, efter
regeringens bemyndigande, nätmyndigheten meddelar underrätta
berörd innehavare av nätkoncession om övertagandet senast en
månad innan det ska ske.

Den systemansvariga myndigheten får, om det finns särskilda
skäl, i det enskilda fallet medge att balansansvaret i en
uttagspunkt ska börja gälla tidigare än vad som följer av
andra stycket.

En innehavare av nätkoncession som tar emot en anmälan enligt
andra stycket ska sända underrättelser i anledning därav
enligt de närmare föreskrifter som meddelas av regeringen
eller, efter regeringens bemyndigande, nätmyndigheten.
Lag (2011:712).

10 § En innehavare av nätkoncession ska enligt de närmare
föreskrifter som meddelas av regeringen eller av den
myndighet som regeringen bestämmer hålla den systemansvariga
myndigheten underrättad om byte av balansansvarig enligt
4 f § första och tredje styckena, 4 g § första stycket och
9 §.

Nätkoncessionshavaren ska dessutom hålla den systemansvariga
myndigheten underrättad om vem som har åtagit sig
balansansvaret för hans egna inköp. Lag (2009:580).

11 § Den systemansvariga myndigheten skall svara för
avräkningen mellan de balansansvariga enligt de föreskrifter
som regeringen eller, efter regeringens bemyndigande,
myndigheten meddelar. Lag (1999:770).

11 a § En elleverantör som har levererat el till en uttagspunkt
där det saknas någon som är balansansvarig skall vid den
systemansvariga myndighetens avräkning anses som balansansvarig
för uttagspunkten. Ersättning skall betalas enligt de villkor
som den systemansvariga myndigheten tillämpar mot
balansansvariga. Lag (2006:926).

11 b § En elleverantör skall till nätmyndigheten lämna uppgift
om de priser och leveransvillkor som elleverantören tillämpar
för leverans av el till elanvändare.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
meddelar närmare föreskrifter om elleverantörens skyldigheter
enligt första stycket. Lag (2006:926).

11 c § En balansansvarig, som använder någon annans
produktionskapacitet särskilt för att fullgöra sina åtaganden
enligt balansavtalet, får inte ställa upp villkor som
utesluter elproducenter från att tillhandahålla sådan
kapacitet med hänvisning endast till kraftslag. Den
balansansvarige ska anskaffa kapacitet på ett öppet,
icke-diskriminerande och marknadsorienterat sätt.
Lag (2014:270).

Angivande av elens ursprung

12 § Elleverantörer ska på eller i samband med fakturor
avseende försäljning av el och i reklam som vänder sig till
elanvändare lämna uppgift om

1. varje enskild energikällas andel av den genomsnittliga
sammansättning av energikällor som använts för att framställa
den el som elleverantören sålde under närmast föregående
kalenderår, och

2. den inverkan på miljön i form av utsläpp av koldioxid samt
den mängd kärnbränsleavfall som framställningen av den
försålda elen har orsakat.

Om elleverantören har köpt el på en elbörs eller importerat
den från företag som är belägna utanför Europeiska unionen får
uppgifterna enligt första stycket 1 baseras på uppgifter som
elbörsen eller företagen tillhandahållit.

De uppgifter som anges i första stycket 2 får lämnas genom
hänvisning till referenskällor som är tillgängliga för
allmänheten.

Om en elleverantör överför ursprungsgarantier som avser energi
från förnybara energikällor till en annan innehavare, ska den
mängd energi som motsvarar ursprungsgarantierna dras från
andelen energi från förnybara energikällor när uppgifter
lämnas enligt första stycket 1.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande,
nätmyndigheten får meddela närmare föreskrifter om hur sådana
uppgifter som avses i första–fjärde styckena ska beräknas och
redovisas för elanvändarna. Lag (2010:602).

13 § Elproducenter skall offentliggöra de uppgifter som
elleverantörer behöver för att kunna fullgöra sina skyldigheter
enligt 12 § första stycket.

En elleverantör som inte producerar el skall på begäran av
andra elleverantörer lämna de uppgifter som de behöver för att
kunna fullgöra sina skyldigheter enligt 12 § första stycket.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande,
nätmyndigheten får meddela närmare föreskrifter om de
skyldigheter som anges i första och andra styckena.
Lag (2005:404).

Fakturering och debitering

14 § Elleverantörer och nätföretag får inte debitera någon
avgift för att tillhandahålla elanvändarna fakturor och
faktureringsinformation om energianvändningen. Lag (2014:270).

15 § En elleverantörs debitering av kunderna ska avse
uppmätta mängder.

Om elleverantören inte har fått tillgång till mätvärden, får
debiteringen grundas på uppskattad förbrukning. Lag (2014:270).

16 § En elleverantörs faktura ska vara tydlig. Den ska
innehålla information om den uppmätta förbrukningen och de
aktuella elpriser som fakturan grundas på.

Om leveransavtalet förutsätter att mängden överförd el mäts
per timme, får informationen göras tillgänglig via
elleverantörens webbplats. Fakturan ska då hänvisa till att
informationen finns.

Fakturering ska ske åtminstone varje kvartal.

Fakturering ska erbjudas i elektronisk form.
Lag (2014:270).

9 kap. Skyddsåtgärder

1 § Elektriska anläggningar, elektriska anordningar avsedda att
anslutas till sådana anläggningar, elektrisk materiel och
elektriska installationer skall vara så beskaffade och
placerade samt brukas på sådant sätt att betryggande säkerhet
ges mot person- eller sakskada eller störning i driften vid den
egna anläggningen eller vid andra elektriska anläggningar.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får, i
den mån det behövs från elsäkerhetssynpunkt, meddela
föreskrifter om kontroll, provning eller besiktning samt andra
föreskrifter som rör elektriska anläggningar, anordningar
avsedda att anslutas till sådana anläggningar, elektrisk
materiel eller elektriska installationer.

2 § Om en elektrisk anläggning genom inverkan på en redan
befintlig sådan anläggning kan vålla person- eller sakskada
eller störning i driften, svarar innehavaren av den förstnämnda
anläggningen för de åtgärder som behövs vid hans anläggning för
att förebygga sådan skada eller störning.

Vad som sägs i första stycket gäller också då en elektrisk
anläggning kan vålla sakskada genom inverkan på en redan
befintlig naturgasledning, för vilken det krävs koncession
enligt naturgaslagen (2005:403). Lag (2007:217).

2 a § Om arbete ska utföras på en elektrisk ledning eller en
dithörande skyddsanordning i farlig närhet av en luftledning
för starkström, är innehavaren av starkströmsledningen skyldig
att ta ledningen ur drift så länge som är nödvändigt för
arbetet, om den andra ledningens innehavare begär det.

Den ledningsinnehavare som begär driftavbrottet ska ersätta den
kostnad och skada som kan komma att tillfogas innehavaren av
starkströmsledningen genom avbrottet. Lag (2009:23).

3 § Den som innehar en anläggning för starkström med en
spänning som överstiger 1 000 volt mellan fasledare där det vid
enfasigt fel kan uppkomma jordslutningsström med större styrka
än 500 ampere, är, utöver vad som följer av 2 §, skyldig att
iaktta följande. Så snart han får kännedom om att en elektrisk
anläggning för svagström eller för starkström med en spänning
av högst 1 000 volt mellan fasledare tillkommit, svarar han för
de åtgärder som behövs vid hans anläggning för att förebygga
skada eller störning.

Åtgärder som avses i första stycket skall vara ägnade att
förebygga att anläggningen genom inverkan på den andra
anläggningen genom induktion eller förhöjda markpotentialer
orsakar person- eller sakskada eller annan störning än
ljudstörning.

4 § Om, i fall som avses i 3 §, innehavaren av en senare
tillkommen anläggning genom bristande planläggning av
anläggningens utförande eller på annat sätt har föranlett att
kostnaden för skyddsåtgärder blivit väsentligt högre än
nödvändigt, svarar han för merkostnaden.

5 § Om en elektrisk anläggning flyttas eller ändras i fråga om
utförande eller drift och risken för skada eller störning
därmed ökar, skall frågan om skyldighet att svara för
skyddsåtgärder som föranleds av den ökade risken bedömas på
samma sätt som om anläggningen var ny.

6 § En elektrisk anläggning skall anses ha tillkommit då den
togs i bruk. Har olika delar av en anläggning tagits i bruk vid
skilda tidpunkter, skall varje sådan del vid tillämpning av
detta kapitel anses som en särskild anläggning.

7 § Om, i fall som avses i 2 och 3 §§, nödvändigt skydd kan
uppnås med bättre verkan eller till lägre kostnad genom någon
åtgärd vid en annan anläggning än den vars innehavare enligt 2
eller 3 § är skyldig att svara för åtgärden, skall innehavaren
av den förstnämnda anläggningen, efter överenskommelse eller
beslut av allmän domstol, utföra åtgärden.

Den innehavare som utfört en åtgärd enligt första stycket har
rätt att av den som enligt 2 eller 3 § haft att svara för
åtgärden få ersättning för de utgifter som varit nödvändiga för
de utförda åtgärderna. Om de utförda åtgärderna inneburit en
fördel för anläggningen i form av minskning av utgifterna för
dess underhåll och drift eller annan stadigvarande förbättring
av driften, skall ersättningen minskas i motsvarande mån.

8 § Särskilda bestämmelser om elektromagnetisk kompatibilitet
finns i lagen (1992:1512) om elektromagnetisk kompatibilitet.

9 § Kommer ett område för sjötrafik att i avsevärd omfattning
trafikeras av fartyg som kräver större segelfri höjd än en
elektrisk ledning medger, är innehavaren av ledningen skyldig
att vidta de åtgärder med ledningen som behövs för att ge
betryggande säkerhet mot person- eller sakskada. Ledningens
innehavare ska svara för kostnaderna för åtgärderna.
Lag (2009:23).

10 kap. Skadestånd

Ansvar för skada genom inverkan av el från
starkströmsanläggning

1 § Har någon tillfogats person- eller sakskada genom inverkan
av el från en starkströmsanläggning, skall skadan, även om det
inte följer av allmänna skadeståndsbestämmelser, ersättas av
innehavaren av den starkströmsanläggning från vilken elen
senast kommit.

Ansvar enligt första stycket gäller inte

1. den som innehar en starkströmsanläggning för produktion av
el där generatorn har en märkeffekt om högst 50 kilovoltampere,

2. den som innehar en starkströmsanläggning som är avsedd för
användning av el och som tillförs el med en spänning av högst
250 volt mellan en ledare och jord eller, vid icke direkt
jordat system, mellan två ledare,

3. om skadan skett på en annan elektrisk anläggning eller en
naturgasledning, för vilken det krävs koncession enligt
naturgaslagen (2005:403), eller

4. om den elektriska anläggningen utgörs av en inrättning för
godsbefordran eller är avsedd för en sådan inrättnings behov
och skada uppkommit på egendom som har blivit mottagen för
sådan befordran. Lag (2007:217).

Produktansvar

2 § Om en skada orsakas av säkerhetsbrist i el som har satts i
omlopp från en elektrisk anläggning med egen generator eller
transformator är innehavaren, om inte annat följer av 3 §,
skyldig att betala skadestånd för personskada samt för sakskada
på egendom som till sin typ vanligen är avsedd för enskilt
ändamål, om den skadelidande vid tiden för skadan använde
egendomen huvudsakligen för sådant ändamål.

Med säkerhetsbrist avses att elen inte är så säker som skäligen
kan förväntas.

Avtalsvillkor som inskränker skadeståndsskyldigheten är utan
verkan.

3 § Skadeståndsskyldig enligt 2 § är inte den som

1. visar att han inte har satt elen i omlopp i en
näringsverksamhet,

2. gör sannolikt att säkerhetsbristen inte fanns när han satte
elen i omlopp,

3. visar att säkerhetsbristen beror på att elen måste stämma
överens med tvingande föreskrifter som har meddelats av en
myndighet, eller

4. visar att det på grundval av det vetenskapliga och tekniska
vetandet vid den tidpunkt då han satte elen i omlopp inte var
möjligt att upptäcka säkerhetsbristen.

Skadestånd vid driftstörning

4 § Har driften vid en elektrisk anläggning störts genom
inverkan av el från en annan sådan anläggning och vållar
störningen personskada, sakskada eller ren förmögenhetsskada,
skall innehavaren av sistnämnda anläggning ersätta skadan, om
störningen har uppstått till följd av uppsåt eller vårdslöshet
från hans sida.

Skadelidandes medvållande

5 § Om vållande på den skadelidandes sida har medverkat till
skada som skall ersättas enligt 1 § första stycket eller 4 §
gäller 6 kap. 1 § skadeståndslagen (1972:207).

Skadestånd enligt 2 § jämkas efter vad som är skäligt, om
vållande på den skadelidandes sida har medverkat till skadan.

Bestämmande av skadestånd

6 § Vid bestämmande av ersättning för skada enligt 1, 2 eller 4 §
tillämpas 5 kap. skadeståndslagen (1972:207).

När ersättning för sakskada bestäms enligt 2 § avräknas ett
belopp om 3 500 kr.

Ägares skadeståndsansvar

7 § Har ägaren till en elektrisk starkströmsanläggning upplåtit
nyttjanderätten helt eller delvis till någon annan, svarar han
ändå för skada som skall ersättas enligt denna lag som om han
alltjämt innehaft anläggningen. Ägaren är dock inte ansvarig
med annan egendom än som har upplåtits.

Den ersättning ägaren kan ha utgett i ett sådant fall som avses
i första stycket får han kräva tillbaka av
nyttjanderättshavaren.

Preskription

8 § Talan mot en elektrisk anläggnings ägare eller innehavare
om skadestånd enligt 1 § första stycket eller 4 § skall väckas
inom två år från det skadan inträffade.

Den som vill ha ersättning enligt 2 § skall väcka talan inom
tre år från det han fick eller borde ha fått kännedom om att
fordringen kunde göras gällande. Talan om ersättning måste dock
väckas inom tio år från det att den som påstås vara
skadeståndsskyldig tillhandahöll elen.

Den som inte väcker talan i tid har inte rätt till ersättning
enligt de angivna bestämmelserna.

Avbrottsersättning

9 § Avtalsvillkor som i jämförelse med bestämmelserna i
10-15 §§ är till nackdel för elanvändare är utan verkan mot dem.

Avbrottsersättning enligt 10-13 §§ skall avräknas från
skadestånd som enligt andra bestämmelser i denna lag eller
annan lag betalas på grund av samma elavbrott.
Lag (2005:1110).

10 § Om uttagspunkten är elektriskt frånkopplad i en eller
flera faser från spänningssatt koncessionerat nät under en
sammanhängande period om minst tolv timmar har elanvändaren
rätt till avbrottsersättning.

Elanvändaren har inte rätt till avbrottsersättning om

1. avbrottet beror på elanvändarens försummelse,

2. överföringen av el avbryts för att vidta åtgärder som är
motiverade av elsäkerhetsskäl eller för att upprätthålla en
god drift- och leveranssäkerhet och avbrottet inte pågår
längre än åtgärden kräver,

3. avbrottet är hänförligt till ett fel i en
koncessionshavares ledningsnät och felet beror på ett hinder
utanför den koncessionshavarens kontroll som
koncessionshavaren inte skäligen kunde förväntas ha räknat
med och vars följder koncessionshavaren inte heller skäligen
kunde ha undvikit eller övervunnit, eller

4. avbrottet är hänförligt till ett fel i ett ledningsnät
vars ledningar har en spänning om 220 kilovolt eller mer.
Lag (2013:884).

11 § Avbrottsersättning skall betalas av den som har koncession
för det elnät till vilket elanvändaren är direkt ansluten.
Lag (2005:1110).

12 § När avbrottsersättning beräknas ska en period med
avbruten överföring av el (avbrottsperiod) anses avslutad
vid den tidpunkt då avbrottet upphört, om överföringen
därefter har fungerat oavbrutet under de närmast följande
två timmarna.

Avbrottsersättningen ska för en avbrottsperiod om minst
tolv timmar och högst tjugofyra timmar betalas med 12,5
procent av elanvändarens beräknade årliga nätkostnad, dock
lägst 2 procent av prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7
§§ socialförsäkringsbalken avrundat till närmast högre
hundratal kronor.

Om avbrottsperioden är längre än tjugofyra timmar ska för
varje därefter påbörjad tjugofyratimmarsperiod ytterligare
ersättning betalas med 25 procent av elanvändarens
beräknade årliga nätkostnad, dock lägst 2 procent av
prisbasbeloppet avrundat till närmast högre hundratal
kronor.

Avbrottsersättningen ska för en avbrottsperiod uppgå till
högst 300 procent av elanvändarens beräknade årliga
nätkostnad. Lag (2010:1269).

13 § Om skyldigheten att betala avbrottsersättning är oskäligt
betungande med hänsyn till de ekonomiska förhållandena hos den
som är ersättningsskyldig enligt 11 § eller den som slutligt
skall betala ersättningen enligt 16 §, får ersättningen jämkas
efter vad som är skäligt.

Ersättningen får också jämkas efter vad som är skäligt, om
arbetet med att få i gång överföringen av el har behövt
försenas för att inte utsätta arbetstagarna för betydande
risker. Lag (2005:1110).

14 § Den som är ersättningsskyldig enligt 11 § skall betala
avbrottsersättningen till elanvändaren utan oskäligt dröjsmål
och aldrig senare än sex månader från utgången av den månad då
den ersättningsskyldige fick eller borde ha fått kännedom om
avbrottet.

Den ersättningsskyldige skall betala ränta enligt 6 §
räntelagen (1975:635), om betalning inte sker i rätt tid.
Lag (2005:1110).

15 § Om elanvändaren trots bestämmelserna i 14 § inte har fått
avbrottsersättning och inte har gjort anspråk på ersättning
från den ersättningsskyldige inom två år från det att avbrottet
upphörde, går rätten till ersättning förlorad. Lag (2005:1110).

16 § Den som är ersättningsskyldig enligt 11 § har, i den mån
avbrottet är hänförligt till ett fel i en annan
koncessionshavares ledningsnät, rätt att från den
koncessionshavaren få ersättning för det som enligt 10-13 §§
har betalats till elanvändaren. Lag (2005:1110).

11 kap. Särskilda bestämmelser om överföring och leverans av el
till konsumenter

Inledande bestämmelser

1 § Detta kapitel gäller överföring och leverans av el till
konsumenter. Med konsument avses en fysisk person till vilken
el överförs eller levereras huvudsakligen för ändamål som
faller utanför näringsverksamhet.

2 § Avtalsvillkor som i jämförelse med bestämmelserna i detta
kapitel är till nackdel för konsumenten är utan verkan mot
denne.

Avbrytande av överföring av el på grund av konsumentens
avtalsbrott

3 § Överföring av el får avbrytas, om konsumenten försummar
sina skyldigheter och försummelsen utgör ett väsentligt
avtalsbrott.

Innan överföringen avbryts skall konsumenten uppmanas att inom
viss skälig tid vidta rättelse och, i annat fall än som avses i
4 §, underrättas om att överföringen annars kan avbrytas. Sker
rättelse får överföringen inte avbrytas.

Om omständigheterna ger anledning att befara att ett avbrott
skulle medföra ej obetydlig personskada eller omfattande
sakskada, får överföringen inte avbrytas. Det gäller dock inte
om konsumenten handlar otillbörligt.

4 § Om avtalsbrottet består i att konsumenten försummat att
betala för överföring eller leverans av el gäller, utöver vad
som anges i 3 §, att konsumenten sedan tiden för rättelse gått
ut skall uppmanas att betala inom tre veckor från det att han
har delgetts uppmaningen och en underrättelse om att
överföringen annars kan avbrytas. Ett meddelande om den
uteblivna betalningen skall samtidigt lämnas till socialnämnden
i den kommun där konsumenten får el överförd.

Sker betalning eller är fordringen tvistig får överföringen
inte avbrytas. Överföringen får inte heller avbrytas om
socialnämnden inom den tid som anges i första stycket
skriftligen har meddelat den som lämnat underrättelsen att
nämnden tar på sig betalningsansvaret för skulden.

5 § Innehavaren av nätkoncessionen och elleverantören har rätt
till skälig ersättning av konsumenten för kostnader som
föranleds av åtgärder som nämns i 3 och 4 §§ .

6 § Underrättelser och meddelanden som avses i 4 § första
stycket skall lämnas enligt formulär som fastställs av
regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

Avbrytande av överföring av el av elsäkerhetsskäl m.m.

7 § Innehavaren av nätkoncession får avbryta överföringen av el
för att vidta åtgärder som är motiverade av elsäkerhetsskäl
eller för att upprätthålla en god drift- och leveranssäkerhet.
Avbrottet får inte i något fall pågå längre än åtgärden kräver.

Om innehavaren av nätkoncession kan förutse annat än kortvariga
avbrott i överföringen, skall konsumenten underrättas i god tid
före avbrottet. Konsumenten skall underrättas personligen
eller, om det är lämpligt, genom anslag.

Skadestånd vid avbruten överföring av el

8 § Avbryts överföringen av el på grund av konsumentens
försummelse utan att förutsättningarna i 3 och 4 §§ är
uppfyllda, har konsumenten rätt till ersättning för skada av
nätkoncessionshavaren.

Har överföringen av el avbrutits på begäran av elleverantören,
skall denne, i stället för koncessionshavaren, ersätta
konsumenten för den uppkomna skadan.

9 § Om innehavaren av nätkoncession inte har underrättat
konsumenten enligt 7 § andra stycket, har konsumenten rätt till
ersättning för skada av koncessionshavaren.

10 § Om överföringen av el avbryts utan att det beror på
konsumentens försummelse och utan att det finns rätt att
avbryta överföringen enligt 7 § första stycket, har konsumenten
rätt till ersättning för skada av nätkoncessionshavaren om inte
denne visar att avbrottet beror på ett hinder utanför hans
kontroll som han inte skäligen kunde förväntas ha räknat med
och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit
eller övervunnit.

Beror avbrottet på någon som koncessionshavaren har anlitat för
att utföra underhåll, reparation eller liknande arbete, är
koncessionshavaren fri från skadeståndsskyldighet endast om
också den som han har anlitat skulle vara fri enligt första
stycket.

11 § Skadestånd enligt 8-10 §§ omfattar ersättning för utgifter
och inkomstbortfall samt annan förlust på grund av avbrottet.

Om skyldigheten att utge skadestånd skulle vara oskäligt
betungande med hänsyn till den skadeståndsskyldiges ekonomiska
förhållanden, kan skadeståndet jämkas efter vad som är skäligt.
Vid bedömningen skall även beaktas föreliggande försäkringar
och försäkringsmöjligheter, den skadeståndsskyldiges
förutsättningar att förutse och hindra skadan samt andra
särskilda omständigheter.

12 § Konsumenten skall underrätta motparten om anspråk på
ersättning inom två år från det att skadan inträffade. Gör han
inte det, har han förlorat sin rätt till ersättning för den
uppkomna skadan.

Uppgifter i avtal

13 § Ett avtal mellan en konsument och en elleverantör ska
innehålla uppgifter om

1. elleverantörens namn, adress, telefonnummer och webbplats,

2. elleverantörens åtagande gentemot konsumenten,

3. när avtalet träffas och vid vilken tidpunkt elleverantören
planerar att överta leveranserna till konsumenten,

4. var konsumenten kan finna information om elleverantörens
priser och övriga villkor,

5. villkoren för fakturering och betalning,

6. den tid som avtalet löper eller om det löper tills vidare,

7. vad som gäller avseende förlängning av ett avtal som löper
under viss tid,

8. villkoren för uppsägning av avtalet,

9. hur ersättningen beräknas vid uppsägning i förtid av ett
avtal som löper under viss tid,

10. villkoren för ersättning om elleverantören inte uppfyller
sitt åtagande enligt avtalet, och
11. hur elleverantören på sin webbplats samt på begäran på
annat sätt tillhandahåller den ytterligare konsumentrelaterade
information som anges i 18 §.

Information om avtalsvillkoren och uppgifterna enligt första
stycket ska lämnas till konsumenten innan avtalet ingås eller
bekräftas. Lag (2011:712).

14 § Ett avtal mellan en konsument och en nätkoncessionshavare
ska innehålla uppgifter om

1. nätkoncessionshavarens namn, adress, telefonnummer och
webbplats,

2. nätkoncessionshavarens åtagande gentemot konsumenten,

3. när avtalet träffas,

4. var konsumenten kan finna information om
nätkoncessionshavarens priser och övriga villkor,

5. villkoren för fakturering och betalning,

6. villkoren för uppsägning av avtalet,

7. villkoren för ersättning om nätkoncessionshavaren inte
uppfyller sitt åtagande enligt avtalet, och

8. hur nätkoncessionshavaren på sin webbplats samt på begäran
på annat sätt tillhandahåller den ytterligare
konsumentrelaterade information som anges i 18 §.
Lag (2011:712).
Betalningssätt

15 § En elleverantör får inte missgynna en konsument endast
på grund av det betalningssätt konsumenten har valt.

Om en nätkoncessionshavare tillämpar ett system med
förskottsbetalning för konsumenter, ska detta vara skäligt.
Lag (2014:270).

Ändrade avtalsvillkor

16 § En elleverantör som avser att ändra villkoren för ett
avtal som löper tills vidare med en konsument ska underrätta
konsumenten om ändringen. Underrättelse ska ske genom ett
särskilt meddelande till konsumenten. Av meddelandet ska det
framgå att konsumenten har rätt att säga upp avtalet.

De nya villkoren får inte börja tillämpas förrän tidigast två
månader efter det att meddelandet har skickats.
Lag (2011:712).

Prishöjningar

17 § När en prishöjning har skett ska konsumenten underrättas
om detta i den nästkommande fakturan från elleverantören. Det
ska framgå när prisändringen trädde i kraft och hur priset
ändrats. Lag (2011:712).

Information om konsumentens rättigheter

18 § Elleverantörer och nätkoncessionshavare som träffar
avtal med konsumenter ska på sina webbplatser lämna tydlig
information om

1. konsumentens rättigheter,

2. hur konsumenten ska gå till väga för att lämna klagomål,

3. vilka organ konsumenten kan vända sig till för information
eller tvistlösning, och

4. oberoende användarrådgivning, där konsumenterna kan få råd
om tillgängliga energieffektivitetsåtgärder och
jämförelseprofiler.

På konsumentens begäran ska informationen lämnas på annat
sätt.

Elleverantörer och nätkoncessionshavare ska på eller i
samband med fakturor till konsumenter och, i de fall som
anges i första stycket 1–3, i reklam som vänder sig till
konsumenter antingen lämna den information som följer av
första stycket eller hänvisa till att informationen finns på
webbplatsen och på begäran tillhandahålls på annat sätt.
Lag (2014:270).

Byte av elleverantör

19 § Ett byte av elleverantör ska genomföras utan särskild
kostnad för konsumenten.

Vid byte av elleverantör ska konsumenten få en slutfaktura
inom sex veckor från den dag då den frånträdande
elleverantörens leverans upphörde. Lag (2011:712).

Hantering av klagomål

20 § Elleverantörer och nätkoncessionshavare ska ha
fastställda rutiner för hanteringen av klagomål från
konsumenter. Lag (2011:712).

Installation av nya mätare

21 § Nätkoncessionshavare ska se till att konsumenterna får
lämplig information i samband med installation av nya
mätare.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om skyldigheterna enligt första
stycket. Lag (2014:270).

12 kap. Tillsyn m.m.

Tillsynsmyndigheter m.m.

1 § Tillsynen över efterlevnaden av denna lag och av
föreskrifter eller villkor som har meddelats med stöd av lagen
utövas, såvitt avser frågor om elsäkerhet och driftsäkerheten
hos det nationella elsystemet, av den eller de myndigheter som
regeringen bestämmer.

Tillsynen i övrigt över efterlevnaden av denna lag och av
föreskrifter och villkor som har meddelats med stöd av lagen
utövas av nätmyndigheten.

Tillsynen enligt andra stycket omfattar inte bestämmelserna i
7 och 10 kap. samt 11 kap. 1–12 §§ och inte heller
efterlevnaden av elleverantörernas skyldigheter enligt 8 kap.
1–4 §§, 5 § första och andra styckena och 6–11 a §§.

Nätmyndigheten är tillsynsmyndighet enligt Europaparlamentets
och rådets förordning (EG) nr 714/2009 av den 13 juli 2009 om
villkor för tillträde till nät för gränsöverskridande elhandel
och om upphävande av förordning (EG) nr 1228/2003.
Lag (2011:712).

1 a § Ärenden om undantag enligt artikel 17.1, 17.2 och 17.3 i
förordning (EG) nr 714/2009 prövas av regeringen.

Nätmyndigheten ska utreda ärenden som anges i första stycket
och därefter, med eget yttrande, överlämna ärendet till
regeringens prövning. Nätmyndigheten ska i samband med
överlämnandet offentliggöra sitt yttrande.

I fall som avses i artikel 17.5 i förordning (EG) nr 714/2009
ska regeringen meddela beslut efter yttrande från byrån för
samarbete mellan energitillsynsmyndigheter. Lag (2011:712).

1 b § I ett beslut av nätmyndigheten enligt sådana riktlinjer
som har antagits med stöd av förordning (EG) nr 714/2009 ska
det anges att beslutet kan komma att ändras eller upphävas
efter begäran av Europeiska kommissionen. Lag (2011:712).

2 § En tillsynsmyndighet har rätt att på begäran få de
upplysningar och ta del av de handlingar som behövs för
tillsynen. En begäran får förenas med vite.

Ett beslut enligt första stycket gäller omedelbart.
Lag (2009:892).

3 § En tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden som
behövs för att trygga efterlevnaden av de föreskrifter och
villkor som omfattas av tillsynen. Ett föreläggande får
förenas med vite.

Ett föreläggande gäller omedelbart, om det

1. avser elsäkerhet eller driftsäkerheten hos det nationella
elsystemet,

2. avser riktigheten av lämnade uppgifter enligt 8 kap.
11 b §, eller

3. har meddelats med anledning av en anmälan enligt 14 §
första stycket. Lag (2011:712).

3 a § Om nätmyndigheten avser att utöva tillsyn över en
nätkoncessionshavares nättariff skall koncessionshavaren
underrättas om detta

1. inom ett år efter utgången av det räkenskapsår som
nättariffen avser, eller

2. inom fem år efter utgången av det räkenskapsår som
nättariffen avser, om nätkoncessionshavaren har lämnat
felaktiga eller vilseledande uppgifter som haft avgörande
betydelse för nätmyndighetens beslut att inte utöva tillsyn.

Nätmyndigheten får inte meddela ett föreläggande enligt 3 § som
avser en nätkoncessionshavares nättariff för ett visst
räkenskapsår om inte nätmyndigheten har underrättat
nätkoncessionshavaren enligt första stycket. Lag (2006:926).

Särskilt om tillsyn som avser elsäkerhet eller driftsäkerheten
hos det nationella elsystemet

4 § Tillsynsmyndigheten får

1. förordna om rättelse på vederbörandes bekostnad om någon
inte följer ett föreläggande enligt 3 § som är påkallat av
elsäkerhetsskäl,

2. förbjuda användning av en elektrisk anläggning som är i ett
sådant skick eller används på ett sådant sätt att fara för
person eller egendom kan uppstå,

3. förbjuda tillhandahållande eller användning av elektrisk
materiel som är i ett sådant skick eller används på ett sådant
sätt att fara för person eller egendom kan uppstå eller som
inte är kontrollerad, provad, besiktigad eller dokumenterad
enligt gällande föreskrifter,

4. förbjuda tillhandahållande av tjänster som innebär fara för
person eller egendom till följd av bristfällig eller felaktig
installation av elektriska starkströmsanläggningar.

Beslut enligt första stycket gäller omedelbart och får
verkställas.

Beslut enligt första stycket 2-4 får förenas med vite.
Lag (1998:665).

5 § För tillsyn som avser elsäkerhet eller driftsäkerheten hos
det nationella elsystemet har tillsynsmyndigheten rätt att få
tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen, dock inte
bostäder.

Om det behövs för tillsynen avseende elsäkerhet, får
tillsynsmyndigheten hos tillverkare, importörer, grossister och
detaljhandlare för provning ta ut ett eller flera exemplar av
en anordning, avsedd att anslutas till en elektrisk anläggning,
eller elektrisk materiel som har införts eller skall införas på
marknaden.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om ersättning för uttaget prov och om
skyldighet att ersätta tillsynsmyndighetens kostnader för
provning.

Polismyndigheten skall lämna det biträde som behövs för
tillsynen.

Avgifter

6 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om avgifter för myndighets verksamhet som
sker med stöd av denna lag.

Förseningsavgift

7 § Om ett företag som bedriver nätverksamhet inte ger in
bestyrkt kopia av sådan årsrapport samt sådant revisorsintyg
som anges i förordningen (1995:1145) om redovisning av
nätverksamhet, skall företaget betala förseningsavgift till
staten enligt 8 §.

Beslut om förseningsavgift fattas av nätmyndigheten.
Lag (1998:1651).

8 § Ett företag som bedriver nätverksamhet skall betala en
förseningsavgift om de handlingar som anges i 7 § inte har
kommit in till nätmyndigheten inom sju månader från
räkenskapsårets utgång. Om företaget har beslutat om fortsatt
bolagsstämma enligt 7 kap. 14 § andra stycket aktiebolagslagen
(2005:551) eller om fortsatt föreningsstämma enligt 7 kap. 4 §
tredje stycket lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar, skall
dock företaget betala förseningsavgift först om handlingarna
inte har kommit in inom nio månader från räkenskapsårets
utgång. Avgiften skall uppgå till 10 000 kr.

Om de handlingar som anges i 7 § inte har kommit in inom två
månader från det att underrättelse avsändes till företaget om
ett beslut om förseningsavgift enligt första stycket, skall
företaget betala en ny förseningsavgift. Den nya avgiften skall
uppgå till 10 000 kr.

Om de handlingar som anges i 7 § inte har kommit in inom två
månader från det att underrättelse avsändes till företaget om
ett beslut om förseningsavgift enligt andra stycket, skall
företaget betala en ny förseningsavgift. Den nya avgiften skall
uppgå till 20 000 kr. Lag (2005:923).

9 § Om registrering har skett av ett beslut om att företaget
försatts i konkurs eller trätt i likvidation, får beslut om
förseningsavgift inte meddelas. Lag (1998:1651).

10 § Har företaget inom föreskriven tid gett in de handlingar
som anges i 7 § men har handlingarna någon brist som lätt kan
avhjälpas, får nätmyndigheten meddela beslut om
förseningsavgift endast om företaget har underrättats om
bristen och fått tillfälle att avhjälpa den men inte gjort det
inom den tid som angetts i underrättelsen. En sådan
underrättelse får sändas med posten till den postadress som
företaget senast har anmält hos nätmyndigheten. Lag (1998:1651).

11 § En förseningsavgift skall efterges, om underlåtenheten att
ge in handlingen framstår som ursäktlig med hänsyn till
omständigheter som företaget inte har kunnat råda över.
Avgiften skall också efterges om det framstår som uppenbart
oskäligt att ta ut den.

Bestämmelserna om eftergift skall beaktas även om något yrkande
om detta inte har framställts, om det föranleds av vad som har
förekommit i ärendet. Lag (1998:1651).

12 § Om en förseningsavgift inte har betalats efter
betalningsuppmaning, skall avgiften lämnas för indrivning.
Regeringen får föreskriva att indrivning inte behöver begäras
för ringa belopp.

Bestämmelser om indrivning finns i lagen (1993:891) om
indrivning av statliga fordringar m.m. Vid indrivning får
verkställighet enligt utsökningsbalken ske. Lag (1998:1651).

13 § Ett beslut om förseningsavgift får verkställas även om det
inte har vunnit laga kraft.

Om ett företag har rätt att få tillbaka betalad
förseningsavgift på grund av en domstols beslut, ska ränta
betalas på den återbetalade förseningsavgiften från och med
månaden efter den då förseningsavgiften betalades in till och
med den månad då återbetalning görs. I fråga om räntans storlek
tillämpas 65 kap. 4 § tredje stycket skatteförfarandelagen
(2011:1244). Lag (2011:1386).

Tidsfrister

14 § Nätmyndigheten ska fatta beslut i ett ärende inom två
månader från det att en anmälan kom in till myndigheten om
anmälan

1. har lämnats in av någon som har ett intresse i saken, och

2. innehåller ett påstående att en nätkoncessionshavare inte
följer bestämmelser som omfattas av nätmyndighetens tillsyn
enligt 1 §.

Om nätmyndigheten behöver ytterligare tid för att avgöra
ärendet får myndigheten förlänga tiden med två månader eller,
om sökanden medger det, med den ytterligare tid som kan
behövas för att ärendet ska kunna avgöras.

Bestämmelserna i första och andra styckena gäller inte
nätkoncessionshavarens skyldigheter enligt 3 kap. 6 § första
stycket, 7 § första stycket, 11 § första och andra styckena,
14 § första stycket och 15 § första stycket samt 4 kap. 10 §
första och tredje styckena. Lag (2011:712).

Bevarande av information

15 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får meddela föreskrifter om skyldighet för elleverantörer att
dokumentera och bevara uppgifter om leveransavtal,
derivatinstrument och transaktioner som gäller sådana avtal
eller instrument samt att på begäran lämna sådana uppgifter
till en svensk myndighet eller Europeiska kommissionen.
Lag (2012:335).

13 kap. Övriga bestämmelser

Ansvarsbestämmelser

1 § Till böter eller fängelse i högst ett år döms den som
uppsåtligen eller av oaktsamhet

1. bryter mot 2 kap. 1 eller 3 §,

2. bryter mot villkor som meddelats med stöd av 2 kap. 11 §,
eller

3. bryter mot föreskrift som har meddelats med stöd av 8 kap.
1 § andra stycket eller 9 kap. 1 § andra stycket.

Till böter döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter
mot 2 kap. 17 §.

I ringa fall döms inte till ansvar. Lag (2006:926).

2 § Till ansvar enligt denna lag döms inte om gärningen är
belagd med straff enligt brottsbalken.

3 § Den som har åsidosatt ett vitesföreläggande döms inte till
ansvar enligt denna lag för gärning som omfattas av
föreläggandet.

4 § Elektriska anläggningar, anordningar avsedda att anslutas
till en elektrisk anläggning eller elektrisk materiel som varit
föremål för brott enligt denna lag skall förklaras förverkade,
om det inte är uppenbart oskäligt. I stället för sådan egendom
kan värdet av egendomen förklaras förverkat. Även utbytet av
brott enligt denna lag skall förklaras förverkat, om det inte
är uppenbart oskäligt.

Överklagande

5 § Nätmyndighetens beslut enligt 2 kap. 1, 4–5, 14, 15,
15 b, 15 j–16 a och 17 §§ får överklagas till regeringen, om
ärendet avser en stamledning. Detsamma gäller beslut att inte
inleda en omprövning efter en ansökan som avses i 2 kap.
15 c §, om ärendet avser en stamledning eller en
utlandsförbindelse. Lag (2013:207).

6 § Följande beslut av nätmyndigheten får överklagas till
mark- och miljödomstol:

1. beslut i frågor om nätkoncession enligt 2 kap. 1, 4–5, 14,
15, 15 b, 15 j–16 a och 17 §§, med undantag för ärenden som
avser en stamledning,

2. beslut om gränserna för en nätkoncession för område enligt
2 kap. 12 §,

3. beslut att inte inleda en omprövning efter en ansökan som
avses i 2 kap. 15 c §, om ärendet avser en regionledning som
inte är en utlandsförbindelse,

4. beslut om föreläggande enligt 2 kap. 15 h § andra
stycket,

5. beslut om återkallelse av nätkoncession enligt 2 kap.
18 §, och

6. beslut om återställningsåtgärder enligt 2 kap. 19 och
20 §§. Lag (2013:207).

7 § /Upphör att gälla U:2015-07-01/
Följande beslut får överklagas till allmän
förvaltningsdomstol:

1. beslut av nätmyndigheten i fråga om

a) samlad redovisning och enhetlig nättariff enligt 3 kap.
3 §,

b) anslutning av anläggning enligt 3 kap. 6–8 §§,

c) dispens enligt 3 kap. 9 b §,

d) kostnader för mätning enligt 3 kap. 11 och 14 §§,

e) ersättning vid inmatning av el enligt 3 kap. 15 §,

f) metodprövning enligt 4 kap. 1 a §,

g) tillstånd enligt 4 kap. 6 och 7 §§,

h) nättariffer för mindre produktionsanläggningar enligt 4
kap. 10 §,

i) intäktsram enligt 5 kap. 3, 11–13, 15–17, 26 och 27 §§,

j) godkännande av metoder för att utforma balansavtal
enligt 8 kap. 4 a §, och

k) förseningsavgift enligt 12 kap. 8 och 11 §§,

2. beslut av en tillsynsmyndighet enligt 12 kap. 2–4 §§, samt

3. beslut av den systemansvariga myndigheten om ersättning
till den som enligt 8 kap. 2 § beordrats öka eller minska
produktionen av el.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätt.
Lag (2013:207).

7 § /Träder i kraft I:2015-07-01/
Följande beslut får överklagas till allmän
förvaltningsdomstol:

1. beslut av nätmyndigheten i fråga om

a) samlad redovisning och enhetlig nättariff enligt 3 kap. 3 §
och 4 kap. 4 § första stycket,

b) anslutning av anläggning enligt 3 kap. 6–8 §§,

c) dispens enligt 3 kap. 9 b §,

d) kostnader för mätning enligt 3 kap. 11 och 14 §§,

e) ersättning vid inmatning av el enligt 3 kap. 15 §,

f) metodprövning enligt 4 kap. 1 a §,

g) tillstånd enligt 4 kap. 6 och 7 §§,

h) nättariffer för mindre produktionsanläggningar enligt 4
kap. 10 §,

i) intäktsram enligt 5 kap. 3, 11–13, 15–17, 26 och 27 §§,

j) godkännande av metoder för att utforma balansavtal enligt
8 kap. 4 a §, och

k) förseningsavgift enligt 12 kap. 8 och 11 §§,

2. beslut av en tillsynsmyndighet enligt 12 kap. 2–4 §§,
samt

3. beslut av den systemansvariga myndigheten om ersättning
till den som enligt 8 kap. 2 § beordrats öka eller minska
produktionen av el.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätt.
Lag (2015:259).

8 § Andra beslut enligt denna lag än dem som anges i 6 och
7 §§ får inte överklagas till domstol.

Regeringen meddelar föreskrifter om överklagande till
regeringen av andra beslut än dem som anges i 5–7 §§.
Lag (2013:207).

9 § En sådan ideell förening eller annan juridisk person som
avses i 16 kap. 13 § miljöbalken får överklaga
nätmyndighetens beslut enligt 2 kap. 1, 4–5, 14, 15, 15 b,
15 j–16 a och 17 §§ samt beslut att inte inleda en omprövning
efter en ansökan som avses i 2 kap. 15 c §, om beslutet avser
anläggningar för starkströmsluftledning med en spänning på
minst 220 kilovolt och en längd av minst 15 kilometer.

Den som vill överklaga med stöd av första stycket ska göra
det innan tiden för överklagande har gått ut för parterna och
sakägarna. Lag (2013:207).

Övergångsbestämmelser

1997:857

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998, då lagen
(1902:71 s. 1), innefattande vissa bestämmelser om elektriska
anläggningar, och lagen (1994:618) om handel med el, m.m.,
skall upphöra att gälla.

2. För en elanvändare som har debiterats kostnaden för en
mätare med tillhörande insamlingsutrustning och för dess
installation i uttagspunkten enligt 2 § 10 mom. första stycket
lagen (1902:71 s. 1), innefattande vissa bestämmelser om
elektriska anläggningar, skall 2 § 10 mom. andra stycket nämnda
lag alltjämt gälla.

3. I ärenden om prisreglering enligt 10 § lagen (1994:618) om
handel med el, m.m., som är anhängiga vid den nya lagens
ikraftträdande skall äldre bestämmelser tillämpas.

4. Punkten 4 i övergångsbestämmelserna till lagen (1994:617) om
ändring i lagen (1902:71 s. 1), innefattande vissa bestämmelser
om elektriska anläggningar, i dess lydelse enligt lagen
1995:1140 skall alltjämt gälla.

5. Punkterna 2 och 3 i övergångsbestämmelserna till lagen
(1994:617) om ändring i lagen (1902:71 s. 1), innefattande
vissa bestämmelser om elektriska anläggningar, skall alltjämt
gälla i ärenden där ansökan har gjorts före den 1 januari 1996.

6. För ledningar som före ikraftträdandet av denna lag har
dragits fram enligt vad som sägs i 5 b § lagen (1902:71 s. 1),
innefattande vissa bestämmelser om elektriska anläggningar,
skall 5 b § alltjämt gälla.

7. Om en ledning har dragits fram före den 1 juli 1982
tillämpas 2 kap. 24 § endast om ledningen var i bruk nämnda dag
eller togs i bruk därefter och återställningsåtgärder är
påkallade ur allmän synpunkt.

1998:854

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

2. Ett ärende om prövning av nätkoncession skall handläggas och
bedömas enligt äldre bestämmelser, om ärendet har inletts före
denna lags ikraftträdande. Bestämmelserna om
miljökvalitetsnormer i miljöbalken skall dock tillämpas
omedelbart.

1998:1651

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

2. Om någon annan än den som innehar nätkoncession för
stamnätet eller största delen av det har beviljats
nätkoncession för en utlandsförbindelse före den 1 januari 1998
gäller följande.

a. På en sådan nätkoncession tillämpas 2 kap. 10 § andra
stycket i dess äldre lydelse.

b. På en sådan nätkoncession tillämpas 2 kap. 18 § första
stycket i dess äldre lydelse.

3. Om nätmyndigheten före ikraftträdandet av denna lag har
beviljat ett undantag enligt 3 kap. 3 § första stycket skall 3
kap. 3 § andra stycket i sin äldre lydelse tillämpas på de
berörda koncessionsområdena.

4. Om ett eller flera koncessionsområden har slagits samman
helt eller delvis före ikraftträdandet av denna lag skall 4
kap. 3 § i sin äldre lydelse tillämpas på de berörda
koncessionsområdena.

5. Föreskrifterna i 12 kap. 7 och 8 §§ tillämpas beträffande
årsrapporter och revisorsintyg för räkenskapsår som avslutas
den 31 december 1998 eller senare.

1999:770

1. Denna lag träder i kraft den 1 november 1999.

2. Elleverantörer som är leveransskyldiga enligt 8 kap. 5 §
första stycket skall senast den 1 december 1999 underrätta
berörda innehavare av nätkoncession om i vilka uttagspunkter de
levererar el. Detta gäller dock inte de elleverantörer som före
den 1 november 1999 omfattades av bestämmelsen i 8 kap. 5 § i
dess äldre lydelse.

3. Ett övertagande av leveranserna eller ett övertagande av
balansansvar får inte gälla från och med den 1 januari 2000
eller den 1 mars 2000. Detta gäller dock inte uttagspunkter där
leverans av el sker enligt leveransavtal som har ingåtts före
den 1 november 1999 och enligt vilka elleveranserna skall
upphöra under december 1999 eller februari 2000.

4. Förbrukningen hos elkunder som inte omfattas av bestämmelsen
i 3 kap. 10 § andra stycket får till utgången av 2001 mätas och
beräknas enligt den nämnda bestämmelsen. Detsamma gäller
inmatningen från producenter till utgången av 2002.
Lag (2001:1298).

5. En elanvändare vars elförbrukning över tiden, enligt ett
leveransavtal som gäller vid lagens ikraftträdande, skall mätas
på annat sätt än enligt föreskrifter om schablonberäkning,
meddelade med stöd av 3 kap. 10 §, omfattas inte av
bestämmelserna i 3 kap. 11 § första stycket under
leveransavtalets återstående giltighetstid, dock längst till
utgången av 2004.

En elleverantör som har ett sådant leveransavtal med en
elanvändare skall anmäla detta till innehavaren av
nätkoncession. I anmälan skall uppgift om leveransavtalets
giltighetstid lämnas. Lag (2002:122).

6. Bestämmelsen i 3 kap. 12 § skall alltjämt gälla för de
elanvändare som omfattades av bestämmelsen före lagens
ikraftträdande.

7. I tvister enligt 5 kap. 7 § eller 10 § som, vid lagens
ikraftträdande, är anhängiga vid nätmyndigheten eller allmän
förvaltningsdomstol skall äldre bestämmelser tillämpas.

8. En anmälan enligt 5 kap. 10 § andra stycket som har gjorts
senast den 30 april 1999 gäller som en underrättelse enligt den
nya bestämmelsen i 8 kap. 6 § om övertagande av leveranser från
och med den 1 november 1999. Detta gäller dock bara om
elanvändaren senast den 31 augusti 1999 har anmält till
innehavaren av nätkoncession vem som skall överta leveranserna.

9. En anmälan enligt 5 kap. 10 § andra stycket som har gjorts
efter den 30 april 1999 men senast den 31 augusti 1999 gäller
som en underrättelse om övertagande av leveranser från och med
den 1 december 1999 enligt den nya bestämmelsen i 8 kap. 6 §.
Detta gäller dock bara om elanvändaren senast den 31 augusti
1999 har anmält till innehavaren av nätkoncession vem som skall
överta leveranserna.

10. En underrättelse enligt 8 kap. 4 § andra stycket i dess
äldre lydelse skall gälla som en underrättelse enligt 8 kap. 9
första stycket.

2002:121

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003 i fråga om 3
kap. 10 a och 11 a §§ samt i övrigt den 1 juli 2002.

2. Bestämmelserna i 3 kap. 3 § första stycket i dess nya
lydelse tilllämpas första gången i fråga om redovisning för det
räkenskapsår som börjar den 1 januari 2003 eller närmast
därefter.

3. Nätkoncessionshavare som innehar flera nätkoncessioner för
område skall före utgången av augusti 2002 till nätmyndigheten
anmäla hur koncessionshavaren anser att redovisning av områdena
enligt 3 kap. 3 § första stycket i dess nya lydelse skall ske.
Nätmyndigheten skall därefter fatta beslut om detta. Om
nätmyndigheten inte inom fyra månader från det anmälan kom in
fattat beslut i redovisningsfrågan skall redovisning ske i
enlighet med koncessionshavarens anmälan. Nätmyndighetens
beslut får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

4. Beslut som meddelats enligt 3 kap. 3 § första stycket i dess
äldre lydelse gäller till dess nätmyndigheten meddelat ett nytt
beslut enligt punkten 3 eller tidsfristen i punkten 3 löpt ut
samt ny redovisning skall påbörjas enligt 3 kap. 3 § tredje
stycket och punkten 2.

5. Bestämmelserna i 4 kap. 1 § i dess nya lydelse tillämpas
första gången i fråga om nättariffer som gäller från och med
det räkenskapsår som börjar den 1 juli 2002 eller närmast
därefter.

6. Bestämmelserna i 3 kap. 6 § andra stycket, 7 § andra
stycket, 11 § tredje stycket, 14 § andra stycket och 15 §
tredje stycket samt 4 kap. 10 § tredje stycket i deras nya
lydelse tillämpas på sådana tvister, i vilka ansökan kommit in
till nätmyndigheten den 1 juli 2004 eller senare. Lag (2003:117).

2002:653

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2002.

2. Bestämmelserna i 4 kap. 5 och 8 §§ i deras nya lydelse
tillämpas första gången i fråga om nättariffer som gäller från
och med det räkenskapsår som börjar den 1 augusti 2002 eller
närmast därefter.

3. 8 kap. 8 § i sin äldre lydelse tillämpas i de fall då en
elleverantör har anvisats före ikraftträdandet.

2005:404

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006 i fråga om 3 kap.
10 § och i övrigt den 1 juli 2005.

2. Bestämmelserna i 3 kap. 2 § och 3 kap. 5 § första och andra
styckena i dess nya lydelse tillämpas första gången, såvitt
avser fjärrvärmeverksamhet, i fråga om redovisning respektive
revision för det räkenskapsår som börjar den 1 juli 2005 eller
närmast därefter.

3. Bestämmelserna i 3 kap. 6 § andra stycket och 3 kap. 7 §
andra stycket i deras nya lydelse samt bestämmelserna i 3 kap.
6 § tredje stycket och 3 kap. 7 § tredje stycket tillämpas på
sådana tvister i vilka ansökan kommer in till nätmyndigheten
den 1 juli 2005 eller senare.

4. En koncessionshavare som före den 1 november 2004 har ingått
ett avtal om inköp av el för att täcka nätförluster får
tillämpa avtalet under dess återstående giltighetstid, dock
längst till utgången av oktober 2007.

5. Bestämmelserna i 4 kap. 1 § första-fjärde styckena i deras
nya lydelse tillämpas på nättariffer som gäller från och med
det räkenskapsår som börjar den 1 juli 2005 eller närmast
därefter.

6. Balansavtal som den systemansvariga myndigheten har ingått
före den 1 juli 2005 omfattas inte av den nya bestämmelsen i 8
kap. 4 a § under avtalens återstående giltighetstid.

7. Bestämmelserna i 8 kap. 12 § tillämpas från och med den 1
april 2006.

8. Bestämmelserna i 8 kap. 13 § tillämpas från och med den 1
februari 2006.

2005:1110

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011 i fråga om 3
kap. 9 a § och i övrigt den 1 januari 2006.

2. Bestämmelserna i 10 kap. om avbrottsersättning gäller inte
för den period av ett elavbrott som har inträffat före den 1
januari 2006. Däremot skall bestämmelserna tillämpas på ett
sådant elavbrott för den period av avbrottet som ligger efter
den 31 december 2005, om avbrottet härefter varat i minst tolv
timmar.

2008:265

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i tillsynsärenden om
redovisning av fjärrvärmeverksamhet och i tillsynsärenden om
revisorns granskning i fråga om räkenskapsår som börjat före
den 1 juli 2008.

2009:892

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010 i fråga om 1
kap. 5 a §, 5 kap., 12 kap. 2 § och 13 kap. 5 § samt i övrigt
den 1 januari 2012.

2. Den första tillsynsperioden enligt 5 kap. 1 § börjar den 1
januari 2012.

3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för nättariffer som
avser tid före den 1 januari 2012.

2010:1968

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.

2. Äldre bestämmelser gäller om ett beslut om delgivning enligt
15–17 §§ delgivningslagen (1970:428) har fattats före den 1
april 2011 eller om en handling har skickats eller lämnats före
denna tidpunkt.

2011:712

1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2011 i fråga om 8
kap. 6 och 9 §§, den 1 januari 2012 i fråga om 5 kap. 3 och
10–18 §§ och i övrigt den 1 augusti 2011.

2. Ett stamnätsföretag som har ansökt om certifiering enligt
lagen (2011:710) om certifiering av stamnätsföretag för el
får bedriva verksamhet utan hinder av 3 kap. 1 f och 1 g §§
till dess att ett slutligt beslut i frågan om certifiering
har vunnit laga kraft, dock längst till och med den 2 mars
2012.

2011:1386

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012 och tillämpas på
ränta som hänför sig till tid från och med den 1 januari 2013.

2012:335

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012.

2. De nya bestämmelserna i 4 kap. 1 a § tillämpas dock inte på

a) sådana avtal om tillträde till en ledning eller ett
ledningsnät som en nätkoncessionshavare ingår före den 1
januari 2013, eller

b) avtal som nätkoncessionshavaren ingår under tiden från det
att en ansökan om metodprövning har lämnats in till
nätmyndigheten till dess att myndigheten har meddelat beslut i
ärendet, om ansökan har lämnats in före utgången av augusti
2012.

2013:207

1. Denna lag träder i kraft den 1 juni 2013.

2. Trots det som anges i 2 kap. 1 a § ska ärenden som har
inletts hos regeringen före ikraftträdandet men ännu inte
avgjorts prövas av regeringen.

3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om
överklagande av beslut som har meddelats före
ikraftträdandet.

4. En nätkoncession som gäller vid ikraftträdandet ska gälla
tills vidare.

En nätkoncession för linje som gäller vid ikraftträdandet ska
dock anses som en sådan nätkoncession för linje som enligt 2
kap. 13 § i dess nya lydelse gäller för en viss tid, om den
senast bestämda giltighetstiden är kortare än tjugofem år
eller nätkoncessionshavaren före ikraftträdandet har ansökt
om att giltighetstiden ska förlängas med en kortare tid än
fyrtio år. Detta innebär inte att den giltighetstid som redan
har bestämts begränsas.

5. En ansökan, som har lämnats in före ikraftträdandet, om
förlängning av giltighetstiden för en nätkoncession för linje
med fyrtio år ska prövas i sak, om nätkoncessionshavaren
begär det före utgången av november 2013. Ansökan ska i
sådant fall behandlas som en ansökan enligt 2 kap. 14 § i
dess nya lydelse om att nätkoncessionen ska gälla tills
vidare.

6. Ett beslut enligt 2 kap. 14 § i dess äldre lydelse att
förlänga giltighetstiden för en nätkoncession för linje med
tjugofem år eller mer ska vid tillämpningen av 2 kap. 15 b §
jämställas med ett beslut att meddela nätkoncession.

7. Om ett beslut att meddela nätkoncession för linje har
vunnit laga kraft före ikraftträdandet, ska innehavaren av
nätkoncessionen färdigställa den ledning som nätkoncessionen
avser före utgången av maj 2018 i stället för inom den tid
som anges i 2 kap. 16 a § första stycket.

8. Trots det som anges i 2 kap. 16 c § behöver en anmälan
inte göras före utgången av maj 2014 i fråga om en ledning
som har färdigställts före ikraftträdandet.

2014:270

1. Denna lag träder i kraft den 1 juni 2014.

2. De nya bestämmelserna i 4 kap. 1 § första stycket andra
meningen ska tillämpas vid en metodprövning enligt 4 kap. 1 a §
första gången i fråga om nättariffer som gäller från och med
det räkenskapsår som börjar den 1 januari 2015 eller närmast
därefter.

3. De nya bestämmelserna i 5 kap. 7 a § tillämpas första gången
i fråga om en tillsynsperiod som börjar efter utgången av år
2015.

2015:259

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2015.

2. Bestämmelserna i 3 kap. 3 a § andra stycket tillämpas
första gången i fråga om redovisning för det räkenskapsår som
börjar den 1 juli 2015 eller närmast därefter.