Lag (1997:867) om energieffektivitetskrav för elektriska kylskåp och frysar

SFS nr
1997:867
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1997-11-20
Författningen har upphävts genom
SFS 2008:113
Upphävd
2008-05-01

Lagens tillämpningsområde m.m.

1 § Denna lag skall tillämpas på nya nätanslutna kylskåp,
frysar samt kyl- och frysenheter under förutsättning att de är
avsedda för hushållsbruk (kylskåp och frysar).

2 § Lagen tillämpas inte på kylskåp och frysar som även kan
utnyttja andra energikällor än el från elnätet, kylskåp och
frysar som bygger på absorptionsprincipen eller kylskåp och
frysar som tillverkas enligt särskilda specifikationer.

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddela
närmare föreskrifter om vilka kylskåp och frysar som skall
undantas från lagens tillämpning.

3 § Kylskåp och frysar som omfattas av lagen får släppas ut på
marknaden endast om de uppfyller de krav och villkor som ställs
i 4 § eller i föreskrifter som meddelats med stöd av denna lag.
De skall även vara CE-märkta.

Den som tillverkar eller importerar kylskåp och frysar ansvarar
för att de uppfyller kraven enligt första stycket.

Elförbrukning

4 § För kylskåp och frysar skall en högsta tillåtna
elförbrukning gälla.

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddela
föreskrifter om

1. högsta tillåtna elförbrukning för olika slag av kylskåp och
frysar, och

2. de metoder som skall användas för att bestämma deras
elförbrukning.

Märkning

5 § Kylskåp och frysar får CE-märkas endast om de uppfyller de
krav och villkor som ställs upp i 4 § eller i föreskrifter som
har meddelats med stöd av denna lag. Regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer får meddela närmare
föreskrifter om CE-märkning av kylskåp och frysar.

För CE-märkning gäller vidare bestämmelserna i lagen
(1992:1534) om CE-märkning.

Tillsyn m.m.

6 § Den myndighet som regeringen bestämmer (tillsynsmyndig-
heten) skall se till att denna lag och de föreskrifter som har
meddelats med stöd av lagen följs.

7 § Tillsynsmyndigheten får meddela de förelägganden och förbud
som behövs för att lagen och föreskrifter som har meddelats med
stöd av lagen skall följas. Ett föreläggande eller förbud får
förenas med vite.

8 § Tillsynsmyndigheten har rätt att på begäran få de
upplysningar, handlingar, varuprover eller liknande som behövs
för myndighetens tillsyn enligt denna lag.

9 § För att fullgöra sina uppgifter enligt denna lag har
tillsynsmyndigheten rätt att få tillträde till områden, lokaler
och andra utrymmen, dock inte bostäder.

10 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får meddela föreskrifter om skyldighet för näringsidkare att
ersätta tillsynsmyndighetens kostnader för provtagning och
undersökning av prov.

Överklagande

11 § Tillsynsmyndighetens beslut i enskilda fall enligt denna
lag eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av
lagen får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Övergångsbestämmelser

1991:867

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1998.

2. Kylskåp och frysar som omfattas av denna lag får släppas ut
på marknaden till och med den 2 september 1999 även om de inte
uppfyller de krav som ställs i lagen eller i föreskrifter som
meddelats med stöd av lagen.

2008:113

Enligt riksdagens beslut föreskrivs att lagen (1997:867) om
energieffektivitetskrav för elektriska kylskåp och frysar ska
upphöra att gälla vid utgången av april 2008. Den upphävda
lagen ska fortfarande tillämpas beträffande elektriska kylskåp
och frysar som släppts ut på gemenskapens marknad eller tagits
i bruk inom gemenskapen före ikraftträdandet.