Förordning (1997:868) med instruktion för Statens energimyndighet

SFS nr
1997:868
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1997-11-20
Författningen har upphävts genom
SFS 2004:1200
Upphävd
2005-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2003:565

Uppgifter

1 § Statens energimyndighet är central förvaltningsmyndighet
för frågor om användning och tillförsel av energi.

Myndigheten skall verka för att på kort och lång sikt trygga
tillgången på el och annan energi på med omvärlden
konkurrenskraftiga villkor. Myndigheten skall vidare inom sitt
verksamhetsområde verka för en effektiv och hållbar
energianvändning och en kostnadseffektiv energiförsörjning,
båda med en låg negativ inverkan på hälsa, miljö och klimat.
Myndigheten skall bidra till omställningen till ett ekologiskt
uthålligt energisystem. Förordning (2003:44).

2 § Statens energimyndighet skall särskilt

1. verka för rationell tillförsel, omvandling, distribution och
användning av energi,

2. samordna arbetet med omställningen av energisystemet,

3. främja forskning, utveckling, demonstration och introduktion
av energiteknik samt planera och fördela statligt stöd till
detta,

4. utarbeta underlag för utvärdering och omprövning av de
samlade energipolitiska programmen,

5. bevaka energimarknadernas och energisystemets utveckling och
särskilt energiomvandlingens och energianvändningens inverkan
på och betydelse för miljö och klimat samt näringslivets
konkurrenskraft och den ekonomiska tillväxten,

6. inom sitt verksamhetsområde verka för att elmarknadens
funktion förbättras samt följa utvecklingen på elmarknaden vad
avser t.ex. kapacitetsutveckling, strukturomvandlingar inom
elhandels- och nätverksamhet samt prisutvecklingen på el och
nättjänster,

7. följa den internationella utvecklingen inom
verksamhetsområdet och främja svenskt deltagande i
internationellt samarbete,

8. inom sitt verksamhetsområde bedriva en aktiv
informationsverksamhet, i syfte bl.a. att öka kunskapen hos
elanvändarna om den avreglerade elmarknaden,

9. ansvara för officiell statistik i enlighet med vad som anges
i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken, och

10. bevaka att Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
2422/2001 av den 6 november 2001 om ett gemenskapsprogram för
energieffektivitetsmärkning av kontorsutrustning följs.
Förordning (2003:44).

3 § Föreskrifter om Statens energimyndighets medverkan i
totalförsvaret finns i förordningen (2002:472) om åtgärder för
fredstida krishantering och höjd beredskap.

Myndigheten skall fullgöra Sveriges uppgiftsskyldighet enligt
dels kapitel V i avtalet om ett internationellt energiprogram
(IEP) som undertecknades i Paris den 18 november 1974, dels
rådets direktiv 68/414/EEG av den 20 december 1968 om en
skyldighet för medlemsstaterna att inneha minimilager av råolja
och/eller petroleumprodukter.

Myndigheten skall planera, samordna, och i den utsträckning som
regeringen föreskriver, genomföra ransoneringar och andra
regleringar som gäller användning av energi. I frågor om
planering och samordning skall myndigheten samråda med
Krisberedskapsmyndigheten. Förordning (2002:488).

4 § Statens energimyndighet får inom sitt verksamhetsområde
utföra uppdrag åt andra. För uppdrag åt andra än regeringen
skall ersättning tas ut.

Ersättningen fastställs efter grunder som bestäms av
myndigheten.

Verksförordningens tillämpning

5 § Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Statens
energimyndighet med undantag av 5, 21, 23, 32 och 34 §§.
Bestämmelsen i 13 § 4 verksförordningen skall inte tillämpas i
fråga om föreskrifter som myndigheten utfärdar som nätmyndighet
enligt ellagen (1997:857) eller som tillsynsmyndighet enligt
naturgaslagen (2000:599). Vid handläggning av ärenden i
Energiutvecklingsnämnden skall inte heller 24 §
verksförordningen tillämpas. Förordning (2000:675).

Myndighetens ledning

6 § Generaldirektören är chef för Statens energimyndighet. Hos
myndigheten finns en överdirektör som är generaldirektörens
ställföreträdare.

Insynsråd

7 § Vid Statens energimyndighet skall det finnas ett råd
(insynsråd) som skall ha insyn i den verksamhet som följer av
att myndigheten är nätmyndighet enligt ellagen (1997:857).

Insynsrådet har till uppgift att bevaka konsumenternas
intressen på elmarknaden. Rådet skall ges tillfälle att yttra
sig i ärenden av större betydelse som rör nättariffer och
elpriser samt i ärenden om föreskrifter som myndigheten
utfärdar som nätmyndighet enligt ellagen.

Rådet består av högst sju ledamöter.

Energiutvecklingsnämnden

8 § Vid Statens energimyndighet skall det finnas en beslutande
nämnd, Energiutvecklingsnämnden. Nämnden har till uppgift att
inom myndighetens verksamhetsområde

1. verka för fördjupad samverkan med näringslivet om forskning,
utveckling och demonstration,

2. besluta om stöd till forskning, utveckling och demonstration
enligt förordningarna (1998:222) om statligt stöd till
energiforskning, (1998:653) om statligt stöd till energiteknik
och (1998:654) om energiteknikbidrag. Förordning (2003:565).

9 § Energiutvecklingsnämnden består av generaldirektören och
tio andra ledamöter. Generaldirektören är nämndens ordförande.

Nämnden är beslutför när ordföranden och minst fem andra
ledamöter är närvarande.

Nämnden får i arbetsordningen eller i särskilda beslut överlåta
åt generaldirektören eller åt den tjänsteman denne sätter i
sitt ställe, att avgöra ärenden eller grupper av ärenden.

10 § Ärendena avgörs efter föredragning.

Ärenden som avgörs enligt 9 § tredje stycket behöver dock inte
föredras.

Personalföreträdare

11 § Personalföreträdareförordningen (1987:1101) skall
tillämpas på Statens energimyndighet.

Ärendenas handläggning

12 § Generaldirektören skall avgöra ärenden som inte skall
avgöras av styrelsen, personalansvarsnämnden,
Energiutvecklingsnämnden eller enligt andra stycket.

Chefen för den enhet som fullgör myndighetens uppgifter som
nätmyndighet enligt ellagen (1997:857) och som
tillsynsmyndighet enligt naturgaslagen (2000:599) skall besluta
om föreskrifter och ärenden enligt ellagen och naturgaslagen,
dock inte sådana ärenden som anges i 2 och 4 §§ elförordningen
(1994:1250) samt 8 och 10-14 §§ naturgasförordningen
(2000:673).

Ärenden som inte behöver prövas av generaldirektören eller
chefen för den enhet som fullgör myndighetens uppgifter enligt
ellagen och naturgaslagen får avgöras av en annan tjänsteman.
Hur detta skall ske anges i arbetsordningen eller i särskilda
beslut av generaldirektören respektive chefen för den enhet som
fullgör myndighetens uppgifter enligt ellagen och
naturgaslagen.

Tredje stycket gäller inte beslut om föreskrifter och allmänna
råd. Förordning (2000:675).

Anställningar

13 § Generaldirektören och överdirektören förordnas av
regeringen för en bestämd tid. Andra ledamöter i
Energiutvecklingsnämnden än generaldirektören utses av
regeringen för en bestämd tid. Ledamöterna i insynsrådet utses
av regeringen för en bestämd tid. Regeringen utser ordförande i
rådet.

Andra anställningar beslutas av Statens energimyndighet.

Övergångsbestämmelser

2003:565

1. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2003.

2. Äldre föreskrifter gäller dock fortfarande för ansökningar
om bidrag enligt förordningarna (1998:22) om statligt bidrag
till vissa investeringar inom energiområdet och (1999:344) om
statligt bidrag till teknikupphandling av energieffektiv teknik
och ny energiteknik som inkommit till Statens energimyndighet
före den 1 oktober 2003 och i fråga om bidrag som beslutats
enligt de förordningarna.