Förordning (1997:894) om marksänd digital TV

SFS nr
1997:894
Departement/myndighet
Kulturdepartementet
Utfärdad
1997-11-13
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:1285
Upphävd
2008-02-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2000:1188

1 § Föreskrifterna i denna förordning skall tillämpas vid
annonsering om möjligheter att få tillstånd för digitala TV-
sändningar och handläggning av ansökningar om tillstånd.

2 § I denna förordning förstås med

multiplexering: digital teknik som innebär att flera
programbärande signaler förenas till en gemensam signal,

åtkomstkontroll: teknik som gör det möjligt för den sändande
att begränsa mottagarnas möjligheter att ta emot vissa
tjänster,

elektronisk programguide: tablå i TV-sändning som gör det
möjligt för mottagarna att finna vissa tjänster.

3 § Regeringen beslutar vilka områden och vilket
sändningsutrymme som får upplåtas för digitala TV-sändningar.

4 § Efter regeringens beslut enligt 3 § skall Radio- och TV-
verket genom annonser i dagspressen och på annat lämpligt sätt
informera allmänheten om beslutet och möjligheten att få
tillstånd enligt 2 kap. 2 § första stycket radio- och TV-lagen
(1996:844) för digitala TV-sändningar.

Om regeringen har beslutat att någon som redan har tillstånd
att sända marksänd digital TV får rätt att sända i nya områden,
skall annonsering enligt första stycket inte ske i fråga om det
sändningsutrymme som tas i anspråk för de sändningar som blir
tillåtna genom regeringens beslut. Förordning (2000:1188).

5 § Ansökan om tillstånd enligt 4 § första stycket skall ges in
till Radio- och TV-verket. Ansökan skall göras på den blankett
som verket fastställt och inom den tid verket bestämmer.
Förordning (2000:1188).

6 § Den sökande skall i ansökan uppge

1. sitt namn, sin firma eller motsvarande uppgift samt sådana
uppgifter om aktie- eller andelsinnehav eller avtal som behövs
för att pröva den sökandes anknytning till andra sökande,

2. det eller de områden ansökan avser, samt

3. den eller de delar av dygnet under vilka sändningarna skall
äga rum.

Den sökande skall vidare ange vilka tekniska och finansiella
förutsättningar sökanden har att sända TV i området under
tillståndstiden och därvid lämna uppgift om sändar- och
multiplexoperatör samt presentera en budget avseende de två
första verksamhetsåren.

Den sökande skall också i ansökan redovisa sina planer på att
ingå överenskommelser med övriga sökande i fråga om
multiplexering, åtkomstkontroll och elektroniska programguider.

7 § Av ansökan skall särskilt framgå om den sökande kan godta
att sändningstillståndet förenas med villkor som får ställas
enligt 3 kap. 1, 2 och 4 §§ radio- och TV-lagen (1996:844) och
som avser skyldighet att

1. sända TV-program med digital teknik,

2. sända över det eller de områden som regeringen har bestämt,

3. sända TV-program under i genomsnitt minst 50 timmar per
vecka under ett kalenderår eller, om tillståndet endast avser
del av dygnet, under en proportionellt kortare tid,

4. utöva sändningsrätten sakligt,

5. ta hänsyn till televisionens särskilda genomslagskraft när
det gäller programmens ämnen och utformning samt tiden för
sändning av programmen,

6. i programverksamheten respektera den enskildes privatliv,

7. sända ett mångsidigt programutbud,

8. kostnadsfritt sända meddelanden som är av vikt för
allmänheten om en myndighet begär det,

9. till Granskningsnämnden för radio och TV lämna uppgifter som
är nödvändiga för nämndens bedömning om sända program stämmer
överens med de krav som gäller för programverksamheten, och

10. iaktta att ägarförhållandena och inflytandet i företaget
inte får förändras mer än i begränsad omfattning.

Avseende sådana uppgifter som avses i 7 skall sökanden bifoga
en programförklaring enligt de anvisningar som framgår av
ansökningsblanketten.

Av ansökan skall vidare framgå om den sökande önskar förena
sändningstillståndet med villkor enligt 3 kap. 2 § 14 radio-
och TV-lagen (1996:844) som avser skyldighet att regionalt
sända och producera program.

8 § Om Radio- och TV-verket anser att de uppgifter som lämnas
enligt 6 och 7 §§ inte är tillräckliga för att verket skall
kunna ta ställning till ansökan, skall verket begära att den
kompletteras inom viss tid. Om uppgifterna inte lämnas inom den
tid verket angett, får ansökan bedömas i det skick den lämnats.

9 § Radio- och TV-verket skall överlämna ansökningarna till
regeringen för prövning. Till ansökningarna skall verket foga
ett motiverat förslag till fördelning av tillstånden. Av
förslaget skall framgå om

1. den sökande har tekniska och finansiella förutsättningar att
bedriva sändningar enligt 6 § andra stycket,

2. den sökande kan delta i samverkan om multiplexering,
åtkomstkontroll och elektroniska programguider enligt 6 §
tredje stycket,

3. de villkor som anges i 7 § första stycket kan komma att
godtas av sökanden,

4. den sökande önskar förena sändningstillståndet med det
villkor som anges i 7 § tredje stycket,

5. programföretag som redan sänder med tillstånd av regeringen
enligt 2 kap. 2 § första stycket radio- och TV-lagen (1996:844)
kan ges tillfälle att medverka,

6. flera av varandra oberoende företag kan delta,

7. fler än ett företag kan sända program till visst område,
samt om

8. fler än ett företag kan disponera en multiplex.

Av förslaget skall vidare framgå i vilken utsträckning
programutbudet som helhet kan tilltala olika intressen och
smakriktningar samt i vilken utsträckning lokala och regionala
TV-program kan ges företräde, liksom TV-program som är
förankrade i den svenska kulturkretsen.

Övergångsbestämmelser

1997:894

Denna förordning träder i kraft den 15 december 1997. Fram till
den 1 november 2001 skall Radio- och TV-verket, innan
ansökningarna överlämnas till regeringen enligt 9 §, inhämta
yttrande över ansökningarna från den kommitté som regeringen
tillsatt för ändamålet (Ku 1997:06). Verket skall i sitt
förslag till regeringen beakta vad kommittén har anfört.