Lag (1997:895) om rätt för svensk domstol att begära förhandsavgörande från Europeiska gemenskapernas domstol i vissa fall

SFS nr
1997:895
Departement/myndighet
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1997-11-20
Författningen har upphävts genom
SFS 2006:502
Upphävd
2006-07-01

En svensk domstol får begära förhandsavgörande från Europeiska
gemenskapernas domstol om tolkningen av en bestämmelse i en
internationell överenskommelse som Sverige har tillträtt och
som har ingåtts inom ramen för Europeiska unionen i den
omfattning som Sverige har åtagit sig detta i förhållande till
de övriga staterna. Om åtagandet innebär en skyldighet för
domstolar att begära förhandsavgörande, gäller detta.

Om en annan lag innehåller någon bestämmelse om svensk domstols
rätt eller skyldighet att begära förhandsavgörande från
Europeiska gemenskapernas domstol, gäller den bestämmelsen.

Regeringen ger i Svensk författningssamling till känna
åtaganden enligt första stycket och bestämmelser enligt andra
stycket.