Förordning (1997:898) med instruktion för Ekobrottsmyndigheten

SFS nr
1997:898
Departement/myndighet
Justitiedepartementet Å
Utfärdad
1997-11-20
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:972
Upphävd
2008-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2006:780

Uppgifter

1 § Ekobrottsmyndigheten är en åklagarmyndighet för bekämpning
av ekonomisk brottslighet. Ekobrottsmyndigheten svarar för
frågor om samordning och andra åtgärder mot den ekonomiska
brottsligheten i den utsträckning som följer av denna
förordning, andra författningar eller regeringens beslut.

Ekobrottsmyndigheten ansvarar dessutom för samordningen av de
nationella åtgärderna mot bedrägerier, missbruk och annan
oegentlig och ineffektiv hantering och användning av EU-
relaterade medel i landet. Ekobrottsmyndigheten är
kontaktmyndighet till EU-kommissionens bedrägeribekämpningsbyrå
(OLAF). Förordning (2001:15).

2 § Vid Ekobrottsmyndigheten handläggs följande mål.

1. Mål som hänför sig till Stockholms län, Västra Götalands
län, Skåne län, Hallands län, Blekinge län eller Gotlands län
och

a) som avser 11 kap. brottsbalken, lagen (1967:531) om
tryggande av pensionsutfästelser m.m., skattebrottslagen
(1971:69) eller aktiebolagslagen (1975:1385), eller

b) vars handläggning annars ställer särskilda krav på kännedom
om finansiella förhållanden, näringslivsförhållanden,
skatterätt eller liknande.

2. Mål som avser 9 kap. 1-3 §§ brottsbalken om gärningen rör
EU:s finansiella intressen samt 9 kap. 3 a § brottsbalken.

3. Mål som avser lagen (2005:377) om straff för
marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument.

4. Mål som lämpligen bör handläggas vid Ekobrottsmyndigheten
med hänsyn främst till att målet rör kvalificerad ekonomisk
brottslighet som har nationell utbredning eller internationell
anknytning eller är av principiell natur eller av stor
omfattning. Sådana mål får övertas av Ekobrottsmyndigheten
efter framställning från Åklagarmyndigheten.

Om ett mål rör både brottslighet som avses i första stycket och
annan brottslighet (blandad brottslighet), handläggs målet vid
den åklagarmyndighet där det med hänsyn till omständigheterna
är lämpligast.

Är det osäkert var ett mål skall handläggas, avgörs frågan av
riksåklagaren.

I de län där Ekobrottsmyndigheten inte ansvarar för
åklagarverksamheten samordnar myndigheten tillsammans med
Åklagarmyndigheten verksamheten som rör ekonomisk brottslighet.
Förordning (2005:385).

3 § Ekobrottsmyndigheten skall utveckla metoder för att
effektivisera bekämpningen av den ekonomiska brottsligheten.
Myndigheten skall särskilt följa och analysera utvecklingen av
den ekonomiska brottsligheten, följa rättstillämpningen och
utarbeta förslag till åtgärder.

4 § Ekobrottsmyndigheten skall lämna information om den
ekonomiska brottsligheten till andra myndigheter, kommuner,
näringsliv och organisationer samt till allmänheten.

Åklagarförordningens tillämpning

5 § För Ekobrottsmyndigheten gäller föreskrifterna i
åklagarförordningen (2004:1265) om inte annat följer av denna
förordning. Förordning (2004:1269).

Verksförordningens tillämpning

6 § Följande bestämmelser i verksförordningen (1995:1322) skall
tillämpas på Ekobrottsmyndigheten:

– 3 § om myndighetens chef,

– 6-9 §§ om myndighetschefens ansvar och uppgifter,

-15 § om revisionsberättelse,

-16 § om medverkan i EU-arbetet,

-23 § om myndighetschefens ställföreträdare,

-29 § om inhämtande av uppgifter och utövande av tillsyn,

-31 § om myndighetens beslut.

7 § Har upphävts genom förordning (2001:993).

Organisation

8 § Chefen för Ekobrottsmyndigheten är generaldirektör och har
vid handläggning av åklagarfrågor ställning som överåklagare.

9 § Generaldirektören biträds av överåklagare eller vice
överåklagare samt av en ledningsgrupp med de ledamöter som
generaldirektören bestämmer. Förordning (2005:670).

10 § Vid Ekobrottsmyndigheten finns det antal åklagarkamrar som
myndigheten bestämmer.

I övrigt beslutar Ekobrottsmyndigheten om sin organisation.
Förordning (2005:670).

Anställningar m.m.

11 § Generaldirektören utses genom beslut av regeringen.

12 § Har upphävts genoom förordning (2005:670).

13 § Endast den som är svensk medborgare får vara
generaldirektör eller avdelningschef.

Polismäns deltagande i verksamheten och samverkan med Polisen

14 § Rikspolisstyrelsen tillkallar polismän från
polismyndigheterna för verksamhet som bedrivs vid
Ekobrottsmyndigheten. Ekobrottsmyndigheten leder den verksamhet
som polismännen skall delta i vid myndigheten, med undantag för
åtgärder i verksamheten som enligt lag eller annan författning
endast får utföras av anställda inom Polisen.

Ekobrottsmyndigheten och Rikspolisstyrelsen skall i samråd
bestämma och fortlöpande utveckla formerna för samverkan mellan
Ekobrottsmyndigheten och Polisen. Förordning (2003:1221).

Samverkan med andra myndigheter

15 § Personal från Skatteverket, Kronofogdemyndigheten,
Tullverket och andra myndigheter är placerade vid
Ekobrottsmyndigheten i den utsträckning som
Ekobrottsmyndigheten och respektive centrala
förvaltningsmyndighet kommer överens om.
Förordning (2006:780).

EU-bedrägerirådet

16 § Vid Ekobrottsmyndigheten finns ett EU-bedrägeriråd som
skall främja åtgärder mot bedrägerier, missbruk och annan
oegentlig och ineffektiv hantering och användning av EU-
relaterade medel i landet. Ekobrottsmyndigheten ansvarar för
rådets kanslifunktioner. Förordning (2001:15).

17 § Rådet skall

– främja samverkan mellan berörda myndigheter för att öka
effektiviteten när det gäller att förebygga, upptäcka, utreda
och vidta åtgärder vid misstanke om felaktig användning av EU-
relaterade medel,

– följa utvecklingen av bedrägerier, missbruk och annan
oegentlig och ineffektiv hantering och användning av EU-
relaterade medel samt föreslå eller initiera åtgärder för att
motverka sådana förfaranden,

– vara ett forum för informations- och erfarenhetsutbyte mellan
berörda myndigheter,

– analysera och utvärdera insatserna på området.
Förordning (2001:15).

18 § I rådet ingår företrädare för Åklagarmyndigheten,
Ekobrottsmyndigheten, Rikspolisstyrelsen, Tullverket,
Skatteverket, Kronofogdemyndigheten, Statens jordbruksverk,
Fiskeriverket, Arbetsmarknadsstyrelsen samt länsstyrelserna i
Skåne län och Jämtlands län. Varje myndighet i rådet skall utse
en ledamot och en ersättare för denne. Ekobrottsmyndighetens
ledamot är ordförande i rådet.

Rådet skall vid behov förordna en eller flera ledamöter med
särskild sakkunskap. De medverkar i rådets arbete i den
utsträckning som ordföranden bestämmer. Rådets sammansättning
skall vara sådan att den främjar utvecklingen av en högt
kvalificerad och effektiv samverkan mellan myndigheter och
andra aktörer på området. Förordning (2006:780).

Övergångsbestämmeler

2005:385

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2005. Äldre
föreskrifter gäller fortfarande för handläggning av mål enligt
insiderstrafflagen (2000:1086).