Förordning (1997:899) om myndighetssamverkan mot ekonomisk brottslighet

SFS nr
1997:899
Departement/myndighet
Justitiedepartementet Å
Utfärdad
1997-11-20
Författningen har upphävts genom
SFS 2012:662
Upphävd
2013-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2007:28

Inledande bestämmelse

1 § Denna förordning innehåller föreskrifter om samverkan
mellan myndigheter för att förebygga och bekämpa ekonomisk
brottslighet.

Syftet med samverkan är att effektivisera kampen mot den
ekonomiska brottsligheten genom informationsutbyte,
överläggning och samordning mellan berörda statliga myndigheter
och genom samverkan mellan dessa myndigheter och kommuner,
näringsliv och organisationer. Syftet är också att ge regering
och riksdag underlag för åtgärder mot den ekonomiska
brottsligheten.

Central samverkan

2 § På central nivå finns ett samverkansorgan mot ekonomisk
brottslighet, Ekorådet.

3 § Ekorådet skall särskilt

1. följa utvecklingen av den ekonomiska brottsligheten i
samhället,

2. tidigt uppmärksamma nya inslag i den ekonomiska
brottsligheten,

3. vara forum för överläggningar som rör övergripande
informationsutbyte myndigheterna emellan och sådant
utvecklingsarbete som kräver samverkan mellan flera
myndigheter,

4. ta initiativ till myndighetsgemensamma aktioner för att
förebygga och bekämpa den ekonomiska brottsligheten, och

5. analysera och utvärdera insatserna.
Förordning (2002:873).

4 § I Ekorådet ingår riksåklagaren, generaldirektören för
Ekobrottsmyndigheten, rikspolischefen, generaltulldirektören,
generaldirektören för Brottsförebyggande rådet,
generaldirektören för Finansinspektionen, generaldirektören för
Skatteverket, rikskronofogden, generaldirektören för
Bolagsverket och generaldirektören för Lotteriinspektionen.
Ersättare för ledamöterna är deras ställföreträdare vid
respektive myndighet.

Företrädare för andra myndigheter än de som avses i första
stycket kan av ordföranden inbjudas att medverka i Ekorådets
arbete när en viss fråga avses att behandlas.

Regeringen kan också utse andra ledamöter i Ekorådet.
Förordning (2007:28).

5 § Riksåklagaren är ordförande i Ekorådet.

Generaldirektören för Ekobrottsmyndigheten är vice ordförande i
Ekorådet.

6 § Ekobrottsmyndigheten svarar för Ekorådets kanslifunktioner.

Regional samverkan

7 § I varje län finns ett regionalt samverkansorgan mot
ekonomisk brottslighet.

Samverkansorganet leds av landshövdingen.

Om två eller flera regionala samverkansorgan finner det
ändamålsenligt kan dessa i stället bilda ett gemensamt
samverkansorgan. Den landshövding som representerar det största
länet skall leda det gemensamma samverkansorganet, om berörda
myndigheter inte kommer överens om annat. Förordning (2002:873).

8 § Det regionala samverkansorganet skall inom länet särskilt
utföra de uppgifter som Ekorådet enligt 3 § har på central
nivå. Ett gemensamt samverkansorgan skall utföra motsvarande
uppgifter inom de län som omfattas av samverkan.
Förordning (2002:873).

9 § I det regionala samverkansorganet ingår

1. landshövdingen,

2. den åklagare som Åklagarmyndigheten utser, chefen för
polismyndigheten och chefen för den region inom Skatteverket i
vilken länet ingår,

3. företrädare för länsstyrelsen, Kronofogdemyndigheten och
Tullverket, samt

4. företrädare för Ekobrottsmyndigheten när det gäller
Stockholms län, Västra Götalands län, Skåne län, Hallands län,
Blekinge län och Gotlands län.

I ett gemensamt samverkansorgan ingår de företrädare som anges
i första stycket och som representerar länen i det gemensamma
samverkansorganet.

För varje ledamot inklusive landshövdingen finns en ersättare,
som utses av respektive myndighet. Förordning (2006:781).

10 § Ekobrottsmyndigheten svarar för de regionala
samverkansorganens kanslifunktioner i Stockholms län, Västra
Götalands län, Skåne län, Hallands län, Blekinge län och
Gotlands län. I övriga län sköts kansifunktionerna av
polismyndigheten, om berörda myndigheter inte kommer överens om
annat. Har ett gemensamt samverkansorgan bildats, svarar
polismyndigheten i det största länet för kanslifunktionen, om
inte annat överenskoms. Förordning (2002:873).

11 § I arbetet inom det regionala samverkansorganet eller inom
det gemensamma samverkansorganet kan i den utsträckning
landshövdingen medger också medverka företrädare för andra
statliga myndigheter, kommuner, näringsliv och organisationer.
Förordning (2002:873).

12 § Inom det regionala samverkansorganet eller inom det
gemensamma samverkansorganet skall vart tredje år utarbetas en
rapport om den ekonomiska brottsligheten. Rapporten skall
senast den 15 februari, med början år 2004, lämnas in till
Ekobrottsmyndigheten.

Ekobrottsmyndigheten utfärdar, efter beredning i Ekorådet,
allmänna råd med närmare uppgifter om rapportens innehåll och
utformning. Förordning (2002:873).

13 § Ekobrottsmyndigheten skall vart tredje år utarbeta en
rapport till regeringen om den ekonomiska brottsligheten.
Rapporten skall innehålla en redogörelse för hur den ekonomiska
brottsligheten har förändrats och vilka åtgärder som har
vidtagits på området inom ramen för den myndighetssamverkan som
regleras i denna förordning. I rapporten skall också lämnas
förslag på hur ekobrottsbekämpningen och myndighetssamverkan
mot den ekonomiska brottsligheten bör inriktas de tre därefter
kommande åren.

Rapporten skall beredas i Ekorådet och senast den 15 maj, med
början år 2004, lämnas in till regeringen.
Förordning (2002:873).

14 § De statliga myndigheter som samverkar i Ekorådet, i de
regionala samverkansorganen och i de gemensamma
samverkansorganen skall ge Ekobrottsmyndigheten de statistiska
uppgifter och det underlag i övrigt om den ekonomiska
brottsligheten som behövs för Ekobrottsmyndighetens samordning
av bekämpningen av den ekonomiska brottsligheten.
Förordning (2002:873).

Bilagan har upphävts genom förordning (2002:873).