Förordning (1997:9) om försöksverksamhet med grupptalan vid Allmänna reklamationsnämnden

SFS nr
1997:9
Departement/myndighet
Inrikesdepartementet
Utfärdad
1997-01-09
Ändring införd
t.o.m. SFS 1997:1023

1 § Allmänna reklamationsnämnden får pröva tvister mellan
en grupp konsumenter och en näringsidkare i enlighet med
denna förordning.

2 § Tvister enligt 1 § får prövas, om

1. det finns flera konsumenter som kan antas ha anspråk mot
en viss näringsidkare med stöd av väsentligen likartade
grunder,

2. de rör förhållanden som får prövas av nämnden, och

3. en prövning av tvisterna är motiverad från allmän
synpunkt.

3 § Tvister enligt denna förordning tas upp till prövning
efter anmälan av Konsumentombudsmannen eller, om denne för
ett visst fall har beslutat att inte göra någon anmälan, av
en sammanslutning av konsumenter eller löntagare.

Övergångsbestämmelser

1997:9

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1997 och
gäller till utgången av år 1997.

Anmälan om grupptalan som har gjorts före utgången av år 1997
skall prövas enligt denna förordning.