Förordning (1997:902) om register över strafförelägganden

SFS nr
1997:902
Departement/myndighet
Justitiedepartementet Å
Utfärdad
1997-11-20
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1152

Inledande bestämmelse

1 § För de ändamål som anges i 5-7 §§ får det med hjälp av
automatisk databehandling föras register över
strafförelägganden.

1 a § I lagen (2013:329) med vissa bestämmelser om skydd för
personuppgifter vid polissamarbete och straffrättsligt
samarbete inom Europeiska unionen, och i föreskrifter som
regeringen har meddelat i anslutning till den lagen, finns
det särskilda bestämmelser om behandling av personuppgifter
som inom ramen för polissamarbete eller straffrättsligt
samarbete har överförts från eller gjorts tillgängliga av

1. en stat som är medlem i Europeiska unionen (EU),

2. Island, Norge, Schweiz eller Liechtenstein,

3. ett EU-organ, eller

4. ett EU-informationssystem.

Om det i de författningar som anges i första stycket finns
avvikande bestämmelser, ska de tillämpas i stället för
bestämmelserna i denna förordning och personuppgiftslagen
(1998:204). Förordning (2013:344).

Register

2 § Inom Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten och
Tullverket får det föras lokala register över
strafförelägganden. Förordning (2004:1268).

3 § Ett centralt register över strafförelägganden får föras vid
Åklagarmyndigheten. Förordning (2004:1268).

4 § Polismyndigheten ska föra ett register över
uppbörd i ärenden om straffföreläggande.
Förordning (2014:1152).

Ändamål och registeransvar

5 § Ett lokalt strafförelägganderegister får användas för
handläggning av ärenden om strafföreläggande och för tillsyn.

Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten är
registeransvariga för de register som förs inom respektive
myndighet. Tullverket är registeransvarigt för de register som
förs inom verket. Förordning (2004:1268).

6 § Det centrala strafförelägganderegistret får användas för
handläggning av ärenden om strafföreläggande och för
uppgiftslämnande enligt 10-12 §§ strafföreläggandekungörelsen
(1970:60). Vidare får registret användas för tillsyn,
planering, uppföljning och framställning av statistik.

Åklagarmyndigheten är registeransvarig för det centrala
strafförelägganderegistret. Förordning (2004:1268).

7 § Uppbördsregistret får användas för uppbörd enligt
bötesverkställighetslagen (1979:189) i ärenden om
strafföreläggande. Det får också användas för tillsyn,
planering, uppföljning och framställning av statistik.

Polismyndigheten är personuppgiftsansvarig för
uppbördsregistret. Förordning (2014:1152).

Terminalåtkomst

8 § De registeransvariga myndigheterna får ha terminalåtkomst
till sina respektive register. Åklagarmyndigheten får dessutom
ha terminalåtkomst till Ekobrottsmyndighetens register.
Förordning (2004:1268).

Registerinnehåll

9 § Ett strafförelägganderegister får innehålla uppgifter om

1. åklagarens namn och titel,

2. den misstänktes eller den förelagdes namn, adress,
personnummer eller samordningsnummer, kön, medborgarskap och
körkortsinnehav,

3. målsägandens namn, personnummer, samordningsnummer eller
organisationsnummer och adress,

4. brottsrubricering, gärningsbeskrivning och lagrum,

5. påföljd, särskild rättsverkan och enskilt anspråk,

6. den misstänktes eller den förelagdes inställning till
föreläggandet,

7. beslut av åklagare och domstol,

8. underrättelser enligt 10 och 12 §§
strafföreläggandekungörelsen (1970:60), och

9. ärendets handläggning i övrigt.

Registret får även innehålla tekniska och administrativa
uppgifter. Lag (2006:428).

10 § Uppbördsregistret får innehålla de uppgifter som anges i 9 §
första stycket 1-7 och 9 och andra stycket samt uppgifter om
uppbörd av böter.

11 § Åklagarmyndigheten får, efter samråd med
Ekobrottsmyndigheten och Tullverket, meddela föreskrifter om
tillämpningen av bestämmelserna om de lokala
strafförelägganderegistren. Förordning (2004:1268).

Sambearbetning av uppgifter

12 § Uppgifter får lämnas

– från ett lokalt strafförelägganderegister till det
ärenderegister som förs vid myndigheten eller kammaren, för att
tillgodose diarieföringsskyldigheten enligt 15 kap. 1 §
sekretesslagen (1980:100),

– mellan lokala strafförelägganderegister och det centrala
strafförelägganderegistret, och

– mellan det centrala strafförelägganderegistret och
uppbördsregistret.

13 § Uppgifter får tillföras

– det centrala strafförelägganderegistret från det register som
förs med stöd av 7 kap. 11 § körkortsförordningen (1998:980)
för att tillgodose underrättelseskyldigheten enligt 10 och 12 §§
strafföreläggandekungörelsen (1970:60), och

– uppbördsregistret från postgirot om betalningar i ärenden om
strafföreläggande. Förordning (1999:1139).

14 § Uppgifter får lämnas från det centrala
strafförelägganderegistret till de register som förs med stöd
av lagen (1998:620) om belastningsregister och lagen (1998:621)
om misstankeregister. Uppgifter får också lämnas till andra
register för att tillgodose underrättelseskyldigheten enligt
10, 12 och 15 §§ strafföreläggandekungörelsen (1970:60).
Förordning (1999:1139).

15 § Uppgifter får lämnas från uppbördsregistret till utsöknings-
och indrivningsdatabasen som förs med stöd av lagen (2001:184)
om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens
verksamhet. Förordning (2006:782).

16 § Rättas en uppgift som tidigare lämnats till register
enligt 14 eller 15 §, skall även den rättade uppgiften lämnas
till registret.

Sökbegrepp

17 § I ett lokalt strafförelägganderegister får för
handläggning av ärenden endast diarienummer, åklagarens namn,
den misstänktes eller den förelagdes namn och personnummer
eller samordningsnummer samt målsägandens namn och
personnummer, samordningsnummer eller organisationsnummer
användas som sökbegrepp.

För tillsyn får samtliga registrerade uppgifter utom kön,
medborgarskap och adress användas som sökbegrepp.
Lag (2006:428).

18 § I det centrala strafförelägganderegistret och
uppbördsregistret får samtliga registrerade uppgifter utom kön,
medborgarskap och adress användas som sökbegrepp.

Gallring

19 § Uppgifter i ett strafförelägganderegister skall gallras
senast tre år efter det kalenderår föreläggandet utfärdades.
För uppbördsregistret gäller en motsvarande gallringstid på sex
år.

Rättelse och skadestånd

20 § Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om
rättelse och skadestånd gäller vid behandling av
personuppgifter enligt denna förordning.
Förordning (2013:344).