Förordning (1997:903) om register över förelägganden av ordningsbot

SFS nr
1997:903
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1997-11-20
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1153

Register

1 § Polismyndigheten får behandla personuppgifter i ett
register över förelägganden av ordningsbot för de ändamål som
anges i 2 §. Förordning (2014:1153).

1 a § I lagen (2013:329) med vissa bestämmelser om skydd för
personuppgifter vid polissamarbete och straffrättsligt
samarbete inom Europeiska unionen, och i föreskrifter som
regeringen har meddelat i anslutning till den lagen, finns
det särskilda bestämmelser om behandling av personuppgifter
som inom ramen för polissamarbete eller straffrättsligt
samarbete har överförts från eller gjorts tillgängliga av

1. en stat som är medlem i Europeiska unionen (EU),

2. Island, Norge, Schweiz eller Liechtenstein,

3. ett EU-organ, eller

4. ett EU-informationssystem.

Om det i de författningar som anges i första stycket finns
avvikande bestämmelser, ska de tillämpas i stället för
bestämmelserna i denna förordning och personuppgiftslagen
(1998:204). Förordning (2013:345).

Registrets ändamål

2 § Registret får användas i ärenden om föreläggande av
ordningsbot för handläggning, uppbörd och underrättelser till
myndigheter samt för tillsyn, planering, uppföljning och
framställning av statistik.

Personuppgiftsansvarig

3 § Polismyndigheten är personuppgiftsansvarig för registret.
Tullverket är personuppgiftsansvarig för uppgifter i de
ärenden som handläggs av myndigheten.
Förordning (2014:1153).

Direktåtkomst

4 § Säkerhetspolisen får ha direktåtkomst till registret.
Tullverket och Kustbevakningen får ha direktåtkomst till
uppgifter i de ärenden i registret som handläggs hos
respektive myndighet. Förordning (2014:1153).

Registerinnehåll

5 § Registret får innehålla uppgifter om

1. fysiska personers namn, adress, personnummer eller
samordningsnummer, kön, medborgarskap, folkbokföringsort och
körkortsinnehav,

2. den brottsliga gärningen,

3. omständigheter vid brottstillfället i fall som avses i 16 §
4 körkortslagen (1977:477),

4. förelagd ordningsbot,

5. beslagtagen egendom,

6. särskild rättsverkan,

7. godkännande,

8. rådrum enligt 48 kap. 16 § andra stycket rättegångsbalken,

9. rättelseförfarande,

10. beslut av polisman, åklagare, tulltjänsteman,
kustbevakningstjänsteman och domstol,

11. uppbörd,

12. underrättelser, och

13. ärendets handläggning i övrigt.

Registret får även innehålla tekniska och administrativa
uppgifter. Förordning (2006:500).

6 § Polismyndigheten får meddela närmare föreskrifter om
innehållet i registret, efter samråd med Tullverket och
Kustbevakningen. Förordning (2014:1153).

Sambearbetning av uppgifter

7 § Till registret får även lämnas uppgifter om namn, adress
och körkortsinnehav från det register som förs med stöd av 7
kap. 11 § körkortsförordningen (1998:980). Till registret får
även lämnas uppgifter från postgirot om betalningar i ärenden
om föreläggande av ordningsbot. Förordning (1999:1140).

8 § Uppgifter i registret får lämnas ut på medium för
automatiserad behandling till Brottsförebyggande rådet för
rättsstatistiken och till Kronofogdemyndigheten för
aktualisering av utsöknings- och indrivningsdatabasen som
förs med stöd av lagen (2001:184) om behandling av uppgifter
i Kronofogdemyndighetens verksamhet. Uppgifter i registret
får i övrigt lämnas ut på medium för automatiserad behandling
endast om det följer av någon författning eller om regeringen
medger det. Förordning (2014:1153).

Sökbegrepp

9 § Som sökbegrepp får inte användas uppgifter om saken,
sakkod, adress, kön, medborgarskap eller folkbokföringsort.

För tillsyn, planering, uppföljning och framställning av
statistik får dock även uppgifter om saken och sakkod användas
som sökbegrepp.

Gallring

10 § Uppgifter i registret skall gallras senast sex år efter
det kalenderår föreläggandet utfärdades.

Rättelse och skadestånd

11 § Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om
rättelse och skadestånd tillämpas på motsvarande sätt vid
behandling av personuppgifter enligt denna förordning.
Förordning (2014:1153).