Förordning (1997:908) om premier för statens avtalsförsäkringar

SFS nr
1997:908
Departement/myndighet
Finansdepartementet ESA
Utfärdad
1997-11-20
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1445

Allmänt

1 § Denna förordning gäller för myndigheter under regeringen.

2 § En myndighet ska betala premier för sina anställdas
förmåner enligt den statliga tjänstepensioneringen,
grupplivförsäkringen och personskadeförsäkringen samt, när
det gäller pensionsersättning och särskild pensionsersättning,
enligt det statliga avtalet om omställning och enligt det
statliga trygghetsavtalet. Förordning (2014:1445).

3 § Premierna bestäms enligt grunder som fastställs av Statens
tjänstepensionsverk.

Premierna ska också täcka kostnaderna för administration av
förmånerna.

I premien för grupplivförsäkring ska det ingå ett belopp
motsvarande särskild premieskatt enligt lagen (1990:1427) om
särskild premieskatt på grupplivförsäkring. Beloppet ska uppgå
till den andel av premien, utan pålägg enligt detta och
föregående stycke, som skatten ska utgöra av skatteunderlaget
enligt 5 § samma lag.

Till premierna för tjänstepensionering, pensionsersättning och
särskild pensionsersättning ska det läggas belopp motsvarande
särskild löneskatt enligt lagen (1991:687) om särskild
löneskatt på pensionskostnader. Beloppen ska uppgå till den
andel av dessa premier som skatten ska utgöra av
skatteunderlaget enligt 1 § samma lag.
Förordning (2010:554).

Beräkning och betalning av premier

4 § Statens tjänstepensionsverk ska senast vid utgången av
november månad lämna myndigheterna en prognos över premierna
för det kommande året. Förordning (2010:554).

5 § Statens tjänstepensionsverk ska fastställa premierna
månadsvis. Dessa beräknas som individuellt beräknade premier
för de personer som omfattas av respektive förmån.
Förordning (2010:554).

6 § Premierna ska betalas senast vid utgången av månaden efter
den månad under vilken förmånen intjänats. Ändras de uppgifter
på vilken premien grundas, ska reglering av premien ske senast
vid utgången av månaden efter den månad Statens
tjänstepensionsverk fått del av de ändrade uppgifterna.

Första stycket gäller inte om det av ett pensionsavtal följer
att myndigheten ska betala kostnaden för en pension med en
engångspremie.

Kostnaden för särskild pensionsersättning ska betalas med en
engångspremie. Premien ska betalas när anställningen upphör,
av den myndighet där den som kan få rätt till särskild
pensionsersättning är anställd.

Om en anställd i samband med eller sedan anställningen har
upphört får en förbättring av sina intjänade förmåner, ska
myndigheten betala för denna förbättring med en engångspremie.

Premier ska betalas till Statens tjänstepensionsverk.
Förordning (2010:554).

7 § Har upphävts genom förordning (2004:379).

8 § Har upphävts genom förordning (2004:379).

Förmåner för vilka premier inte skall betalas

9 § Om en myndighet enligt särskilda föreskrifter skall svara
för kostnaderna för en utbetald förmån, skall premier enligt
2-5 §§ inte betalas för förmånen. Sådana föreskrifter finns bland
annat i förordningen (2002:869) om utbetalning av statliga
tjänstepensions- och grupplivförmåner, i förordningen (2003:56)
om tjänstepension och tjänstegrupplivförsäkring för vissa
arbetstagare med icke-statlig anställning och i förordningen
(SAVFS 1990:3 A1) om utbetalningen av personskadeersättning.
Förordning (2004:379).

10 § Har upphävts genom förordning (2010:554).

Administrationsavgift då premie inte ska betalas för förmånen

11 § I de fall som avses i 9 § ska myndigheten betala en
särskild avgift till Statens tjänstepensionsverk för
administration av förmånerna. Avgiften bestäms av regeringen.
Förordning (2010:554).

12 § Bestämmelserna i denna förordning med undantag för 3 §
fjärde stycket tillämpas också på de icke-statliga arbetsgivare
som har anställda som är anslutna till statens
avtalsförsäkringar enligt 2 §. Förordning (1999:1172).

Överklagande

13 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.
Förordning (1998:1101).

Verkställighetsföreskrifter

14 § Statens tjänstepensionsverk får meddela föreskrifter för
verkställigheten av denna förordning. Förordning (2010:554).

Övergångsbestämmelser

1997:908

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1998.
Bestämmelserna i 10 § tillämpas dock först från och med år 1999
och bestämmelserna i 8 § andra stycket först på premier för år
2000. Förordning (1998:1331).

2. Genom förordningen upphävs förordningen (1969:54) om
beräkning och redovisning av lönekostnadspålägg och
förordningen (1984:222) om pensionsavgifter enligt statliga
tjänstepensionsbestämmelser. De upphävda förordningarna skall
dock tillämpas på pensionsavgifter och lönekostnadspålägg som
avser tid före den 1 januari 1998. I fråga om bestämmande av
engångsavgifter tillämpas denna förordning i stället för
motsvarande bestämmelser i förordningen om pensionsavgifter
enligt statliga tjänstepensionsbestämmelser.

3. För arbetsgivare med anställda, som i särskilda
regeringsbeslut före ikraftträdandet av förordningen erhållit
rätt till förmåner enligt den statliga tjänstepensioneringen,
grupplivförsäkringen eller personskadeförsäkringen eller rätt
till pensionsersättning enligt det statliga trygghetsavtalet,
skall förordningens bestämmelser om premier tillämpas i stället
för vad som föreskrivs i besluten om lönekostnadspålägg eller
avgifter för dessa förmåner.

4. Den procentsats som fastställts för beräkning enligt 5 §
första meningen av preliminära premier för år 1998 skall även
användas för beräkning av preliminära premier för år 1999. Om
ingen procentsats fastställts för år 1998 för en viss myndighet
eller arbetsgivare eller om det finns särskilda skäl, beslutar
Nämnden för statens avtalsförsäkringar om hur premien skall
beräknas. Förordning (1998:1331).

1998:1817

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999. Äldre
bestämmelser skall fortfarande tillämpas om uppsägning skett
före ikraftträdandet. De nya bestämmelserna skall dock
tillämpas om anställningen skall upphöra efter den 1 januari
2000.

2000:1017

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001. Äldre
bestämmelser gäller fortfarande i fråga om förhållanden som
avser tid före ikraftträdandet.

2003:61

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2003. De nya
bestämmelserna skall dock tillämpas från och med den 1 januari
2003.

2004:379

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2004 i fråga om
4 § och i övrigt den 1 januari 2005.

2. Från och med den 1 juli 2010 ska vad som sägs i den äldre
lydelsen av 3, 5, 6, 8 och 10 §§ om Nämnden för statens
avtalsförsäkringar i stället gälla Statens
tjänstepensionsverk. Förordning (2010:554).

3. Den äldre lydelsen av 4-9 §§ skall fortfarande tillämpas i
fråga om premier som avser tid före ikraftträdandet.

4. Den äldre lydelsen av 4-9 §§ skall fortfarande tillämpas för
premier som avser personer för vilka pensionsavtal som trätt i
kraft före den 1 januari 2003 eller pensionsbestämmelser som
hänvisar till sådant avtal är tillämpliga.