Förordning (1997:909) om handläggning av ärenden om statliga tjänstepensionsförmåner

SFS nr
1997:909
Departement/myndighet
Finansdepartementet ESA
Utfärdad
1997-11-20
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:1701

Inledande bestämmelser

1 § Denna förordning gäller vid handläggning av ärenden om
pensionsförmåner m.m. enligt

1. pensionsavtal för arbetstagare hos staten m.fl. (PA 03),
dock inte ärenden som rör förmåner enligt tredje kapitlet PA
03,

2. pensionsplanen för arbetstagare hos staten m.fl. (PA-91),
dock inte ärenden om kompletterande ålderspension (KÅPAN),

3. allmänna pensionsavtalet för statliga och vissa andra
tjänstemän (PA-SPR),

4. pensionsavtalet (1992-07-24) för svenska medborgare som är
lokalanställda vid svenska utlandsmyndigheter,

5. lagen (2002:125) om överföring av värdet av
pensionsrättigheter till och från Europeiska gemenskaperna vad
avser statliga tjänstepensionsförmåner,

6. förordningen (2003:56) om tjänstepension och
tjänstegrupplivförsäkring för vissa arbetstagare med icke-
statlig anställning,

7. förordningen (2003:55) om avgångsförmåner för vissa
arbetstagare med statlig chefsanställning,

8. förordningen (AgVFS 2003:1 B1) om inkomstgaranti och
tjänstepension för statsråd,

9. förordningen (1984:1042) om pensionsvillkor för icke-svenska
medborgare som är lokalanställda vid svenska
utlandsmyndigheter,

10. bestämmelser för personal i försvarsmaktens reserver eller
i väg- och vattenbyggnadskåren samt

11. motsvarande äldre avtal eller författningar.
Förordning (2003:57).

2 § I förordningen avses med

anställningsmyndighet: den myndighet eller huvudman som i
första hand har personalansvar för arbetstagaren,

pensionsförmån: pension, inkomstgaranti, livränta eller
fribrev,

statliga tjänstepensionsbestämmelser: de bestämmelser som avses
i 1 §. Förordning (2003:57).

Tjänstematrikel

3 § Tjänstematrikel skall föras för den som har en anställning
inom tilllämpningsområdet för statliga
tjänstepensionsbestämmelser eller en annan anställning som kan
ha betydelse när en pensionsförmån fastställs enligt nämnda
bestämmelser.

4 § Uppgifter i systemet för automatisk matrikelföring (MAREG)
hos Statens tjänstepensionsverk ska utgöra tjänstematrikel.

Har arbetstagaren en anställning som inte registreras i MAREG
ska tjänstematrikel föras för den anställningen av
anställningsmyndigheten, om Statens tjänstepensionsverk inte
beslutar något annat. Förordning (2010:555).

5 § Anställningsmyndigheten ska till Statens
tjänstepensionsverk lämna de uppgifter som verket behöver för
matrikelföring enligt 4 §.

Statens tjänstepensionsverk får meddela föreskrifter för
verkställigheten av första stycket. Förordning (2010:555).

Åtgärder vid pensionsfall

6 § En ansökan om pensionsförmån ska ställas till Statens
tjänstepensionsverk eller, i fall som avses i 23 §, till
regeringen.

Ansökan ska ges in till anställningsmyndigheten. En ansökan om
efterlevande- eller familjepension efter någon som uppbar
eller hade rätt att senare uppbära en egenpensionsförmån ska
dock ges in till Statens tjänstepensionsverk.
Förordning (2010:555).

7 § Anställningsmyndigheten ska sända över ansökan om pension
till Statens tjänstepensionsverk. En ansökan om ålderspension
ska komma in till verket senast sex månader före beräknad
avgångsdag. Förordning (2010:555).

8 § En ansökan om utbetalning av en redan fastställd
pensionsförmån som ska börja betalas ut vid en senare tidpunkt
än dagen efter den då arbetstagaren inte längre omfattades av
pensionsbestämmelserna, ska av arbetstagaren ges in till
Statens tjänstepensionsverk. Förordning (2010:555).

9 § En arbetstagare som vill vara kvar i anställningen efter
uppnådd ålder för avgångsskyldighet skall ansöka om detta hos
anställningsmyndigheten i så god tid att beslut kan meddelas
före den tidpunkt då ansökan om ålderspension senast skall
lämnas in. Ansökan om att få vara kvar under ytterligare tid
skall göras senast fyra månader innan ett tidigare lämnat
medgivande löper ut. Förordning (2002:866).

10 § Ett medgivande att arbetstagaren får vara kvar i
anställningen efter den tidpunkt då avgångsskyldighet inträder
skall gälla tills vidare, dock längst till en viss bestämd
tidpunkt, så länge arbetstagaren är fullt tjänstduglig.
Förordning (2002:866).

11 § Om en ansökan om att få avgå från anställningen ges in
samtidigt med en ansökan om pension, skall avgångsansökan anses
vara gjord endast om pensionsansökan bifalls.

12 § Om en arbetstagare inte ansöker om ålderspension, trots
att han eller hon uppmanats att göra det, skall
anställningsmyndigheten se till att frågan om rätt till pension
ändå prövas. Sedan prövningen skett får arbetstagaren
entledigas.

13 § Om en arbetstagare har fått rätt till sjuk- eller
aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken, ska
anställningsmyndigheten anmäla detta till Statens
tjänstepensionsverk, som prövar om arbetstagaren har rätt till
tillfällig sjukpension.

Om arbetstagaren entledigas på grund av att han eller hon har
fått rätt till hel sjukersättning enligt
socialförsäkringsbalken, ska anställningsmyndigheten se till
att frågan om rätt till sjukpension blir prövad.

En arbetstagare som är anställd med fullmakt får inte
entledigas på grund av nedsatt arbetsförmåga innan rätten till
pension avgjorts. Förordning (2010:1701).

14 § Ett beslut av Statens tjänstepensionsverk om rätt till
egenpensionsförmån ska innehålla upplysningar om rätten till
efterlevande- eller familjepensionsförmån och
förutsättningarna för den. Förordning (2010:555).

Arbetstagarens uppgiftsskyldighet

15 § Den som kan ha rätt till en pensionsförmån är skyldig att
till Statens tjänstepensionsverk lämna de uppgifter som verket
behöver för att bestämma rätten till och storleken av
förmånen. Förordning (2010:555).

Rätt till pensionsförmåner m.m. i vissa fall

16 § Har rätten till livränta upphört på grund av att
arbetstagaren fått en ny anställning med statlig pensionsrätt,
ska rätten till livräntan bestå om arbetstagaren inte fått
rätt till någon pensionsförmån på grund av den senare
anställningen.

Om en senare anställning med statlig pensionsrätt medför att
en tidigare intjänad rätt till livränta ersatts med en sämre
pensionsförmån, ska arbetstagaren i stället ha rätt till den
tidigare intjänade livräntan. Förordning (2010:555).

16 a § Vid retroaktiv utbetalning av pensionsförmåner beslutar
Statens tjänstepensionsverk om hävande av preskription.
Förordning (2010:555).

17 § Rätt till pensionsförmåner åt efterlevande kan beviljas

1. efterlevande make och barn efter pensionstagare som endast
hade rätt till pension eller understöd för egen del enligt
föreskrifter som meddelats av Kungl. Maj:t före den 1 juli 1959
eller enligt särskilda beslut av Kungl. Maj:t,

2. en frånskild make om en domstol inte har förordnat om rätt
till familjepension och arbetstagaren har avgått från
statsanställning före den 1 januari 1992, om det finns
särskilda skäl och

3. en ogift person, som vid arbetstagarens död stadigvarande
sammanbott med honom eller henne under äktenskapsliknande
förhållanden och därunder inte uppburit
familjepensionsförmåner, om det finns särskilda skäl.

Familjepensionsförmånen begränsas med hänsyn till de
familjepensionsförmåner som andra efterlevande kan ha rätt
till.

Kostnaden för familjepensionsförmånen betalas på det sätt som
gäller för egenpensionen eller understödet.
Förordning (2006:375).

18 § Rätt till pensionsförmån enligt grunderna i allmänt
pensionsavtal för statliga och vissa andra tjänstemän (PA-SPR)
kan beviljas

1. svenska medborgare, som har varit lokalanställda vid svenska
utlandsmyndigheter och som har avgått från anställningen före
den 1 januari 1992, och

2. icke-svenska medborgare, som har varit lokalanställda vid
svenska utlandsmyndigheter och som har avgått från
anställningen före den 1 februari 1985.

19 § Tillgodoräkning av pensionsgrundande tjänstetid kan ske
när en arbetstagare varit tjänstledig för att

1. bedriva forskningsarbete vid en statlig institution, om
medel har betalats av ett statligt forskningsråd, en annan
statlig myndighet, en enskild person eller en stiftelse, eller

2. ingå i sekretariatet vid konferensen om förtroende- och
säkerhetsskapande åtgärder och nedrustning i Europa
(Stockholmskonferensen).

När det finns särskilda skäl kan tillgodoräkning också ske av
högst fem år av utländsk anställningstid som pensionsgrundande
tjänstetid åt en arbetstagare som avgått med pension enligt
allmänna pensionsavtalet för statliga och vissa andra
tjänstemän (PA-SPR).

20 § Personlig statlig pensionsrätt och
tjänstegrupplivförsäkring kan beviljas en arbetstagare, vars
anställning på grund av bolagisering eller privatisering
upphört att vara omfattad av statliga anställningsavtal. Detta
gäller om arbetstagaren på grund av sjukdom inte kan
införsäkras i ett annat pensionssystem och den tidigare
arbetsgivaren erlagt lönekostnadspålägg, avgifter eller
premier enligt statliga bestämmelser för sin personal.
Detsamma gäller om arbetstagaren uppbär delpension vid
tidpunkten för bolagiseringen eller privatiseringen.

Personlig statlig pensionsrätt kan även beviljas en
arbetstagare som vid tidpunkten för bolagiseringen eller
privatiseringen har högst fem år kvar till pensionsåldern
enligt punkten 5 första stycket i övergångsbestämmelserna till
Pensionsavtal för arbetstagare hos staten m.fl., PA 03.

Premier för pensionsrätt och rätt till grupplivförsäkring
betalas enligt föreskrifterna i förordningen (1997:908) om
premier för statens avtalsförsäkringar. Förordning (2010:555).

21 § Om en arbetstagare med anledning av ändrat huvudmannaskap
eller ändrade pensionsbestämmelser har gått över från en
statligt pensionsreglerad anställning till en kommunalt eller
landstingskommunalt pensionsreglerad anställning prövar Statens
tjänstepensionsverk om arbetstagaren har rätt

1. att tillgodoräkna pensionsgrundande tjänstetid fram till
tidpunkten för förändringen och

2. att få pensionsförmåner i övrigt.

Detta gäller när arbetstagaren samtidigt har eller har haft
både en statligt och en kommunalt pensionsreglerad anställning.
Förordning (2010:555).

Beslutande myndighet

22 § Statens tjänstepensionsverk prövar frågor om
arbetstagares rätt till pensionsförmån m.m., om inte annat
följer av 23 §.

Om Statens tjänstepensionsverk, vid prövning enligt
förordningen (2003:55) om avgångsförmåner för vissa statliga
chefsanställningar eller motsvarande äldre författning, finner
att en ansökan om inkomstgaranti, chefspension,
förordnandepension eller avgångsvederlag inte kan bifallas,
ska verket med eget yttrande lämna över ansökningen till
regeringen för prövning. Detta gäller endast när anställningen
inte förnyas av någon annan anledning än att arbetstagaren
begär det. Förordning (2010:555).

22 a § Statens tjänstepensionsverk får, vid tillämpning av
10 § förordningen (2003:55) om avgångsförmåner för vissa
arbetstagare med statlig chefsanställning eller motsvarande
äldre föreskrifter, besluta att minskning av inkomstgarantin
eller pensionen inte ska ske med hänsyn till inkomst från
uppdrag som arbetstagaren har haft samtidigt med
chefsanställningen. Detta gäller under förutsättning att det
är fråga om ett offentligt finansierat uppdrag som har pågått
i oavbruten följd under minst sex månader före avgången. Om
Statens tjänstepensionsverk fattar ett sådant beslut, gäller
det så länge uppdraget pågår med i huvudsak oförändrade
villkor. Förordning (2010:555).

23 § Regeringen prövar frågor om arbetstagarens rätt att få
inkomstgaranti, chefspension eller förordnandepension före
pensionsåldern då arbetstagarens anställning upphör innan
anställningstiden har löpt ut. Förordning (2003:57).

24 § Statens tjänstepensionsverk fastställer pensionsförmånens
belopp.

Vid överföring av statliga pensionsförmåner till Europeiska
gemenskapernas pensionssystem enligt lagen (2002:125) om
överföring av värdet av pensionsrättigheter till och från
Europeiska gemenskaperna ska värdet av pensionsförmånen
beräknas enligt de riktlinjer som fastställs av Statens
tjänstepensionsverk. Förordning (2010:555).

Övergångsbestämmelser

2003:57

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2003. De nya
bestämmelserna skall dock tillämpas från och med den 1 januari
2003.