Lag (1997:918) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Indien

SFS nr
1997:918
Departement/myndighet
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1997-11-20
Ändring införd
t.o.m. SFS 2013:720

1 § Det avtal för undvikande av dubbelbeskattning och
förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst
och på förmögenhet som Sverige och Indien undertecknade den
24 juni 1997, i den lydelse detta har genom det protokoll om
ändring i avtalet som undertecknades den 7 februari 2013, ska
gälla som lag här i landet. Avtalet är avfattat på svenska,
hindi och engelska. Den svenska och engelska texten framgår
av bilaga 1 till denna lag. Lag (2013:373).

2 § Den överenskommelse mellan Sverige och Indien om anstånd
med betalning av skatter under pågående förfarande för
ömsesidig överenskommelse som undertecknades den 7 februari
2013 ska gälla som lag här i landet. Överenskommelsen är
avfattad på engelska. Den engelska texten och en svensk
översättning framgår av bilaga 2 till denna lag.
Lag (2013:373).

3 § Avtalets beskattningsregler skall tillämpas endast om dessa
medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars
skulle föreligga. Lag (2013:373).

Övergångsbestämmelser

1997:918

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

2. Denna lag skall tillämpas

a) beträffande skatt på inkomst, på inkomst som förvärvas den 1
januari året efter det år då avtalet träder i kraft eller
senare, och

b) beträffande förmögenhetsskatt, på skatt som taxeras det
andra kalenderåret efter det år då avtalet träder i kraft eller
senare.

3. Genom lagen upphävs lagen (1988:1495) om
dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Indien samt
förordningen (1988:1496) om dubbelbeskattningsavtal mellan
Sverige och Indien.

De upphävda författningarna skall dock fortfarande tillämpas

a) beträffande skatt på inkomst som förvärvas före den 1
januari året efter det år då lagen träder i kraft, och

b) beträffande skatt på förmögenhet som taxeras första
kalenderåret närmast efter det år då lagen träder i kraft eller
tidigare.

1997:1020

Regeringen föreskriver att lagen om dubbelbeskattningsavtal
mellan Sverige och Indien skall träda i kraft den 31 december
1997.

Avtalet träder i kraft den 25 december 1997.

2013:373

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer. De nya
bestämmelserna får sättas i kraft vid olika tidpunkter och
tillämpas från och med ikraftträdandet.

Bilaga 1

AVTAL MELLAN KONUNGARIKET SVERIGES REGERING OCH REPUBLIKEN
INDIENS REGERING FÖR UNDVIKANDE AV DUBBELBESKATTNING OCH
FÖRHINDRANDE AV SKATTEFLYKT BETRÄFFANDE SKATTER PÅ INKOMST
OCH PÅ FÖRMÖGENHET

Konungariket Sveriges regering och Republiken Indiens regering
som, i syfte att främja det ekonomiska utbytet mellan de båda
länderna, önskar ingå ett avtal för undvikande av
dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande
skatter på inkomst och på förmögenhet, har kommit överens om
följande:

Artikel 1

Personer på vilka avtalet tillämpas

Detta avtal tillämpas på personer som har hemvist i en
avtalsslutande stat eller i båda avtalsslutande staterna.

Artikel 2

Skatter som omfattas av avtalet

1. Detta avtal tillämpas på skatter på inkomst och på
förmögenhet som påförs för en avtalsslutande stats, dess
politiska underavdelningars eller lokala myndigheters räkning
oberoende av det sätt på vilket skatterna tas ut.

2. Med skatter på inkomst och på förmögenhet förstås alla
skatter som utgår på inkomst eller förmögenhet i dess helhet
eller på delar av inkomst eller förmögenhet, däri inbegripet
skatter på vinst på grund av överlåtelse av lös eller fast
egendom, skatter på sammanlagda beloppet på företags
lönebetalningar samt skatter på värdestegring.

3. De för närvarande utgående skatter, på vilka detta avtal
tillämpas, är särskilt:

a) i Indien:

1) inkomstskatten (the income tax), däri inbegripna
alla tilläggsavgifter på denna skatt; och

2) förmögenhetsskatten (the wealth tax)

(i det följande benämnda ”indisk skatt”);

b) i Sverige:

1) den statliga inkomstskatten, sjömansskatten och
kupongskatten däri inbegripna,

2) den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta,

3) den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta
artister m.fl.,

4) den kommunala inkomstskatten,

5) expansionsmedelsskatten, och

6) den statliga förmögenhetsskatten

(i det följande benämnda ”svensk skatt”).

4. Avtalet tillämpas även på skatter av samma eller i huvudsak
likartat slag, som efter undertecknandet av detta avtal påförs
vid sidan av eller i stället för de för närvarande utgående
skatterna som anges i punkt 3. De behöriga myndigheterna i de
avtalsslutande staterna skall meddela varandra de väsentliga
ändringar som vidtagits i respektive skattelagstiftning.

Artikel 3

Allmänna definitioner

1. Om inte sammanhanget föranleder annat, har vid tillämpningen
av detta avtal följande uttryck nedan angiven betydelse:

a) ”Indien” avser Indiens territorium inbegripet
territorialvattnet och luftrummet ovanför såväl som varje annat
havsområde över vilket Indien enligt indisk lag och i
överensstämmelse med folkrättens regler, FN:s
havsrättskonvention däri inbegripen, äger utöva suveräna
rättigheter, andra rättigheter och jurisdiktion;

b) ”Sverige” avser Konungariket Sverige och innefattar, när
uttrycket används i geografisk betydelse, Sveriges territorium,
Sveriges territorialvatten och andra havsområden över vilka
Sverige, i överensstämmelse med folkrättens regler, utövar
suveräna rättigheter eller jurisdiktion;

c) ”en avtalsslutande stat” och ”den andra avtalsslutande
staten” avser Indien eller Sverige, beroende på sammanhanget;

d) ”person” inbegriper fysisk person, bolag, annan
personsammanslutning och annan som vid beskattningen behandlas
som skattesubjekt enligt gällande skattelagar i respektive
avtalsslutande stat;

e) ”bolag” avser juridisk person eller annan som vid
beskattningen behandlas som juridisk person;

f) ”företag i en avtalsslutande stat” och ”företag i den andra
avtalsslutande staten” avser företag som bedrivs av person med
hemvist i en avtalsslutande stat respektive företag som bedrivs
av person med hemvist i den andra avtalsslutande staten;

g) ”internationell trafik” avser transport med skepp eller
luftfartyg som används av företag i en avtalsslutande stat utom
då skeppet eller luftfartyget används uteslutande mellan
platser i den andra avtalsslutande staten;

h) ”medborgare” avser:

1) fysisk person som har medborgarskap i en
avtalsslutande stat,

2) juridisk person, handelsbolag eller annan
sammanslutning som bildats enligt den lagstiftning som gäller i
en avtalsslutande stat;

i) ”behörig myndighet” avser:

1) i Indien: the Central Government in the Ministry of
Finance (Department of Revenue) eller dess befullmäktigade
ombud,

2) i Sverige: finansministern, dennes befullmäktigade
ombud eller den myndighet åt vilken uppdras att vara behörig
myndighet vid tillämpningen av detta avtal;

j) ”beskattningsår” avser:

1) i Indien, ”föregående år” (previous year) så som det
definieras i paragraf 3 i inkomstskattelagen (the Income Tax
Act), 1961;

2) i Sverige, ”beskattningsår” så som det definieras i
3 § kommunalskattelagen,1928;

k) ”skatt” avser indisk eller svensk skatt, beroende på
sammanhanget, men skall inte innefatta något belopp som skall
betalas på grund av någon försummelse eller något undanhållande
i fråga om skatter på vilka detta avtal tillämpas eller som
avser straffavgift som påförs i fråga om dessa skatter.

2. Då en avtalsslutande stat tillämpar avtalet anses, såvida
inte sammanhanget föranleder annat, varje uttryck som inte
definierats i avtalet, ha den betydelse som uttrycket har
enligt den statens lagstiftning i fråga om sådana skatter på
vilka avtalet tillämpas.

Artikel 4

Hemvist

1. Vid tillämpningen av detta avtal avser uttrycket ”person med
hemvist i en avtalsslutande stat” person som enligt
lagstiftningen i denna stat är skattskyldig där på grund av
domicil, bosättning, plats för företagsledning eller annan
liknande omständighet och innefattar också denna stat, dess
politiska underavdelningar, lokala myndigheter och
offentligrättsliga institutioner eller organ. I fråga om
handelsbolag eller dödsbo tillämpas uttrycket endast i den mån
handelsbolagets eller dödsboets inkomst beskattas i denna stat
på samma sätt som inkomst som förvärvas av person med hemvist
där, antingen hos handelsbolaget eller dödsboet eller hos dess
delägare eller förmånstagare.

Uttrycket inbegriper emellertid inte person som är skattskyldig
i denna stat endast för inkomst från källa i denna stat eller
för förmögenhet belägen där.

2. Då på grund av bestämmelserna i punkt 1 fysisk person har
hemvist i båda avtalsslutande staterna, bestäms hans hemvist på
följande sätt:

a) han anses ha hemvist endast i den stat där han har en bostad
som stadigvarande står till hans förfogande. Om han har en
sådan bostad i båda staterna, anses han ha hemvist i den stat
med vilken hans personliga och ekonomiska förbindelser är
starkast (centrum för levnadsintressena);

b) om det inte kan avgöras i vilken stat han har centrum för
sina levnadsintressen eller om han inte i någondera staten har
en bostad som stadigvarande står till hans förfogande, anses
han ha hemvist endast i den stat där han stadigvarande vistas;

c) om han stadigvarande vistas i båda staterna eller om han
inte vistas stadigvarande i någon av dem, anses han ha hemvist
endast i den stat där han är medborgare;

d) om han är medborgare i båda staterna eller om han inte är
medborgare i någon av dem, skall de behöriga myndigheterna i de
avtalsslutande staterna avgöra frågan genom ömsesidig
överenskommelse.

3. Då på grund av bestämmelserna i punkt 1 annan person än
fysisk person har hemvist i båda avtalsslutande staterna, anses
personen i fråga ha hemvist i den stat där den har sin verkliga
ledning. Om det inte kan avgöras i vilken stat den verkliga
ledningen finns skall de behöriga myndigheterna avgöra frågan
genom ömsesidig överenskommelse.

Artikel 5

Fast driftställe

1. Vid tillämpningen av detta avtal avser uttrycket ”fast
driftställe” en stadigvarande plats för affärsverksamhet, från
vilken ett företags verksamhet helt eller delvis bedrivs.

2. Uttrycket ”fast driftställe” innefattar särskilt:

a) plats för företagsledning,

b) filial,

c) kontor,

d) fabrik,

e) verkstad,

f) gruva, olje- eller gaskälla, stenbrott eller annan plats för
utvinning av naturtillgångar,

g) försäljningsställe,

h) lagerlokal i vilken en person tillhandahåller lagerutrymme
åt andra, och

i) jordbruk, plantage eller annan plats där jordbruk,
skogsbruk, odling eller annan likartad verksamhet bedrivs.

3. Plats för byggnads-, anläggnings-, monterings- eller
installationsverksamhet eller verksamhet som består av
övervakning i anslutning därtill utgör fast driftställe endast
om verksamheten pågår under en tidsperiod som överstiger sex
månader.

4. Ett företag anses ha fast driftställe i en avtalsslutande
stat och bedriva verksamhet genom detta fasta driftställe om
företaget tillhandahåller tjänster eller anordningar i samband
med, eller hyr ut anläggning eller maskinell utrustning som
används eller som är avsedd att användas vid prospektering,
utvinning eller exploatering av mineraloljor i denna stat.

5. Utan hinder av föregående bestämmelser i denna artikel anses
uttrycket ”fast driftställe” inte innefatta:

a) användningen av anordningar uteslutande för lagring,
utställning eller utlämnande av företaget tillhöriga varor,

b) innehavet av ett företaget tillhörigt varulager uteslutande
för lagring, utställning eller utlämnande,

c) innehavet av ett företaget tillhörigt varulager uteslutande
för bearbetning eller förädling genom annat företags försorg,

d) innehavet av stadigvarande plats för affärsverksamhet
uteslutande för inköp av varor eller inhämtande av upplysningar
för företaget,

e) innehavet av stadigvarande plats för affärsverksamhet
uteslutande för att för företaget bedriva annan verksamhet av
förberedande eller biträdande art,

f) innehavet av stadigvarande plats för affärsverksamhet
uteslutande för att kombinera verksamheter som anges i
punkterna a-e, under förutsättning att hela verksamheten som
bedrivs från den stadigvarande platsen för affärsverksamhet på
grund av denna kombination är av förberedande eller biträdande
art.

6. Om person – som inte är sådan oberoende representant på
vilken punkt 8 tillämpas – är verksam i en avtalsslutande stat
för ett företag i den andra avtalsslutande staten anses detta
företag – utan hinder av bestämmelserna i punkterna 1 och 2 –
ha fast driftställe i den förstnämnda avtalsslutande staten i
fråga om varje verksamhet som denna person bedriver för
företaget om denna person

a) har och regelmässigt använder fullmakt att sluta avtal i
företagets namn i denna stat, såvida inte den verksamhet som
denna person bedriver är begränsad till sådan som anges i punkt
5 och som – om den bedrevs från en stadigvarande plats för
affärsverksamhet – inte skulle göra denna stadigvarande plats
för affärsverksamhet till fast driftställe enligt
bestämmelserna i nämnda punkt; eller

b) inte har sådan fullmakt men regelmässigt innehar ett
varulager i den förstnämnda staten från vilket han regelbundet
levererar varor för företagets räkning; eller

c) regelmässigt tar upp order i den förstnämnda staten,
uteslutande eller nästan uteslutande för företagets räkning
eller för företaget och andra företag som kontrollerar
företaget, som kontrolleras av företaget eller som kontrolleras
av samma personer som företaget.

7. Utan hinder av föregående bestämmelser i denna artikel anses
ett försäkringsföretag i en avtalsslutande stat ha fast
driftställe i den andra avtalsslutande staten, utom i fråga om
återförsäkring, om det uppbär premier inom denna andra stats
territorium eller försäkrar risker i denna stat genom
förmedling av annan person än sådan oberoende representant på
vilken punkt 8 tillämpas.

8. Företag anses inte ha fast driftställe i en avtalsslutande
stat endast på den grund att företaget bedriver
affärsverksamhet i denna stat genom förmedling av mäklare,
kommissionär eller annan oberoende representant, under
förutsättning att sådan person därvid bedriver sin sedvanliga
affärsverksamhet. Om en sådan representants verksamhet utövas
uteslutande eller nästan uteslutande för företaget anses han
emellertid inte vara en sådan oberoende representant som avses
i denna punkt.

9. Den omständigheten att ett bolag med hemvist i en
avtalsslutande stat kontrollerar eller kontrolleras av ett
bolag med hemvist i den andra avtalsslutande staten eller ett
bolag som bedriver affärsverksamhet i denna andra stat
(antingen från fast driftställe eller på annat sätt), medför
inte i och för sig att någotdera bolaget utgör fast driftställe
för det andra.

Artikel 6

Inkomst av fast egendom

1. Inkomst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat
förvärvar av fast egendom (däri inbegripen inkomst av lantbruk
eller skogsbruk) belägen i den andra avtalsslutande staten, får
beskattas i denna andra stat.

2. Uttrycket ”fast egendom” har den betydelse som uttrycket har
enligt lagstiftningen i den avtalsslutande stat där egendomen
är belägen. Uttrycket inbegriper dock alltid tillbehör till
fast egendom, levande och döda inventarier i lantbruk och
skogsbruk, rättigheter på vilka bestämmelserna i privaträtten
om fast egendom tillämpas, byggnader, nyttjanderätt till fast
egendom samt rätt till föränderliga eller fasta ersättningar
för nyttjandet av eller rätten att nyttja mineralförekomst,
källa eller annan naturtillgång. Skepp, båtar och luftfartyg
anses inte vara fast egendom.

3. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas på inkomst som förvärvas
genom omedelbart brukande, genom uthyrning eller annan
användning av fast egendom.

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 3 tillämpas även på inkomst
av fast egendom som tillhör företag och på inkomst av fast
egendom som används vid självständig yrkesutövning.

Artikel 7

Inkomst av rörelse

1. Inkomst av rörelse, som företag i en avtalsslutande stat
förvärvar, beskattas endast i denna stat, såvida inte företaget
bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten från där
beläget fast driftställe. Om företaget bedriver rörelse på nyss
angivet sätt, får företagets inkomst beskattas i den andra
staten, men endast så stor del av den som är hänförlig till det
fasta driftstället.

2. Om företag i en avtalsslutande stat bedriver rörelse i den
andra avtalsslutande staten från där beläget fast driftställe,
hänförs, om inte bestämmelserna i punkt 3 föranleder annat, i
vardera avtalsslutande staten till det fasta driftstället den
inkomst som det kan antas att driftstället skulle ha förvärvat,
om det varit ett fristående företag, som bedrivit verksamhet av
samma eller liknande slag under samma eller liknande villkor
och självständigt avslutat affärer med det företag till vilket
driftstället hör.

3. Vid bestämmandet av fast driftställes inkomst medges avdrag
för utgifter som uppkommit för det fasta driftstället, härunder
inbegripna utgifter för företagets ledning och allmänna
förvaltning, oavsett om utgifterna uppkommit i den stat där det
fasta driftstället är beläget eller annorstädes i
överensstämmelse med de bestämmelser och begränsningar som
gäller enligt lagstiftningen i denna stat.

4. Inkomst hänförs inte till fast driftställe endast av den
anledningen att varor inköps genom det fasta driftställets
försorg för företaget.

5. Vid tillämpningen av föregående punkter bestäms inkomst som
är hänförlig till det fasta driftstället genom samma förfarande
år från år, såvida inte goda och tillräckliga skäl föranleder
annat.

6. Ingår i inkomst av rörelse inkomster som behandlas särskilt
i andra artiklar av detta avtal, berörs bestämmelserna i dessa
artiklar inte av reglerna i denna artikel.

Artikel 8

Sjöfart och luftfart

1. Inkomst, som förvärvas av ett företag i en avtalsslutande
stat genom användningen av skepp eller luftfartyg i
internationell trafik, beskattas endast i denna stat.

2. Inkomst som förvärvas av ett transportföretag med hemvist i
en avtalsslutande stat genom användning, underhåll eller
uthyrning av containrar (däri inbegripet släpvagn och annan
utrustning för transport av containrar) som används för
transport av gods eller varor i internationell trafik beskattas
endast i denna avtalsslutande stat såvida inte containrarna
används uteslutande inom den andra avtalsslutande staten.

3. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas beträffande inkomst som
förvärvas av det svenska, danska och norska luftfartskonsortiet
Scandinavian Airlines System (SAS) endast i fråga om den del av
inkomsten som motsvarar den andel i konsortiet som innehas av
SAS Sverige AB, den svenske delägaren i Scandinavian Airlines
System (SAS).

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 tillämpas även på inkomst
som förvärvas genom deltagande i en pool, ett gemensamt företag
eller en internationell driftsorganisation.

Artikel 9

Företag med intressegemenskap

I fall då

a) ett företag i en avtalsslutande stat direkt eller indirekt
deltar i ledningen eller kontrollen av ett företag i den andra
avtalsslutande staten eller äger del i detta företags kapital,
eller

b) samma personer direkt eller indirekt deltar i ledningen
eller kontrollen av såväl ett företag i en avtalsslutande stat
som ett företag i den andra avtalsslutande staten eller äger
del i båda dessa företags kapital, iakttas följande.

Om mellan företagen i fråga om handelsförbindelser eller
finansiella förbindelser avtalas eller föreskrivs villkor, som
avviker från dem som skulle ha avtalats mellan av varandra
oberoende företag, får all inkomst, som utan sådana villkor
skulle ha tillkommit det ena företaget men som på grund av
villkoren i fråga inte tillkommit detta företag, inräknas i
detta företags inkomst och beskattas i överensstämmelse därmed.

Om tillämpningen av denna artikel resulterar i
dubbelbeskattning får den lösas genom ömsesidig
överenskommelse.

Artikel 10

Utdelning

1. Utdelning från bolag med hemvist i en avtalsslutande stat
till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten får
beskattas i denna andra stat.

2. Utdelningen får, utan hinder av bestämmelserna i punkt 1,
beskattas även i den avtalsslutande stat där bolaget som
betalar utdelningen har hemvist, enligt lagstiftningen i denna
stat, men om den som har rätt till utdelningen har hemvist i
den andra avtalsslutande staten får skatten inte överstiga 10
procent av utdelningens bruttobelopp.

Denna punkt berör inte bolagets beskattning för vinst av vilken
utdelningen betalas.

3. Med uttrycket ”utdelning” förstås i denna artikel inkomst av
aktier eller andra rättigheter som inte är fordringar, med rätt
till andel i vinst, samt inkomst av andra andelar i bolag, som
enligt lagstiftningen i den stat där det utdelande bolaget har
hemvist vid beskattningen behandlas på samma sätt som inkomst
av aktier.

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 tillämpas inte, om den
som har rätt till utdelningen har hemvist i en avtalsslutande
stat och bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten,
där bolaget som betalar utdelningen har hemvist, från där
beläget fast driftställe eller utövar självständig
yrkesverksamhet i denna andra stat från där belägen
stadigvarande anordning, samt den andel på grund av vilken
utdelningen betalas äger verkligt samband med det fasta
driftstället eller den stadigvarande anordningen. I sådant fall
tillämpas bestämmelserna i artikel 7 respektive artikel 14.

5. Om bolag med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar
inkomst från den andra avtalsslutande staten, får denna andra
stat inte beskatta utdelning som bolaget betalar, utom i den
mån utdelningen betalas till person med hemvist i denna andra
stat eller i den mån den andel på grund av vilken utdelningen
betalas äger verkligt samband med fast driftställe eller
stadigvarande anordning i denna andra stat, och inte heller
beskatta bolagets icke utdelade vinst, även om utdelningen
eller den icke utdelade vinsten helt eller delvis utgörs av
inkomst som uppkommit i denna andra stat.

Artikel 11

Ränta

1. Ränta, som härrör från en avtalsslutande stat och som
betalas till person med hemvist i den andra avtalsslutande
staten, får beskattas i denna andra stat.

2. Räntan får emellertid beskattas även i den avtalsslutande
stat från vilken den härrör, enligt lagstiftningen i denna
stat, men om den som har rätt till räntan har hemvist i den
andra avtalsslutande staten får skatten inte överstiga 10
procent av räntans bruttobelopp.

3. Ränta som härrör från en avtalsslutande stat skall, utan
hinder av bestämmelserna i punkt 2, vara undantagen från skatt
i denna avtalsslutande stat under förutsättning att den uppbärs
och förmånen av räntan innehas av, eller, om räntan uppbärs på
grund av ett lån eller en kredit att den är beviljad eller
godkänd av:

1) regeringen, en politisk underavdelning, ett
offentligrättsligt organ eller en lokal myndighet i den andra
avtalsslutande staten;

2) in Indien, the Reserve Bank of India, the Industrial
Finance Corporation of India, the Industrial Development Bank
of India, the Export-Import Bank of India, the National Housing
Bank, the Small Industries Development Bank of India and the
Industrial Credit and Investment Corporation of India (ICICI);
och

i Sverige, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
(SIDA), SWEDECORP (Styrelsen för internationellt
näringslivsbistånd), Swedfund International AB eller
Exportkreditnämnden; eller

3) varje annan institution som, från tid till annan, de
behöriga myndigheterna träffar överenskommelse om.

4. Med uttrycket ”ränta” förstås i denna artikel inkomst av
varje slags fordran, antingen den säkerställts genom inteckning
i fast egendom eller inte och antingen den medför rätt till
andel i gäldenärens vinst eller inte. Uttrycket avser särskilt
inkomst av värdepapper, som utfärdats av staten, och inkomst av
obligationer eller debentures, däri inbegripna agiobelopp och
vinster som hänför sig till sådana värdepapper, obligationer
eller debentures. Straffavgift på grund av sen betalning anses
inte som ränta vid tillämpningen av denna artikel.

5. Bestämmelserna i punkterna 1, 2 och 3 tillämpas inte, om den
som har rätt till räntan har hemvist i en avtalsslutande stat
och bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten, från
vilken räntan härrör, från där beläget fast driftställe eller
utövar självständig yrkesverksamhet i denna andra stat från där
belägen stadigvarande anordning, samt den fordran för vilken
räntan betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället
eller den stadigvarande anordningen. I sådant fall tillämpas
bestämmelserna i artikel 7 respektive artikel 14.

6. Ränta anses härröra från en avtalsslutande stat om
utbetalaren är en person med hemvist i denna stat. Om
emellertid den person som betalar räntan, antingen han har
hemvist i en avtalsslutande stat eller inte, i en
avtalsslutande stat har fast driftställe eller stadigvarande
anordning i samband varmed den skuld uppkommit på vilken räntan
betalas, och räntan belastar det fasta driftstället eller den
stadigvarande anordningen, anses räntan härröra från den stat
där det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen
finns.

7. Då på grund av särskilda förbindelser mellan utbetalaren och
den som har rätt till räntan eller mellan dem båda och annan
person räntebeloppet, med hänsyn till den fordran för vilken
räntan betalas, överstiger det belopp som skulle ha avtalats
mellan utbetalaren och den som har rätt till räntan om sådana
förbindelser inte förelegat, tillämpas bestämmelserna i denna
artikel endast på sistnämnda belopp. I sådant fall beskattas
överskjutande belopp enligt lagstiftningen i vardera
avtalsslutande staten med iakttagande av övriga bestämmelser i
detta avtal.

Artikel 12

Royalty och ersättning för tekniska

tjänster

1. Royalty och ersättning för tekniska tjänster, som härrör
från en avtalsslutande stat och som betalas till person med
hemvist i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i
denna andra stat.

2. Sådan royalty och ersättning för tekniska tjänster får, utan
hinder av bestämmelserna i punkt 1, beskattas även i den
avtalsslutande stat från vilken den härrör, enligt
lagstiftningen i denna stat, men om mottagaren har rätt till
royaltyn eller ersättningen för tekniska tjänster får skatten
inte överstiga 10 procent av royaltyns eller ersättningens
bruttobelopp.

3. a) Med uttrycket ”royalty” förstås i denna artikel varje
slags betalning som tas emot såsom ersättning för nyttjandet
av, eller för rätten att nyttja, upphovsrätt till litterärt,
konstnärligt eller vetenskapligt verk, häri inbegripet
biograffilm, patent, varumärke, mönster eller modell, ritning,
hemligt recept eller hemlig tillverkningsmetod eller för
upplysning om erfarenhetsrön av industriell, kommersiell eller
vetenskaplig natur.

b) Med uttrycket ”ersättning för tekniska tjänster” förstås
varje slags betalning till en person såsom ersättning för
tjänster i egenskap av företagsledare, tekniker eller konsult,
däri inbegripet tillhandahållandet av tjänster av teknisk och
annan personal. Uttrycket inbegriper inte betalning för
tjänster som avses i artiklarna 14 och 15 i detta avtal.

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 tillämpas inte, om den
som har rätt till royaltyn eller ersättningen för tekniska
tjänster har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver
rörelse i den andra avtalsslutande staten, från vilken royaltyn
eller ersättningen för tekniska tjänster härrör, från där
beläget fast driftställe eller utövar självständig
yrkesverksamhet i denna andra stat från där belägen
stadigvarande anordning, samt den rättighet eller egendom i
fråga om vilken royaltyn eller ersättningen för tekniska
tjänster betalas äger verkligt samband med det fasta
driftstället eller den stadigvarande anordningen. I sådant fall
tillämpas bestämmelserna i artikel 7 respektive artikel 14.

5. Royalty eller ersättning för tekniska tjänster anses härröra
från en avtalsslutande stat om utbetalaren är en person med
hemvist i denna stat. Om, emellertid, den person som betalar
royaltyn eller ersättningen för tekniska tjänster, antingen han
har hemvist i en avtalsslutande stat eller inte, i en
avtalsslutande stat har fast driftställe eller stadigvarande
anordning i samband varmed skyldigheten att betala royaltyn
eller ersättningen för tekniska tjänster uppkommit, och
royaltyn eller ersättningen för tekniska tjänster belastar det
fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen, anses
royaltyn eller ersättningen för tekniska tjänster härröra från
den stat där det fasta driftstället eller den stadigvarande
anordningen finns.

6. Då på grund av särskilda förbindelser mellan utbetalaren och
den som har rätt till royaltyn eller ersättningen för tekniska
tjänster eller mellan dem båda och annan person,
royaltybeloppet eller ersättningen för tekniska tjänster med
hänsyn till det nyttjande, den rättighet eller den upplysning
för vilken royaltyn eller ersättningen för tekniska tjänster
betalas, överstiger det belopp som skulle ha avtalats mellan
utbetalaren och den som har rätt till royaltyn eller
ersättningen för tekniska tjänster om sådana förbindelser inte
förelegat, tillämpas bestämmelserna i denna artikel endast på
sistnämnda belopp. I sådant fall beskattas överskjutande belopp
enligt lagstiftningen i vardera avtalsslutande staten med
iakttagande av övriga bestämmelser i detta avtal.

Artikel 13

Realisationsvinst

1. Vinst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat
förvärvar på grund av överlåtelse av sådan fast egendom som
avses i artikel 6 och som är belägen i den andra avtalsslutande
staten, får beskattas i denna andra stat.

2. Vinst på grund av överlåtelse av lös egendom, som utgör del
av rörelsetillgångarna i fast driftställe, vilket ett företag i
en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten,
eller av lös egendom, hänförlig till stadigvarande anordning
för att utöva självständig yrkesverksamhet, som person med
hemvist i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande
staten, får beskattas i denna andra stat. Detsamma gäller vinst
på grund av överlåtelse av sådant fast driftställe (för sig
eller tillsammans med hela företaget) eller av sådan
stadigvarande anordning.

3. Vinst som person med hemvist i en avtalsslutande stat
förvärvar på grund av överlåtelse av skepp eller luftfartyg som
används i internationell trafik eller av lös egendom som är
hänförlig till användningen av sådana skepp eller luftfartyg,
beskattas endast i denna stat.

Bestämmelserna i denna punkt tillämpas i fråga om vinst som
förvärvas av det svenska, danska och norska luftfartskonsortiet
Scandinavian Airlines System (SAS), men endast i fråga om den
del av vinsten som motsvarar den andel i konsortiet vilken
innehas av SAS Sverige AB, den svenske delägaren i Scandinavian
Airlines System (SAS).

4. Vinst på grund av avyttring av andelar i ett bolags
aktiekapital vars tillgångar huvudsakligen, direkt eller
indirekt, består av fast egendom belägen i en avtalsslutande
stat får beskattas i denna stat.

5. Vinst på grund av överlåtelse av annan egendom än sådan som
avses i punkterna 1, 2, 3 och 4 beskattas endast i den
avtalsslutande stat där överlåtaren har hemvist under
förutsättning att denna person beskattas för vinsten i denna
stat. Om överlåtaren inte beskattas för vinsten i hemviststaten
får den beskattas i den andra avtalsslutande staten.

6. Vinst, på grund av avyttring av tillgångar, som förvärvas av
en fysisk person som har haft hemvist i en avtalsslutande stat
och fått hemvist i den andra avtalsslutande staten får – utan
hinder av bestämmelserna i punkt 5 – beskattas i den
förstnämnda avtalsslutande staten om överlåtelsen av
tillgångarna inträffar vid något tillfälle under de fyra år som
följer närmast efter den tidpunkt då personen upphört att ha
hemvist i den förstnämnda staten.

Artikel 14

Självständig yrkesutövning

1. Inkomst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat
förvärvar genom att utöva fritt yrke eller annan självständig
verksamhet, beskattas endast i denna stat, utom under följande
omständigheter, i vilka fall inkomsten också får beskattas i
den andra avtalsslutande staten:

a) om han i den andra avtalsslutande staten har en
stadigvarande anordning som regelmässigt står till hans
förfogande för att utöva verksamheten; i sådant fall får endast
så stor del av inkomsten som är hänförlig till denna
stadigvarande anordning beskattas i den andra avtalsslutande
staten, eller

b) om hans vistelse i den andra avtalsslutande staten varar
under en tidsperiod eller tidsperioder som sammanlagt uppgår
till eller överstiger 183 dagar under en tolvmånadersperiod,
som börjar eller slutar under beskattningsåret i fråga; i
sådant fall får endast så stor del av inkomsten som härrör från
hans verksamhet som utövats i denna andra stat beskattas i
denna andra stat.

2. Uttrycket ”fritt yrke” inbegriper särskilt självständig
vetenskaplig, litterär och konstnärlig verksamhet,
uppfostrings- och undervisningsverksamhet samt sådan
självständig verksamhet som läkare, advokat, ingenjör,
arkitekt, kirurg, tandläkare och revisor utövar.

Artikel 15

Enskild tjänst

1. Om inte bestämmelserna i artiklarna 16, 18 och 19 föranleder
annat, beskattas lön och annan liknande ersättning som person
med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär på grund av
anställning endast i denna stat, såvida inte arbetet utförs i
den andra avtalsslutande staten. Om arbetet utförs i denna
andra stat, får ersättning som uppbärs för arbetet beskattas
där.

2. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1 beskattas
ersättning, som person med hemvist i en avtalsslutande stat
uppbär för arbete som utförs i den andra avtalsslutande staten,
endast i den förstnämnda staten, om

a) mottagaren vistas i den andra staten under tidsperiod eller
tidsperioder som sammanlagt inte överstiger 183 dagar under en
tolvmånadersperiod som börjar eller slutar under
beskattningsåret i fråga, och

b) ersättningen betalas av arbetsgivare som inte har hemvist i
den andra staten eller på dennes vägnar, samt

c) ersättningen inte belastar fast driftställe eller
stadigvarande anordning som arbetsgivaren har i den andra
staten.

3. Utan hinder av föregående bestämmelser i denna artikel, får
ersättning för arbete som utförs ombord på skepp eller
luftfartyg, som används i internationell trafik av ett företag
i en avtalsslutande stat, beskattas i denna stat. Om person med
hemvist i Sverige uppbär inkomst av arbete, vilket utförs
ombord på ett luftfartyg som används i internationell trafik av
det svenska, danska och norska luftfartskonsortiet Scandinavian
Airlines System (SAS), beskattas inkomsten endast i Sverige.

Artikel 16

Styrelsearvode

Styrelsearvode och annan liknande ersättning, som person med
hemvist i en avtalsslutande stat uppbär i egenskap av medlem i
styrelse eller annat liknande organ i bolag med hemvist i den
andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

Artikel 17

Artister och sportutövare

1. Utan hinder av bestämmelserna i artiklarna 14 och 15 får
inkomst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat
förvärvar genom sin personliga verksamhet i den andra
avtalsslutande staten i egenskap av artist, såsom teater- eller
filmskådespelare, radio- eller televisionsartist eller musiker,
eller i egenskap av sportutövare, beskattas i denna andra stat.

2. I fall då inkomst genom personlig verksamhet, som artist
eller sportutövare utövar i denna egenskap, inte tillfaller
artisten eller sportutövaren själv utan annan person, får denna
inkomst, utan hinder av bestämmelserna i artiklarna 7, 14 och
15, beskattas i den avtalsslutande stat där artisten eller
sportutövaren utövar verksamheten.

3. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 tillämpas inte på inkomst
genom verksamhet som artist eller sportutövare bedriver i en
avtalsslutande stat i fall då besöket i denna stat
huvudsakligen bekostas av offentliga medel i den andra
avtalsslutande staten eller dess politiska underavdelningar
eller lokala myndigheter. I sådant fall beskattas inkomsten
endast i den stat där artisten eller sportutövaren har hemvist.

Artikel 18

Pension, utbetalning enligt

socialförsäkring och livränta

1. Om inte bestämmelserna i artikel 19 punkt 2 föranleder annat
får pension och annan liknande ersättning på grund av tidigare
anställning, livränta och utbetalning enligt
socialförsäkringslagstiftningen, vilka härrör från en
avtalsslutande stat och betalas till person med hemvist i den
andra avtalsslutande staten, beskattas i den förstnämnda
avtalsslutande staten.

2. Med uttrycket ”livränta” förstås ett fastställt belopp, som
utbetalas periodiskt på fastställda tider under en persons
livstid eller under angiven eller fastställbar tidsperiod och
som utgår på grund av förpliktelse att verkställa dessa
utbetalningar som ersättning för däremot fullt svarande
vederlag i pengar eller pengars värde.

Artikel 19

Offentlig tjänst

1. a) Ersättning (med undantag för pension), som betalas av en
avtalsslutande stat, en av dess politiska underavdelningar
eller lokala myndigheter till fysisk person på grund av arbete
som utförs i denna stats, underavdelnings eller myndighets
tjänst, beskattas endast i denna stat.

b) Sådan ersättning beskattas emellertid endast i den andra
avtalsslutande staten i vilken den fysiska personen har
hemvist, om arbetet utförs i denna stat och personen i fråga:

1) är medborgare i denna stat, eller

2) inte fick hemvist i denna stat uteslutande för att
utföra arbetet.

2. a) Pension som betalas av, eller från fonder inrättade av,
en avtalsslutande stat, en av dess politiska underavdelningar
eller lokala myndigheter till fysisk person på grund av arbete
som utförts i denna stats, underavdelnings eller myndighets
tjänst, beskattas endast i denna stat.

b) Sådan pension beskattas emellertid endast i den andra
avtalsslutande staten om personen i fråga har hemvist och är
medborgare i denna stat.

3. Bestämmelserna i artiklarna 15, 16 och 18 tillämpas på
ersättning och pension som betalas på grund av arbete som
utförts i samband med rörelse som bedrivs av en avtalsslutande
stat, en av dess politiska underavdelningar eller lokala
myndigheter.

Artikel 20

Studerande och praktikanter

1. Studerande eller affärspraktikant, som har eller omedelbart
före vistelsen i en avtalsslutande stat hade hemvist i den
andra avtalsslutande staten och som vistas i den förstnämnda
staten uteslutande för sin undervisning eller praktik skall,
förutom i fråga om lån på fördelaktiga villkor som
tillhandahålls av regeringen eller någon annan organisation
eller institution tillhörig den förstnämnda staten samt
skattebefriade bidrag och stipendier, vara undantagen från
beskattning i den förstnämnda staten i fråga om:

a) belopp som han erhåller för sitt uppehälle, sin undervisning
eller praktik, från personer som har hemvist utanför den
förstnämnda staten; och

b) ersättning från anställning i den förstnämnda staten med ett
belopp som inte överstiger 10 000 (tio tusen) svenska kronor
eller motsvarande belopp under beskattningsåret, alltefter
omständigheterna, under förutsättning att sådan anställning har
direkt samband med studierna eller att anställningen innehas i
syfte att tjäna hans uppehälle och att hans vistelse i den
förstnämnda staten varar sex månader eller längre.

2. Skattebefrielse enligt denna artikel medges endast för den
tid som skäligen eller vanligtvis erfordras för att fullborda
undervisningen, utbildningen eller praktiken. Inte i något fall
får skattebefrielse medges enligt denna artikel för längre
tidsperiod än fem på varandra följande år från hans ankomst
till den förstnämnda staten.

Artikel 21

Professorer, lärare och forskare

1. En professor, lärare eller forskare som vistas i en
avtalsslutande stat på inbjudan av denna stat eller ett
universitet, högskola, skola eller annan sådan institution i
denna stat under en tidsperiod som inte överstiger tre år
uteslutande för att undervisa, föreläsa eller forska vid en
sådan institution och som har hemvist eller hade hemvist i den
andra avtalsslutande staten omedelbart före denna vistelse,
skall vara undantagen från beskattning i den förstnämnda staten
för ersättning för sådan verksamhet under det första året från
och med tidpunkten för hans ankomst, under förutsättning att
institutionen i fråga erhåller godkännande av den behöriga
myndigheten i denna stat. För de följande åren skall
skattebefrielsen avse endast inkomst som förvärvas från källa
utanför denna stat.

2. Denna artikel tillämpas inte på inkomst från forskning om
forskningen sker företrädesvis för att gagna viss persons eller
vissa personers privata intressen.

Artikel 22

Annan inkomst

1. Inkomst som person med hemvist i en avtalsslutande stat
förvärvar och som inte behandlas i föregående artiklar av detta
avtal beskattas endast i denna stat, oavsett varifrån inkomsten
härrör.

2. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas inte på inkomst, med
undantag för inkomst av fast egendom som avses i artikel 6
punkt 2, om mottagaren av inkomsten har hemvist i en
avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den andra
avtalsslutande staten från där beläget fast driftställe eller
utövar självständig yrkesverksamhet i denna andra stat från där
belägen stadigvarande anordning, samt den rättighet eller
egendom i fråga om vilken inkomsten betalas äger verkligt
samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande
anordningen. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7
respektive artikel 14.

3. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1 får inkomst som
person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar och som
härrör från källor i den andra avtalsslutande staten i form av
lotterier, korsord, kapplöpningar (däri inbegripet
hästkapplöpningar), kortspel och alla andra spel eller i form
av spel och vadhållning av annat slag, beskattas i denna andra
avtalsslutande stat.

Artikel 23

Förmögenhet

1. Förmögenhet bestående av sådan fast egendom som avses i
artikel 6, vilken person med hemvist i en avtalsslutande stat
innehar och vilken är belägen i den andra avtalsslutande
staten, får beskattas i denna andra stat.

2. Förmögenhet bestående av lös egendom, som utgör del av
rörelsetillgångarna i fast driftställe, vilket ett företag i en
avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten,
eller av lös egendom hänförlig till stadigvarande anordning för
att utöva självständig yrkesverksamhet, som person med hemvist
i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten,
får beskattas i denna andra stat.

3. Förmögenhet som innehas av ett företag i en avtalsslutande
stat och som består av skepp och luftfartyg som används i
internationell trafik samt av lös egendom som är hänförlig till
användningen av sådana skepp och luftfartyg beskattas endast i
denna stat.

I fråga om förmögenhet som innehas av det svenska, danska och
norska luftfartskonsortiet Scandinavian Airlines System (SAS),
tillämpas bestämmelserna i denna artikel endast på den del av
förmögenheten som motsvarar den andel i konsortiet som innehas
av SAS Sverige AB, den svenske delägaren i SAS.

Artikel 24

Undanröjande av

dubbelbeskattning

1. Den lagstiftning som är i kraft i de avtalsslutande staterna
skall fortsätta att styra beskattningen av inkomst i respektive
stat utom när bestämmelserna i detta avtal leder till annat
resultat.

2. I fråga om Indien skall dubbelbeskattning undvikas på
följande sätt:

a) Om person med hemvist i Indien förvärvar inkomst som enligt
bestämmelserna i detta avtal får beskattas i Sverige, skall
Indien från indisk skatt på denna persons inkomst avräkna ett
belopp motsvarande den inkomstskatt som erlagts i Sverige på
inkomsten antingen direkt eller genom skatteavdrag vid källan.
Ett sådant belopp skall emellertid inte överstiga den del av
inkomstskatten, beräknad före avräkning, som är hänförlig till
den inkomst som får beskattas i Sverige.

b) Om person med hemvist i Indien förvärvar inkomst som enligt
bestämmelserna i detta avtal skall beskattas endast i Sverige,
får Indien likväl vid bestämmandet av beloppet av skatten på
denna persons återstående inkomst beakta den inkomst som
beskattas endast i Sverige.

c) Om person med hemvist i Indien innehar
förmögenhetstillgångar som enligt bestämmelserna i detta avtal
får beskattas i Sverige, skall Indien från indisk skatt på
denna persons tillgångar avräkna ett belopp motsvarande den
förmögenhetsskatt som erlagts i Sverige på tillgångarna. Ett
sådant belopp skall emellertid inte överstiga den del av
skatten, beräknad före avräkning, som är hänförlig till de
tillgångar som får beskattas i Sverige.

3. I fråga om Sverige skall dubbelbeskattning undvikas på
följande sätt:

a) Om person med hemvist i Sverige förvärvar inkomst som enligt
indisk lagstiftning och i enlighet med bestämmelserna i detta
avtal får beskattas i Indien, skall Sverige – med beaktande av
bestämmelserna i svensk lagstiftning beträffande avräkning av
utländsk skatt (även i den lydelse de framdeles kan få genom
att ändras utan att den allmänna princip som anges här ändras)
– från den svenska skatten på inkomsten avräkna ett belopp
motsvarande den indiska skatt som erlagts på inkomsten.

b) Om person med hemvist i Sverige förvärvar inkomst, som
enligt bestämmelserna i detta avtal beskattas endast i Indien,
får Sverige – vid bestämmandet av svensk progressiv skatt –
beakta sådan inkomst som beskattas endast i Indien.

c) Utan hinder av bestämmelserna i a) i denna punkt är
utdelning från bolag med hemvist i Indien till bolag med
hemvist i Sverige undantagen från svensk skatt enligt
bestämmelserna i svensk lag om skattebefrielse för utdelning
som erhålls av svenska bolag från dotterbolag utomlands.

d) Vid tillämpningen av a) i denna punkt anses uttrycket ”den
indiska skatt som erlagts” innefatta den skatt i Indien som
skulle ha erlagts men som inte erlagts eller erlagts med lägre
belopp på grund av bestämmelser om stimulansåtgärder i den
lagstiftning i Indien som är avsedd att främja ekonomisk
utveckling i den mån sådan skattebefrielse eller
skattereduktion beviljas för vinst från industriell verksamhet
eller tillverkningsverksamhet eller från jordbruk, fiske eller
turistnäring (däri inbegripna restauranger och hotell), under
förutsättning att verksamheterna utövats i Indien. Vid
tillämpningen av c) i denna punkt skall en skatt på 15 procent
på ett svenskt beskattningsunderlag ansetts ha erlagts för
sådana verksamheter under de förutsättningar som nämnts i
föregående mening.

De behöriga myndigheterna kan överenskomma om att utsträcka
tillämpningen av denna bestämmelse även till andra
verksamheter.

e) Bestämmelserna i d) skall tillämpas endast under de första
tio åren som detta avtal tillämpas. Denna tidsperiod kan
utsträckas genom ömsesidig överenskommelse mellan de behöriga
myndigheterna.

f) Om person med hemvist i Sverige innehar
förmögenhetstillgångar som enligt lagstiftningen i Indien och i
enlighet med bestämmelserna i detta avtal får beskattas i
Indien, skall Sverige från skatten på denna persons förmögenhet
avräkna ett belopp motsvarande den förmögenhetsskatt som
betalats i Indien på sådan förmögenhet. Avräkningsbeloppet
skall emellertid inte överstiga den del av den svenska
förmögenhetsskatten, beräknad utan sådan avräkning, som belöper
på den förmögenhet som får beskattas i Indien.

Artikel 25

Förbud mot diskriminering

1. Medborgare i en avtalsslutande stat skall inte i den andra
avtalsslutande staten bli föremål för beskattning eller därmed
sammanhängande krav som är av annat slag eller mer tyngande än
den beskattning och därmed sammanhängande krav som medborgare i
denna andra stat under samma förhållanden är eller kan bli
underkastad. Utan hinder av bestämmelserna i artikel 1
tillämpas denna bestämmelse även på person som inte har hemvist
i en avtalsslutande stat eller i båda avtalsslutande staterna.

2. Beskattningen av fast driftställe, som företag i en
avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten,
skall i denna andra stat inte vara mindre fördelaktig än
beskattningen av företag i denna andra stat, som bedriver
verksamhet av samma slag. Denna bestämmelse anses inte medföra
skyldighet för en avtalsslutande stat att medge person med
hemvist i den andra avtalsslutande staten sådant personligt
avdrag vid beskattningen, sådan skattebefrielse eller
skattenedsättning på grund av civilstånd eller
försörjningsplikt mot familj som medges person med hemvist i
den egna staten. Denna bestämmelse anses inte heller hindra en
avtalsslutande stat från att beskatta vinsten hos ett fast
driftställe som ett bolag i den andra avtalsslutande staten har
i den förstnämnda staten med en skattesats som är högre än den
som tas ut på vinst hos ett liknande bolag i den förstnämnda
staten, vilken beskattning inte heller anses vara i strid med
bestämmelserna i artikel 7 punkt 3.
3. Utom i de fall då bestämmelserna i artikel 9, artikel 11
punkt 7 eller artikel 12 punkt 6 tillämpas, är ränta, royalty
och annan betalning från företag i en avtalsslutande stat till
person med hemvist i den andra avtalsslutande staten
avdragsgilla vid bestämmandet av den beskattningsbara inkomsten
för sådant företag på samma villkor som betalning till person
med hemvist i den förstnämnda staten. På samma sätt är skuld
som företag i en avtalsslutande stat har till person med
hemvist i den andra avtalsslutande staten avdragsgill vid
bestämmandet av sådant företags beskattningsbara förmögenhet på
samma villkor som skuld till person med hemvist i den
förstnämnda staten.

4. Företag i en avtalsslutande stat, vars kapital helt eller
delvis ägs eller kontrolleras, direkt eller indirekt, av en
eller flera personer med hemvist i den andra avtalsslutande
staten, skall inte i den förstnämnda staten bli föremål för
beskattning eller därmed sammanhängande krav som är av annat
slag eller mer tyngande än den beskattning och därmed
sammanhängande krav som annat liknande företag i den
förstnämnda staten är eller kan bli underkastat.

5. Utan hinder av bestämmelserna i artikel 2 tillämpas
bestämmelserna i denna artikel på skatter av varje slag och
beskaffenhet.

Artikel 26

Förfarandet vid ömsesidig

överenskommelse

1. Om en person anser att en avtalsslutande stat eller båda
avtalsslutande staterna vidtagit åtgärder som för honom medför
eller kommer att medföra beskattning som strider mot
bestämmelserna i detta avtal kan han, utan att detta påverkar
hans rätt att använda sig av de rättsmedel som finns i dessa
staters interna rättsordning, lägga fram saken för den behöriga
myndigheten i den avtalsslutande stat där han har hemvist
eller, om fråga är om tillämpning av artikel 25 punkt 1, i den
avtalsslutande stat där han är medborgare. Saken skall läggas
fram inom tre år från den tidpunkt då personen i fråga fick
vetskap om den åtgärd som givit upphov till beskattning som
strider mot bestämmelserna i avtalet.

2. Om den behöriga myndigheten finner invändningen grundad men
inte själv kan få till stånd en tillfredsställande lösning,
skall myndigheten söka lösa frågan genom ömsesidig
överenskommelse med den behöriga myndigheten i den andra
avtalsslutande staten i syfte att undvika beskattning som
strider mot avtalet. Överenskommelse som träffats genomförs
utan hinder av tidsgränser i de avtalsslutande staternas
interna lagstiftning.

3. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall
genom ömsesidig överenskommelse söka avgöra svårigheter eller
tvivelsmål som uppkommer i fråga om tolkningen eller
tillämpningen av avtalet. De kan även överlägga i syfte att
undanröja dubbelbeskattning i fall som inte omfattas av
avtalet.

4. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna kan
träda i direkt förbindelse med varandra i syfte att träffa
överenskommelse i de fall som angivits i föregående punkter. Om
muntliga överläggningar anses underlätta en överenskommelse,
kan sådana överläggningar äga rum inom en kommission som består
av representanter för de behöriga myndigheterna i de
avtalsslutande staterna.

Artikel 27

Utbyte av upplysningar

1. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna ska
utbyta sådana upplysningar (dokument och bestyrkta kopior av
dokument däri inbegripna) som kan antas vara relevanta vid
tillämpningen av bestämmelserna i detta avtal eller för
administration eller verkställighet av intern lagstiftning i
fråga om skatter av varje slag och beskaffenhet som tas ut
för de avtalsslutande staterna eller för deras politiska
underavdelningar eller lokala myndigheter, om beskattningen
enligt denna lagstiftning inte strider mot avtalet. Utbytet
av upplysningar begränsas inte av artiklarna 1 och 2.

2. Upplysningar som en avtalsslutande stat tagit emot enligt
punkt 1 ska behandlas som hemliga på samma sätt som
upplysningar som erhållits enligt den interna lagstiftningen
i denna stat och får yppas endast för personer eller
myndigheter (däri inbegripet domstolar och förvaltningsorgan)
som fastställer, uppbär eller driver in de skatter som
åsyftas i punkt 1 eller handlägger åtal eller överklagande i
fråga om dessa skatter eller som utövar tillsyn över nämnda
verksamheter. Dessa personer eller myndigheter får använda
upplysningarna bara för sådana ändamål. De får yppa
upplysningarna vid offentlig rättegång eller i
domstolsavgöranden. Utan hinder av detta kan upplysningar som
en avtalsslutande stat mottagit användas för andra ändamål då
sådana upplysningar kan användas för sådana andra ändamål
enligt lagstiftningen i båda staterna och den behöriga
myndigheten i den stat som lämnar upplysningarna tillåter
sådan användning.

3. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 medför inte skyldighet
för en avtalsslutande stat att:

a) vidta förvaltningsåtgärder som avviker från lagstiftning
och administrativ praxis i denna avtalsslutande stat eller i
den andra avtalsslutande staten,

b) lämna upplysningar som inte är tillgängliga enligt
lagstiftning eller sedvanlig administrativ praxis i denna
avtalsslutande stat eller i den andra avtalsslutande
staten,
c) lämna upplysningar som skulle röja
affärshemlighet, industri-, handels- eller yrkeshemlighet
eller i näringsverksamhet nyttjat förfaringssätt eller
upplysningar, vilkas överlämnande skulle strida mot allmänna
hänsyn (ordre public).

4. Då en avtalsslutande stat begär upplysningar enligt denna
artikel ska den andra avtalsslutande staten använda de medel
som denna stat förfogar över för att inhämta de begärda
upplysningarna, även om denna andra stat inte har behov av
upplysningarna för sina egna beskattningsändamål.
Förpliktelsen i föregående mening begränsas av bestämmelserna
i punkt 3, men detta medför inte en rätt för en
avtalsslutande stat att vägra att lämna upplysningar
uteslutande därför att denna stat inte har något eget
intresse av sådana upplysningar.

5. Bestämmelserna i punkt 3 medför inte en rätt för en
avtalsslutande stat att vägra att lämna upplysningar
uteslutande därför att upplysningarna innehas av en bank,
annan finansiell institution, ombud, representant eller
förvaltare eller därför att upplysningarna gäller äganderätt
i en person.

Artikel 28

Handräckning med indrivning

1. De avtalsslutande staterna förbinder sig att lämna varandra
handräckning med indrivning av de skatter på vilka detta avtal
tillämpas samt ränta, kostnader och civilrättsliga
straffavgifter, vilka hänför sig till sådana skatter, vilka
samtliga betecknas med uttrycket ”skattekrav” i denna artikel.

2. Framställning av en behörig myndighet i en avtalsslutande
stat om handräckning med indrivning av skattekrav skall
innehålla intyg från sådan myndighet att skattekravet har
slutligt fastställts enligt lagstiftningen i denna stat. Ett
skattekrav anses, enligt denna artikel, slutligt fastställt om
en avtalsslutande stat har rätt att driva in skattekravet
enligt sin interna lagstiftning och den skattskyldige inte
längre har rätt att hindra indrivningen.

3. Belopp som drivits in av behörig myndighet i en
avtalsslutande stat enligt denna artikel, skall överlämnas till
den behöriga myndigheten i den andra avtalsslutande staten. Den
förstnämnda avtalsslutande staten har emellertid rätt till
ersättning för eventuella kostnader som uppkommit i samband med
bistånd med sådan handräckning, i den utsträckning de behöriga
myndigheterna ömsesidigt kommit överens om detta.

4. Denna artikel anses inte medföra en skyldighet för någondera
avtalsslutande stat att vidta administrativa åtgärder som
avviker från de åtgärder som används vid indrivning av dess
egna skatter eller som skulle strida mot allmän hänsyn.

Artikel 29

Medlemmar av diplomatisk

beskickning och konsulat

Bestämmelserna i detta avtal berör inte de privilegier vid
beskattningen som enligt folkrättens allmänna regler eller
bestämmelser i särskilda överenskommelser tillkommer medlemmar
av diplomatisk beskickning och konsulat.

Artikel 30

Ikraftträdande

1. De avtalsslutande staterna skall på diplomatisk väg
skriftligen underrätta varandra när de åtgärder vidtagits som
enligt respektive stats lagstiftning krävs för att detta avtal
skall träda i kraft.

2. Avtalet träder i kraft trettio dagar efter mottagandet av
den sista av de underrättelser som anges i punkt 1 i denna
artikel.

3. Bestämmelserna i detta avtal skall tillämpas:

a) i Indien,

1) i fråga om inkomst som förvärvas under det
beskattningsår som börjar den 1 april som närmast följer efter
det år då avtalet träder i kraft eller senare,

2) i fråga om förmögenhet som innehas den sista dagen
av det beskattningsår som börjar den 1 april som närmast följer
efter det år då avtalet träder i kraft eller senare,

b) i Sverige,

1) i fråga om skatter på inkomst, på inkomst som
förvärvas den 1 januari som närmast följer efter det år då
avtalet träder i kraft eller senare,

2) i fråga om förmögenhetsskatt, på skatt som påförs
det andra kalenderåret efter det år då avtalet träder i kraft
eller senare.

4. Avtalet den 7 juni 1988 mellan Konungariket Sveriges
regering och Republiken Indiens regering för att undvika
dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt beträffande skatter
på inkomst och på förmögenhet med protokoll skall upphöra att
gälla när detta avtal och bifogade protokoll träder i kraft.
Bestämmelserna i nämnda 1988 års avtal med protokoll skall
upphöra att gälla från den tidpunkt då motsvarande bestämmelser
i detta avtal för första gången skall tillämpas enligt
bestämmelserna i punkt 2 i denna artikel.

Artikel 31

Upphörande

Detta avtal förblir i kraft till dess att det sägs upp av en
avtalsslutande stat. Vardera avtalsslutande staten kan på
diplomatisk väg skriftligen säga upp avtalet genom
underrättelse minst sex månader före utgången av något
kalenderår. I sådant fall upphör avtalet att gälla:

a) i Indien,

1) i fråga om inkomster som förvärvas det
beskattningsår som börjar den 1 april det kalenderår som följer
närmast efter det kalenderår då underrättelsen om uppsägning
lämnas eller senare,

2) i fråga om förmögenhet som innehas den sista dagen
av det beskattningsår som börjar den 1 april det kalenderår som
följer närmast efter det kalenderår då underrättelsen om
uppsägning lämnas eller senare,

b) i Sverige,

1) i fråga om inkomstskatt, på inkomst som förvärvas
den 1 januari det år som följer närmast efter utgången av
sexmånadersperioden eller senare,

2) i fråga om förmögenhetsskatt, på skatt som påförs
det andra kalenderåret som följer närmast efter utgången av
sexmånadersperioden eller senare.

Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen
bemyndigade, undertecknat detta avtal.

Som skedde i New Delhi den 24 juni 1997 i två exemplar på
svenska, hindi och engelska, varvid samtliga tre texter har
samma giltighet. I händelse av skiljaktigheter mellan texterna
skall den engelska texten ha företräde.

PROTOKOLL

Vid undertecknandet av avtalet mellan Konungariket Sveriges
regering och Republiken Indiens regering för undvikande av
dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande
skatter på inkomst och på förmögenhet har undertecknade kommit
överens om följande bestämmelser, vilka utgör en integrerande
del av avtalet:

Till artikel 2:

Avgifter som betalas enligt svensk
socialförsäkringslagstiftning och enligt bestämmelserna i lagen
(1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster och
lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader
omfattas inte av detta avtal.

Till artikel 7:

Om ett företag med hemvist i en avtalsslutande stat säljer
varor eller bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten
genom ett fast driftställe beläget där, skall det fasta
driftställets vinst, vid tillämpning av artikel 7 punkterna 1
och 2, inte bestämmas med utgångspunkt i hela det belopp som
företaget erhåller, utan vinsten skall bestämmas med
utgångspunkt i den ersättning som är hänförlig till det fasta
driftställets verkliga verksamhet i fråga om sådana
försäljningar eller sådan affärsverksamhet. Om företaget har
ett fast driftställe skall det fasta driftställets vinst inte
bestämmas med utgångspunkt i hela kontraktsbeloppet, i
synnerhet när fråga är om kontrakt för övervakning,
tillhandahållande, installation eller konstruktion av
industriell, kommersiell eller vetenskaplig utrustning eller
lokaler, eller offentliga arbeten, utan vinsten skall bestämmas
med utgångspunkt i endast den del av kontraktet som faktiskt
har utförts av det fasta driftstället i den avtalsslutande stat
där det fasta driftstället är beläget.

Till artiklarna 10, 11 och 12:

Om Indien enligt något avtal, någon överenskommelse eller något
protokoll mellan Indien och en tredje stat, som är medlem av
OECD, begränsar sin källbeskattning enligt artiklarna 10
(Utdelning), 11 (Ränta) och 12 (Royalty och ersättning för
tekniska tjänster), på utdelning, ränta, royalty eller
ersättning för tekniska tjänster till en lägre procentsats
eller ett mer begränsat tillämpningsområde än procentsatsen
eller tillämpningsområdet som angetts i detta avtal på nämnda
inkomster, skall samma procentsats eller tillämpningsområde som
angetts i det avtalet, den överenskommelsen eller det
protokollet även tillämpas enligt detta avtal.

Till artikel 25:

Beskattningen i Indien av svenska bolags fasta driftställen
skall inte i något fall avvika mer ifrån beskattningen av
liknande indiska bolag än som föreskrivs i indisk lag vid
tidpunkten för undertecknandet av detta avtal.

Till artikel 27:

1. En avtalsslutande stat får tillåta att företrädare för den
behöriga myndigheten i den andra avtalsslutande staten
närvarar i den förstnämnda avtalsslutande staten för att höra
fysiska personer och granska handlingar efter skriftligt
medgivande av de berörda personerna. Den behöriga myndigheten
i den sistnämnda avtalsslutande staten ska meddela den
behöriga myndigheten i den förstnämnda avtalsslutande staten
om tid och plats för mötet med dessa personer.

2. På begäran av den behöriga myndigheten i en avtalsslutande
stat får den behöriga myndigheten i den andra avtalsslutande
staten tilllåta att företrädare för den behöriga myndigheten
i den förstnämnda avtalsslutande staten är närvarande vid
skatteutredning i den sistnämnda avtalsslutande staten till
den del detta anses lämpligt.

3. Bifalls en begäran enligt punkt 2 ska den behöriga
myndigheten i den avtalsslutande stat som utför utredningen
snarast möjligt underrätta den behöriga myndigheten i den
andra avtalsslutande staten om tid och plats för utredningen,
om den myndighet eller person som bemyndigats att utföra
utredningen samt om de förfaranden och villkor som den
förstnämnda avtalsslutande staten fastställt för utförandet
av utredningen. Alla beslut beträffande utförandet av
utredningen ska fattas av den avtalsslutande stat som utför
utredningen.

Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen
bemyndigade, undertecknat detta protokoll.

Som skedde i New Delhi den 24 juni 1997 i två exemplar på
svenska, hindi och engelska, varvid samtliga tre texter har
samma giltighet. I händelse av skiljaktigheter mellan texterna
skall den engelska texten ha företräde.

CONVENTION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF SWEDEN AND
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA FOR THE AVOIDANCE OF
DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH
RESPECT TO TAXES ON INCOME AND ON CAPITAL

The Government of the Kingdom of Sweden and the Government of
the Republic of India, desiring to conclude a Convention for
the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal
evasion with respect to taxes on income and on capital and with
a view to promoting economic cooperation between the two
countries, have agreed as follows:

Article 1

Personal scope

This Convention shall apply to persons who are residents of one
or both of the Contracting States.

Article 2

Taxes covered

(1) This Convention shall apply to taxes on income and on
capital imposed on behalf of a Contracting State or of its
political subdivisions or local authorities, irrespective of
the manner in which they are levied.

(2) There shall be regarded as taxes on income and on capital
all taxes imposed on total income, on total capital, or on
elements of income or of capital, including taxes on gains from
the alienation of movable or immovable property, taxes on the
total amounts of wages or salaries paid by enterprises, as well
as taxes on capital appreciation.

(3) The existing taxes to which this Convention shall apply are
in particular:

(a) In India:

(i) the income tax, including any surcharge thereon; and

(ii) the tax on capital (the wealth tax);

(hereinafter referred to as ”Indian tax”);

(b) in Sweden:

(i) the income tax, including the national income tax
(den statliga inkomstskatten), including the tax on employees
at sea (sjömansskatten) and the withholding tax on dividends
(kupongskatten);

(ii) the income tax on non-residents (den särskilda
inkomstskatten för utomlands bosatta);

(iii) the income tax on non-resident artistes and athletes
(den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta artister
m.fl.);

(iv) the municipal income tax (den kommunala
inkomstskatten);

(v) the tax on means intended for expansion purposes
(expansionsmedelsskatten); and

(vi) the net wealth tax;

(hereinafter referred to as ”Swedish tax”).

(4) The Convention shall apply also to any identical or
substantially similar taxes which are imposed after the date of
signature of the Convention in addition to, or in place of, the
existing taxes referred to in paragraph (3). The competent
authorities of the Contracting States shall notify each other
of any substantial changes which have been made in their
respective taxation laws.

Article 3

General definitions

(1) For the purposes of this Convention, unless the context
otherwise requires:

(a) the term ”India” means the territory of India and includes
the territorial sea and airspace above it, as well as any other
maritime zone in which India has sovereign rights, other rights
and jurisdiction, according to the Indian law and in accordance
with international law, including the U.N. Convention on the
Law of the Sea;

(b) the term ”Sweden” means the Kingdom of Sweden and, when
used in a geographical sense, includes the national territory,
the territorial sea of Sweden as well as other maritime areas
over which Sweden in accordance with international law
exercises sovereign rights or jurisdiction;

(c) the terms ”a Contracting State” and ”the other Contracting
State” mean India or Sweden, as the context requires;

(d) the term ”person” includes an individual, a company, a body
of persons and any other entity which is treated as a taxable
unit under the taxation laws in force in the respective
Contracting States;

(e) the term ”company” means any body corporate or any entity
which is treated as a body corporate for tax purposes;

(f) the terms ”enterprise of a Contracting State” and
”enterprise of the other Contracting State” mean respectively
an enterprise carried on by a resident of a Contracting State
and an enterprise carried on by a resident of the other
Contracting State;

(g) the term ”international traffic” means any transport by a
ship or aircraft operated by an enterprise of a Contracting
State, except when the ship or aircraft is operated solely
between places in the other Contracting State;

(h) the term ”national” means:

(i) any individual possessing the nationality of a
Contracting State;

(ii) any legal person, partnership and association
deriving its status as such from the laws in force in a
Contracting State;

(i) the term ”competent authority” means:

(i) in India: the Central Government in the Ministry of
Finance (Department of Revenue) or their authorized
representative;

(ii) in Sweden: the Minister of Finance, his authorized
representative or the authority which is designated as the
competent authority for the purposes of this Convention;

(j) the term ”fiscal year” means:

(i) in the case of India, ”previous year” as defined
under section 3 of the Income Tax Act, 1961;

(ii) in the case of Sweden ”beskattningsår” as defined
under section 3 of Kommunalskattelagen,1928;

(k) the term ”tax” means Indian tax or Swedish tax, as the
context requires, but shall not include any amount which is
payable in respect of any default or omission in relation to
the taxes to which this Convention applies or which represents
a penalty imposed relating to those taxes.

(2) As regards the application of the Convention by a
Contracting State, any term not defined therein shall, unless
the context otherwise requires, have the meaning which it has
under the law of that State concerning the taxes to which the
Convention applies.

Article 4

Resident

(1) For the purposes of this Convention, the term ”resident of
a Contracting State” means any person who, under the laws of
that State, is liable to tax therein by reason of his domicile,
residence, place of management or any other criterion of a
similar nature, and also includes that State, a political
subdivision, a local authority and any governmental body or
agency thereof. In the case of a partnership or estate the term
applies only to the extent that the income derived by such
partnership or estate is subject to tax in that State as the
income of a resident, either in its hands or in the hands of
its partners or beneficiaries.

The term ”resident of a Contracting State” does not include any
person who is liable to tax in that State in respect only of
income from sources in that State or capital situated therein.

(2) Where by reason of the provisions of paragraph (1) an
individual is a resident of both Contracting States, then his
status shall be determined as follows:

(a) he shall be deemed to be a resident only of the State in
which he has a permanent home available to him; if he has a
permanent home available to him in both States, he shall be
deemed to be a resident of the State with which his personal
and economic relations are closer (centre of vital interests);

(b) if the State in which he has his centre of vital interests
cannot be determined, or if he has not a permanent home
available to him in either State, he shall be deemed to be a
resident only of the State in which he has an habitual abode;

(c) if he has an habitual abode in both States or in neither of
them, he shall be deemed to be a resident only of the State of
which he is a national;

(d) if he is a national of both States or of neither of them,
the competent authorities of the Contracting States shall
settle the question by mutual agreement.

(3) Where by reason of the provisions of paragraph (1), a
person other than an individual is a resident of both
Contracting States, then it shall be deemed to be a resident of
the State in which its place of effective management is
situated. If the State in which its place of effective
management is situated cannot be determined, then the competent
authorities of the Contracting States shall settle the question
by mutual agreement.

Article 5

Permanent establishment

(1) For the purposes of this Convention, the term ”permanent
establishment” means a fixed place of business through which
the business of an enterprise is wholly or partly carried on.

(2) The term ”permanent establishment” includes especially:

(a) a place of management;

(b) a branch;

(c) an office;

(d) a factory;

(e) a workshop;

(f) a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of
extraction of natural resources;

(g) a sales outlet;

(h) a warehouse in relation to a person providing storage
facilities for others; and

(i) a farm, plantation or other place where agricultural,
forestry, plantation or related activities are carried on.

(3) A building site or a construction, assembly or installation
project or supervisory activities in connection therewith
constitute a permanent establishment only if such site, project
or activities continue for a period of more than six months.

(4) An enterprise shall be deemed to have a permanent
establishment in a Contracting State and to carry on business
through that permanent establishment if it provides services or
facilities in connection with, or supplies plant and machinery
on hire used for or to be used in the prospecting for, or
extraction or exploitation of mineral oils in that State.

(5) Notwithstanding the preceding provisions of this Article,
the term ”permanent establishment” shall be deemed not to
include:

(a) the use of facilities solely for the purpose of storage,
display or delivery of goods or merchandise belonging to the
enterprise;

(b) the maintenance of a stock of goods or merchandise
belonging to the enterprise solely for the purpose of storage,
display or delivery;

(c) the maintenance of a stock of goods or merchandise
belonging to the enterprise solely for the purpose of
processing by another enterprise;

(d) the maintenance of a fixed place of business solely for the
purpose of purchasing goods or merchandise or of collecting
information, for the enterprise;

(e) the maintenance of a fixed place of business solely for the
purpose of carrying on, for the enterprise, any other activity
of a preparatory or auxiliary character;

(f) the maintenance of a fixed place of business solely for any
combination of activities mentioned in sub-paragraphs (a) to
(e), provided that the overall activity of the fixed place of
business resulting from this combination is of a preparatory or
auxiliary character.

(6) Notwithstanding the provisions of paragraphs (1) and (2),
where a person – other than an agent of an independent status
to whom paragraph (8) applies – is acting in a Contracting
State on behalf of an enterprise of the other Contracting
State, that enterprise shall be deemed to have a permanent
establishment in the first-mentioned Contracting State in
respect of any activities which that person undertakes for the
enterprise, if such a person:

(a) has and habitually exercises in that State an authority to
conclude contracts in the name of the enterprise, unless the
activities of such person are limited to those mentioned in
paragraph (5) which, if exercised through a fixed place of
business, would not make this fixed place of business a
permanent establishment under the provisions of that paragraph;
or

(b) has no such authority, but habitually maintains in the
first-mentioned State a stock of goods or merchandise from
which he regularly delivers goods or merchandise on behalf of
the enterprise; or

(c) habitually secures orders in the first-mentioned State,
wholly or almost wholly for the enterprise itself or for the
enterprise and other enterprises controlling, controlled by, or
subject to the same control, as that enterprise.

(7) Notwithstanding the preceding provisions of this Article,
an insurance enterprise of a Contracting State shall, except in
regard to re-insurance, be deemed to have a permanent
establishment in the other Contracting State if it collects
premiums in the territory of that other State or insures risks
situated therein through a person other than an agent of an
independent status to whom paragraph (8) applies.

(8) An enterprise shall not be deemed to have a permanent
establishment in a Contracting State merely because it carries
on business in that State through a broker, general commission
agent or any other agent of an independent status, provided
that such persons are acting in the ordinary course of their
business. However, when the activities of such an agent are
devoted wholly or almost wholly on behalf of that enterprise,
he will not be considered an agent of an independent status
whithin the meaning of this paragraph.

(9) The fact that a company which is a resident of a
Contracting State controls or is controlled by a company which
is a resident of the other Contracting State, or which carries
on business in that other State (whether through a permanent
establishment or otherwise) shall not of itself constitute
either company a permanent establishment of the other.

Article 6

Income from immovable property

(1) Income derived by a resident of a Contracting State from
immovable property (including income from agriculture or
forestry) situated in the other Contracting State may be taxed
in that other State.

(2) The term ”immovable property” shall have the meaning which
it has under the law of the Contracting State in which the
property in question is situated. The term shall in any case
include property accessory to immovable property, livestock and
equipment used in agriculture and forestry, rights to which the
provisions of general law respecting landed property apply,
buildings, usufruct of immovable property and rights to
variable or fixed payments as consideration for the working of,
or the right to work, mineral deposits, sources and other
natural resources; ships, boats and aircraft shall not be
regarded as immovable property.

(3) The provisions of paragraph (1) shall apply to income
derived from the direct use, letting, or use in any other form
of immovable property.

(4) The provisions of paragraphs (1) and (3) shall also apply
to the income from immovable property of an enterprise and to
income from immovable property used for the performance of
independent personal services.

Article 7

Business profits

(1) The profits of an enterprise of a Contracting State shall
be taxable only in that State unless the enterprise carries on
business in the other Contracting State through a permanent
establishment situated therein. If the enterprise carries on
business as aforesaid, the profits of the enterprise may be
taxed in the other State but only so much of them as is
attributable to that permanent establishment.

(2) Subject to the provisions of paragraph (3), where an
enterprise of a Contracting State carries on business in the
other Contracting State through a permanent establishment
situated therein, there shall in each Contracting State be
attributed to that permanent establishment the profits which it
might be expected to make if it were a distinct and separate
enterprise engaged in the same or similar activities under the
same or similar conditions and dealing wholly independently
with the enterprise of which it is a permanent establishment.

(3) In determining the profits of a permanent establishment,
there shall be allowed as deductions expenses which are
incurred for the purposes of the permanent establishment,
including executive and general administrative expenses so
incurred, whether in the State in which the permanent
establishment is situated or elsewhere, in accordance with the
provisions of and subject to the limitations of the tax laws of
that State.

(4) No profits shall be attributed to a permanent establishment
by reason of the mere purchase by that permanent establishment
of goods or merchandise for the enterprise.

(5) For the purposes of the preceding paragraphs, the profits
to be attributed to the permanent establishment shall be
determined by the same method year by year unless there is good
and sufficient reason to the contrary.

(6) Where profits include items of income which are dealt with
separately in other Articles of this Convention, then the
provisions of those Articles shall not be affected by the
provisions of this Article.

Article 8

Shipping and air transport

(1) Profits of an enterprise of a Contracting State from the
operation of ships or aircraft in international traffic shall
be taxable only in that State.

(2) Profits derived by a transportation enterprise which is a
resident of a Contracting State from the use, maintenance, or
rental of containers (including trailers and other equipment
for the transport of containers) used for the transport of
goods or merchandise in international traffic shall be taxable
only in that Contracting State unless the containers are used
solely within the other Contracting State.

(3) With respect to profits derived by the Swedish, Danish and
Norwegian air transport consortium Scandinavian Airlines System
(SAS) the provisions of paragraph (1) shall apply only to such
part of the profits as corresponds to the participation held in
that consortium by SAS Sverige AB, the Swedish partner of
Scandinavian Airlines System (SAS).

(4) The provisions of paragraphs (1) and (2) shall also apply
to profits from the participation in a pool, a joint business
or an international operating agency.

Article 9

Associated enterprises

Where:

(a) an enterprise of a Contracting State participates directly
or indirectly in the management, control or capital of an
enterprise of the other Contracting State, or

(b) the same persons participate directly or indirectly in the
management, control or capital of an enterprise of a
Contracting State and an enterprise of the other Contracting
State,

and in either case conditions are made or imposed between the
two enterprises in their commercial or financial relations
which differ from those which would be made between independent
enterprises, then any profits which would, but for those
conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by
reason of those conditions, have not so accrued, may be
included in the profits of that enterprise and taxed
accordingly.

Any case resulting in double taxation from the application of
this Article may be resolved under the mutual agreement
procedure.

Article 10

Dividends

(1) Dividends paid by a company which is a resident of a
Contracting State to a resident of the other Contracting State
may be taxed in that other State.

(2) Notwithstanding the provisions of paragraph (1), such
dividends may also be taxed in the Contracting State of which
the company paying the dividends is a resident and according to
the laws of that State, but if the beneficial owner of the
dividends is a resident of the other Contracting State, the tax
so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of
the dividends.

This paragraph shall not affect the taxation of the company in
respect of the profits out of which the dividends are paid.

(3) The term ”dividends” as used in this Article means income
from shares or other rights, not being debt-claims,
participating in profits, as well as income from other
corporate rights which is subjected to the same taxation
treatment as income from shares by the laws of the State of
which the company making the distribution is a resident.

(4) The provisions of paragraphs (1) and (2) shall not apply if
the beneficial owner of the dividends, being a resident of a
Contracting State, carries on business in the other Contracting
State of which the company paying the dividends is a resident,
through a permanent establishment situated therein, or performs
in that other State independent personal services from a fixed
base situated therein, and the holding in respect of which the
dividends are paid is effectively connected with such permanent
establishment or fixed base. In such case the provisions of
Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

(5) Where a company which is a resident of a Contracting State
derives profits or income from the other Contracting State,
that other State may not impose any tax on the dividends paid
by the company, except insofar as such dividends are paid to a
resident of that other State or insofar as the holding in
respect of which the dividends are paid is effectively
connected with a permanent establishment or a fixed base
situated in that other State, nor subject the company’s
undistributed profits to a tax on the company’s undistributed
profits, even if the dividends paid or the undistributed
profits consist wholly or partly of profits or income arising
in such other State.

Article 11

Interest

(1) Interest arising in a Contracting State and paid to a
resident of the other Contracting State may be taxed in that
other State.

(2) However, such interest may also be taxed in the Contracting
State in which it arises and according to the laws of that
State, but if the beneficial owner of the interest is a
resident of the other Contracting State, the tax so charged
shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the
interest.

(3) Notwithstanding the provisions of paragraph (2) interest
arising in a Contracting State shall be exempt from tax in that
Contracting State provided it is derived and beneficially owned
by, or derived in connection with a loan or credit extended or
endorsed by:

(i) the Government, a political subdivision, a statutory
body, or a local authority of the other Contracting State; or

(ii) in the case of India, the Reserve Bank of India, the
Industrial Finance Corporation of India, the Industrial
Development Bank of India, the Export-Import Bank of India, the
National Housing Bank, the Small Industries Development Bank of
India and the Industrial Credit and Investment Corporation of
India (ICICI); and

in the case of Sweden, the Swedish International Development
Authority (SIDA), SWEDECORP (Styrelsen för internationellt
näringslivsbistånd), Swedfund International AB or The Swedish
Export Credits Guarantee Board (Exportkreditnämnden); or

(iii) any other institution as may be agreed from time to
time between the competent authorities of the Contracting
States.

(4) The term ”interest” as used in this Article means income
from debt-claims of every kind, whether or not secured by
mortgage and whether or not carrying a right to participate in
the debtor’s profits, and in particular, income from government
securities and income from bonds or debentures, including
premiums and prizes attaching to such securities, bonds or
debentures. Penalty charges for late payment shall not be
regarded as interest for the purpose of this Article.

(5) The provisions of paragraphs (1), (2) and (3) shall not
apply if the beneficial owner of the interest, being a resident
of a Contracting State, carries on business in the other
Contracting State in which the interest arises, through a
permanent establishment situated therein, or performs in that
other State independent personal services from a fixed base
situated therein, and the debt-claim in respect of which the
interest is paid is effectively connected with such permanent
establishment or fixed base. In such case the provisions of
Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

(6) Interest shall be deemed to arise in a Contracting State
when the payer is a resident of that State. Where, however, the
person paying the interest, whether he is a resident of a
Contracting State or not, has in a Contracting State a
permanent establishment or a fixed base in connection with
which the indebtedness on which the interest is paid was
incurred, and such interest is borne by such permanent
establishment or fixed base, then such interest shall be deemed
to arise in the State in which the permanent establishment or
fixed base is situated.

(7) Where by reason of a special relationship between the payer
and the beneficial owner or between both of them and some other
person, the amount of the interest, having regard to the debt-
claim for which it is paid, exceeds the amount which would have
been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the
absence of such relationship, the provisions of this Article
shall apply only to the last-mentioned amount. In such case,
the excess part of the payments shall remain taxable according
to the laws of each Contracting State, due regard being had to
the other provisions of this Convention.

Article 12

Royalties and fees for technical

services

(1) Royalties and fees for technical services arising in a
Contracting State and paid to a resident of the other
Contracting State may be taxed in that other State.

(2) Notwithstanding the provisions of paragraph (1) such
royalties and fees for technical services may also be taxed in
the Contracting State in which they arise, and according to the
laws of that State, but if the recipient is the beneficial
owner of the royalties or fees for technical services, the tax
so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of
the royalties or fees for technical services.

(3) (a) The term ”royalties” as used in this Article means
payments of any kind received as a consideration for the use
of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or
scientific work including cinematograph films, any patent,
trade mark, design or model, plan, secret formula or process,
or for information concerning industrial, commercial or
scientific experience.

(b) The term ”fees for technical services” means payment of any
kind in consideration for the rendering of any managerial,
technical or consultancy services including the provision of
services by technical or other personnel but does not include
payments for services mentioned in Articles 14 and 15 of this
Convention.

(4) The provisions of paragraphs (1) and (2) shall not apply if
the beneficial owner of the royalties or fees for technical
services, being a resident of a Contracting State, carries on
business in the other Contracting State in which the royalties
or fees for technical services arise, through a permanent
establishment situated therein, or performs in that other State
independent personal services from a fixed base situated
therein, and the right or property in respect of which the
royalties or fees for technical services are paid is
effectively connected with such permanent establishment or
fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article
14, as the case may be, shall apply.

(5) Royalties or fees for technical services shall be deemed to
arise in a Contracting State when the payer is a resident of
that State. Where, however, the person paying the royalties or
fees for technical services, whether he is a resident of a
Contracting State or not, has in a Contracting State a
permanent establishment or a fixed base in connection with
which the liability to pay the royalties or fees for technical
services was incurred, and such royalties or fees for technical
services are borne by such permanent establishment or fixed
base, then such royalties or fees for technical services shall
be deemed to arise in the State in which the permanent
establishment or fixed base is situated.

(6) Where by reason of a special relationship between the payer
and the beneficial owner or between both of them and some other
person, the amount of the royalties or fees for technical
services, having regard to the use, right or information for
which they are paid, exceeds the amount which would have been
agreed upon by the payer and the beneficial owner in the
absence of such relationship, the provisions of this Article
shall apply only to the last-mentioned amount. In such case,
the excess part of the payments shall remain taxable according
to the laws of each Contracting State, due regard being had to
the other provisions of this Convention.

Article 13

Capital gains

(1) Gains derived by a resident of a Contracting State from the
alienation of immovable property referred to in Article 6 and
situated in the other Contracting State may be taxed in that
other State.

(2) Gains from alienation of movable property forming part of
the business property of a permanent establishment which an
enterprise of a Contracting State has in the other Contracting
State or of movable property pertaining to a fixed base
available to a resident of a Contracting State in the other
Contracting State for the purpose of performing independent
personal services, including such gains from the alienation of
such a permanent establishment (alone or with the whole
enterprise) or of such fixed base, may be taxed in that other
State.

(3) Gains derived by a resident of a Contracting State from the
alienation of ships or aircraft operated in international
traffic or movable property pertaining to the operation of such
ships or aircraft, shall be taxable only in that State.

With respect to gains derived by the Swedish, Danish and
Norwegian air transport consortium Scandinavian Airlines System
(SAS), the provisions of this paragraph shall apply only to
such portion of the gains as corresponds to the participation
held in that consortium by SAS Sverige AB, the Swedish partner
of Scandinavian Airlines System (SAS).

(4) Gains from the alienation of shares of the capital stock of
a company the property of which consists directly or indirectly
principally of immovable property situated in a Contracting
State may be taxed in that State.

(5) Gains from the alienation of any property other than that
referred to in paragraphs (1), (2), (3) and (4), shall be
taxable only in the Contracting State of which the alienator is
a resident, provided that such resident is subject to tax
thereon in that State. If the resident is not subject to tax
thereon, then such gains may be taxed in the other Contracting
State.

(6) Notwithstanding the provisions of paragraph (5), gains from
the alienation of any property derived by an individual who has
been a resident of a Contracting State and who has become a
resident of the other Contracting State, may be taxed in the
first-mentioned State if the alienation of the property occurs
at any time during the four years next following the date on
which the individual has ceased to be a resident of the first-
mentioned State.

Article 14

Independent personal services

(1) Income derived by a resident of a Contracting State in
respect of professional services or other activities of an
independent character shall be taxable only in that State
except in the following circumstances, when such income may be
taxed in the other Contracting State:

(a) if he has a fixed base regularly available to him in the
other Contracting State for the purpose of performing his
activities; in that case only so much of the income as is
attributable to that fixed base may be taxed in the other
State; or

(b) if his stay in the other State is for a period or periods
aggregating 183 days or more in any twelve month period
commencing or ending in the fiscal year concerned; in that
case, only so much of the income as is derived from his
activities performed in that other State may be taxed in that
other State.

(2) The term ”professional services” includes especially
independent scientific, literary, artistic, educational or
teaching activities as well as the independent activities of
physicians, lawyers, engineers, architects, surgeons, dentists
and accountants.

Article 15

Dependent personal services

(1) Subject to the provisions of Articles 16, 18 and 19,
salaries, wages and other similar remuneration derived by a
resident of a Contracting State in respect of an employment
shall be taxable only in that State unless the employment is
exercised in the other Contracting State. If the employment is
so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be
taxed in that other State.
(2) Notwithstanding the provisions of paragraph (1),
remuneration derived by a resident of a Contracting State in
respect of an employment exercised in the other Contracting
State shall be taxable only in the first-mentioned State if:

(a) the recipient is present in the other State for a period or
periods not exceeding in the aggregate 183 days in any twelve
month period commencing or ending in the fiscal year concerned;
and

(b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer
who is not a resident of the other State; and

(c) the remuneration is not borne by a permanent establishment
or a fixed base which the employer has in the other State.

(3) Notwithstanding the preceding provisions of this Article,
remuneration derived in respect of an employment exercised
aboard a ship or aircraft operated in international traffic by
an enterprise of a Contracting State may be taxed in that
State. Where a resident of Sweden derives remuneration in
respect of an employment exercised aboard an aircraft operated
in international traffic by the Swedish, Danish and Norwegian
air transport consortium Scandinavian Airlines System (SAS),
such remuneration shall be taxable only in Sweden.

Article 16

Directors’ fees

Directors’ fees and other similar payments derived by a
resident of a Contracting State in his capacity as a member of
the board of directors of a company which is a resident of the
other Contracting State may be taxed in that other State.

Article 17

Artistes and sportspersons

(1) Notwithstanding the provisions of Articles 14 and 15,
income derived by a resident of a Contracting State as an
artiste, such as a theatre, motion picture, radio or television
artiste, or a musician, or as a sportsperson, from his personal
activities as such exercised in the other Contracting State,
may be taxed in that other State.

(2) Where income in respect of personal activities exercised by
an artiste or a sportsperson in his capacity as such accrues
not to the artiste or sportsperson himself but to another
person, that income may, notwithstanding the provisions of
Articles 7, 14 and 15, be taxed in the Contracting State in
which the activities of the artiste or sportsperson are
exercised.

(3) The provisions of paragraphs (1) and (2), shall not apply
to income from activities performed in a Contracting State by
artistes or sportspersons if the visit to that State is
substantially supported by public funds of the other
Contracting State or of a political subdivision or local
authority thereof. In such a case, the income shall be taxable
only in the Contracting State of which the artiste or
sportsperson is a resident.

Article 18

Pensions, social security payments

and annuities

(1) Subject to the provisions of paragraph 2 of Article 19,
pensions and other similar remuneration in consideration of
past employment, annuities and payments under the Social
Security legislation arising in a Contracting State and paid to
a resident of the other Contracting State may be taxed in the
first-mentioned Contracting State.

(2) The term ”annuity” means a stated sum payable periodically
at stated times during life or during a specified or
ascertainable period of time under an obligation to make the
payments in return for adequate and full consideration in money
or money’s worth.

Article 19

Government service

(1)(a) Remuneration, other than a pension, paid by a
Contracting State or a political subdivision or a local
authority thereof to an individual in respect of services
rendered to that State or subdivision or authority shall be
taxable only in that State.

(b) However, such remuneration shall be taxable only in the
other Contracting State if the services are rendered in that
other State and the individual is a resident of that State who:

(i) is a national of that State; or

(ii) did not become a resident of that State solely for
the purpose of rendering the services.

(2) (a) Any pension paid by, or out of funds created by, a
Contracting State or a political subdivision or a local
authority thereof to an individual in respect of services
rendered to that State or subdivision or authority shall be
taxable only in that State.

(b) However, such pension shall be taxable only in the other
Contracting State if the individual is a resident of, and a
national of, that State.

(3) The provisions of Articles 15, 16 and 18 shall apply to
remuneration and to pensions in respect of services rendered in
connection with a business carried on by a Contracting State or
a political subdivision or a local authority thereof.

Article 20

Students and apprentices

(1) A student or business apprentice who is or was immediately
before visiting a Contracting State a resident of the other
Contracting State and who is present in the first-mentioned
State solely for the purpose of his education or training
shall, besides loans on preferential conditions provided by the
Government or any other organisation or institution of the
first-mentioned State and tax exempt grants and scholarships,
be exempt from tax in the first-mentioned State on:

(a) payments made to him by persons residing outside the first-
mentioned State for the purpose of his maintenance, education
or training; and

(b) remuneration from employment in the first-mentioned State,
in an amount not exceeding 10,000 (ten thousand) Swedish Kronor
or its equivalent amount during any fiscal year, as the case
may be, provided that such employment is directly related to
his studies or is undertaken for the purpose of his maintenance
and that his stay in the first-mentioned State lasts for six
months or more.

(2) The benefit of this Article shall extend only for such
period of time as may be reasonable or customarily required to
complete the education or training undertaken, but in no event
shall any individual have the benefits of this Article for more
than five consecutive years from the date of his first arrival
in the first-mentioned State.

Article 21

Professors, teachers and research

scholars

(1) A professor, teacher or research scholar who visits a
Contracting State at the invitation of that State or of a
university, college, school or other such institution of that
State not exceeding three years solely for the purpose of
teaching, giving lectures or carrying out research at such
institution and who is, or was immediately before that visit, a
resident of the other Contracting State shall be exempt from
tax in the first-mentioned State, provided that the institution
in question receives approval from the competent authority of
that Contracting State, on his remuneration for such activity
during the period of the first year from the date of his
arrival and in the subsequent years the exemption will be only
in respect of remuneration derived by him from outside that
State.

(2) This Article shall not apply to income from research, if
such research is undertaken primarily for the private benefit
of a specific person or persons.

Article 22

Other income

(1) Items of income of a resident of a Contracting State,
wherever arising, not dealt with in the foregoing Articles of
this Convention shall be taxable only in that State.

(2) The provisions of paragraph (1) shall not apply to income,
other than income from immovable property as defined in
paragraph (2) of Article 6, if the recipient of such income,
being a resident of a Contracting State, carries on business in
the other Contracting State through a permanent establishment
situated therein, or performs in that other State independent
personal services from a fixed base situated therein, and the
right or property in respect of which the income is paid is
effectively connected with such permanent establishment or
fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article
14, as the case may be, shall apply.

(3) Notwithstanding the provisions of paragraph (1), if a
resident of a Contracting State derives income from sources
within the other Contracting State in the form of lotteries,
crossword puzzles, races including horse races, card games and
other games of any sort or gambling or betting of any form or
nature whatsoever, such income may be taxed in the other
Contracting State.

Article 23

Capital

(1) Capital represented by immovable property referred to in
Article 6, owned by a resident of a Contracting State and
situated in the other Contracting State, may be taxed in that
other State.

(2) Capital represented by movable property forming part of the
business property of a permanent establishment which an
enterprise of a Contracting State has in the other Contracting
State or by movable property pertaining to a fixed base
available to a resident of a Contracting State in the other
Contracting State for the purpose of performing independent
personal services, may be taxed in that other State.

(3) Capital represented by ships and aircraft operated in
international traffic by an enterprise of a Contracting State
and by movable property pertaining to the operation of such
ships and aircraft, shall be taxable only in that State.

With respect to capital owned by the Swedish, Danish and
Norwegian air transport consortium Scandinavian Airlines System
(SAS) the provisions of this Article shall apply only to such
part of the capital as relates to the participation held in
that consortium by SAS Sverige AB, the Swedish partner of SAS.

Article 24

Elimination of double taxation

(1) The laws in force in either of the Contracting State will
continue to govern the taxation of income in the respective
Contracting States except where provisions to the contrary are
made in this Convention.

(2) In the case of India, double taxation shall be avoided as
follows:

(a) Where a resident of India derives income which, in
accordance with the provisions of this Convention, may be taxed
in Sweden, India shall allow as a deduction from the tax on the
income of that resident an amount equal to the income tax paid
in Sweden whether directly or by way of deduction at source.
Such amount shall not however exceed that part of the income
tax, as computed before the deduction is given, which is
attributable to the income which may be taxed in Sweden.

(b) Where a resident of India derives income which, in
accordance with the provisions of this Convention, shall be
taxable only in Sweden, India may, when determining the
graduated rate of Indian tax, take into account the income
which shall be taxable only in Sweden.

(c) Where a resident of India owns assets which, in accordance
with the provisions of this Convention, may be taxed in Sweden,
India shall allow as a deduction from tax on such assets an
amount equal to the tax on net wealth paid in Sweden in respect
of such assets. Such deduction shall not, however, exceed that
part of the Indian tax on net wealth as computed before the
deduction is given which is appropriate to the assets which may
be taxed in Sweden.

(3) In the case of Sweden, double taxation shall be avoided as
follows:

(a) Where a resident of Sweden derives income which under the
laws of India and in accordance with the provisions of this
Convention may be taxed in India, Sweden shall allow – subject
to the provisions of the laws of Sweden concerning credit for
foreign tax (as it may be amended from time to time without
changing the general principle hereof) – as a deduction from
the tax on such income, an amount equal to the Indian tax paid
in respect of such income.

(b) Where a resident of Sweden derives income which, in
accordance with the provisions of this Convention, shall be
taxable only in India, Sweden may, when determining the
graduated rate of Swedish tax, take into account the income
which shall be taxable only in India.

(c) Notwithstanding the provisions of sub-paragraph (a) of this
paragraph, dividends paid by a company which is a resident of
India to a company which is a resident of Sweden shall be
exempt from Swedish tax according to the provisions of Swedish
law governing the exemption of tax on dividends paid to Swedish
companies by subsidiaries abroad.

(d) For the purposes of sub-paragraph (a) of this paragraph the
term ”Indian tax paid” shall be deemed to include the Indian
tax which would have been paid but for any exemption or
reduction of tax granted under incentive provisions contained
in the Indian law designed to promote economic development to
the extent that such exemption or reduction is granted for
profits from industrial or manufacturing activities or from
agriculture, fishing or tourism (including restaurants and
hotels) provided that the activities have been carried out
within India. For the purpose of sub-paragraph (c) of this
paragraph a tax of 15 per cent calculated on a Swedish tax base
shall be considered to have been paid for such activities under
those conditions mentioned in the previous sentence.

The competent authorities may agree to extend the application
of this provision also to other activities.

(e) The provisions of paragraph (d) shall apply only for the
first ten years during which this Convention is effective. This
period may be extended by a mutual agreement between the
competent authorities.

(f) Where a resident of Sweden owns assets which, in accordance
with the provisions of this Convention, may be taxed in India,
Sweden shall allow as a deduction from tax on such assets an
amount equal to the tax on net wealth paid in India in respect
of such assets. Such deduction shall not, however, exceed that
part of the Swedish tax on net wealth as computed before the
deduction is given which is appropriate to the assets which may
be taxed in India.

Article 25

Non-discrimination

(1) Nationals of a Contracting State shall not be subjected in
the other Contracting State to any taxation or any requirement
connected therewith, which is other or more burdensome than the
taxation and connected requirements to which nationals of that
other State in the same circumstances are or may be subjected.
This provision shall, notwithstanding the provisions of Article
1, also apply to persons who are not residents of one or both
of the Contracting States.

(2) The taxation on a permanent establishment which an
enterprise of a Contracting State has in the other Contracting
State shall not be less favourably levied in that other State
than the taxation levied on enterprises of that other State
carrying on the same activities. This provision shall not be
construed as obliging a Contracting State to grant to residents
of the other Contracting State any personal allowances, reliefs
or reductions for taxation purposes on account of civil status
or family responsibilities which it grants to its own
residents. Further this provision shall not be construed as
preventing a Contracting State from charging the profits of a
permanent establishment which a company of the other
Contracting State has in the first-mentioned State at a rate of
tax which is higher than that imposed on the profits of a
similar company of the first-mentioned Contracting State, nor
as being in conflict with the provisions of paragraph 3 of
Article 7 of this Convention.

(3) Except where the provisions of Article 9, paragraph (7) of
Article 11, or paragraph (6) of Article 12, apply, interest,
royalties and other disbursements paid by an enterprise of a
Contracting State to a resident of the other Contracting State
shall, for the purpose of determining the taxable profits of
such enterprise, be deductible under the same conditions as if
they had been paid to a resident of the first-mentioned State.
Similarly, any debts of an enterprise of a Contracting State to
a resident of the other Contracting State shall, for the
purpose of determining the taxable capital of such enterprise,
be deductible under the same conditions as if they had been
contracted to a resident of the first-mentioned State.

(4) Enterprises of a Contracting State, the capital of which is
wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly,
by one or more residents of the other Contracting State, shall
not be subject in the first-mentioned State to any taxation or
any requirement connected therewith which is other or more
burdensome than the taxation and connected requirements to
which other similar enterprises of the first-mentioned State
are or may be subjected.

(5) The provisions of this Article shall, notwithstanding the
provisions of Article 2, apply to taxes of every kind and
description.

Article 26

Mutual agreement procedure

(1) Where a person considers that the actions of one or both of
the Contracting States result or will result for him in
taxation not in accordance with the provisions of this
Convention, he may, irrespective of the remedies provided by
the domestic law of those States, present his case to the
competent authority of the Contracting State of which he is a
resident or, if his case comes under paragraph (1) of Article
25, to that of the Contracting State of which he is a national.
The case must be presented within three years from the first
notification of the action resulting in taxation not in
accordance with the provisions of the Convention.

(2) The competent authority shall endeavour, if the objection
appears to it to be justified and if it is not itself able to
arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by
mutual agreement with the competent authority of the other
Contracting State, with a view to the avoidance of taxation
which is not in accordance with the Convention. Any agreement
reached shall be implemented notwithstanding any time limits in
the domestic law of the Contracting States.

(3) The competent authorities of the Contracting States shall
endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or
doubts arising as to the interpretation or application of the
Convention. They may also consult together for the elimination
of double taxation in cases not provided for in the Convention.

(4) The competent authorities of the Contracting States may
communicate with each other directly for the purpose of
reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs.
When it seems advisable in order to reach agreement to have an
oral exchange of opinions, such exchange may take place through
a Commission consisting of representatives of the competent
authorities of the Contracting States.

Article 27

Exchange of information

(1) The competent authorities of the Contracting States shall
exchange such information (including documents or certified
copies of the documents) as is foreseeably relevant for
carrying out the provisions of this Convention or to the
administration or enforcement of the domestic laws concerning
taxes of every kind and description imposed on behalf of the
Contracting States, or of their political subdivisions or
local authorities, insofar as the taxation thereunder is not
contrary to the Convention. The exchange of information is
not restricted by Articles 1 and 2.

(2) Any information received under paragraph 1 by a
Contracting State shall be treated as secret in the same
manner as information obtained under the domestic laws of
that State and shall be disclosed only to persons or
authorities (including courts and administrative bodies)
concerned with the assessment or collection of, the
enforcement or prosecution in respect of, the determination
of appeals in relation to the taxes referred to in paragraph
1, or the oversight of the above. Such persons or authorities
shall use the information only for such purposes. They may
disclose the information in public court proceedings or in
judicial decisions. Notwithstanding the foregoing,
information received by a Contracting State may be used for
other purposes when such information may be used for such
other purposes under the laws of both States and the
competent authority of the supplying State authorises such
use.

(3) In no case shall the provisions of paragraphs 1 and 2 be
construed so as to impose on a Contracting State the
obligation:

(a) to carry out administrative measures at variance with the
laws and administrative practice of that or of the other
Contracting State;

(b) to supply information which is not obtainable under the
laws or in the normal course of the administration of that or
of the other Contracting State;

(c) to supply information which would disclose any trade,
business, industrial, commercial or professional secret or
trade process, or information the disclosure of which would
be contrary to public policy (ordre public).

(4) If information is requested by a Contracting State in
accordance with this Article, the other Contracting State
shall use its information gathering measures to obtain the
requested information, even though that other State may not
need such information for its own tax purposes. The
obligation contained in the preceding sentence is subject to
the limitations of paragraph 3 but in no case shall such
limitations be construed to permit a Contracting State to
decline to supply information solely because it has no
domestic interest in such information.

(5) In no case shall the provisions of paragraph 3 be
construed to permit a Contracting State to decline to supply
information solely because the information is held by a bank,
other financial institution, nominee or person acting in an
agency or a fiduciary capacity or because it relates to
ownership interests in a person.

Article 28

Collection assistance

(1) The Contracting States undertake to lend assistance to each
other in the collection of taxes to which this Convention
relates, together with interest, costs, and civil penalties
relating to such taxes, referred to in this Article as a
”revenue claim”.

(2) Request for assistance by the competent authority of a
Contracting State in the collection of a revenue claim shall
include a certification by such authority that, under the laws
of that State, the revenue claim has been finally determined.
For the purposes of this Article, a revenue claim is finally
determined when a Contracting State has the right under its
internal law to collect the revenue claim and the taxpayer has
no further rights to restrain collection.

(3) Amount collected by the competent authority of a
Contracting State pursuant to this Article shall be forwarded
to the competent authority of the other Contracting State.
However, the first-mentioned Contracting State shall be
entitled to reimbursement of costs, if any, incurred in the
course of rendering such assistance to the extent mutually
agreed between the competent authorities of the two States.

(4) Nothing in this Article shall be construed as imposing on
either Contracting State the obligation to carry out
administrative measures of a different nature from those used
in the collection of its own taxes or those which would be
contrary to its public policy.

Article 29

Members of diplomatic missions

and consular posts

Nothing in this Convention shall affect the fiscal privileges
of members of diplomatic missions and consular posts under the
general rules of international law or under the provisions of
special agreements.

Article 30

Entry into force

(1) The Contracting States shall notify each other in writing,
through diplomatic channels, the completion of the procedures
required by the respective laws for the entry into force of
this Convention.

(2) This Convention shall enter into force thirty days after
the receipt of the latter of the notifications referred to in
paragraph (1) of this Article.

(3) The provisions of this Convention shall have effect:

(a) in India,

(i) in respect of income arising in any fiscal year
beginning on or after the first day of April next following the
calendar year in which the Convention enters into force;

(ii) in respect of capital which is held on the last day
of any fiscal year beginning on or after the first day of April
following the calendar year in which this Convention enters
into force;

(b) in Sweden,

(i) in respect of taxes on income, on income derived on
or after the first day of January of the year next following
that of the entry into force of the Convention;

(ii) in respect of tax on net wealth, for tax which is
assessed on or after the second calendar year following that in
which the Convention enters into force.

(4) The Convention of 7 June 1988 between the Government of the
Republic of India and the Government of the Kingdom of Sweden
for the avoidance of double taxation and the prevention of
fiscal evasion with respect to taxes on income and on capital
with Protocol shall terminate upon the coming into force of
this Convention and accompanying Protocol. The provisions of
the said 1988 Convention with Protocol shall cease to have
effect from the date on which the corresponding provisions of
this Convention and accompanying Protocol shall, for the first
time, have effect according to the provisions of paragraph (2)
of this Article.

Article 31

Termination

This Convention shall remain in force until terminated by a
Contracting State. Either Contracting State may terminate the
Convention, through diplomatic channels, by giving written
notice of termination at least six months before the end of any
calendar year. In such case, the Convention shall cease to have
effect:

(a) in India,

(i) in respect of income arising in any fiscal year
beginning on or after the first day of April following the
calendar year in which the notice of termination is given;

(ii) in respect of capital which is held on the last day
of any fiscal year beginning on or after the first day of April
following the calendar year in which the notice of termination
is given;

(b) in Sweden,

(i) in respect of taxes on income, on income derived on
or after the first day of January of the year next following
the end of the six months period;

(ii) in respect of tax on net wealth, for tax which is
assessed in or after the second calendar year following the end
of the six months period.

In witness whereof the undersigned being duly authorized
thereto have signed this Convention.

Done in duplicate at New Delhi, this 24th day of June 1997, in
the Swedish, Hindi and English languages, all three texts being
equally authentic. In case of divergence between the texts the
English text shall be the operative one.

PROTOCOL

At the signing of the Convention between the Government of the
Kingdom of Sweden and the Government of the Republic of India
for the avoidance of double taxation and the prevention of
fiscal evasion with respect to taxes on income and on capital,
the undersigned have agreed that the following shall form an
integral part of the Convention:

With reference to Article 2:

The fees paid under the Swedish Social Security Legislation and
according to the provisions of the Act (1990:659) on Special
salary tax on earned income and the Act (1991:687) on Special
salary tax on pension costs are not included in this
Convention.

With reference to Article 7:

In respect of paragraphs (1) and (2) of Article 7, where an
enterprise of one of the Contracting States sells goods or
merchandise or carries on business in the other Contracting
State through a permanent establishment situated therein, the
profits of that permanent establishment shall not be determined
on the basis of the total amount received by the enterprise,
but shall be determined only on the basis of the remuneration
which is attributable to the actual activity of the permanent
establishment for such sales or business. Especially, in the
case of contracts for the survey, supply, installation or
construction of industrial, commercial or scientific equipment
or premises, or of public works, when the enterprise has a
permanent establishment, the profits of such permanent
establishment shall not be determined on the basis of the total
amount of the contract, but shall be determined only on the
basis of that part of the contract which is effectively carried
out by the permanent establishment in the Contracting State
where the permanent establishment is situated.

With reference to Articles 10, 11 and 12:

In respect of Articles 10 (Dividends), 11 (Interest) and 12
(Royalties and fees for technical services), if under any
Convention, Agreement or Protocol between India and a third
State which is a member of the OECD, India limits its taxation
at source on dividends, interest, royalties or fees for
technical services to a rate lower or a scope more restricted
than the rate or scope provided for in this Convention on the
said items of income, the same rate or scope as provided for in
that Convention, Agreement or Protocol on the said items of
income shall also apply under this Convention.

With reference to Article 25:

The taxation in India of permanent establishments of Swedish
companies, shall in no case differ more from the taxation of
similar Indian companies than is provided by the Indian law on
the date of signature of this Convention.

With reference to Article 27:

1. A Contracting State may allow representatives of the
competent authority of the other Contracting State to enter
the territory of the first-mentioned Contracting State to
interview individuals and examine records with the written
consent of the persons concerned. The competent authority of
the second-mentioned Contracting State shall notify the
competent authority of the first-mentioned Contracting State
of the time and place of the meeting with the individuals
concerned.

2. At the request of the competent authority of one
Contracting State, the competent authority of the other
Contracting State may allow representatives of the competent
authority of the first-mentioned Contracting State to be
present at the appropriate part of a tax examination in the
second-mentioned Contracting State.

3. If the request referred to in paragraph 2 is acceded to,
the competent authority of the Contracting State conducting
the examination shall, as soon as possible, notify the
competent authority of the other Contracting State about the
time and place of the examination, the authority or official
designated to carry out the examination and the procedures
and conditions required by the first-mentioned Contracting
State for the conduct of the examination. All decisions with
respect to the conduct of the tax examination shall be made
by the Contracting State conducting the examination.

In witness whereof the undersigned being duly authorized
thereto have signed this Protocol.

Done in duplicate at New Delhi, this 24th day of June 1997, in
the Swedish, Hindi and English languages, all three texts being
equally authentic. In case of divergence between the texts the
English text shall be the operative one.
Lag (2013:373).

Bilaga 2

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE COMPETENT AUTHORITY
OF SWEDEN AND THE COMPETENT AUTHORITY OF INDIA REGARDING
SUSPENSION OF COLLECTION OF TAXES DURING MUTUAL AGREEMENT
PROCEDURE

The Competent Authority of Sweden and the Competent Authority
of India;

Having regard to the hardship faced by the taxpayers during
the pendency of a Mutual Agreement Procedure, under Article
26 of the Convention between the Government of the Kingdom of
Sweden and the Government of the Republic of India for the
avoidance of double taxation and the prevention of fiscal
evasion with respect to taxes on income and on capital, which
was signed on 24th June 1997 (the ”Convention”);

Having determined and agreed that efficient processing of
Mutual Agreement Procedure (”MAP”) cases will be facilitated
by suspending collection of any amounts of tax, including
also any related interest or penalties, for any taxable years
which are the subject of MAP proceedings;

WHEREAS:

(A) The Competent Authorities have arranged and desired to
agree that with regard to amounts of taxes covered under
Article 2 of the Convention and potentially payable to the
Government of Sweden, the Swedish Tax Authority will suspend
collection in accordance with this Memorandum; and

(B) The Competent Authorities have arranged and desired to
agree that with regard to amounts of taxes covered under
Article 2 of the Convention and potentially payable to the
Government of India, the Assessing Officer will suspend
collection in accordance with this Memorandum;

NOW THEREFORE, in consideration of the premises, covenants
and conditions herein contained and in implementing this
arrangement:

HAVE AGREED as follows:

(1) The tax authorities of India and Sweden shall retain the
right to demand security in appropriate cases, as deemed fit
and necessary to avoid prejudicing the interests of their
respective governments.

(2) In India, as security, a taxpayer shall provide an
irrevocable Bank Guarantee issued by any scheduled bank, or
by an Indian branch of a foreign bank approved by the Reserve
Bank of India to carry out banking business in India, as per
annexure “A” to this Memorandum.

(3) In Sweden, as security, a taxpayer shall, upon demand,
provide an irrevocable Bank Guarantee issued by a bank that
is authorized by the Swedish Financial Supervisory Authority
or any other form of security deemed adequate by the Swedish
Tax Authority.

(4) The amount, if any, for which security is demanded under
paragraph (2) or (3) above, as the case may be, shall not
exceed the amount of additional tax demanded by the tax
authority requiring the security (aggregated for all the
periods pending before the Competent Authorities), and, if
applicable, as adjusted by the Assessing Officer in
accordance with domestic laws, and subject to further
adjustment for interest on these amounts calculated at the
statutory rate on non-payments.

(5) Collection of any interest or penalty levied from the
concerned taxpayer, in relation to amounts suspended from
collection under this Memorandum, shall also be suspended
subject to paragraph (4). For the avoidance of doubt,
interest, if appropriate, will continue to run while the
collection is suspended.

(6) The Competent Authorities shall endeavour to either
resolve or close the case within a period of two years from
the date on which one Competent Authority notifies the other
that the application from the Taxpayer(s) for assistance
under the MAP has been received.

(7) The maximum period for which collection can be suspended
under this Memorandum shall be two years unless extended by
mutual consent by both the Competent Authorities. However, in
no case shall the aggregate periods for which collection is
suspended exceed five years.

(8) Any draw-down upon a Bank Guarantee referred to in
paragraph (2) or (3) above will be done only after
notification by one Competent Authority to the other about
the completion of the Mutual Agreement Procedure, or of the
time limit under paragraph (7), whichever earlier.

(9) In the event of a lapse of security under paragraph (2)
or (3), the taxpayer shall be permitted to substitute another
form of security under such paragraph, provided such
substitution takes effect not less than 30 days prior to the
lapse of the prior security. Such substitution will relieve
the bank which provided the first Bank Guarantee from its
obligations to the concerned Government of India or Sweden
under that first security.

(10) The terms of this Memorandum may be reviewed by the
Competent Authorities at anytime in the future upon the
request of either party.

(11) This Agreement shall enter into force on the thirtieth
day after the notification in writing by the Competent
Authority of Sweden to the Competent Authority of India of
the completion of the procedures required by its law for the
entry into force of this Agreement.

Dated at Stockholm, 7 February 2013

For the Competent Authority of Sweden

Ingela Willfors

For the Competent Authority of India

Sanjay Kumar Mishra

(Översättning)

ÖVERENSKOMMELSE MELLAN DEN BEHÖRIGA MYNDIGHETEN I SVERIGE OCH
DEN BEHÖRIGA MYNDIGHETEN I INDIEN OM ANSTÅND MED BETALNING AV
SKATTER UNDER PÅGÅENDE FÖRFARANDE FÖR ÖMSESIDIG
ÖVERENSKOMMELSE

Den behöriga myndigheten i Sverige och den behöriga
myndigheten i Indien,

Som beaktar de svårigheter som möter skattskyldiga under
pågående förfarande för ömsesidig överenskommelse enligt
artikel 26 i avtalet mellan Konungariket Sveriges regering
och Republiken Indiens regering för undvikande av
dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande
skatter på inkomst och på förmögenhet, undertecknat den 24
juni 1997 (”avtalet”),

Som har enats om att en effektiv handläggning av ärenden
enligt förfarande vid ömsesidiga överenskommelser, främjas av
att anstånd medges med betalning av skattebelopp, däri
inbegripet ränta eller straffavgift, som hänför sig till
beskattningsår som är föremål för ett förfarande vid
ömsesidig överenskommelse,

UNDER DET ATT:

A. De behöriga myndigheterna önskat komma överens om att
Skatteverket, enligt denna överenskommelse, ska bevilja
anstånd med betalning av sådana skattebelopp som omfattas av
artikel 2 i avtalet och som ska betalas i Sverige, och

B. De behöriga myndigheterna önskat komma överens om att the
Assessing Officer, enligt denna överenskommelse, ska bevilja
anstånd med betalning av sådana skattebelopp som omfattas av
artikel 2 i avtalet och som ska betalas i Indien,

HAR, med beaktande av de föresatser, bestämmelser och villkor
som följer av denna överenskommelse samt genom
implementeringen av denna,

KOMMIT ÖVERENS OM följande:

1. Skattemyndigheterna i Indien och Sverige har kvar rätten
att begära säkerhet i fall där sådan bedöms vara nödvändig
för att undvika att allmänna intressen i respektive stat
skadas.

2. I Indien ska den skattskyldige lämna säkerhet, i enlighet
med bilaga ”A” till denna överenskommelse, i form av en
oåterkallelig bankgaranti utställd av en registrerad bank
eller av en utländsk banks indiska filial, vilken av the
Reserve Bank of India godkänts att bedriva bankverksamhet i
Indien.

3. I Sverige ska den skattskyldige, på begäran, lämna
säkerhet i form av en oåterkallelig bankgaranti utställd av
en bank som bedriver verksamhet med tillstånd av
Finansinspektionen, eller annan sådan form av säkerhet som
Skatteverket finner lämplig.

4. Varje belopp för vilket säkerhet begärs enligt punkt 2
respektive 3 ovan, får inte överstiga den skatt (sammanlagd
beräknad för alla beskattningsperioder som är föremål för
pågående förfarande om ömsesidig överenskommelse mellan de
behöriga myndigheterna) som påförts av den skattemyndighet
som begär säkerheten och, i förekommande fall, såsom denna
skatt justerats av the Assessing Officer, enligt intern
lagstiftning och med förbehåll för ytterligare justering för
lagstadgad ränta för utebliven betalning.

5. Anstånd med betalning ska – med de begränsningar som
följer av punkt 4 – också medges för ränta eller straffavgift
som påförs berörd skattskyldig och som hänför sig till belopp
för vilka anstånd medgivits enligt denna överenskommelse. För
att undvika tvivelsmål, i förekommande fall får ränta
beräknas under tid för vilken anstånd med betalning
medgivits.

6. De behöriga myndigheterna ska söka lösa eller avsluta
ärendet inom två år från den dag då en behörig myndighet
underrättar den andra om att den mottagit en ansökan om
ömsesidig överenskommelse från den skattskyldige.

7. Anstånd enligt denna överenkommelse kan medges i högst två
år, såvida inte de behöriga myndigheterna kommer överens om
att anståndet ska förlängas. Den sammanlagda tidsperiod för
vilken anstånd kan medges, ska emellertid inte i något fall
överstiga fem år.

8. Bankgaranti som avses i punkt 2 eller 3 ovan får endast
tas i anspråk efter att den ena behöriga myndigheten
underrättat den andra om att förfarandet för ömsesidig
överenskommelse är slutfört, eller att den tidsperiod som
anges i punkt 7 löpt ut, beroende på vilket som inträffar
först.

9. I händelse av att säkerhet som avses i punkt 2 eller 3
upphör, får den skattskyldige ersätta denna med annan
säkerhet i enlighet med en av dessa punkter, såvida detta
sker senast 30 dagar innan den tidigare säkerheten upphör.
Vid sådant ersättande befrias den bank som ställde ut
förstnämnda bankgaranti från sina skyldigheter enligt
garantin gentemot berörd myndighet i Indien eller Sverige.

10. Bestämmelserna i denna överenskommelse kan på begäran av
endera parten när som helst bli föremål för översyn av de
behöriga myndigheterna.

11. Denna överenskommelse träder i kraft den trettionde dagen
efter den dag då den behöriga myndigheten i Sverige
skriftligen underrättar den behöriga myndigheten i Indien om
att de konstitutionella åtgärder som krävs för att
överenskommelsen ska träda ikraft har vidtagits.

Stockholm, den 7 februari 2013

För den behöriga myndigheten i Sverige

Ingela Willfors

För den behöriga myndigheten i Indien

Sanjay Kumar Mishra
Lag (2013:373).