Lag (1997:919) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Kazakstan

SFS nr
1997:919
Departement/myndighet
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1997-11-20
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:1388

1 § Det avtal för undvikande av dubbelbeskattning och
förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst som
Sverige och Kazakstan undertecknade den 19 mars 1997 skall
gälla som lag här i landet. Avtalet är avfattat på svenska,
kazakiska, ryska och engelska. Den svenska och engelska texten
framgår av bilaga till denna lag.

2 § Avtalets beskattningsregler skall tillämpas endast om dessa
medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars
skulle föreligga.

3 § Har upphävts genom lag (2011:1388).

Övergångsbestämmelser

1997:919

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

2. Denna lag skall tillämpas

a) beträffande källskatter, på inkomst som betalas eller
krediteras den 1 januari året efter det år då lagen träder i
kraft eller senare, och

b) beträffande andra skatter, på beskattningsår som börjar den
1 januari året efter det år då lagen träder i kraft eller
senare.

3. Följande författningar skall inte längre tillämpas såvitt
avser förhållandet mellan Sverige och Kazakstan, nämligen

– lagen (1982:708) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige
och Sovjetunionen,

– kungörelsen (1971:130) om tillämpning av protokoll mellan
Sverige och Sovjetunionen angående ömsesidig skattebefrielse
för luftfartsföretag och deras anställda,

– kungörelsen (1973:563) om tillämpning av protokoll mellan
Sverige och Sovjetunionen angående ömsesidig skattebefrielse
för sjöfartsföretag.

De angivna författningarna skall dock fortfarande tillämpas

a) beträffande källskatter, på inkomst som betalas eller
krediteras före den 1 januari året efter det år då lagen träder
i kraft,

b) beträffande andra skatter på inkomst, på beskattningsår som
börjar före den 1 januari året efter det år då lagen träder i
kraft, samt

c) beträffande skatt på förmögenhet, på skatt som påförs vid
taxeringen året efter det år då lagen träder i kraft eller vid
tidigare års taxering.

Bilaga

Bilaga

AVTAL MELLAN

KONUNGARIKET SVERIGES

REGERING OCH REPUBLIKEN

KAZAKSTANS REGERING FÖR

UNDVIKANDE AV

DUBBELBESKATTNING OCH

FÖRHINDRANDE AV

SKATTEFLYKT

BETRÄFFANDE SKATTER PÅ

INKOMST

Konungariket Sveriges regering och Republiken Kazakstans
regering, som önskar ingå ett avtal för undvikande av
dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande
skatter på inkomst,

har kommit överens om följande:

Artikel 1

Personer på vilka avtalet tillämpas

Detta avtal tillämpas på personer som har hemvist i en
avtalsslutande stat eller i båda avtalsslutande staterna och på
andra personer i enlighet med vad som särskilt föreskrivs i
avtalet.

Artikel 2

Skatter som omfattas av avtalet

1. De för närvarande utgående skatter på vilka detta avtal
tillämpas är:

a) i Republiken Kazakstan:

1) skatten på bolagsinkomster,

2) inkomstskatten för fysiska personer,

(i det följande benämnda ”kazakstansk skatt”);

b) i Sverige:

1) den statliga inkomstskatten, sjömansskatten och
kupongskatten däri inbegripna,

2) den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta,

3) den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta
artister m.fl., och

4) den kommunala inkomstskatten;

(i det följande benämnda ”svensk skatt”).

2. Avtalet tillämpas även på skatter av samma eller i huvudsak
likartat slag, som efter undertecknandet av detta avtal påförs
vid sidan av eller i stället för de skatter som anges i punkt
1.

De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall
meddela varandra de väsentliga ändringar som vidtagits i
respektive skattelagstiftning.

Artikel 3

Allmänna definitioner

1. Om inte sammanhanget föranleder annat, har vid tillämpningen
av detta avtal följande uttryck nedan angiven betydelse:

a) 1) ”Kazakstan” åsyftar Republiken Kazakstan. När uttrycket
används i geografisk betydelse, innefattar uttrycket
”Kazakstan” territorialvattnet samt även den exklusiva
ekonomiska zonen och kontinentalsockeln över vilka Kazakstan, i
vissa hänseenden, i överensstämmelse med folkrättens regler
äger utöva suveräna rättigheter och jurisdiktion, och inom
vilka områden kazakstansk skattelagstiftning äger tillämpning;

2) ”Sverige” åsyftar Konungariket Sverige och
innefattar, när uttrycket används i geografisk betydelse,
Sveriges territorium, Sveriges territorialvatten och andra
havsområden över vilka Sverige, i överensstämmelse med
folkrättens regler, utövar suveräna rättigheter eller
jurisdiktion;

b) ”person” inbegriper fysisk person, bolag och annan
personsammanslutning;

c) ”bolag” åsyftar juridisk person eller annan som vid
beskattningen behandlas som juridisk person, och innefattar, i
förhållande till Kazakstan, aktiebolag (”joint stock company”),
bolag med begränsad ansvarighet (”limited liability company”)
och varje annan juridisk person eller organisation som där är
skattskyldig för inkomst;

d) ”en avtalsslutande stat” och ”den andra avtalsslutande
staten” åsyftar Kazakstan och Sverige, beroende på
sammanhanget;

e) ”företag i en avtalsslutande stat” och ”företag i den andra
avtalsslutande staten” åsyftar företag som bedrivs av person
med hemvist i en avtalsslutande stat respektive företag som
bedrivs av person med hemvist i den andra avtalsslutande
staten;

f) ”internationell trafik” åsyftar transport med skepp eller
luftfartyg som används av företag i en avtalsslutande stat utom
då skeppet eller luftfartyget används uteslutande mellan
platser i den andra avtalsslutande staten;

g) ”behörig myndighet” åsyftar:

1) i Kazakstan, Finansministeriet eller dess
befullmäktigade ombud,

2) i Sverige, finansministern, dennes befullmäktigade
ombud eller den myndighet åt vilken uppdras att vara behörig
myndighet vid tillämpningen av detta avtal;

h) ”medborgare” åsyftar:

1) fysisk person som har medborgarskap i en
avtalsslutande stat,

2) juridisk person, handelsbolag eller annan
sammanslutning som bildats enligt den lagstiftning som gäller i
en avtalsslutande stat.

2. Då en avtalsslutande stat tillämpar avtalet anses, såvida
inte sammanhanget föranleder annat, varje uttryck som inte
definierats i avtalet ha den betydelse som uttrycket har enligt
den statens lagstiftning i fråga om sådana skatter på vilka
avtalet tillämpas.

Artikel 4

Hemvist

1. Vid tillämpningen av detta avtal åsyftar uttrycket ”person
med hemvist i en avtalsslutande stat” person som enligt
lagstiftningen i denna stat är skattskyldig där på grund av
domicil, bosättning, plats för företagsledning, plats för
bolags bildande eller annan liknande omständighet.

a) Uttrycket inbegriper emellertid inte person som är
skattskyldig i denna stat endast för inkomst från källa i denna
stat eller för förmögenhet belägen där.

b) Beträffande inkomst som förvärvas av handelsbolag eller
dödsbo, inbegriper uttrycket sådan person endast i den mån dess
inkomst är skattepliktig i denna stat på samma sätt som inkomst
som förvärvas av person med hemvist där, antingen hos
handelsbolaget eller dödsboet, eller hos dess delägare eller
dödsbodelägare.

c) Uttrycket inbegriper också den avtalsslutande staten själv,
dess politiska underavdelning, lokala myndighet, Sveriges
Riksbank och Kazakstans Nationella Bank.

d) Uttrycket inbegriper också bolag eller organisation som
bildats enligt lagstiftningen i en avtalsslutande stat, vars
verksamhet uteslutande består i att erbjuda pensions- eller
anställningsförmåner, även om sådant bolag eller sådan
organisation är undantagen från beskattning i den stat där den
har bildats.

2. Då på grund av bestämmelserna i punkt 1 fysisk person har
hemvist i båda avtalsslutande staterna, bestäms hans hemvist på
följande sätt:

a) Han anses ha hemvist i den stat där han har en bostad som
stadigvarande står till hans förfogande. Om han har en sådan
bostad i båda staterna, anses han ha hemvist i den stat med
vilken hans personliga och ekonomiska förbindelser är starkast
(centrum för levnadsintressena);

b) om det inte kan avgöras i vilken stat han har centrum för
sina levnadsintressen eller om han inte i någondera staten har
en bostad som stadigvarande står till hans förfogande, anses
han ha hemvist i den stat där han stadigvarande vistas;

c) om han stadigvarande vistas i båda staterna eller om han
inte vistas stadigvarande i någon av dem, anses han ha hemvist
i den stat där han är medborgare;

d) om han är medborgare i båda staterna eller om han inte är
medborgare i någon av dem, skall de behöriga myndigheterna i de
avtalsslutande staterna avgöra frågan genom ömsesidig
överenskommelse.

3. Då på grund av bestämmelserna i punkt 1 annan person än
fysisk person har hemvist i båda avtalsslutande staterna, skall
de behöriga myndigheterna söka avgöra frågan genom ömsesidig
överenskommelse.

Artikel 5

Fast driftställe

1. Vid tillämpningen av detta avtal åsyftar uttrycket ”fast
driftställe” en stadigvarande plats för affärsverksamhet, från
vilken ett företags verksamhet helt eller delvis bedrivs.

2. Uttrycket ”fast driftställe” innefattar särskilt:

a) plats för företagsledning,

b) filial,

c) kontor,

d) fabrik,

e) verkstad,

f) gruva, olje- eller gaskälla, stenbrott eller annan plats för
utvinning av naturtillgångar,

g) plats för byggnads-, anläggnings-, installations- eller
monteringsverksamhet eller verksamhet som består av övervakning
i anslutning därtill, men endast om verksamheten pågår under en
tidrymd som överstiger tolv månader,

h) installation eller byggnadsverk som används vid utforskning
av naturtillgångar eller verksamhet som består av övervakning i
anslutning därtill eller borrplattform eller skepp som används
vid utforskning av naturtillgångar, men endast om verksamheten
pågår under en tidrymd som överstiger tolv månader, och

i) tillhandahållandet av tjänster, inklusive
rådgivningsverksamhet, av anställda eller annan personal som
för detta ändamål engagerats av person med hemvist i en
avtalsslutande stat, men endast om denna typ av verksamhet
pågår (såvitt avser samma eller sammanhängande projekt) inom
staten under en tidrymd som överstiger tolv månader.

3. Utan hinder av föregående bestämmelser i denna artikel anses
uttrycket ”fast driftställe” inte innefatta:

a) användningen av anordningar uteslutande för lagring,
utställning eller utlämnande av företaget tillhöriga varor,

b) innehavet av ett företaget tillhörigt varulager uteslutande
för lagring, utställning eller utlämnande,

c) innehavet av ett företaget tillhörigt varulager uteslutande
för bearbetning eller förädling genom annat företags försorg,

d) innehavet av stadigvarande plats för affärsverksamhet
uteslutande för inköp av varor eller inhämtande av upplysningar
för företaget,

e) innehavet av stadigvarande plats för affärsverksamhet
uteslutande för att för företaget bedriva annan verksamhet av
förberedande eller biträdande art,

f) innehavet av en stadigvarande plats för affärsverksamhet
uteslutande för att kombinera verksamheter som anges i
punkterna a-e, under förutsättning att hela verksamheten som
bedrivs från den stadigvarande platsen för affärsverksamhet på
grund av denna kombination är av förberedande eller biträdande
art.

4. Om en person – som inte är sådan oberoende representant på
vilken punkt 5 tillämpas – är verksam i en avtalsslutande stat
för ett företag i den andra avtalsslutande staten samt i den
förstnämnda avtalsslutande staten har och där regelmässigt
använder fullmakt att sluta avtal i företagets namn, anses
detta företag – utan hinder av bestämmelserna i punkterna 1 och
2 – ha fast driftställe i denna stat beträffande varje
verksamhet som denna person bedriver för företaget. Detta
gäller dock inte om den verksamhet som denna person bedriver är
begränsad till sådan som anges i punkt 3 och som – om den
bedrevs från en stadigvarande plats för affärsverksamhet – inte
skulle göra denna stadigvarande plats för affärsverksamhet till
fast driftställe enligt bestämmelserna i nämnda punkt.

5. Företag i en avtalsslutande stat anses inte ha fast
driftställe i den andra avtalsslutande staten endast på den
grund att företaget bedriver affärsverksamhet i denna stat
genom förmedling av mäklare, kommissionär eller annan oberoende
representant, under förutsättning att sådan person därvid
bedriver sin sedvanliga affärsverksamhet.

6. Den omständigheten att ett bolag med hemvist i en
avtalsslutande stat kontrollerar eller kontrolleras av ett
bolag med hemvist i den andra avtalsslutande staten eller ett
bolag som bedriver affärsverksamhet i denna andra stat
(antingen från fast driftställe eller på annat sätt), medför
inte i och för sig att någotdera bolaget utgör fast driftställe
för det andra.

Artikel 6

Inkomst av fast egendom

1. Inkomst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat
förvärvar av fast egendom (däri inbegripen inkomst av lantbruk
eller skogsbruk) belägen i den andra avtalsslutande staten, får
beskattas i denna andra stat.

2. Uttrycket ”fast egendom” har den betydelse som uttrycket har
enligt lagstiftningen i den avtalsslutande stat där egendomen
är belägen. Uttrycket inbegriper dock alltid tillbehör till
fast egendom, levande och döda inventarier i lantbruk och
skogsbruk, rättigheter på vilka bestämmelserna i privaträtten
om fast egendom tillämpas, byggnader, nyttjanderätt till fast
egendom samt rätt till föränderliga eller fasta ersättningar
för nyttjandet av eller rätten att nyttja mineralförekomst,
källa eller annan naturtillgång. Skepp, båtar och luftfartyg
anses inte vara fast egendom.

3. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas på inkomst som förvärvas
genom omedelbart brukande, genom uthyrning eller annan
användning av fast egendom.

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 3 tillämpas även på inkomst
av fast egendom som tillhör företag och på inkomst av fast
egendom som används vid självständig yrkesutövning.

Artikel 7

Inkomst av rörelse

1. Inkomst av rörelse, som företag i en avtalsslutande stat
förvärvar, beskattas endast i denna stat, såvida inte företaget
bedriver eller har bedrivit rörelse i den andra avtalsslutande
staten från där beläget fast driftställe.

Om företaget bedriver eller har bedrivit rörelse på nyss
angivet sätt, får företagets inkomst beskattas i den andra
staten, men endast så stor del därav som är hänförlig till:

a) det fasta driftstället;

b) försäljning i den andra staten av varor av samma slag som de
varor som säljs genom det fasta driftstället;

c) annan näringsverksamhet som bedrivs i den andra staten som
är av samma slag som den verksamhet som bedrivs av det fasta
driftstället.

Bestämmelserna i andra stycket b) och c) ovan är inte
tillämpliga om företaget kan visa att sådan försäljning eller
verksamhet inte har bedrivits från det fasta driftstället.

2. Om företag i en avtalsslutande stat bedriver eller har
bedrivit rörelse i den andra avtalsslutande staten från där
beläget fast driftställe hänförs, om inte bestämmelserna i
punkt 3 föranleder annat, i vardera avtalsslutande staten till
det fasta driftstället den inkomst som det kan antas att
driftstället skulle ha förvärvat om det varit ett fristående
företag som bedrivit verksamhet av samma eller liknande slag
under samma eller liknande villkor och självständigt avslutat
affärer med det företag till vilket driftstället hör.

3. Vid bestämmandet av fast driftställes inkomst medges avdrag
för utgifter som uppkommit för det fasta driftstället, härunder
inbegripna utgifter för företagets ledning och allmänna
förvaltning, oavsett om utgifterna uppkommit i den stat där det
fasta driftstället är beläget eller annorstädes.

Inget sådant avdrag medges emellertid såvitt avser belopp (om
detta inte utgör ersättning för faktiska kostnader) som kan ha
betalats av det fasta driftstället till företagets huvudkontor
eller något av dess andra kontor, i form av royalties, avgifter
eller andra liknande ersättningar för användandet av patent
eller andra rättigheter, eller ersättning för särskilda
tjänster eller för företagsledning, eller i form av ränta på
kapital som utlånats till det fasta driftstället.

4. Inkomst hänförs inte till fast driftställe endast av den
anledningen att varor inköps genom det fasta driftställets
försorg för företaget.

5. Ingår i inkomst av rörelse inkomster som behandlas särskilt
i andra artiklar av detta avtal, berörs bestämmelserna i dessa
artiklar inte av reglerna i denna artikel.

6. Vid tillämpningen av föregående punkter bestäms inkomst som
är hänförlig till det fasta driftstället genom samma förfarande
år från år, såvida inte goda och tillräckliga skäl föranleder
annat.

Artikel 8

Sjöfart och luftfart

1. Inkomst, som förvärvas av ett företag i en avtalsslutande
stat genom användningen av skepp eller luftfartyg i
internationell trafik, beskattas endast i denna stat.

2. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas beträffande inkomst som
förvärvas av luftfartskonsortiet Scandinavian Airlines System
(SAS) endast i fråga om den del av inkomsten som motsvarar den
andel i konsortiet som innehas av AB Aerotransport (ABA), den
svenske delägaren i Scandinavian Airlines System (SAS).

3. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas även på inkomst som
förvärvas genom deltagande i en pool, ett gemensamt företag
eller en internationell driftsorganisation.

Artikel 9

Företag med intressegemenskap

1. I fall då

a) ett företag i en avtalsslutande stat direkt eller indirekt
deltar i ledningen eller kontrollen av ett företag i den andra
avtalsslutande staten eller äger del i detta företags kapital,
eller

b) samma personer direkt eller indirekt deltar i ledningen
eller kontrollen av såväl ett företag i en avtalsslutande stat
som ett företag i den andra avtalsslutande staten eller äger
del i båda dessa företags kapital, iakttas följande.

Om mellan företagen i fråga om handelsförbindelser eller
finansiella förbindelser avtalas eller föreskrivs villkor, som
avviker från dem som skulle ha avtalats mellan av varandra
oberoende företag, får all inkomst, som utan sådana villkor
skulle ha tillkommit det ena företaget men som på grund av
villkoren i fråga inte tillkommit detta företag, inräknas i
detta företags inkomst och beskattas i överensstämmelse därmed.

2. I fall då en avtalsslutande stat inräknar i inkomsten för
ett företag i denna stat och i överensstämmelse därmed
beskattar inkomst som ett företag i den andra avtalsslutande
staten beskattats för i denna andra stat samt den sålunda
inräknade inkomsten är sådan som skulle ha tillkommit företaget
i den förstnämnda staten om de villkor som avtalats mellan
företagen hade varit sådana som skulle ha avtalats mellan av
varandra oberoende företag, skall denna andra stat genomföra
vederbörlig justering av det skattebelopp som påförts för
inkomsten i denna stat. Vid sådan justering iakttas övriga
bestämmelser i detta avtal och de behöriga myndigheterna i de
avtalsslutande staterna överlägger vid behov med varandra.

Artikel 10

Utdelning

1. Utdelning från bolag med hemvist i en avtalsslutande stat
till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten får
beskattas i denna andra stat.

2. Utdelningen får emellertid beskattas även i den
avtalsslutande stat där bolaget som betalar utdelningen har
hemvist, enligt lagstiftningen i denna stat, men om mottagaren
har rätt till utdelningen får skatten inte överstiga:

a) 5 procent av utdelningens bruttobelopp, om den som har rätt
till utdelningen är ett bolag (med undantag för handelsbolag),
som direkt innehar minst 10 procent av det utbetalande bolagets
sammanlagda röstvärde,

b) 15 procent av utdelningens bruttobelopp i övriga fall.

Denna punkt berör inte bolagets beskattning för vinst av vilken
utdelningen betalas.

3. Med uttrycket ”utdelning” förstås i denna artikel inkomst av
aktier eller andra rättigheter som inte är fordringar, med rätt
till andel i vinst, samt inkomst av andra andelar i bolag, som
enligt lagstiftningen i den stat där det utdelande bolaget har
hemvist vid beskattningen behandlas på samma sätt som inkomst
av aktier. Såvitt avser Kazakstan åsyftar uttrycket särskilt
inkomst som överförs utomlands till utländsk deltagare i ett
joint venture bildat enligt lagstiftningen i Kazakstan.

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 tillämpas inte, om den
som har rätt till utdelningen har hemvist i en avtalsslutande
stat och bedriver eller har bedrivit rörelse i den andra
avtalsslutande staten, där bolaget som betalar utdelningen har
hemvist, från där beläget fast driftställe eller utövar eller
har utövat självständig yrkesverksamhet i denna andra stat från
där belägen stadigvarande anordning, samt den andel på grund av
vilken utdelningen betalas äger verkligt samband med det fasta
driftstället eller den stadigvarande anordningen. I sådant fall
tillämpas bestämmelserna i artikel 7 respektive artikel 14.

5. Om bolag med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar
inkomst från den andra avtalsslutande staten, får denna andra
stat inte beskatta utdelning som bolaget betalar, utom i den
mån utdelningen betalas till person med hemvist i denna andra
stat eller i den mån den andel på grund av vilken utdelningen
betalas äger eller har ägt verkligt samband med fast
driftställe eller stadigvarande anordning i denna andra stat,
och inte heller beskatta bolagets icke utdelade vinst, även om
utdelningen eller den icke utdelade vinsten helt eller delvis
utgörs av inkomst som uppkommit i denna andra stat.

6. Bestämmelserna i detta avtal hindrar inte en avtalsslutande
stat att påföra skatt på bolagsinkomst hänförlig till fast
driftställe i denna stat utöver den skatt som skulle utgå på
inkomst som förvärvas av ett bolag med hemvist i denna stat.
Denna ytterligare skatt får dock inte överstiga 5 procent av
den del av inkomsten som under föregående beskattningsår inte
underkastats sådan ytterligare skatt. Vid tillämpningen av
denna punkt åsyftar uttrycket ”inkomst” sådan inkomst som är
hänförlig till fast driftställe i staten i fråga (inklusive
vinst vid överlåtelse av egendom som avses i artikel 13 punkt
3, som utgör del av rörelsetillgångarna i sådant fast
driftställe) i enlighet med artikel 7, under ett år och
föregående år efter avdrag för:

a) rörelseförluster som är hänförliga till sådana fasta
driftställen (inklusive förluster på grund av överlåtelse av
egendom som utgör del av rörelsetillgångarna i sådant fast
driftställe) under detta år och föregående år i den
utsträckning avdrag för förlust hänförlig till tidigare år
medges enligt den avtalsslutande statens interna rätt där det
fasta driftstället är beläget; och

b) alla andra skatter, än den ytterligare skatt som avses häri,
i denna stat som utgår på sådana inkomster.

7. Om Kazakstan i ett avtal för undvikande av dubbelbeskattning
med en tredje stat som, vid förevarande avtals undertecknande,
är medlem av Organisationen för ekonomiskt samarbete och
utveckling (OECD), och i sådant avtal överenskommer att undanta
utdelning som anges i punkt 2 a, vilken härrör från Kazakstan,
från kazakstansk skatt på utdelning eller att begränsa
skattesatsen som anges i nämnda punkt, skall denna
skattebefrielse eller lägre skattesats tillämpas automatiskt
som om detta hade föreskrivits i punkt 2 a och punkt 6 i denna
artikel.

Artikel 11

Ränta

1. Ränta, som härrör från en avtalsslutande stat och som
betalas till person med hemvist i den andra avtalsslutande
staten, får beskattas i denna andra stat.

2. Räntan får emellertid beskattas även i den avtalsslutande
stat från vilken den härrör, enligt lagstiftningen i denna
stat, men om mottagaren har rätt till räntan får skatten inte
överstiga 10 procent av räntans bruttobelopp.

3. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 2 skall ränta
beskattas endast i den avtalsslutande stat där mottagaren av
räntan har hemvist om någon av följande förutsättningar är
uppfylld:

a) utbetalaren eller mottagaren av räntan är en avtalsslutande
stat, dess politiska underavdelningar eller lokala myndigheter
eller centralbanken i en avtalsslutande stat;

b) räntan betalas på grund av lån som beviljats eller
garanterats av SWEDECORP (Styrelsen för internationellt
näringslivsbistånd), Swedfund International AB,
Exportkreditnämnden eller annan institution av offentlig
karaktär med syfte att främja export eller utveckling under
förutsättning att krediten beviljats eller garanterats på
särskilt förmånliga villkor.

4. Med uttrycket ”ränta” förstås i denna artikel inkomst av
varje slags fordran, antingen den säkerställts genom inteckning
i fast egendom eller inte och antingen den medför rätt till
andel i gäldenärens vinst eller inte. Uttrycket åsyftar
särskilt inkomst av värdepapper, som utfärdats av staten, och
inkomst av obligationer eller debentures, däri inbegripna
agiobelopp och vinster som hänför sig till sådana värdepapper,
obligationer eller debentures. Straffavgift på grund av sen
betalning anses inte som ränta vid tillämpningen av denna
artikel.

5. Bestämmelserna i punkterna 1, 2 och 3 tillämpas inte, om den
som har rätt till räntan har hemvist i en avtalsslutande stat
och bedriver eller har bedrivit rörelse i den andra
avtalsslutande staten, från vilken räntan härrör, från där
beläget fast driftställe eller utövar eller har utövat
självständig yrkesverksamhet i denna andra stat från där
belägen stadigvarande anordning, samt den fordran för vilken
räntan betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället
eller den stadigvarande anordningen. I sådant fall tillämpas
bestämmelserna i artikel 7 respektive artikel 14.

6. Ränta anses härröra från en avtalsslutande stat om
utbetalaren är en person med hemvist i denna stat. Om
emellertid den person som betalar räntan, antingen han har
hemvist i en avtalsslutande stat eller inte, i en
avtalsslutande stat har eller har haft fast driftställe eller
stadigvarande anordning i samband med vilken den skuld
uppkommit för vilken räntan betalas, och räntan belastar det
fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen, anses
räntan härröra från den stat där det fasta driftstället eller
den stadigvarande anordningen finns eller tidigare har funnits.

7. Då på grund av särskilda förbindelser mellan utbetalaren och
den som har rätt till räntan eller mellan dem båda och annan
person räntebeloppet, med hänsyn till den fordran för vilken
räntan betalas, överstiger det belopp som skulle ha avtalats
mellan utbetalaren och den som har rätt till räntan om sådana
förbindelser inte förelegat, tillämpas bestämmelserna i denna
artikel endast på sistnämnda belopp. I sådant fall beskattas
överskjutande belopp enligt lagstiftningen i vardera
avtalsslutande staten med iakttagande av övriga bestämmelser i
detta avtal.

8. Om Kazakstan i ett avtal för undvikande av dubbelbeskattning
med en tredje stat som, vid förevarande avtals undertecknande,
är medlem i Organisationen för ekonomiskt samarbete och
utveckling (OECD), och i sådant avtal överenskommer att undanta
ränta som anges i punkt 2, vilken härrör från Kazakstan, från
kazakstansk skatt på ränta eller begränsa skattesatsen som
anges i nämnda punkt, skall denna skattebefrielse eller lägre
skattesats tillämpas automatiskt som om detta hade föreskrivits
i punkt 2. Om Kazakstan vid ingående av ett sådant avtal
överenskommer om att utvidga undantagen som anges i punkt 3 i
denna artikel till att omfatta även ränta som betalas på grund
av lån som beviljats av en bank eller ränta som betalas av ett
företag i en avtalsslutande stat till ett företag i den andra
avtalsslutande staten med anledning av kreditförsäljning av
varor eller industriell, kommersiell eller vetenskaplig
utrustning, tillämpas dessa undantag automatiskt även i
förhållande till Sverige.

Artikel 12

Royalty

1. Royalty, som härrör från en avtalsslutande stat och som
betalas till person med hemvist i den andra avtalsslutande
staten, får beskattas i denna andra stat.

2. Royaltyn får emellertid beskattas även i den avtalsslutande
stat från vilken den härrör, enligt lagstiftningen i denna
stat, men om mottagaren har rätt till royaltyn, får skatten
inte överstiga 10 procent av royaltyns bruttobelopp. Mottagare
av sådan royalty som anges i punkt 3 b får, under förutsättning
att mottagaren har rätt till royaltyn, välja att få skatten på
sådan inkomst beräknad på nettobasis, som om inkomsten varit
hänförlig till ett fast driftställe eller stadigvarande
anordning i den avtalsslutande stat från vilken royaltyn
härrör.

3. Med uttrycket ”royalty” förstås i denna artikel:

a) varje slags betalning som tas emot såsom ersättning för
nyttjandet av, eller för rätten att nyttja, upphovsrätt till
litterärt, konstnärligt eller vetenskapligt verk, häri
inbegripet dataprogram, videokassetter, biograffilm och band
för radio- eller televisionsutsändning, patent, varumärke,
mönster eller modell, ritning, hemligt recept eller hemlig
tillverkningsmetod eller annan liknande egendom eller
rättighet, eller för upplysning om erfarenhetsrön av
industriell, kommersiell eller vetenskaplig natur; och

b) betalning för nyttjandet av, eller för rätten att nyttja,
industriell, kommersiell eller vetenskaplig utrustning.

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 tillämpas inte, om den
som har rätt till royaltyn har hemvist i en avtalsslutande stat
och bedriver eller har bedrivit rörelse i den andra
avtalsslutande staten, från vilken royaltyn härrör, från där
beläget fast driftställe eller utövar eller har utövat
självständig yrkesverksamhet i denna andra stat från där
belägen stadigvarande anordning, samt den rättighet eller
egendom i fråga om vilken royaltyn betalas äger verkligt
samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande
anordningen. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7
respektive artikel 14.

5. Royalty anses härröra från en avtalsslutande stat om
utbetalaren är en person med hemvist i denna stat. Om
emellertid den person som betalar royaltyn, antingen han har
hemvist i en avtalsslutande stat eller inte, i en
avtalsslutande stat har eller har haft fast driftställe eller
stadigvarande anordning i samband varmed skyldigheten att
betala royaltyn uppkommit, och royaltyn belastar det fasta
driftstället eller den stadigvarande anordningen, anses
royaltyn härröra från den stat där det fasta driftstället eller
den stadigvarande anordningen finns eller tidigare har funnits.

6. Då på grund av särskilda förbindelser mellan utbetalaren och
den som har rätt till royaltyn eller mellan dem båda och annan
person royaltybeloppet, med hänsyn till det nyttjande, den rätt
eller den upplysning för vilken royaltyn betalas, överstiger
det belopp som skulle ha avtalats mellan utbetalaren och den
som har rätt till royaltyn om sådana förbindelser inte
förelegat, tillämpas bestämmelserna i denna artikel endast på
sistnämnda belopp. I sådant fall beskattas överskjutande belopp
enligt lagstiftningen i vardera avtalsslutande staten med
iakttagande av övriga bestämmelser i detta avtal.

7. Om Kazakstan i ett avtal för undvikande av dubbelbeskattning
med en tredje stat som, vid förevarande avtals undertecknande,
är medlem i Organisationen för ekonomiskt samarbete och
utveckling (OECD), och i sådant avtal överenskommer att undanta
royalty som avses i punkt 2 och, vilken härrör från Kazakstan,
från kazakstansk skatt på royalty eller att begränsa den
skattesats som anges i nämnda punkt skall denna skattebefrielse
eller lägre skattesats tillämpas automatiskt som om detta hade
föreskrivits i denna artikel.

Artikel 13

Realisationsvinst

1. Vinst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat
förvärvar på grund av överlåtelse av sådan fast egendom som
avses i artikel 6 och som är belägen i den andra avtalsslutande
staten, får beskattas i denna andra stat.

2. Vinst som person med hemvist i en avtalsslutande stat
förvärvar på grund av överlåtelse av

a) andelar, annat än andelar som regelmässigt omsätts på en
erkänd aktiebörs, vilkas värde i sin helhet eller i huvudsak
härrör, direkt eller indirekt, från fast egendom belägen i den
andra avtalsslutande staten, eller

b) andel i handelsbolag, vars tillgångar i huvudsak består av
fast egendom belägen i den andra avtalsslutande staten, eller
av andelar angivna under a) ovan,

får beskattas i denna andra stat.

3. Vinst på grund av överlåtelse av lös egendom, som utgör del
av rörelsetillgångarna i fast driftställe, vilket ett företag i
en avtalsslutande stat har eller har haft i den andra
avtalsslutande staten, eller av lös egendom, hänförlig till
stadigvarande anordning för att utöva självständig
yrkesverksamhet, som person med hemvist i en avtalsslutande
stat har i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i
denna andra stat. Detsamma gäller vinst på grund av överlåtelse
av sådant fast driftställe (för sig eller tillsammans med hela
företaget) eller av sådan stadigvarande anordning.

4. Vinst som person med hemvist i en avtalsslutande stat
förvärvar på grund av överlåtelse av skepp eller luftfartyg som
används i internationell trafik eller av lös egendom som är
hänförlig till användningen av sådana skepp eller luftfartyg,
beskattas endast i denna stat.

Bestämmelserna i denna punkt tillämpas beträffande vinst som
förvärvas av luftfartskonsortiet Scandinavian Airlines System
(SAS) men endast i fråga om den del av vinsten som motsvarar
den andel i konsortiet vilken innehas av AB Aerotransport
(ABA), den svenske delägaren i Scandinavian Airlines System
(SAS).

5. Vinst på grund av överlåtelse av annan egendom än sådan som
avses i punkterna 1-4 beskattas endast i den avtalsslutande
stat där överlåtaren har hemvist.

6. Vinst på grund av avyttring av andelar eller andra
rättigheter i ett bolag med hemvist i en av de avtalsslutande
staterna som förvärvas av en fysisk person som har haft hemvist
i denna stat och fått hemvist i den andra avtalsslutande staten
får – utan hinder av bestämmelserna i punkt 5 – beskattas i den
förstnämnda avtalsslutande staten om avyttringen av andelarna
eller rättigheterna inträffar vid något tillfälle under de tio
år som följer närmast efter det att personen upphört att ha
hemvist i den förstnämnda staten.

Artikel 14

Självständig yrkesutövning

1. Inkomst, som en fysisk person med hemvist i en
avtalsslutande stat förvärvar genom att utöva fritt yrke eller
annan självständig verksamhet, beskattas endast i denna stat om
han inte i den andra avtalsslutande staten har eller har haft
en stadigvarande anordning som regelmässigt står till hans
förfogande för att utöva verksamheten. Om han har eller har
haft en sådan stadigvarande anordning, får inkomsten beskattas
i denna andra stat men endast så stor del av den som är
hänförlig till denna stadigvarande anordning.

2. Uttrycket ”fritt yrke” inbegriper särskilt självständig
vetenskaplig, litterär och konstnärlig verksamhet,
uppfostrings- och undervisningsverksamhet samt sådan
självständig verksamhet som läkare, advokat, ingenjör,
arkitekt, tandläkare och revisor utövar.

Artikel 15

Enskild tjänst

1. Om inte bestämmelserna i artiklarna 16, 18 och 19 föranleder
annat, beskattas lön och annan liknande ersättning som person
med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär på grund av
anställning endast i denna stat, såvida inte arbetet utförs
eller har utförts i den andra avtalsslutande staten. Om arbetet
utförs eller har utförts i denna andra stat, får ersättning som
uppbärs för arbetet beskattas där.

2. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1 beskattas
ersättning, som person med hemvist i en avtalsslutande stat
uppbär för arbete som utförs i den andra avtalsslutande staten,
endast i den förstnämnda staten, om

a) mottagaren vistas eller har vistats i den andra staten under
tidrymd eller tidrymder som sammanlagt inte överstiger 183
dagar under en sammanhängande tolvmånadersperiod som börjar
eller slutar under beskattningsåret i fråga, och

b) ersättningen betalas av arbetsgivare som inte har hemvist i
den andra staten eller på dennes vägnar, samt

c) ersättningen inte belastar fast driftställe eller
stadigvarande anordning som arbetsgivaren har eller har haft i
den andra staten.

3. Utan hinder av föregående bestämmelser i denna artikel får
ersättning för arbete som utförs ombord på skepp eller
luftfartyg, som används i internationell trafik av ett företag
i en avtalsslutande stat, beskattas i denna stat. Om person med
hemvist i Sverige uppbär inkomst av arbete, vilket utförs
ombord på ett luftfartyg som används i internationell trafik av
luftfartskonsortiet Scandinavian Airlines System (SAS),
beskattas inkomsten endast i Sverige.

Artikel 16

Styrelsearvode

Styrelsearvode och annan liknande ersättning, som person med
hemvist i en avtalsslutande stat uppbär i egenskap av medlem i
styrelse eller liknande organ i bolag med hemvist i den andra
avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

Artikel 17

Artister och idrottsmän

1. Utan hinder av bestämmelserna i artiklarna 14 och 15 får
inkomst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat
förvärvar genom sin personliga verksamhet i den andra
avtalsslutande staten i egenskap av artist, såsom teater- eller
filmskådespelare, radio- eller televisionsartist eller musiker,
eller av idrottsman, beskattas i denna andra stat.

2. I fall då inkomst genom personlig verksamhet, som artist
eller idrottsman utövar i denna egenskap, inte tillfaller
artisten eller idrottsmannen själv utan annan person, får denna
inkomst, utan hinder av bestämmelserna i artiklarna 7, 14 och
15, beskattas i den avtalsslutande stat där artisten eller
idrottsmannen utövar verksamheten.

Artikel 18

Pension, livränta och liknande

ersättning

1. Pension och annan liknande ersättning, utbetalning enligt
socialförsäkringslagstiftningen och livränta, vilka härrör från
en avtalsslutande stat och betalas till person med hemvist i
den andra avtalsslutande staten, får beskattas i den
förstnämnda avtalsslutande staten.

2. Med uttrycket ”livränta” förstås i denna artikel ett
fastställt belopp, som utbetalas periodiskt på fastställda
tider under en persons livstid eller under angiven eller
fastställbar tidsperiod och som utgår på grund av förpliktelse
att verkställa dessa utbetalningar som ersättning för däremot
fullt svarande vederlag i pengar eller pengars värde.

Artikel 19

Offentlig tjänst

1. a) Ersättning (med undantag för pension), som betalas av en
avtalsslutande stat, en av dess politiska underavdelningar
eller lokala myndigheter till fysisk person på grund av arbete
som utförs i denna stats, underavdelnings eller myndighets
tjänst, beskattas endast i denna stat.

b) Sådan ersättning beskattas emellertid endast i den
avtalsslutande stat i vilken den fysiska personen har hemvist,
om arbetet utförs i denna stat och personen i fråga:

1) är medborgare i denna stat, eller

2) inte fick hemvist i denna stat uteslutande för att
utföra arbetet.

2. Bestämmelserna i artiklarna 15 och 16 tillämpas på
ersättning som betalas på grund av arbete som utförts i samband
med rörelse som bedrivs av en avtalsslutande stat, en av dess
politiska underavdelningar eller lokala myndigheter.

Artikel 20

Studerande och affärspraktikanter

Studerande eller affärspraktikant, som har eller omedelbart
före vistelsen i en avtalsslutande stat hade hemvist i den
andra avtalsslutande staten och som vistas i den förstnämnda
staten uteslutande för sin undervisning eller praktik,
beskattas inte i denna stat för belopp som han erhåller för
sitt uppehälle, sin undervisning eller praktik, under
förutsättning att beloppen härrör från källa utanför denna
stat.

Artikel 21

Annan inkomst

1. Inkomst som person med hemvist i en avtalsslutande stat
förvärvar och som inte behandlas i föregående artiklar av detta
avtal, beskattas endast i denna stat oavsett varifrån inkomsten
härrör.

2. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas inte på inkomst, med
undantag för inkomst av fast egendom som avses i artikel 6
punkt 2, om mottagaren av inkomsten har hemvist i en
avtalsslutande stat och bedriver eller har bedrivit rörelse i
den andra avtalsslutande staten från där beläget fast
driftställe eller utövar eller har utövat självständig
yrkesverksamhet i denna andra stat från där belägen
stadigvarande anordning, samt den rättighet eller egendom i
fråga om vilken inkomsten betalas äger verkligt samband med det
fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen. I
sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7 respektive
artikel 14.

Artikel 22

Undanröjande av

dubbelbeskattning

1. Beträffande Kazakstan skall dubbelbeskattning undvikas på
följande sätt:

a) Om person med hemvist i Kazakstan förvärvar inkomst som
enligt bestämmelserna i detta avtal får beskattas i Sverige,
skall Kazakstan från kazakstansk skatt på inkomsten avräkna ett
belopp motsvarande den inkomstskatt som erlagts i Sverige på
inkomsten.

Sådan avräkning skall emellertid inte överstiga den del av
skatten, beräknad före avräkning som, alltefter
omständigheterna, är hänförlig till den inkomst som får
beskattas i Sverige.

b) Om en person med hemvist i Kazakstan förvärvar inkomst, som
enligt bestämmelserna i detta avtal beskattas endast i Sverige,
får Kazakstan – men endast för bestämmandet av skattesatsen på
annan inkomst – medräkna sådan inkomst i skattebasen.

2. Beträffande Sverige skall dubbelbeskattning undvikas på
följande sätt:

a) Om person med hemvist i Sverige förvärvar inkomst som enligt
kazakstansk lagstiftning och i enlighet med bestämmelserna i
detta avtal får beskattas i Kazakstan, skall Sverige – med
beaktande av bestämmelserna i svensk lagstiftning beträffande
avräkning av utländsk skatt (även i den lydelse de framdeles
kan få genom att ändras utan att den allmänna princip som anges
här ändras) – från den svenska skatten på inkomsten avräkna ett
belopp motsvarande den kazakstanska skatt som erlagts på
inkomsten.

b) Om en person med hemvist i Sverige förvärvar inkomst, som
enligt bestämmelserna i detta avtal beskattas endast i
Kazakstan, får Sverige – vid bestämmandet av svensk progressiv
skatt – beakta sådan inkomst.

c) Utan hinder av bestämmelserna i a) i denna punkt är
utdelning från bolag med hemvist i Kazakstan till bolag med
hemvist i Sverige undantagen från svensk skatt enligt
bestämmelserna i svensk lag om skattebefrielse för utdelning
som erhålls av svenska bolag från dotterbolag utomlands.

Artikel 23

Förbud mot diskriminering

1. Medborgare i en avtalsslutande stat skall inte i den andra
avtalsslutande staten bli föremål för beskattning eller därmed
sammanhängande krav som är av annat slag eller mer tyngande än
den beskattning och därmed sammanhängande krav som medborgare i
denna andra stat under samma förhållanden är eller kan bli
underkastad. Denna bestämmelse tillämpas även på person som
inte har hemvist i en avtalsslutande stat eller i båda
avtalsslutande staterna.

2. Beskattningen av fast driftställe, som företag i en
avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten,
skall i denna andra stat inte vara mindre fördelaktig än
beskattningen av företag i denna andra stat, som bedriver
verksamhet av samma slag.

3. Utom i de fall då bestämmelserna i artikel 9 punkt 1,
artikel 11 punkt 7 eller artikel 12 punkt 6 tillämpas, är
ränta, royalty och annan betalning från företag i en
avtalsslutande stat till person med hemvist i den andra
avtalsslutande staten avdragsgilla vid bestämmandet av den
beskattningsbara inkomsten för sådant företag på samma villkor
som betalning till person med hemvist i den förstnämnda staten.
På samma sätt är skuld som företag i en avtalsslutande stat har
till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten
avdragsgill vid bestämmandet av sådant företags
beskattningsbara förmögenhet på samma villkor som skuld till
person med hemvist i den förstnämnda staten.

4. Företag i en avtalsslutande stat, vars kapital helt eller
delvis ägs eller kontrolleras, direkt eller indirekt, av en
eller flera personer med hemvist i den andra avtalsslutande
staten, skall inte i den förstnämnda staten bli föremål för
beskattning eller därmed sammanhängande krav som är av annat
slag eller mer tyngande än den beskattning och därmed
sammanhängande krav som annat liknande företag i den
förstnämnda staten är eller kan bli underkastat.

5. Ingenting i denna artikel anses medföra skyldighet för
någondera avtalsslutande staten att medge person med hemvist i
den andra avtalsslutande staten sådant personligt avdrag vid
beskattningen, sådan skattebefrielse eller skattenedsättning på
grund av civilstånd eller försörjningsplikt mot familj, som
medges person med hemvist i den egna staten.

6. Utan hinder av bestämmelserna i artikel 2 tillämpas
bestämmelserna i denna artikel på skatter av varje slag och
beskaffenhet.

Artikel 24

Förfarandet vid ömsesidig

överenskommelse

1. Om en person anser att en avtalsslutande stat eller båda
avtalsslutande staterna vidtagit åtgärder som för honom medför
eller kommer att medföra beskattning som strider mot
bestämmelserna i detta avtal kan han, utan att detta påverkar
hans rätt att använda sig av de rättsmedel som finns i dessa
staters interna rättsordning, framlägga saken för den behöriga
myndigheten i den avtalsslutande stat där han har hemvist
eller, om fråga är om tillämpning av artikel 23 punkt 1, i den
avtalsslutande stat där han är medborgare. Saken skall
framläggas inom tre år från den tidpunkt då personen i fråga
fick vetskap om den åtgärd som givit upphov till beskattning
som strider mot bestämmelserna i avtalet.

2. Om den behöriga myndigheten finner invändningen grundad men
inte själv kan få till stånd en tillfredsställande lösning,
skall myndigheten söka lösa frågan genom ömsesidig
överenskommelse med den behöriga myndigheten i den andra
avtalsslutande staten i syfte att undvika beskattning som
strider mot avtalet. Överenskommelse som träffats skall
genomföras utan hinder av tidsgränser i de avtalsslutande
staternas interna lagstiftning.

3. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall
genom ömsesidig överenskommelse söka avgöra svårigheter eller
tvivelsmål som uppkommer i fråga om tolkningen eller
tillämpningen av avtalet. De kan även överlägga i syfte att
undanröja dubbelbeskattning i fall som inte omfattas av
avtalet.

4. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna kan
träda i direkt förbindelse med varandra i syfte att träffa
överenskommelse i de fall som angivits i föregående punkter.

Artikel 25

Utbyte av upplysningar

1. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall
utbyta sådana upplysningar som är nödvändiga för att tillämpa
bestämmelserna i detta avtal eller i de avtalsslutande
staternas interna lagstiftning beträffande skatter som omfattas
av avtalet, i den mån beskattningen enligt denna lagstiftning
inte strider mot avtalet. Utbytet av upplysningar begränsas
inte av artikel 1. Upplysningar som en avtalsslutande stat
mottagit skall behandlas såsom hemliga på samma sätt som
upplysningar som erhållits enligt den interna lagstiftningen i
denna stat och får yppas endast för personer eller myndigheter
(däri inbegripet domstolar och administrativa myndigheter) som
fastställer, uppbär eller indriver de skatter som omfattas av
avtalet eller handlägger åtal eller besvär i fråga om dessa
skatter. Dessa personer eller myndigheter skall använda
upplysningarna endast för sådana ändamål. De får yppa
upplysningarna vid offentliga rättegångar eller i
domstolsavgöranden.

2. Bestämmelserna i punkt 1 anses inte medföra skyldighet för
en avtalsslutande stat att;

a) vidta förvaltningsåtgärder som avviker från lagstiftning och
administrativ praxis i denna avtalsslutande stat eller i den
andra avtalsslutande staten,

b) lämna upplysningar som inte är tillgängliga enligt
lagstiftning eller sedvanlig administrativ praxis i denna
avtalsslutande stat eller i den andra avtalsslutande staten,

c) lämna upplysningar som skulle röja affärshemlighet,
industri-, handels- eller yrkeshemlighet eller i
näringsverksamhet nyttjat förfaringssätt eller upplysningar,
vilkas överlämnande skulle strida mot allmänna hänsyn (ordre
public).

Artikel 26

Diplomatiska beskickningar och

konsulära tjänstemän

Bestämmelserna i detta avtal berör inte de privilegier vid
beskattningen som enligt folkrättens allmänna regler eller
bestämmelser i särskilda överenskommelser tillkommer
diplomatiska beskickningar och konsulära tjänstemän samt
anställda vid konsulär inrättning.

Artikel 27

Begränsning av förmåner

1. Utan hinder av övriga bestämmelser i detta avtal, om

a) bolag med hemvist i en avtalsslutande stat huvudsakligen
förvärvar sina inkomster från andra stater

1) från aktiviteter sådana som bank-, sjöfarts-,
finans- eller försäkringsverksamhet, eller

2) genom att vara huvudkontor, coordination centre
eller liknande enhet som tillhandahåller administrativa eller
andra tjänster till en grupp av bolag som bedriver rörelse
huvudsakligen i andra stater, och

b) sådan inkomst, i andra fall än då tillämpning sker av den
metod för undvikande av dubbelbeskattning som normalt tillämpas
av denna stat, beskattas påtagligt lägre enligt den statens
lagstiftning än inkomst av liknande verksamhet som bedrivs inom
denna stat eller inkomst från verksamhet som huvudkontor,
coordination centre eller liknande enhet som tillhandahåller
administrativa eller andra tjänster till en grupp av bolag som
bedriver rörelse i denna stat,

skall de bestämmelser i detta avtal som medger undantag från
beskattning eller reduktion av skatt inte tillämpas på inkomst
som sådant bolag förvärvar och inte heller på utdelning som
betalas av sådant bolag.

2. Bestämmelserna i artikel 11 skall inte tillämpas om det
huvudsakliga syftet eller ett av de huvudsakliga syftena med
tillkomsten av det fordringsförhållande på vilket ränta utgår
varit att uppnå fördelarna i artikel 11.

3. Bestämmelserna i artikel 12 skall inte tillämpas om det
huvudsakliga syftet eller ett av de huvudsakliga syftena med
tillkomsten av det rättighetsförhållande för vilket royalty
utgår varit att uppnå fördelarna i artikel 12.

4. De avtalsslutande staterna är överens om att när en
avtalsslutande stat överväger att, med åberopande av punkterna
1-3 i denna artikel, neka en person med hemvist i den andra
avtalsslutande staten förmåner som följer av detta avtal, skall
den behöriga myndigheten i den förstnämnda avtalsslutande
staten överlägga med den behöriga myndigheten i den andra
avtalsslutande staten.

Artikel 28

Ikraftträdande

1. De avtalsslutande staterna skall underrätta varandra när de
konstitutionella åtgärder vidtagits som enligt respektive stats
lagstiftning krävs för att detta avtal skall träda i kraft.

2. Avtalet träder i kraft den trettionde dagen efter den dag då
den sista av dessa underrättelser tas emot och dess
bestämmelser tillämpas:

a) beträffande källskatter, på belopp som betalas eller
krediteras den 1 januari det år som följer närmast efter det år
då avtalet träder i kraft eller senare; och

b) beträffande andra skatter, på beskattningsår som börjar den
1 januari det år som följer närmast efter det år då avtalet
träder i kraft eller senare.

Artikel 29

Upphörande

Detta avtal förblir i kraft till dess att det sägs upp av en
avtalsslutande stat. Vardera avtalsslutande staten kan på
diplomatisk väg, skriftligen säga upp avtalet genom
underrättelse härom minst sex månader före utgången av något
kalenderår som följer efter en tidrymd av fem år från den dag
då avtalet trätt i kraft. I händelse av sådan uppsägning upphör
avtalet att gälla:

a) beträffande källskatter, på belopp som betalas eller
krediteras den 1 januari det år som följer närmast efter det år
då underrättelsen om uppsägning lämnas eller senare; och

b) beträffande andra skatter, på beskattningsår som börjar den
1 januari det år som följer närmast efter det år då
underrättelsen om uppsägning lämnas eller senare.

TILL BEKRÄFTELSE HÄRAV har undertecknade, därtill vederbörligen
bemyndigade av sina respektive regeringar, undertecknat detta
avtal.

Som skedde i Moskva den 19 mars 1997, på kazakiska, ryska,
svenska och engelska språken, varvid samtliga texter äger lika
vitsord. För den händelse att tvist uppkommer vid tolkningen
skall den engelska texten äga företräde.

CONVENTION BETWEEN THE
GOVERNMENT OF THE
KINGDOM OF SWEDEN AND THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF KAZAKHSTAN FOR THE AVOIDANCE OF

DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL

EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME

The Government of the Kingdom of Sweden and the Government of
the Republic of Kazakhstan, desiring to conclude a Convention
for the avoidance of double taxation and the prevention of
fiscal evasion with respect to taxes on income,

have agreed as follows:

Article 1

Personal scope

This Convention shall apply to persons who are residents of one
or both of the Contracting States and to other persons as
specifically provided in the Convention.

Article 2

Taxes covered

1. The existing taxes to which the Convention shall apply are:

a) in the Republic of Kazakhstan:

(i) the tax on profit and incomes of enterprises;

(ii) the tax on incomes of physical persons;

(hereinafter referred to as ”Kazakhstan tax”);

b) in Sweden:

(i) the national income tax (den statliga
inkomstskatten), including the tax on employees at sea
(sjömansskatten) and the withholding tax on dividends
(kupongskatten);

(ii) the income tax on non-residents (den särskilda
inkomstskatten för utomlands bosatta);

(iii) the income tax on non-resident artistes and athletes
(den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta artister
m.fl.); and

(iv) the municipal income tax (den kommunala
inkomstskatten);

(hereinafter referred to as ”Swedish tax”).

2. The Convention shall apply also to any identical or
substantially similar taxes which are imposed after the date of
signature of the Convention in addition to, or in place of, the
taxes referred to in paragraph 1.

The competent authorities of the Contracting States shall
notify each other of any significant changes which have been
made in their respective taxation laws.

Article 3

General definitions

1. For the purposes of this Convention, unless the context
otherwise requires:

a) the terms:

(i) ”Kazakhstan” means the Republic of Kazakhstan. When
used in a geographical sense, the term ”Kazakhstan” includes
the territorial waters, and also the exclusive economic zone
and continental shelf in which Kazakhstan, for certain
purposes, may exercise sovereign rights and jurisdiction in
accordance with international law and in which the law relating
to Kazakhstan tax are applicable;

(ii) ”Sweden” means the Kingdom of Sweden and, when used
in a geographical sense, includes the national territory, the
territorial sea of Sweden as well as other maritime areas over
which Sweden in accordance with international law exercises
sovereign rights or jurisdiction;

b) the term ”person” includes an individual, a company and any
other body of persons;

c) the term ”company” means any body corporate or any entity
which is treated as a body corporate for tax purposes, and in
the case of Kazakhstan includes a joint stock company, a
limited liability company or any other legal entity or other
organization which is liable to a tax on profits;

d) the terms ”a Contracting State” and ”the other Contracting
State” mean Kazakhstan or Sweden, as the context requires;

e) the terms ”enterprise of a Contracting State” and
”enterprise of the other Contracting State” mean respectively
an enterprise carried on by a resident of a Contracting State
and an enterprise carried on by a resident of the other
Contracting State;

f) the term ”international traffic” means any transport by a
ship or aircraft operated by an enterprise of a Contracting
State, except when the ship or aircraft is operated solely
between places in the other Contracting State;

g) the term ”competent authority” means:

(i) in Kazakhstan, the Ministry of Finance or its
authorized representative;

(ii) in Sweden, the Minister of Finance, his authorized
representative or the authority which is designated as a
competent authority for the purposes of this Convention;

h) the term ”national” means:

(i) any individual possessing the nationality of a
Contracting State;

(ii) any legal person, partnership or any other
association deriving its status as such from the laws in force
in a Contracting State.

2. As regards the application of the Convention by a
Contracting State, any term not defined therein shall, unless
the context otherwise requires, have the meaning which it has
under the law of that State concerning the taxes to which the
Convention applies.

Article 4

Resident

1. For the purposes of this Convention, the term ”resident of a
Contracting State” means any person who, under the laws of that
State, is liable to tax therein by reason of his domicile,
residence, place of management, place of incorporation, or any
other criterion of a similar nature.

a) However, this term does not include any person who is liable
to tax in that State in respect only of income from sources in
that State or capital situated therein.

b) In the case of income derived by a partnership, or estate
this term applies only to the extent that the income is subject
to tax in that State as the income of a resident, either in its
hands or in the hands of its partners or beneficiaries.

c) The term shall also include a Contracting State itself or a
political subdivision thereof, a local authority therein, the
Central Bank of Sweden and the National Bank of Kazakhstan.

d) The term shall also include any company or organization
established under the law of a Contracting State, which
operates exclusively for the purpose of furnishing pension or
employee benefits, even if such a company or organization is
exempt from tax in the State in which it has been organized.

2. Where by reason of the provisions of paragraph 1 an
individual is a resident of both Contracting States, then his
status shall be determined as follows:

a) he shall be deemed to be a resident of the State in which he
has a permanent home available to him; if he has a permanent
home available to him in both States, he shall be deemed to be
a resident of the State with which his personal and economic
relations are closer (centre of vital interests);

b) if the State in which he has his centre of vital interests
cannot be determined, or if he has not a permanent home
available to him in either State, he shall be deemed to be a
resident of the State in which he has an habitual abode;

c) if he has an habitual abode in both States or in neither of
them, he shall be deemed to be a resident of the State of which
he is a national;

d) if he is a national of both States or of neither of them,
the competent authorities of the Contracting States shall
settle the question by mutual agreement.

3. Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person
other than an individual is a resident of both Contracting
States, the competent authorities of the Contracting States
shall endeavour to settle the question by mutual agreement.

Article 5

Permanent establishment

1. For the purposes of this Convention, the term ”permanent
establishment” means a fixed place of business through which
the business of an enterprise is wholly or partly carried on.

2. The term ”permanent establishment” includes especially:

a) a place of management;

b) a branch;

c) an office;

d) a factory;

e) a workshop;

f) a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of
extraction of natural resources;

g) a building site or construction or installation or assembly
project, or supervisory services connected therewith, but only
if such site or project lasts for more than 12 months, or such
services continue for a period of more than 12 months;

h) an installation or structure used for the exploration of
natural resources, or supervisory services connected therewith,
or a drilling rig or ship used for the exploration of natural
resources, but only if such use last for more than 12 months,
or such services continue for more than 12 months; and

i) the furnishing of services, including consultancy services,
by a resident through employees or other personnel engaged by
the resident for such purpose, but only where the activities of
that nature continue (for the same or connected project) within
the country for more than 12 months.

3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article,
the term ”permanent establishment” shall be deemed not to
include:

a) the use of facilities solely for the purpose of storage,
display or delivery of goods or merchandise belonging to the
enterprise;

b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging
to the enterprise solely for the purpose of storage, display or
delivery;

c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging
to the enterprise solely for the purpose of processing by
another enterprise;

d) the maintenance of a fixed place of business solely for the
purpose of purchasing goods or merchandise or of collecting
information, for the enterprise;

e) the maintenance of a fixed place of business solely for the
purpose of carrying on, for the enterprise, any other activity
of a preparatory or auxiliary character;

f) the maintenance of a fixed place of business solely for any
combination of activities mentioned in sub-paragraphs a) to e),
provided that the overall activity of the fixed place of
business resulting from this combination is of a preparatory or
auxiliary character.

4. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, where
a person – other than an agent of an independent status to whom
paragraph 5 applies – is acting in a Contracting State on
behalf of an enterprise of the other Contracting State, that
enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in
the first-mentioned Contracting State in respect of any
activities which that person undertakes for the enterprise, if
such a person has and habitually exercises in that State an
authority to conclude contracts in the name of the enterprise,
unless the activities of such person are limited to those
mentioned in paragraph 3 which, if exercised through a fixed
place of business, would not make this fixed place of business
a permanent establishment under the provisions of that
paragraph.

5. An enterprise of a Contracting State shall not be deemed to
have a permanent establishment in the other Contracting State
merely because it carries on business in that other State
through a broker, general commission agent or any other agent
of an independent status, provided that such persons are acting
in the ordinary course of their business.

6. The fact that a company which is a resident of a Contracting
State controls or is controlled by a company which is a
resident of the other Contracting State, or which carries on
business in that other State (whether through a permanent
establishment or otherwise) shall not of itself constitute
either company a permanent establishment of the other.

Article 6

Income from immovable property

1. Income derived by a resident of a Contracting State from
immovable property (including income from agriculture or
forestry) situated in the other Contracting State may be taxed
in that other State.

2. The term ”immovable property” shall have the meaning which
it has under the law of the Contracting State in which the
property in question is situated. The term shall in any case
include property accessory to immovable property, livestock and
equipment used in agriculture and forestry, rights to which the
provisions of general law respecting landed property apply,
buildings, usufruct of immovable property and rights to
variable or fixed payments as consideration for the working of,
or the right to work, mineral deposits, sources and other
natural resources; ships, boats and aircraft shall not be
regarded as immovable property.

3. The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived
from the direct use, letting, or use in any other form of
immovable property.

4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the
income from immovable property of an enterprise and to income
from immovable property used for the performance of independent
personal services.

Article 7

Business profits

1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be
taxable only in that State unless the enterprise carries on or
has carried on business in the other Contracting State through
a permanent establishment situated therein.

If the enterprise carries on or has carried on business as
aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the
other State but only so much of them as is attributable to:

a) that permanent establishment;

b) sales in that other State of goods or merchandise of the
same kind as those sold through that permanent establishment;
or

c) other business activities carried on in that other State of
the same kind as those effected through that permanent
establishment.

However, if the enterprise can show that such sales or
activities as mentioned in sub-paragraphs b) and c) above have
not been undertaken by the permanent establishment those sub-
paragraphs shall not apply.

2. Subject to the provisions of paragraph 3, where an
enterprise of a Contracting State carries on or has carried on
business in the other Contracting State through a permanent
establishment situated therein, there shall in each Contracting
State be attributed to that permanent establishment the profits
which it might be expected to make if it were a distinct and
separate enterprise engaged in the same or similar activities
under the same or similar conditions and dealing wholly
independently with the enterprise of which it is a permanent
establishment.

3. In determining the profits of a permanent establishment,
there shall be allowed as deductions expenses which are
incurred for the purposes of the permanent establishment,
including executive and general administrative expenses so
incurred, whether in the State in which the permanent
establishment is situated or elsewhere.

The permanent establishment shall not (otherwise than towards
reimbursement of actual expenses) be allowed a deduction for
amounts paid to its head office or any of the other offices of
the resident by way of royalties, fees or other similar payment
in return for the use of patents or other rights, or by way of
commission, for specific services performed or for management,
or by way of interest on moneys lent to the permanent
establishment.

4. No profits shall be attributed to a permanent establishment
by reason of the mere purchase by that permanent establishment
of goods or merchandise for the enterprise.

5. Where profits include items of income which are dealt with
separately in other Articles of this Convention, then the
provisions of those Articles shall not be affected by the
provisions of this Article.

6. For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to
be attributed to the permanent establishment shall be
determined by the same method year by year unless there is good
and sufficient reason to the contrary.

Article 8

Shipping and air transport

1. Profits derived by an enterprise of a Contracting State from
the operation of ships or aircraft in international traffic
shall be taxable only in that State.

2. With respect to profits derived by the air transport
consortium Scandinavian Airlines System (SAS) the provisions of
paragraph 1 shall apply only to such part of the profits as
corresponds to the participation held in that consortium by AB
Aerotransport (ABA), the Swedish partner of Scandinavian
Airlines System (SAS).

3. The provisions of paragraph 1 shall also apply to profits
from the participation in a pool, a joint business or an
international operating agency.

Article 9

Associated enterprises

1. Where:

a) an enterprise of a Contracting State participates directly
or indirectly in the management, control or capital of an
enterprise of the other Contracting State, or

b) the same persons participate directly or indirectly in the
management, control or capital of an enterprise of a
Contracting State and an enterprise of the other Contracting
State,

and in either case conditions are made or imposed between the
two enterprises in their commercial or financial relations
which differ from those which would be made between independent
enterprises, then any profits which would, but for those
conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by
reason of those conditions, have not so accrued, may be
included in the profits of that enterprise and taxed
accordingly.

2. Where a Contracting State includes in the profits of an
enterprise of that State – and taxes accordingly – profits on
which an enterprise of the other Contracting State has been
charged to tax in that other State and the profits so included
are profits which would have accrued to the enterprise of the
first-mentioned State if the conditions made between the two
enterprises had been those which would have been made between
independent enterprises, then that other State shall make an
appropriate adjustment to the amount of the tax charged therein
on those profits. In determining such adjustment, due regard
shall be had to the other provisions of this Convention and the
competent authorities of the Contracting States shall if
necessary consult each other.

Article 10

Dividends

1. Dividends paid by a company which is a resident of a
Contracting State to a resident of the other Contracting State
may be taxed in that other State.

2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting
State of which the company paying the dividends is a resident
and according to the laws of that State, but if the recipient
is the beneficial owner of the dividends the tax so charged
shall not exceed

a) 5 per cent of the gross amount of the dividends if the
beneficial owner is a company (other than a partnership) which
holds directly at least 10 per cent of the voting power of the
company paying the dividends;

b) 15 per cent of the gross amount of the dividends in all
other cases.

This paragraph shall not affect the taxation of the company in
respect of the profits out of which the dividends are paid.

3. The term ”dividends” as used in this Article means income
from shares or other rights, not being debt-claims,
participating in profits, as well as income from other
corporate rights which is subjected to the same taxation
treatment as income from shares by the laws of the State of
which the company making the distribution is a resident. In
case of Kazakhstan, this term includes, in particular, income
transmitted abroad to the foreign participants of a joint
venture created under the law of Kazakhstan.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the
beneficial owner of the dividends, being a resident of a
Contracting State, carries on or has carried on business in the
other Contracting State of which the company paying the
dividends is a resident, through a permanent establishment
situated therein, or performs or has performed in that other
State independent personal services from a fixed base situated
therein, and the holding in respect of which the dividends are
paid is effectively connected with such permanent establishment
or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or
Article 14, as the case may be, shall apply.

5. Where a company which is a resident of a Contracting State
derives profits or income from the other Contracting State,
that other State may not impose any tax on the dividends paid
by the company, except insofar as such dividends are paid to a
resident of that other State or insofar as the holding in
respect of which the dividends are paid is or was effectively
connected with a permanent establishment or a fixed base
situated in that other State, nor subject the company’s
undistributed profits to a tax on the company’s undistributed
profits, even if the dividends paid or the undistributed
profits consist wholly or partly of profits or income arising
in such other State.

6. Nothing in this Convention shall be construed as preventing
a Contracting State from imposing on the earnings of a company
attributable to permanent establishments in that State, a tax
in addition to the tax which would be chargeable on the
earnings of a company which is a resident of that State,
provided that the rate of such additional tax so imposed shall
not exceed 5 per cent of the amount of such earnings which have
not been subjected to such additional tax in previous taxation
years. For the purpose of this paragraph, the term ”earnings”
means the profits attributable to such permanent establishments
in that State (including gains from the alienation of property
forming part of the business property, referred to in paragraph
3 of Article 13, of such permanent establishments) in
accordance with Article 7 in a year and previous years after
deducting therefrom:

a) business losses attributable to such permanent
establishments (including losses from the alienation of
property forming part of the business property of such
permanent establishments) in such year and in previous years to
the extent a loss carryforward is permitted under internal law
of the Contracting State in which the permanent establishment
is situated; and

b) all taxes on profits charged in that State on such profits,
other than the additional tax referred to herein.

7. If in any convention for the avoidance of double taxation
concluded by Kazakhstan with a third State, being on the date
hereof a member of the Organisation for Economic Co-operation
and Development (OECD), Kazakhstan would agree to exempt
dividends referred to in sub-paragraph a) of paragraph 2
arising in Kazakhstan from Kazakhstan tax or to limit the rate
of tax provided in that sub-paragraph, such exemption or lower
rate shall automatically apply in relation to Sweden as if it
had been specified in sub-paragraph a) of paragraph 2 and in
paragraph 6 of this Article.

Article 11

Interest

1. Interest arising in a Contracting State and paid to a
resident of the other Contracting State may be taxed in that
other State.

2. However, such interest may also be taxed in the Contracting
State in which it arises and according to the laws of that
State, but if the recipient is the beneficial owner of the
interest the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the
gross amount of the interest.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2 interest shall
be taxable only in the Contracting State where the recipient of
the interest is a resident if one of the following requirements
is fulfilled:

a) the payer or the recipient of the interest is a Contracting
State itself, a political subdivision or a local authority
thereof or the Central Bank of a Contracting State;

b) the interest is paid in respect of a loan granted or
guaranteed by SWEDECORP (Styrelsen för internationellt
näringslivsbistånd), Swedfund International AB or the Swedish
Export Credits Guarantee Board (Exportkreditnämnden) or any
other institution of a public character with the objective to
promote exports or development, if the credit is granted or
guaranteed on preferential conditions.

4. The term ”interest” as used in this Article means income
from debt-claims of every kind, whether or not secured by
mortgage and whether or not carrying a right to participate in
the debtor’s profits, and in particular, income from government
securities and income from bonds or debentures, including
premiums and prizes attaching to such securities, bonds or
debentures. Penalty charges for late payment shall not be
regarded as interest for the purpose of this Article.

5. The provisions of paragraphs 1, 2 and 3 shall not apply if
the beneficial owner of the interest, being a resident of a
Contracting State, carries on or has carried on business in the
other Contracting State in which the interest arises, through a
permanent establishment situated therein, or performs or has
performed in that other State independent personal services
from a fixed base situated therein, and the debt-claim in
respect of which the interest is paid is effectively connected
with such permanent establishment or fixed base. In such case
the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be,
shall apply.

6. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State
when the payer is a resident of that State. Where, however, the
person paying the interest, whether he is a resident of a
Contracting State or not, has or had in a Contracting State a
permanent establishment or a fixed base in connection with
which the indebtedness on which the interest is paid was
incurred, and such interest is borne by such permanent
establishment or fixed base, then such interest shall be deemed
to arise in the State in which the permanent establishment or
fixed base is or was situated.

7. Where, by reason of a special relationship between the payer
and the beneficial owner or between both of them and some other
person, the amount of the interest, having regard to the debt-
claim for which it is paid, exceeds the amount which would have
been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the
absence of such relationship, the provisions of this Article
shall apply only to the last-mentioned amount. In such case,
the excess part of the payments shall remain taxable according
to the laws of each Contracting State, due regard being had to
the other provisions of this Convention.

8. If in any convention for the avoidance of double taxation
concluded by Kazakhstan with a third State, being on the date
hereof a member of the Organisation for Economic Co-operation
and Development (OECD), Kazakhstan would agree to exempt
interest mentioned in paragraph 2 arising in Kazakhstan from
Kazakhstan tax on interest or to limit the rate of tax provided
in that paragraph, such exemption or lower rate shall
automatically apply as if it had been specified in paragraph 2
of this Article. If in any such convention Kazakhstan were to
agree to extend the exemptions referred to in paragraph 3 of
this Article to interest paid in respect of loans granted by a
bank or in respect of indebtedness arising on the sale on
credit, by an enterprise of a Contracting State, of any
merchandise or industrial, commercial or scientific equipment
to an enterprise of the other Contracting State, such
exemptions shall automatically apply in relation to Sweden.

Article 12

Royalties

1. Royalties arising in a Contracting State and paid to a
resident of the other Contracting State may be taxed in that
other State.

2. However, such royalties may also be taxed in the Contracting
State in which they arise and according to the laws of that
State, but if the recipient is the beneficial owner of the
royalties, the tax so charged shall not exceed 10 per cent of
the gross amount of the royalties. In the case of royalties
described in sub-paragraph b) of paragraph 3, the beneficial
owner may elect to compute the tax on such income on a net
basis as if such income were attributable to a permanent
establishment or fixed base in the Contracting State in which
the royalties arise.

3. The term ”royalties” as used in this Article means:

a) payments of any kind received as a consideration for the use
of, or the right to use, any copyright of literary, artistic,
or scientific work, including computer programs, video
cassettes, and cinematograph films and tapes for radio and
television broadcasting, any patent, trademark, design or
model, plan, secret formula or process, or other like right or
property, or for information concerning industrial, commercial,
or scientific experience; and

b) payments for the use of, or the right to use, industrial,
commercial, or scientific equipment.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the
beneficial owner of the royalties, being a resident of a
Contracting State, carries on or has carried on business in the
other Contracting State in which the royalties arise, through a
permanent establishment situated therein, or performs or has
performed in that other State independent personal services
from a fixed base situated therein, and the right or property
in respect of which the royalties are paid is effectively
connected with such permanent establishment or fixed base. In
such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the
case may be, shall apply.

5. Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State
when the payer is a resident of that State. Where, however, the
person paying the royalties, whether he is a resident of a
Contracting State or not, has or had in a Contracting State a
permanent establishment or a fixed base in connection with
which the liability to pay the royalties was incurred, and such
royalties are borne by such permanent establishment or fixed
base, then such royalties shall be deemed to arise in the State
in which the permanent establishment or fixed base is or was
situated.

6. Where, by reason of a special relationship between the payer
and the beneficial owner or between both of them and some other
person, the amount of the royalties, having regard to the use,
right or information for which they are paid, exceeds the
amount which would have been agreed upon by the payer and the
beneficial owner in the absence of such relationship, the
provisions of this Article shall apply only to the last-
mentioned amount. In such case, the excess part of the payments
shall remain taxable according to the laws of each Contracting
State, due regard being had to the other provisions of this
Convention.

7. If in any convention for the avoidance of double taxation
concluded by Kazakhstan with a third State, being on the date
hereof a member of the Organisation for Economic Co-operation
and Development (OECD), Kazakhstan would agree to exempt any
royalties mentioned in paragraph 2 arising in Kazakhstan from
Kazakhstan tax on royalties or to limit the rate of tax
provided in that paragraph, such exemption or lower rate shall
automatically apply in relation to any such royalties as if it
had been specified in this Article.

Article 13

Capital gains

1. Gains derived by a resident of a Contracting State from the
alienation of immovable property referred to in Article 6 and
situated in the other Contracting State may be taxed in that
other State.

2. Gains derived by a resident of a Contracting State from the
alienation of:

a) shares, other than shares in which there is substantial and
regular trading on an approved Stock Exchange, deriving their
value or the greater part of their value directly or indirectly
from immovable property situated in the other Contracting
State, or

b) an interest in a partnership the assets of which consist
principally of immovable property situated in the other
Contracting State, or of shares referred to in sub-paragraph a)
above,

may be taxed in that other State.

3. Gains from alienation of movable property forming part of
the business property of a permanent establishment which an
enterprise of a Contracting State has or had in the other
Contracting State or of movable property pertaining to a fixed
base available to a resident of a Contracting State in the
other Contracting State for the purpose of performing
independent personal services, including such gains from the
alienation of such a permanent establishment (alone or with the
whole enterprise) or of such fixed base, may be taxed in that
other State.

4. Gains derived by a resident of a Contracting State from the
alienation of ships or aircraft operated in international
traffic, or movable property pertaining to the operation of
such ships or aircraft, shall be taxable only in that
Contracting State.

With respect to gains derived by the air transport consortium
Scandinavian Airlines System (SAS), the provisions of this
paragraph shall apply only to such portion of the gains as
corresponds to the participation held in that consortium by AB
Aerotransport (ABA), the Swedish partner of Scandinavian
Airlines System (SAS).

5. Gains from the alienation of any property other than that
referred to in paragraphs 1, 2, 3 and 4, shall be taxable only
in the Contracting State of which the alienator is a resident.

6. Notwithstanding the provisions of paragraph 5, gains from
the alienation of shares or other corporate rights of a company
which is a resident of one of the Contracting States derived by
an individual who has been a resident of that State and who has
become a resident of the other Contracting State, may be taxed
in the first-mentioned State if the alienation of the shares or
other corporate rights occur at any time during the ten years
next following the date on which the individual has ceased to
be a resident of the first-mentioned State.

Article 14

Independent personal services

1. Income derived by an individual who is a resident of a
Contracting State in respect of professional services or other
activities of an independent character shall be taxable only in
that State unless he has or had a fixed base regularly
available to him in the other Contracting State for the purpose
of performing his activities. If he has or had such a fixed
base, the income may be taxed in the other State but only so
much thereof as is or was attributable to that fixed base.

2. The term ”professional services” includes especially
independent scientific, literary, artistic, educational or
teaching activities as well as the independent activities of
physicians, lawyers, engineers, architects, dentists and
accountants.

Article 15

Dependent personal services

1. Subject to the provisions of Articles 16, 18, and 19,
salaries, wages and other similar remuneration derived by a
resident of a Contracting State in respect of an employment
shall be taxable only in that State unless the employment is or
was exercised in the other Contracting State. If the employment
is or was so exercised, such remuneration as is derived
therefrom may be taxed in that other State.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration
derived by a resident of a Contracting State in respect of an
employment exercised in the other Contracting State shall be
taxable only in the first-mentioned State if:

a) the recipient is or was present in the other State for a
period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in
any consecutive twelve month period commencing or ending in the
fiscal year concerned, and

b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer
who is not a resident of the other State, and

c) the remuneration is not borne by a permanent establishment
or a fixed base which the employer has or had in the other
State.

3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article,
remuneration derived in respect of an employment exercised
aboard a ship or aircraft operated in international traffic by
an enterprise of a Contracting State may be taxed in that
State. Where a resident of Sweden derives remuneration in
respect of an employment exercised aboard an aircraft operated
in international traffic by the air transport consortium
Scandinavian Airlines System (SAS), such remuneration shall be
taxable only in Sweden.

Article 16

Directors’ fees

Directors’ fees and other similar payments derived by a
resident of a Contracting State in his capacity as a member of
the board of directors or similar organ of a company which is a
resident of the other Contracting State may be taxed in that
other State.

Article 17

Artistes and sportsmen

1. Notwithstanding the provisions of Articles 14 and 15, income
derived by a resident of a Contracting State as an entertainer,
such as a theatre, motion picture, radio or television artiste,
or a musician, or as a sportsman, from his personal activities
as such exercised in the other Contracting State, may be taxed
in that other State.

2. Where income in respect of personal activities exercised by
an entertainer or a sportsman in his capacity as such accrues
not to the entertainer or sportsman himself but to another
person, that income may, notwithstanding the provisions of
Articles 7, 14 and 15, be taxed in the Contracting State in
which the activities of the entertainer or sportsman are
exercised.

Article 18

Pensions, annuities and similar

payments

1. Pensions and other similar remuneration, disbursements under
the social security legislation and annuities arising in a
Contracting State and paid to a resident of the other
Contracting State may be taxed in the first-mentioned
Contracting State.

2. The term ”annuity” means a stated sum payable periodically
at stated times during life or during a specified or
ascertainable period of time under an obligation to make the
payments in return for adequate and full consideration in money
or money’s worth.

Article 19

Government service

1. a) Remuneration, other than a pension, paid by a Contracting
State or a political subdivision or a local authority thereof
to an individual in respect of services rendered to that State
or subdivision or authority shall be taxable only in that
State.

b) However, such remuneration shall be taxable only in the
other Contracting State if the services are rendered in that
other State and the individual is a resident of that State who:

(i) is a national of that State; or

(ii) did not become a resident of that State solely for
the purpose of rendering the services.

2. The provisions of Articles 15 and 16 shall apply to
remuneration in respect of services rendered in connection with
a business carried on by a Contracting State or a political
subdivision or a local authority thereof.

Article 20

Students and trainees

Payments which a student or trainee who is or was immediately
before visiting a Contracting State a resident of the other
Contracting State and who is present in the first-mentioned
State solely for the purpose of his education or training
receives for the purpose of his maintenance, education or
training shall not be taxed in that State, provided that such
payments arise from sources outside that State.

Article 21

Other income

1. Items of income of a resident of a Contracting State,
wherever arising, not dealt with in the foregoing Articles of
this Convention shall be taxable only in that State.

2. The provisions of paragraph 1 shall not apply to income,
other than income from immovable property as defined in
paragraph 2 of Article 6, if the recipient of such income,
being a resident of a Contracting State, carries on or has
carried on business in the other Contracting State through a
permanent establishment situated therein, or performs or has
performed in that other State independent personal services
from a fixed base situated therein, and the right or property
in respect of which the income is paid is effectively connected
with such permanent establishment or fixed base. In such case
the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be,
shall apply.

Article 22

Elimination of double taxation

1. In the case of Kazakhstan, double taxation shall be avoided
as follows:

a) Where a resident of Kazakhstan derives income which, in
accordance with the provisions of this Convention, may be taxed
in Sweden, Kazakhstan shall allow as a deduction from the tax
on the income of that resident, an amount equal to the income
tax paid in Sweden.

Such deduction shall not, however, exceed that part of the
income tax, as computed before the deduction is given, which is
attributable, as the case may be, to the income which may be
taxed in Sweden.

b) Where a resident of Kazakhstan derives income, which in
accordance with the provisions of this Convention, shall be
taxable only in Sweden, Kazakhstan may include this income in
the tax base but only for purposes of determining the rate of
tax on such other income as is taxable in Kazakhstan.

2. In the case of Sweden, double taxation shall be avoided as
follows:

a) Where a resident of Sweden derives income which under the
laws of Kazakhstan and in accordance with the provisions of
this Convention may be taxed in Kazakhstan, Sweden shall allow
– subject to the provisions of the laws of Sweden concerning
credit for foreign tax (as it may be amended from time to time
without changing the general principle hereof) – as a deduction
from the tax on such income, an amount equal to the Kazakhstan
tax paid in respect of such income.

b) Where a resident of Sweden derives income which, in
accordance with the provisions of this Convention, shall be
taxable only in Kazakhstan, Sweden may, when determining the
graduated rate of Swedish tax, take into account the income
which shall be taxable only in Kazakhstan.

c) Notwithstanding the provisions of sub-paragraph a) of this
paragraph, dividends paid by a company which is a resident of
Kazakhstan to a company which is a resident of Sweden shall be
exempt from Swedish tax according to the provisions of Swedish
law governing the exemption of tax on dividends paid to Swedish
companies by subsidiaries abroad.

Article 23

Non-discrimination

1. Nationals of a Contracting State shall not be subjected in
the other Contracting State to any taxation or any requirement
connected therewith, which is other or more burdensome than the
taxation and connected requirements to which nationals of that
other State in the same circumstances are or may be subjected.
This provision shall, notwithstanding the provisions of Article
1, also apply to persons who are not residents of one or both
of the Contracting States.

2. The taxation on a permanent establishment which an
enterprise of a Contracting State has in the other Contracting
State shall not be less favourably levied in that other State
than the taxation levied on enterprises of that other State
carrying on the same activities.

3. Except where the provisions of paragraph 1 of Article 9,
paragraph 7 of Article 11, or paragraph 6 of Article 12, apply,
interest, royalties and other disbursements paid by an
enterprise of a Contracting State to a resident of the other
Contracting State shall, for the purpose of determining the
taxable profits of such enterprise, be deductible under the
same conditions as if they had been paid to a resident of the
first-mentioned State. Similarly, any debts of an enterprise of
a Contracting State to a resident of the other Contracting
State shall, for the purpose of determining the taxable capital
of such enterprise, be deductible under the same conditions as
if they had been contracted to a resident of the first-
mentioned State.

4. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is
wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly,
by one or more residents of the other Contracting State, shall
not be subjected in the first-mentioned State to any taxation
or any requirement connected therewith which is other or more
burdensome than the taxation and connected requirements to
which other similar enterprises of the first-mentioned State
are or may be subjected.

5. Nothing contained in this Article shall be construed as
obliging either Contracting State to grant to residents of the
other Contracting State any personal allowances, reliefs and
reductions for tax purposes on account of civil status or
family responsibilities which are granted to its residents.

6. The provisions of this Article shall, notwithstanding the
provisions of Article 2, apply to taxes of every kind and
description.

Article 24

Mutual agreement procedure

1. Where a person considers that the actions of one or both of
the Contracting States result or will result for him in
taxation not in accordance with the provisions of this
Convention, he may, irrespective of the remedies provided by
the domestic law of those States, present his case to the
competent authority of the Contracting State of which he is a
resident or, if his case comes under paragraph 1 of Article 23,
to that of the Contracting State of which he is a national. The
case must be presented within three years from the first
notification of the action resulting in taxation not in
accordance with the provisions of the Convention.

2. The competent authority shall endeavour, if the objection
appears to it to be justified and if it is not itself able to
arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by
mutual agreement with the competent authority of the other
Contracting State, with a view to the avoidance of taxation
which is not in accordance with the Convention. Any agreement
reached shall be implemented notwithstanding any time limits in
the domestic law of the Contracting States.

3. The competent authorities of the Contracting States shall
endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or
doubts arising as to the interpretation or application of the
Convention. They may also consult together for the elimination
of double taxation in cases not provided for in the Convention.

4. The competent authorities of the Contracting States may
communicate with each other directly for the purpose of
reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs.

Article 25

Exchange of information

1. The competent authorities of the Contracting States shall
exchange such information as is necessary for carrying out the
provisions of this Convention or of the domestic laws of the
Contracting States concerning taxes covered by the Convention,
insofar as the taxation thereunder is not contrary to the
Convention. The exchange of information is not restricted by
Article 1. Any information received by a Contracting State
shall be treated as secret in the same manner as information
obtained under the domestic laws of that State and shall be
disclosed only to persons or authorities (including courts and
administrative bodies) involved in the assessment or collection
of, the enforcement or prosecution in respect of, or the
determination of appeals in relation to, the taxes covered by
the Convention. Such persons or authorities shall use the
information only for such purposes. They may disclose the
information in public court proceedings or in judicial
decisions.

2. In no case shall the provisions of paragraph 1 be construed
so as to impose on a Contracting State the obligation:

a) to carry out administrative measures at variance with the
laws and administrative practice of that or of the other
Contracting State;

b) to supply information which is not obtainable under the laws
or in the normal course of the administration of that or of the
other Contracting State;

c) to supply information which would disclose any trade,
business, industrial, commercial or professional secret or
trade process, or information, the disclosure of which would be
contrary to public policy (ordre public).

Article 26

Diplomatic missions and consular

officers

Nothing in this Convention shall affect the fiscal privileges
of diplomatic missions and consular officers or employees of a
consular establishment under the general rules of international
law or under the provisions of special agreements.

Article 27

Limitations of benefits

1. Notwithstanding any other provisions of this Convention,
where

a) a company that is a resident of a Contracting State derives
its income primarily from other States

(i) from activities such as banking, shipping, financing
or insurance or

(ii) from being the headquarters, co-ordination centre or
similar entity providing administrative services or other
support to a group of companies which carry on business
primarily in other States; and

b) except for the application of the method of elimination of
double taxation normally applied by that State, such income
would bear a significantly lower tax under the laws of that
State than income from similar activities carried out within
that State or from being the headquarters, co-ordination centre
or similar entity providing administrative services or other
support to a group of companies which carry on business in that
State, as the case may be,

any provisions of this Convention conferring an exemption or a
reduction of tax shall not apply to the income of such company
and to the dividends paid by such company.

2. The provision of Article 11 shall not apply if it was the
main purpose or one of the main purposes of any person
concerned with the creation or assignment of the debt-claim in
respect of which the interest is paid to take advantage of
Article 11 by means of that creation or assignment.

3. The provisions of Article 12 shall not apply if it is the
main purpose or one of the main purposes of any person
concerned with the creation or assignment of the rights in
respect of which the royalties are paid to take advantage of
Article 12 by means of that creation or assignment.

4. It is agreed that when a Contracting State contemplates
denying the benefits of the Convention to a resident of the
other Contracting State in application of paragraph 1, 2 or 3
of this Article, the competent authority of such first
Contracting State shall consult with the competent authority of
the other Contracting State.

Article 28

Entry into force

1. Each of the Contracting States shall notify the other of the
completion of the procedures required by its law for the entry
into force of this Convention.

2. The Convention shall enter into force on the thirtieth day
after the later of these notifications and shall thereupon have
effect:

a) with regard to taxes withheld at source, in respect of
amounts paid or credited on or after the first day of January
of the year next following that of the entry into force of the
Convention;

b) with regard to other taxes, in respect of taxable years
beginning on or after the first day of January next following
that of the entry into force of the Convention.

Article 29

Termination

This Convention shall remain in force until terminated by a
Contracting State. Either Contracting State may terminate the
Convention, through diplomatic channels, by giving written
notice of termination at least six months before the end of any
calendar year after the expiration of a period of five years
from the date of its entry into force. In such case, the
Convention shall cease to have effect:

a) with regard to taxes withheld at source, in respect of
amounts paid or credited on or after the first day of January
of the year next following that in which the notice of
termination is given;

b) with regard to other taxes, in respect of taxable years
beginning on or after the first day of January next following
that in which the notice of termination is given.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned being duly authorized by
their respective Governments, have signed this Convention.

DONE at Moscow, this nineteenth day of March 1997, in the
Kazakh, Russian, Swedish and English languages, all texts being
equally authentic. In case of divergence between the texts, the
English text shall prevail.