Förordning (1997:92) om förskrivarregister

SFS nr
1997:92
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1997-03-13
Författningen har upphävts genom
SFS 2006:196
Upphävd
2006-05-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2002:689

1 § För det ändamål som anges i 2 § får Socialstyrelsen med
hjälp av automatiserad behandling föra ett register över
personer som har rätt att förskriva läkemedel och andra varor
vilka omfattas av eller skulle kunna omfattas av lagen
(2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. (förskrivarregister).
Förordning (2002:689).

2 § Förskrivarregistret får användas för att hålla en aktuell
förteckning över förskrivare och lämna uppgifter till receptregistret
enligt lagen (1996:1156) om receptregister.

3 § Förskrivarregistret får innehålla de uppgifter om förskrivare som
anges i 4 § 4 lagen om receptregister.

Registret får därutöver innehålla sådana tekniska och administrativa
uppgifter som är nödvändiga för att registerändamålet skall kunna
tillgodoses.

4 § Förskrivarregistret får tillföras uppgifter från ett register hos
Socialstyrelsen över hälso- och sjukvårdspersonalen.

5 § Socialstyrelsen skall på lämpligt sätt lämna förskrivare
information om förskrivarregistret.