Socialförsäkringsregisterlag (1997:934)

SFS nr
1997:934
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1997-11-27
Författningen har upphävts genom
SFS 2003:763
Upphävd
2003-12-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2001:1154

Inledande bestämmelser

1 § Denna lag gäller personregister för sådan verksamhet i
fråga om socialförsäkringsförmåner samt andra förmåner och
ersättningar som enligt lag eller förordning eller särskilt
beslut av regeringen ankommer på de allmänna
försäkringskassorna, Premiepensionsmyndigheten eller
Riksförsäkringsverket (socialförsäkringsregister).

Med personregister förstås register, förteckning eller andra
anteckningar som förs helt eller delvis automatiserat och som
innehåller uppgifter som direkt eller indirekt kan hänföras
till en fysisk person. Med personregister förstås också
strukturerade samlingar av uppgifter som inte förs
automatiserat men som är tillgängliga för sökning eller
sammanställning enligt särskilda kriterier och som innehåller
uppgifter som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk
person.

De benämningar som i övrigt används i denna lag har samma
betydelse som i personuppgiftslagen (1998:204). Lag (2001:413).

2 § De allmänna försäkringskassorna, Premiepensionsmyndigheten
och Riksförsäkringsverket får föra socialförsäkringsregister
enligt denna lag för de ändamål som anges i 3 §. Lag (1998:687).

Registerändamål

3 § De allmänna försäkringskassorna, Premiepensionsmyndigheten
och Riksförsäkringsverket får använda socialförsäkringsregister
för

1. handläggning av ärenden som omfattas av 1 § första stycket,

2. förberedande åtgärder för handläggning enligt 1, samt

3. uppföljning, utvärdering, tillsyn och framställning av
statistik avseende verksamhet enligt 1 och 2. Lag (1998:687).

3 a § Uppgifter i socialförsäkringsregister får behandlas av de
allmänna försäkringskassorna och Riksförsäkringsverket för
tillhandahållande av information som behövs i Centrala
studiestödsnämndens och arbetslöshets-kassornas verksamhet som
underlag för beslut om och kontroll av förmåner, ersättningar
och andra stöd åt enskild. Lag (2001:1154).

4 § Statens löne- och pensionsverk och det organ för
administration av personalpensioner som är gemensamt för
kommunerna och landstingen får, i den utsträckning som
föreskrivs av regeringen eller den myndighet regeringen
bestämmer, använda socialförsäkringsregister för handläggning
av ärenden om utbetalning av socialförsäkringsförmåner och
samordning av avtalspensionsförmåner.

Statens löne- och pensionsverk får, i den utsträckning som
föreskrivs av regeringen eller den myndighet regeringen
bestämmer, använda socialförsäkringsregister för handläggning
av ärenden om statens tjänstegrupplivförsäkring.

Registerinnehåll

5 § Socialförsäkringsregister får innehålla uppgifter om en
person

1. om personen förekommer i ett ärende som avses i 3 § 1 eller,
då förberedande åtgärder för handläggning vidtas enligt 3 § 2,
kan förekomma i ett sådant ärende, och

2. om uppgifter i fråga om personen har betydelse för
handläggningen av ärendet.

6 § I fråga om personer som avses i 5 § får allmänna och
särskilda ärendeuppgifter registreras.

Allmänna ärendeuppgifter är identifierings- och adressuppgifter
samt uppgifter om kön, civilstånd, medborgarskap och
födelseort.

Särskilda ärendeuppgifter är uppgifter om sådana ekonomiska och
personliga förhållanden som har betydelse för den handläggning
av ärenden som anges i 3 § 1.

7 § Som särskilda ärendeuppgifter får inte registreras sådana
uppgifter som avses i 13 och 21 §§ personuppgiftslagen
(1998:204).

Utan hinder av första stycket får följande uppgifter
registreras:

1. förekomsten av ansökan eller anmälan i ärenden som omfattas
av 1 § första stycket,

2. tidpunkter, tidsperioder och belopp dels för ersättningar,
dels för ersättningsgrundande förhållanden, i ärenden som
omfattas av 1 § första stycket,

3. grad av nedsatt arbetsförmåga,

4. förekomsten av intyg och utlåtande av läkare eller annan
intygsgivare,

5. förekomsten av rehabiliteringsutredning eller annan
utredning i rehabiliteringsärende samt av fastställd
rehabiliteringsplan,

6. arten av och tidpunkter för föreslagna, planerade och
vidtagna rehabiliteringsåtgärder,

7. förekomsten av sådan särskild grund för beaktande av högre
bostadskostnad som avses i 14 § tredje stycket och 17 § tredje
stycket lagen (1993:737) om bostadsbidrag,

8. om den registrerade får eller har fått vård eller
försörjning helt eller delvis på det allmännas bekostnad,

9. om den registrerade är häktad, intagen i
kriminalvårdsanstalt eller i övrigt har tagits om hand på det
allmännas bekostnad,

10. om den registrerade vistas eller bor i en särskild
boendeform enligt socialtjänstlagen (2001:453) eller vistas
eller bor på annat liknande sätt,

11. om fråga om återbetalningsskyldighet har uppkommit,

12. vilken personkrets enligt 5 § förordningen (1988:890) om
bilstöd till handikappade som den bilstödsberättigade hör till,

13. att godmanskap eller förvaltarskap är anordnat enligt
föräldrabalken,

14. att en förälder på grund av sjukdom eller handikapp
varaktigt saknar förmåga att vårda barn,

15. att den registrerade får aktivitetsstöd enligt 5 § tredje
stycket förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd,

16. att den registrerade har rätt till ersättning enligt
16-22 §§ förordningen om aktivitetsstöd,

17. bevakningsanledning, samt

18. anledningen till att ett ärende avslutats.

I socialförsäkringsregister som förs för handläggning av
ärenden om ersättning för tandvård enligt 2 kap. 3 § lagen
(1962:381) om allmän försäkring och förordningen (1998:1337) om
tandvårdstaxa får dessutom, i fråga om vårdgivare, registreras
uppgift om namn på praktik. I sådana register får vidare
registreras uppgift om

1. förekomsten av begäran om förhandsprövning enligt
förordningen om tandvårdstaxa samt kod för behandlingsförslag
som begäran avser,

2. kod för behandling som avses i förordningen om
tandvårdstaxa,

3. att den registrerade har rätt till ersättning enligt 9, 13
eller 14 § förordningen om tandvårdstaxa,

4. förhållanden som anges i 15 § andra stycket förordningen om
tandvårdstaxa,

5. förekomsten av remiss, remitterande vårdgivares namn och
namnet på den vårdgivare till vilken remiss har skett, samt

6. patientavgift och tandvårdsersättning.
Lag (2001:479).

8 § Uppgifter som registreras med stöd av 7 § andra och tredje
styckena skall anges så kortfattat som möjligt.

Regeringen får meddela föreskrifter som ytterligare begränsar
innehållet i socialförsäkringsregister.

9 § Utan hinder av de begränsningar som följer av 7 och 8 §§
får följande uppgifter registreras i fråga om avgöranden av
domstol, Riksförsäkringsverket, Premiepensionsmyndigheten eller
allmän försäkringskassa i ärenden som omfattas av 1 § första
stycket:

1. utgången,

2. de bestämmelser som har tillämpats, och

3. huruvida avgörandet har överklagats. Lag (1998:687).

10 § Om det behövs för angelägna uppföljningsändamål får
regeringen föreskriva att uppgifter om sjukdomsdiagnos i
begränsad omfattning får registreras i
socialförsäkringsregister. Sådan registrering får endast avse
vissa socialförsäkringsregister.

11 § Socialförsäkringsregister som förs särskilt för en allmän
försäkringskassa eller ett lokalt organ inom denna, för
Premiepensionsmyndigheten eller för Riksförsäkringsverket för
handläggning av ärenden får innehålla handlingar som har kommit
in eller framställts i ett ärende. För uppgifter i sådana
handlingar gäller inte de begränsningar som följer av 7-10 §§,
om uppgifterna har lämnats i ärendet eller behövs för
handläggningen av detta. Lag (1998:687).

Sambearbetning

12 § Socialförsäkringsregister får genom sambearbetning
tillföras

1. uppgifter från andra socialförsäkringsregister, och

2. uppgifter som lämnas till en allmän försäkringskassa,
Premiepensionsmyndigheten eller Riksförsäkringsverket med stöd
av en särskild bestämmelse i lag eller förordning om lämnande
av uppgifter.

Av föreskrifter i lag eller förordning kan följa att
socialförsäkringsregister genom sambearbetning får tillföras
uppgifter utöver vad som anges i första stycket. Lag (2001:413).

Personuppgiftsansvar

13 § Personuppgiftsansvariga för socialförsäkringsregister som
förs gemensamt för Riksförsäkringsverket och de allmänna
försäkringskassorna är verket samt varje försäkringskassa när
det gäller behandling av uppgifter hos den försäkringskassan.
För register som förs särskilt för en allmän försäkringskassa
eller ett lokalt organ inom denna är försäkringskassan
personuppgiftsansvarig. Premiepensionsmyndigheten är
personuppgiftsansvarig för socialförsäkringsregister som förs
särskilt för myndigheten. Riksförsäkringsverket är
personuppgiftsansvarigt för socialförsäkringsregister som förs
särskilt för verket. Lag (2001:413).

Direkt åtkomst till registrerade uppgifter, m.m.

14 § Riksförsäkringsverket och de allmänna försäkringskassorna
får ha direkt åtkomst till uppgifter i
socialförsäkringsregister som förs gemensamt för verket och
försäkringskassorna. Om det behövs för ändamål som avses i 3 §
1 eller 2 får även Premiepensionsmyndigheten ha direkt åtkomst
till ett sådant register.

Direkt åtkomst till uppgifter i socialförsäkringsregister som
förs särskilt för en allmän försäkringskassa får endast den
försäkringskassan ha. Om ett register förs särskilt för ett
lokalt organs verksamhetsområde inom försäkringskassan får dock
endast det lokala organet ha direkt åtkomst till uppgifterna.

Direkt åtkomst till uppgifter i socialförsäkringsregister som
förs särskilt för Premiepensionsmyndigheten får endast
myndigheten ha. Om det behövs för ändamål som avses i 3 § 1
eller 2 får dock även en allmän försäkringskassa och
Riksförsäkringsverket ha direkt åtkomst till ett sådant
register med undantag för sådana handlingar som avses i 11 §.

Direkt åtkomst till uppgifter i socialförsäkringsregister som
förs särskilt för Riksförsäkringsverket får endast verket ha.
Om det behövs för ändamål som avses i 3 § 1 eller 2 får dock
även en allmän försäkringskassa och Premiepensionsmyndigheten
ha direkt åtkomst till ett sådant register med undantag för
sådana handlingar som avses i 11 §.

Behörighet för direkt åtkomst till uppgifter i
socialförsäkringsregister enligt första-fjärde styckena får
endast ges till den som behöver ha tillgång till uppgifterna
för att kunna utföra sitt arbete. Lag (1999:378).

14 a § Centrala studiestödsnämnden och arbetslöshetskassorna
får ha direkt åtkomst till uppgifter som avses i 6 och 7 §§ om
det behövs för ändamål som avses i 3 a §.

Regeringen meddelar föreskrifter om vilka uppgifter
direktåtkomst enligt första stycket får omfatta. Lag (2001:1154).

15 § Statens löne- och pensionsverk och det för kommunerna och
landstingen gemensamma organet för administration av
personalpensioner får, i den utsträckning som föreskrivs av
regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer, ha direkt
åtkomst till uppgifter i socialförsäkringsregister för de
ändamål som anges i 4 §. Bestämmelserna i 14 § femte stycket
gäller också för pensionsverket och det gemensamma organet.
Lag (1998:687).

16 § Den som genom sin befattning med ett
socialförsäkringsregister hos det för kommunerna och
landstingen gemensamma organet för administration av
personalpensioner får kännedom om uppgifter om enskildas
ekonomiska och personliga förhållanden får inte obehörigen röja
dessa uppgifter.

Utlämnande av uppgifter på medium för automatiserad behandling

17 § Uppgifter i socialförsäkringsregister som lämnas ut med
stöd av en särskild bestämmelse i lag eller förordning får
lämnas på medium för automatiserad behandling. I övrigt får
uppgifter lämnas ut på medium för automatiserad behandling
endast om sådant utlämningssätt följer av lag eller förordning
eller om uppgiften skall användas för forskning eller
framställning av statistik. Lag (2001:413).

Sökbegrepp

18 § Uppgifter i socialförsäkringsregister får användas som
sökbegrepp endast om det behövs för

1. tillämpning av lag eller förordning eller särskilt beslut av
regeringen,

2. rättelse,

3. tillsyn, uppföljning eller utvärdering, eller

4. urval för forskning eller framställning av statistik.

Uppgifter som avses i 7 § andra stycket 8 och 9 får användas
som sökbegrepp endast för rättelse och bara om felet inte kan
rättas på annat sätt.

I fråga om handlingar som avses i 11 § får endast
ärendebeteckning och beteckning på handling användas som
sökbegrepp.

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får
föreskriva ytterligare begränsningar av användningen av
uppgifter som sökbegrepp. Lag (2001:413).

Gallring

19 § Uppgifter i socialförsäkringsregister skall gallras ut
senast tio år efter det att de registrerades eller inom den
kortare tidsfrist som föreskrivs av regeringen eller den
myndighet regeringen bestämmer. Detta gäller dock inte om
uppgifterna fortfarande kan antas ha betydelse för sådan
handläggning av ett ärende som avses i 3 § 1.

Handlingar som avses i 11 § skall gallras ut senast tre år
efter utgången av det år under vilket ärendet har avslutats.

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får
föreskriva undantag från bestämmelserna i första och andra
styckena för bevarande av ett urval av material för
forskningens behov. Sådant material skall överlämnas till
arkivmyndighet.

Information

20 § Vid tillämpningen av denna lag gäller bestämmelserna i 23
och 25-27 §§ personuppgiftslagen (1998:204) om information till
den registrerade om inte annat följer av andra stycket.
Beträffande register som förs gemensamt för
Riksförsäkringsverket och de allmänna försäkringskassorna skall
informationen lämnas av försäkringskassan.

Uppgifter i sådana handlingar som avses i 11 § behöver inte tas
med i information enligt 26 § personuppgiftslagen. Av
informationen skall dock framgå vilka handlingar avseende den
registrerade som finns i registret. Om den enskilde begär det
och anger vilken handling som avses skall emellertid, om inte
annat följer av bestämmelser om sekretess, information lämnas
även om uppgifter i sådana handlingar som avses i 11 §. I
sistnämnda fall skall begränsningen i 26 § personuppgiftslagen
om att information bara behöver lämnas gratis en gång per
kalenderår gälla varje handling för sig. Lag (2001:413).

21 § Den som är personuppgiftsansvarig för ett
socialförsäkringsregister skall se till att den som är eller
avses bli registrerad på lämpligt sätt får information om
registret.

Informationen skall innehålla en beskrivning av de uppgifter
som registret får innehålla samt upplysning om

1. ändamålen med registret,

2. de sekretess- och säkerhetsbestämmelser som gäller för
registret,

3. rätten att ta del av uppgifter enligt 26 §
personuppgiftslagen (1998:204),

4. rätten till rättelse enligt personuppgiftslagen och 21 a §
denna lag, samt

5. de begränsningar i fråga om direkt åtkomst, utlämnande av
uppgifter på medium för automatiserad behandling, sökbegrepp
och bevarande av uppgifter som gäller för registret.
Lag (2001:413).

Rättelse och skadestånd

21 a § Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om
rättelse och skadestånd gäller vid behandling av
personuppgifter enligt denna lag eller anslutande
författningar. Lag (2001:413).

Överklagande

21 b § En myndighets beslut om rättelse och om information som
skall lämnas enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) får
överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut enligt
denna lag får inte överklagas.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Lag (2001:413).

Bemyndigande

22 § Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får
meddela säkerhetsföreskrifter för socialförsäkringsregister.

Övergångsbestämmelser

1997:934

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998, då lagen
(1994:1517) om socialförsäkringsregister och lagen (1993:747)
om sjukförsäkringsregister hos de allmänna försäkringskassorna
skall upphöra att gälla.

2. Register som motsvarar register enligt denna lag och som har
inrättats före ikraftträdandet får föras enligt äldre
bestämmelser till utgången av år 1998.

3. Under år 1998 skall registerutdrag som avses i 20 § första
stycket lämnas av Riksförsäkringsverket.

2001:413

1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2001.

2. Beträffande personregister som avses i 1 § andra stycket
andra meningen skall, i fråga om sådan manuell behandling som
avses i punkt 3 i övergångsbestämmelserna till
personuppgiftslagen (1998:204), bestämmelserna i 7-11 §§ denna
lag inte börja tillämpas förrän den 1 oktober 2007.

3. Bestämmelserna om skadestånd i 21 a § skall inte tillämpas
om den omständighet som åberopas till grund för
ersättningsanspråket har inträffat före lagens ikraftträdande.

4. Har en begäran om registerutdrag enligt 10 § datalagen
(1973:289) kommit in innan denna lag träder i kraft men har
utdraget inte expedierats före ikraftträdandet, skall
framställningen anses som en ansökan om information enligt
denna lag.