Förordning (1997:969) om import- och exportreglering

SFS nr
1997:969
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet
Utfärdad
1997-11-27
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:662

Tillämpningsområde

1 § Denna förordning gäller för de fall en vara inte får föras
in i eller ut ur landet utan särskilt tillstånd (importlicens
eller exportlicens) enligt föreskrifter som

1. har meddelats av Europeiska unionen (EU),

2. har meddelats av regeringen, eller

3. efter regeringens bemyndigande har meddelats av Statens
jordbruksverk eller Kommerskollegium (licensmyndigheter).
Förordningen gäller dock inte sådana varor som import- eller
exportregleras enligt de författningar som anges i bilaga 1.
Förordningen gäller inte heller import- eller
exportregleringar i de EU-förordningar som avses i lagen
(1994:1710) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter och
lagen (1994:1709) om EG:s förordningar om den gemensamma
fiskeripolitiken. (Förordning 2011:662).

Licensmyndigheter

2 § Statens jordbruksverk är licensmyndighet för de varor i
Kombinerade nomenklaturen enligt rådets förordning (EEG) nr
2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och
statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan som anges i
bilaga 2.

Kommerskollegium är licensmyndighet för övriga varor.
(Förordning 2011:662).

3 § Trots vad som föreskrivs i 2 § är, om inte något annat är
särskilt föreskrivet, Kommerskollegium licensmyndighet för
varor för vilka föreskrifter om importlicens eller exportlicens
meddelas med anledning av förbud som har införts,

1. med stöd av lagen (1996:95) om vissa internationella
sanktioner, eller

2. i förordningar om ekonomiska sanktioner som har beslutats av
EG.

4 § Om inte annat följer av andra föreskrifter skall
licensmyndigheterna, var och en inom sitt licensområde enligt 2 §,
utföra de uppgifter som en behörig myndighet eller en
medlemsstat skall sköta enligt EG:s förordningar om import
eller export av varor.

Varors ursprung

5 § Regler om hur ursprunget skall bestämmas för de varor för
vilka det krävs import- eller exportlicens finns i rådets
förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om
inrättandet av en tullkodex för gemenskapen2.

Hantering av oförtullade varor

6 § I fråga om rätt att hantera oförtullade varor för vilka det
föreskrivits importlicenstvång gäller lagen (1973:980) om
transport, förvaring och förstöring av införselreglerade varor,
m.m.

Bestämmelser om verkställighet

7 § Licensmyndigheterna får, inom sitt licensområde enligt 2 §,
efter behövligt samråd med Tullverket meddela de
föreskrifter som krävs för verkställighet av import- och
exportregleringar. Förordning (1999:543).

Ansvarsbestämmelser

8 § Bestämmelser om påföljd för olovlig import eller export av
varor och för försök till det finns i lagen (2000:1278) om
straff för smuggling. Förordning (2000:1278).

Överklagande

9 § Bestämmelser om överklagande av beslut som
licensmyndigheterna har meddelat med stöd av denna förordning
finns i 4 § lagen (1975:85) med bemyndigande att meddela
föreskrifter om in- eller utförsel av varor.

Bilaga 1

Författningar som avses i 1 § andra stycket

Import

1. Föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen (1992:1602)
om valuta- och kreditreglering,

2. lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla
användningsområden och av tekniskt bistånd,

3. föreskrifter som har meddelats med stöd av skogsvårdslagen
(1979:429).

Export

1. Lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet,

2. lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla
användningsområden och av tekniskt bistånd,

3. lagen (1992:1300) om krigsmateriel,

4. föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen (1992:1602)
om valuta- och kreditreglering,

5. föreskrifter som har meddelats med stöd av skogsvårdslagen
(1979:429). Förordning (2000:1069).

Bilaga 2

Varor för vilka Statens jordbruksverk är licensmyndighet

A. Samtliga varor i följande kapitel i Kombinerade nomenklaturen

Kap. 1 Levande djur

Kap. 2 Kött och andra ätbara djurdelar

Kap. 4 Mejeriprodukter; fågelägg; naturlig honung; ätbara
produkter av animaliskt ursprung, inte nämnda eller
inbegripna någon annanstans

Kap. 6 Levande träd och andra levande växter; lökar, rötter
o.d.; snittblommor och snittgrönt

Kap. 7 Grönsaker samt vissa ätbara rötter och stam- eller
rotknölar

Kap. 8 Ätbar frukt samt ätbara bär och nötter; skal av
citrusfrukter eller meloner

Kap. 9 Kaffe, te, matte och kryddor

Kap. 10 Spannmål

Kap. 11 Produkter från kvarnindustrin; malt; stärkelse;
inulin; vetegluten

Kap. 17 Socker och sockerkonfektyrer

Kap. 18 Kakao och kakaoberedningar

Kap. 19 Beredningar av spannmål, mjöl, stärkelse eller
mjölk; bakverk

Kap. 20 Beredningar av grönsaker, frukt, bär, nötter eller
andra växtdelar

Kap. 21 Diverse ätbara beredningar

Kap. 23 Återstoder och avfall från livsmedelsindustrin;
beredda fodermedel

Kap. 24 Tobak samt varor tillverkade av tobaksersättning

Kap. 31 Gödselmedel

B. Följande varor upptagna i kapitel 3, 5, 12, 15, 16, 22, 25,
28, 35 och 38 i Kombinerade nomenklaturen, nämligen

HS-nr Varuslag

0301–0307 Fisk samt kräftdjur, blötdjur och andra
ryggradslösa vattendjur

0504 Tarmar, blåsor och magar av djur (andra än
fiskar), hela eller i bitar, färska, kylda,
frysta, saltade, i saltlake, torkade eller
rökta

ur 0506 Mjöl av ben eller kvicke

ur 0507 Mjöl av sköldpadd, horn, hovar, klövar, naglar,
klor och näbbar

ur 0508 Skal av blötdjur, obearbetade eller enkelt
preparerade men inte tillformade; mjöl och
avfall av blötdjursskal

ur 0511 Animaliska produkter från andra djur än fisk,
kräftdjur, blötdjur eller andra ryggradslösa
vattendjur med undantag för senor, avklipp och
liknande avfall av oberedda hudar och skinn,
inte nämnda eller inbegripna någon annanstans;
döda djur av sådana slag som omfattas av kap.
1, olämpliga som livsmedel; produkter av fisk
eller av kräftdjur, blötdjur eller ryggradslösa
vattendjur; döda djur av sådana slag som
omfattas av kap. 3, olämpliga som livsmedel

1201 Sojabönor, även sönderdelade

1202 Jordnötter, även skalade eller sönderdelade men inte
rostade eller på annat sätt tillagade

1203 Kopra

1204 Linfrön, även sönderdelade

1205 Rapsfrön och rybsfrön, även sönderdelade

1206 Solrosfrön, även sönderdelade

1207 Andra oljeväxtfrön och oljehaltiga frukter, även
sönderdelade

1208 Mjöl av oljeväxtfrön eller oljehaltiga frukter, med
undantag av mjöl av senapsfrön

1209 Frön, frukter och sporer av sådana slag som används
som utsäde

1210 Humle, färsk eller torkad, även mald, pulveriserad
eller i form av pelletar; lupulin

1212 Johannesbröd, sjögräs och andra alger, sockerbetor
och sockerrör, färska, kylda, frysta eller torkade,
även malda; fruktkärnor och andra vegetabiliska
produkter (inbegripet orostad cikoriarot av varieteten
Cichorium intybus sativum) av sådana slag som används
främst som livsmedel, inte nämnda eller
inbegripna någon annanstans

1213 Halm, agnar och skal av spannmål, oberedda, även
hackade, malda, pressade eller i form av pelletar

1214 Kålrötter, foderbetor och andra foderrotfrukter, hö,
lusern (alfalfa), klöver, esparsett, foderkål, lupiner,
vicker och liknande djurfoder, även i form av pelletar

1501 Ister, annat grisfett och fjäderfäfett, annat än
sådant enligt nr 0209 och 1503

1502 Fetter av nötkreatur, andra oxdjur, får eller
getter, andra än sådana enligt nr 1503

1503 Solarstearin, isterolja, oleostearin, oleomargarin
och talgolja, inte emulgerade, blandade eller på annat sätt
beredda

1504 Fetter och oljor av fisk eller havsdäggdjur samt
fraktioner av sådana fetter eller oljor, även raffinerade
men inte kemiskt modifierade

1505 Ullfett och fettartade ämnen erhållna ur ullfett
(inbegripet lanolin)

1506 Andra animaliska fetter och oljor samt fraktioner av
sådana fetter eller oljor, även raffinerade men inte
kemiskt modifierade

1507 Sojabönolja och fraktioner av denna olja, även
raffinerade men inte kemiskt modifierade

1508 Jordnötsolja och fraktioner av denna olja, även
raffinerade men inte kemiskt modifierade

1509 Olivolja och fraktioner av denna olja, även
raffinerade men inte kemiskt modifierade

1510 Andra oljor erhållna enbart ur oliver samt
fraktioner av sådana oljor, även raffinerade men
inte kemiskt modifierade, inbegripet blandningar av
dessa oljor eller fraktioner med oljor eller fraktioner
enligt nr 1509

1511 Palmolja och fraktioner av denna olja, även
raffinerade men inte kemiskt modifierade

1512 Solrosolja, safflorolja och bomullsfröolja samt
fraktioner av dessa oljor, även raffinerade men inte
kemiskt modifierade

1513 Kokosolja, palmkärnolja och babassuolja samt
fraktioner av dessa oljor, även raffinerade men inte
kemiskt modifierade

1514 Rapsolja, rybsolja och senapsolja samt fraktioner av
dessa oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade

1515 Andra vegetabiliska fetter och feta oljor
(inbegripet jojobaolja) samt fraktioner av sådana fetter
eller oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade

1516 Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor samt
fraktioner av sådana fetter eller oljor, som helt eller
delvis hydrerats, omförestrats (även internt) eller
elaidiniserats, även raffinerade men inte vidare
bearbetade

1517 Margarin; ätbara blandningar och beredningar av
animaliska eller vegetabiliska fetter eller oljor eller av
fraktioner av olika fetter eller oljor enligt detta kapitel,
andra än ätbara fetter och oljor samt fraktioner av sådana
fetter eller oljor enligt nr 1516

1518 Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor samt
fraktioner av sådana fetter eller oljor, kokta, oxiderade,
dehydratiserade, faktiserade, blåsta, polymeriserade genom
upphettning i vakuum eller i inert gas eller på annat sätt
kemiskt modifierade, med undantag av produkter enligt
nr 1516; oätliga blandningar eller beredningar av
animaliska eller vegetabiliska fetter eller oljor eller
av fraktioner av olika fetter eller oljor enligt detta
kapitel, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

1522 Degras; återstoder från bearbetning av fetter, feta
oljor eller andra fettartade ämnen eller av animaliska eller
vegetabiliska vaxer

1601 Korv och liknande produkter av kött,
slaktbiprodukter eller blod; beredningar av dessa produkter

1602 Kött, slaktbiprodukter och blod, beredda eller
konserverade på annat sätt

1603 Extrakter och safter av kött, fisk, kräftdjur,
blötdjur eller andra ryggradslösa vattendjur

1604 Fisk, beredd eller konserverad; kaviar och
kaviarersättning som framställts av fiskrom

1605 Kräftdjur, blötdjur och andra ryggradslösa
vattendjur, beredda eller konserverade

2201 Vatten, inbegripet naturligt eller konstgjort
mineralvatten samt kolsyrat vatten, utan tillsats av socker
eller annat sötningsmedel eller av aromämne; is och snö

2202 Vatten, inbegripet mineralvatten och kolsyrat
vatten, med tillsats av socker eller annat sötningsmedel
eller av aromämne, samt andra alkoholfria drycker, med
undantag av frukt- och bärsaft samt grönsakssaft enligt
nr 2009

2203 Maltdrycker

2204 Vin av färska druvor, inbegripet vin som tillsatts
alkohol; druvmust, annan än sådan enligt nr 2009

2205 Vermut och annat vin av färska druvor, smaksatt med
växter eller aromatiska ämnen

2206 Andra jästa drycker, t. ex. äppelvin (cider),
päronvin och mjöd

2208 Odenaturerad etylalkohol med en alkoholhalt av
mindre än 80 volymprocent; sprit, likör och andra
spritdrycker

2209 Ättika

2510 Naturliga kalciumfosfater, naturliga
aluminiumkalciumfosfater och fosfatkrita

2814 Ammoniak, vattenfri eller i vattenlösning

ur 2834 Kalium-, kalcium- och magnesiumnitrat

ur 2835 Kalium- och kalciumpolyfosfater (inbegripet meta-
och pyrofosfater), kaliumortofosfater och
kalciumhydrogenortofosfat (dikalciumfosfat)

ur 3502 Albuminer

3505 Dextrin och annan modifierad stärkelse (t. ex.
förklistrad eller förestrad stärkelse); lim och klister på
basis av stärkelse, dextrin eller annan modifierad stärkelse

ur 3507 Enzympreparat innehållande födoämnen

ur 3809 Beredda glätt- och appreturmedel av sådana slag som
används inom textil-, pappers- eller läderindustrin
eller inom liknande industrier, på basis av stärkelse
eller stärkelseprodukter (med undantag av varor i
detaljhandelsförpackningar, vägande per styck högst
1 kg netto)

3823 Tekniska enbasiska fettsyror; sura oljor från
raffinering; tekniska fettalkoholer

ur 3824 Beredda bindemedel för gjutformar eller gjutkärnor
på basis av stärkelse eller stärkelseprodukter
Förordning (2011:662).

Bilaga 3 Har upphävts genom förordning (2011:662).