Förordning (1998:1025) om stimulansbidrag till äldrebostäder m.m.

SFS nr
1998:1025
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1998-08-06
Författningen har upphävts genom
SFS 2010:1176
Upphävd
2011-01-01
Ändring införd
t.o.m. 2001:946

1 § Enligt denna förordning lämnas statsbidrag för ny- och
ombyggnad av bostäder i sådana särskilda boendeformer som avses
i 5 kap. 5 § socialtjänstlagen (2001:453). Bidrag kan även
lämnas för ny- och ombyggnad av sådana utrymmen i anslutning
till det särskilda boende som avses i 2 § förordningen
(1992:986) om statlig bostadsbyggnadssubvention.
Förordning (2001:946).

2 § Bidrag lämnas för ny- och ombyggnadsprojekt som beviljats
stöd enligt förordningen (1992:986) om statlig
bostadsbyggnadssubvention. Bidrag lämnas i mån av tillgång på
medel.

3 § För bidrag krävs att ansökan om stöd enligt denna
förordning skall ha kommit in till bidragsmyndigheten senast
den 31 december 1999 samt att ny- eller ombyggnadsarbetena har
påbörjats mellan den 20 mars 1998 och den 31 december 1999,
dock senast vid den tidpunkt som anges i beslutet om bidrag,
och färdigställts före utgången av år 2000.

4 § Bidrag lämnas med ett belopp som motsvarar femton procent
av det bidragsunderlag som fastställs för stöd enligt
förordningen (1992:986) om statlig bostadsbyggnadssubvention.

5 § Beslut om bidrag skall återkallas helt eller delvis om
projektet inte uppfyller de krav som uppställts för bidraget.

6 § Bidrag betalas ut sedan ny- eller ombyggnaden
färdigställts. Bidraget betalas dock bara ut om projektet när
det är färdigt uppfyller de förutsättningar som låg till grund
för beslutet om stöd enligt förordningen (1992:986) om statlig
bostadsbyggnadssubvention.

Bidraget betalas ut till den som vid tidpunkten för
utbetalningen hos inskrivningsmyndigheten är antecknad som
fastighetsägare eller tomträttshavare. Om bidraget har
beviljats för ny- eller ombyggnad av hus som inte ägs av
fastighetsägaren eller tomträttshavaren, betalas bidraget ut
till den som hos länsstyrelsen vid utbetalningstidpunkten är
antecknad som bidragsmottagare.

7 § Frågor om bidrag handläggs av Boverket och länsstyrelserna.

Länsstyrelsen prövar frågor om bidrag och om utbetalning av
bidrag.

Boverket har tillsyn över bidragsverksamheten och får meddela
föreskrifter i de avseenden som avses i denna förordning.
Boverket svarar även för utbetalning av bidrag.

8 § Länsstyrelsen skall besluta om återkrav av utbetalat bidrag
helt eller delvis om

1. den som sökt eller tagit emot bidraget genom oriktiga
uppgifter eller på annat sätt orsakat att bidrag har lämnats
felaktigt eller med för högt belopp,

2. bidrag i något annat fall lämnats felaktigt eller med för
högt belopp och mottagaren skäligen borde ha insett detta.

Boverket får helt eller delvis efterge
återbetalningsskyldigheten om det finns särskilda skäl.

9 § Länsstyrelsens beslut enligt denna förordning får
överklagas till Boverket.

Boverkets beslut får inte överklagas.