Förordning (1998:110) om energieffektivitetskrav för elektriska kylskåp och frysar

SFS nr
1998:110
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1998-03-12
Författningen har upphävts genom
SFS 2008:141
Upphävd
2008-05-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2005:1107

1 § Förordningen gäller sådana kylskåp och frysar som avses i
1 § lagen (1997:867) om energieffektivitetskrav för elektriska
kylskåp och frysar.

Föreskrifterna i denna förordning meddelas för att genomföra
Europaparlamentets och rådets direktiv 96/57/EG av den 3
september 1996 om energieffektivitetskrav för elektriska
kylskåp och frysar (även i kombination) för hushållsbruk1.

2 § Statens energimyndighet skall ha tillsyn över att lagen
(1997:867) om energieffektivitetskrav för elektriska kylskåp
och frysar och de föreskrifter som meddelats med stöd av lagen
eller denna förordning följs. Förordning (2005:1107).

3 § Statens energimyndighet får meddela föreskrifter om

1. att lagen (1997:867) om energieffektivitetskrav för
elektriska kylskåp och frysar inte skall tillämpas på vissa
kylskåp och frysar,

2. den högsta tillåtna elförbrukning som skall gälla för olika
slag av kylskåp och frysar när de släpps ut på marknaden,

3. vilka metoder som skall användas för att bestämma deras
elförbrukning,

4. CE-märkning enligt 5 § lagen om energieffektivitetskrav för
elektriska kylskåp och frysar, och

5. avgifter enligt 10 § lagen om energieffektivitetskrav för
elektriska kylskåp och frysar. Förordning (2005:1107).