Lag (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor

SFS nr
1998:112
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L5
Utfärdad
1998-03-12
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:401

Tillämpningsområde

1 § Denna lag gäller elektroniska anslagstavlor. Med
elektronisk anslagstavla avses i denna lag en tjänst för
elektronisk förmedling av med-delanden.

I lagen avses med meddelande text, bild, ljud eller information
i övrigt.

2 § Lagen gäller dock inte

1. tillhandahållande endast av nät eller andra förbindelser för
överföring av meddelanden eller av andra anordningar som krävs
för att kunna ta i anspråk ett nät eller annan förbindelse,

2. förmedling av meddelanden inom en myndighet eller mellan
myndigheter eller inom ett företag eller en koncern,

3. tjänster som skyddas av tryckfrihetsförordningen eller
yttrandefri-hetsgrundlagen, eller

4. meddelanden som är avsedda bara för en viss mottagare eller
en be-stämd krets av mottagare (elektronisk post).

Information till användarna

3 § Den som tillhandahåller en elektronisk anslagstavla skall
lämna information till var och en som ansluter sig till
tjänsten om sin identitet och i vilken utsträckning inkomna
meddelanden blir tillgängliga för andra användare.

Uppsikt över tjänsten

4 § Den som tillhandahåller en elektronisk anslagstavla skall,
för att kunna fullgöra sin skyldighet enligt 5 §, ha sådan
uppsikt över tjänsten som skäligen kan krävas med hänsyn till
omfattningen och inriktningen av verksamheten.

Skyldighet att ta bort vissa meddelanden

5 § Om en användare sänder in ett meddelande till en
elektronisk anslagstavla ska den som tillhandahåller tjänsten
ta bort meddelandet från tjänsten eller på annat sätt
förhindra vidare spridning av meddelandet, om

1. meddelandets innehåll uppenbart är sådant som avses i
bestämmelserna i 16 kap. 5 § brottsbalken om uppvigling,
16 kap. 8 § brottsbalken om hets mot folkgrupp, 16 kap. 10 a §
brottsbalken om barnpornografibrott eller 16 kap. 10 c §
brottsbalken om olaga våldsskildring, eller

2. det är uppenbart att användaren har gjort intrång i
upphovsrätt eller i rättighet som skyddas genom föreskrift i
5 kap. lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och
konstnärliga verk genom att sända in meddelandet.

För att kunna fullgöra sin skyldighet enligt första stycket
har den som tillhandahåller tjänsten rätt att ta del av
meddelanden som förekommer i tjänsten.

Skyldigheten enligt första stycket och rätten enligt andra
stycket gäller också den som på tillhandahållarens uppdrag har
uppsikt över tjänsten. Lag (2010:401).

Straff

6 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 3 § döms
till böter.

7 § Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet bryter mot 5 §
första stycket döms till böter eller fängelse i högst sex
månader eller, om brottet är grovt, till fängelse i högst två
år. I ringa fall skall inte dömas till ansvar.

Första stycket tillämpas inte, om det för gärningen kan dömas
till ansvar enligt brottsbalken eller lagen (1960:729) om
upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.

Förverkande

8 § Datorer och annan egendom som har använts som hjälpmedel
vid brott enligt 7 § denna lag får förklaras förverkade, om det
behövs för att förebygga brott eller om det annars finns
särskilda skäl. Detsamma gäller egendom som varit avsedd att
användas som hjälpmedel vid sådant brott, om brottet har
fullbordats. Förverkande får helt eller delvis underlåtas om
förverkandet är oskäligt. Lag (2005:315).