Förordning (1998:117) om uppehållstillstånd i vissa utlänningsärenden

SFS nr
1998:117
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet
Utfärdad
1998-03-19

En medborgare i Förbundsrepubliken Jugoslavien får efter
ansökan beviljas uppehållstillstånd av humanitära skäl om han
eller hon befinner sig i landet och har vistats här så länge
att ett tidigare beslut om avvisning eller utvisning under
denna tid har upphört eller kommer att ha upphört att gälla
enligt 8 kap. 15 § utlänningslagen (1989:529) före utgången av
år 1998. Vid prövningen gäller bestämmelserna i
utlänningslagen. Uppehållstillstånd skall inte beviljas om den
huvudsakliga anledningen till att avvisnings- eller
utvisningsbeslutet inte gått att verkställa är att utlänningen
hållit sig undan eller på annat sätt medverkat till att
beslutet inte kunnat verkställas.

Övergångsbestämmelser

1998:117

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1998 och upphör att
gälla vid utgången av år 1998. Den skall dock fortsätta att
gälla för ansökningar om uppehållstillstånd som gjorts före
utgången av år 1998.