Förordning (1998:1184) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 1999

SFS nr
1998:1184
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1998-08-27

Regeringen fastställer prisbasbeloppet och det förhöjda
prisbasbeloppet enligt 1 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän
försäkring till 36 400 kronor respektive 37 200 kronor för år
1999.