Förordning (1998:1192) med instruktion för Datainspektionen

SFS nr
1998:1192
Departement/myndighet
Finansdepartementet F
Utfärdad
1998-09-03
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:975
Upphävd
2008-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2005:631

Uppgifter

1 § Datainspektionen är central förvaltningsmyndighet med
uppgift att verka för att människor skyddas mot att deras
personliga integritet kränks genom behandling av
personuppgifter och för att god sed iakttas i
kreditupplysnings- och inkassoverksamhet.

Inspektionen skall särskilt inrikta sin verksamhet på att
informera om gällande regler samt ge råd och hjälp åt
personuppgiftsombud enligt personuppgiftslagen (1998:204).

Datainspektionen skall följa och beskriva utvecklingen på IT-
området när det gäller frågor som rör integritet och ny teknik.

2 § I 2 § personuppgiftsförordningen (1998:1191) finns
bestämmelser om Datainspektionens uppgifter enligt
personuppgiftslagen.

Datainspektionen är tillstånds- och tillsynsmyndighet enligt
kreditupplysningslagen (1973:1173) och inkassolagen (1974:182).

Datainspektionen är tillsynsmyndighet enligt artikel 28 i
Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24
oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på
behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana
uppgifter.

3 § Datainspektionen fullgör de förpliktelser som nämns i
artikel 13 i Europarådets konvention om skydd för enskilda vid
automatisk databehandling av personuppgifter när det gäller att
lämna uppgifter till behörig myndighet i en stat som är
ansluten till konventionen.

4 § Datainspektionen är nationell tillsynsmyndighet enligt

– artikel 23 i konventionen om upprättande av europeisk
polisbyrå (Europolkonventionen),

– artikel 114 i konventionen om tillämpning av Schengenavtalet
av den 14 juni 1985 (Schengenkonventionen), och

– artikel 17 i konventionen om användning av
informationsteknologi för tulländamål (TIS-konventionen).
Förordning (2003:299).

Verksförordningens tillämpning

5 § Verksförordningen (1995:1322) skall med undantag av 17 §
tillämpas på Datainspektionen.

Datainspektionens ledning

6 § Datainspektionens generaldirektör är chef för inspektionen.

Styrelsen

7 § Generaldirektören är styrelsens ordförande.

Organisation

8 § Inom Datainspektionen skall det finnas en chefsjurist.

Inspektionen beslutar i övrigt själv om sin organisation.

Personalföreträdare

9 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas
på Datainspektionen.

10 § Har upphävts genom förordning (2005:631).

Övergångsbestämmelser

1998:1192

Denna förordning träder i kraft den 24 oktober 1998 då
förordningen (1988:912) med instruktion för Datainspektionen
skall upphöra att gälla.

1 § i den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i
Datainspektionens verksamhet i de fall datalagen (1973:289)
skall tillämpas enligt ikraftträdande- och
övergångsbestämmelserna till personuppgiftslagen.