Lag (1998:1214) om överlämnande av vissa förvaltningsuppgifter till Hjälpmedelsinstitutet, ideell förening

SFS nr
1998:1214
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1998-09-17
Författningen har upphävts genom
SFS 2013:1138
Upphävd
2014-05-01

1 § Regeringen får överlämna till Hjälpmedelsinstitutet, ideell
förening, att pröva frågor om fördelning av sådant bidrag och
annat stöd som gäller verksamhet med hjälpmedel för personer
med funktionshinder, och som skall lämnas till sjukvårds-
huvudman, handikapporganisationer eller andra organisationer
som företräder brukarnas intressen, företag med verksamhet inom
hjälpmedelsområdet eller andra med sådan verksamhet.

2 § För utövande av förvaltningsuppgifter enligt denna lag
gäller de föreskrifter som meddelas av regeringen.