Förordning (1998:1218) med instruktion för Svenska institutet i Alexandria

SFS nr
1998:1218
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet
Utfärdad
1998-09-17
Ändring införd
t.o.m. SFS 2015:43

Uppgifter

1 § Svenska institutet i Alexandria har till uppgift att främja
ökade kontakter mellan Sverige och övriga länder i Europa samt
Egypten och övriga länder i Mellanösternregionen.

2 § Institutet skall i sin verksamhet behandla frågor som är av
betydelse för den politiska, ekonomiska och sociala
utvecklingen inom regionen eller för förhållandet mellan
länderna i regionen och omvärlden, eller som bidrar till ökad
ömsesidig förståelse inom kulturens och religionens områden.

3 § Institutet skall främja Europa-Medelhavspartnerskapet inom
Europeiska unionen.

4 § Institutet skall främja de av riksdagen fastställda målen
för internationellt utvecklingssamarbete.

Institutets förhållande till andra myndigheter och
organisationer

5 § Institutet skall sträva efter att etablera och vidmakthålla
goda kontakter med myndigheter, institutioner, organisationer
och enskilda i Sverige och i Europa i övrigt, i Egypten och i
regionen i övrigt liksom med Europeiska unionens institutioner.

6 § Institutet får, inom ramen för de riktlinjer som anges i 1-
4 §§, utföra uppdrag och tillhandahålla varor och tjänster.

Institutet får ta ut avgifter för varor och tjänster samt för
uppdrag åt andra än regeringen. Institutet bestämmer
avgifternas storlek.

Institutets ledning och organisation

7 § Direktören är chef för institutet.

8 § Har upphävts genom förordning (2015:43).

9 § Till direktörens förfogande finns en rådgivande kommitté.
Förordning (2015:43).

Arbetsordning

10 § Institutet beslutar om sin arbetsordning inom ramen för de
föreskrifter som Regeringskansliet meddelar.

Direktörens ansvar och uppgifter

11 § Direktören ansvarar för institutets verksamhet.

12 § Direktören ska efter samråd med Regeringskansliet och
med beaktande av tilldelade resurser fastställa en
verksamhetsplan för institutet, samt följa upp verksamheten
och analysera resultatet. Förordning (2015:43).

13 § Direktören ska

1. se till att verksamheten bedrivs författningsenligt och
effektivt och att den utvecklas och anpassas till de krav som
ställs på den,

2. säkerställa att de anställda är väl förtrogna med målen
för institutets verksamhet,

3. regelbundet informera personalen om förhållanden som rör
institutets verksamhet och organisation, och

4. främja goda arbetsförhållanden och ta till vara och
utveckla medarbetarnas kunskaper, färdigheter och
erfarenheter. Förordning (2015:43).

14 § Direktören ska hålla Regeringskansliet informerat om
verksamheten. Förordning (2015:43).

15 § Direktören ska till Regeringskansliet anmäla förhållanden
som av säkerhetsskäl eller andra skäl kan vara av betydelse för
en utsänd eller lokalt anställd tjänstemans tjänstbarhet vid
institutet. Förordning (2015:43).

16 § Har upphävts genom förordning (2015:43).

Den rådgivande kommitténs uppgifter

17 § Den rådgivande kommittén ger direktören förslag till
aktiviteter. Kommittén kan också medverka vid utvärderingen
av olika aktiviteter och av verksamheten i dess helhet.
Förordning (2015:43).

Ärendenas handläggning

18 § I frågor som ska avgöras av institutet beslutar
direktören.

Om inte något annat är föreskrivet får direktören överlåta åt
andra tjänstemän vid institutet att avgöra ärenden som inte
är av det slaget att de behöver prövas av direktören.
Förordning (2015:43).

19 § Har upphävts genom förordning (2015:43).

Institutets beslut

20 § För varje beslut av institutet ska det finnas en
handling som visar dagen för beslutet, beslutets innehåll och
vem som har fattat beslutet. Beslut som inte dokumenteras i
någon annan form ska tas in i en särskild protokollsbok eller
motsvarande. Förordning (2015:43).

Institutets tillgänglighet

20 a § Institutet ska vara tillgängligt för kontakter med
enskilda.

I 5 § tredje stycket förvaltningslagen (1986:223) finns
bestämmelser om myndigheters öppethållande.

Institutets öppettider får anpassas till lokala förhållanden
när det gäller veckans arbetsdagar och helgdagar.

Institutet får efter beslut av Regeringskansliet stängas
under en begränsad tid för semester eller tjänsteresa eller
av någon annan sådan orsak.

När institutet är stängt ska allmänheten hänvisas till en
utlandsmyndighet eller till Utrikesdepartementet. Nödvändiga
åtgärder ska vidtas för att institutet ska kunna upprätthålla
sina skyldigheter gentemot allmänheten enligt 2 kap.
tryckfrihetsförordningen om rätten att ta del av allmänna
handlingar. Förordning (2015:43).

Anställningar m.m.

21 § Direktören utses av regeringen för en bestämd tid.

22 § Har upphävts genom förordning (2015:43).

23 § Regeringskansliet utser ordföranden och ledamöterna i den
rådgivande kommittén för en bestämd tid. Förordning (2006:1070).

Arkiv

24 § Vid institutet skall det finnas ett arkiv. Bestämmelser om
myndigheters arkiv finns i arkivlagen (1990:782) och
arkivförordningen (1991:446).

Andra uppdrag

25 § Den som tjänstgör vid institutet får inte utan tillstånd
ta emot en befattning eller ett uppdrag av en utländsk regering
eller en internationell organisation.

Tillstånd enligt första stycket meddelas av Regeringskansliet
beträffande utsänd personal och av institutet beträffande
lokalanställd personal.

Överklagande

26 § Beslut av institutet får överklagas till
Regeringskansliet.

Regeringskansliets beslut i ett överklagat ärende får inte
överklagas.

Institutets beslut i administrativa ärenden får inte
överklagas. Förordning (2015:43).