Förordning (1998:122) om bortskaffande av PCB m.m.

SFS nr
1998:122
Departement/myndighet
Miljödepartementet
Utfärdad
1998-03-12
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:19
Upphävd
2007-03-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2001:1073

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om kontroll över
förekomsten och hanteringen av PCB-produkter samt om
bortskaffande av PCB-produkter och varor eller utrustning som
innehåller eller förorenats med PCB-produkter.

I förordningen (1985:837) om PCB m.m. finns ytterligare
bestämmelser om produkter och varor som innehåller eller har
behandlats med polyklorerade bifenyler (PCB) eller
polyklorerade terfenyler (PCT). För PCB-varor som är avfall
gäller även bestämmelserna i avfallsförordningen (2001:1063)
och förordningen (1997:692) om förbränning av farligt avfall.
För oljor som innehåller PCB finns också bestämmelser i
förordningen (1993:1268) om spillolja. Förordning (2001:1073).

Definitioner

2 § Med PCB-produkt avses i denna förordning

1. polyklorerade bifenyler (PCB),

2. polyklorerade terfenyler (PCT),

3. monometyltetraklordifenylmetan,

4. monometyldiklordifenylmetan,

5. monometyldibromdifenylmetan,

6. varje blandning av ämnen med en total halt av ämnena 1-5
överstigande 0,005 viktprocent (50 vikt-ppm).

3 § Med PCB-vara avses i denna förordning PCB-produkt samt varje
vara eller utrustning som innehåller, har innehållit eller har
behandlats med en PCB-produkt.

Transformatorer, kondensatorer och behållare med rester av PCB-
produkter är exempel på sådan utrustning som avses i första
stycket.

4 § En vara eller utrustning som är av ett sådant slag att den
kan antas innehålla eller ha innehållit en PCB-produkt skall
vid tillämpningen av denna förordning anses som en PCB-vara, om
det inte med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet
finns godtagbara skäl för en annan bedömning.

5 § Med dekontaminering avses i denna förordning alla åtgärder
som gör att utrustning, material eller flytande ämnen som är
förorenade av en PCB-produkt kan återanvändas, återvinnas eller
bortskaffas under säkra förhållanden. Dekontaminering kan
innebära utbyte av vätskor genom att en vätska som är en PCB-
produkt ersätts med en lämplig vätska som inte är en PCB-
produkt.

Förbud mot och villkor för viss hantering

6 § Är hantering inte förbjuden enligt 2 eller 3 § förordningen
(1985:837) om PCB m.m. får underhållet av en transformator som
innehåller en PCB-produkt fortsätta endast om

1. syftet är att tillförsäkra att innehållet följer tekniska
normer och specifikationer vad gäller dielektriska egenskaper
och

2. transformatorn är fullt användbar och inte läcker.

7 § En transformator får inte fyllas på med en PCB-produkt.

8 § En PCB-produkt får inte separeras från andra ämnen för
återanvändning av PCB-produkten.

9 § En PCB-vara skall förvaras så åtskild från alla
lättantändliga ämnen att brandrisk undviks.

Undersöknings- och anmälningsplikt

10 § Den som innehar en utrustning som innehåller eller kan
antas innehålla mer än 5 dm3 PCB-produkt skall anmäla detta
till Naturvårdsverket. För elektriska kondensatorer skall
gränsvärdet 5 dm3 PCB-produkt anses omfatta summan av de olika
delar som ingår i en fullständig enhet.

Den som är skyldig att göra anmälan skall också till
Naturvårdsverket anmäla varje förändring i sitt innehav.
Förordning (1998:925).

11 § Anmälan enligt 10 § skall innehålla uppgift om

1. innehavarens namn och adress,

2. platsen där utrustningen finns samt en beskrivning av
utrustningen,

3. den mängd PCB-produkt som finns i utrustningen,

4. datum för och slag av planerad eller pågående åtgärd såsom
utbyte, behandling eller dekontaminering,

5. datum för intyg som utfärdats avseende den anmälda
utrustningen.

Om det är rimligt att anta att den PCB-produkt som finns i
utrustningen har en halt av de ämnen som anges i 2 § 1-5 om
mindre än 0,05 viktprocent (500 vikt-ppm), behöver uppgifter
enligt 3 och 4 inte lämnas.

12 § Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om

1. när en utrustning skall antas innehålla mer än 5 dm3 PCB-
produkt,

2. skyldighet att närmare undersöka förekomst av PCB-produkt i
utrustning som kan antas innehålla en sådan produkt,

3. fullgörande av anmälningsplikten enligt 10 och 11 §§.
Förordning (1998:925).

Bortskaffande

13 § En PCB-vara som är avfall skall genast överlämnas för
bortskaffande enligt avfallsförordningen (2001:1063). Vad som
där är föreskrivet om PCB skall också tillämpas i fråga om
sådana PCB-produkter som avses i 2 § denna förordning.

Vid bortskaffande av en PCB-vara får endast de
bortskaffningsförfaranden tillämpas som i bilaga 5 till
avfallsförordningen (2001:1063) betecknas D 8, D 9, D 10 eller
D 15.

Bestämmelser om förbränning finns i förordningen (1997:692) om
förbränning av farligt avfall. Vad som där är föreskrivet om
PCB skall också tillämpas i fråga om sådana PCB-produkter som
avses i 2 § denna förordning. Andra bortskaffningsförfaranden
får tillämpas endast om de i jämförelse med förbränning har
likvärdiga miljömässiga säkerhetskrav och följer kvalificerade
tekniska krav med bästa tillgängliga teknik.
Förordning (2001:1073).

14 § Naturvårdsverket får meddela närmare föreskrifter om
villkor för tillämpning av bortskaffningsförfarandena.
Förordning (1998:925).

15 § De som skaffar bort PCB-varor skall föra register över de
PCB-varor som de hanterar för bortskaffande. Av registret skall
framgå varornas mängd, ursprung, art och innehåll av PCB-
produkt. Registret skall vara tillgängligt för allmänheten.

De som skaffar bort PCB-varor skall utfärda mottagningsbevis
för PCB-varor som lämnas till dem för bortskaffande. Av beviset
skall framgå de mottagna varornas mängd, art och innehåll av
PCB-produkt. Beviset skall lämnas till den som överlämnat
varorna för bortskaffande.

Vad som sägs i första och andra styckena gäller inte om
motsvarande förpliktelser följer av avfallsförordningen
(2001:1063) eller av bestämmelser som meddelats med stöd av den
förordningen eller motsvarande äldre bestämmelser.
Förordning (2001:1073).

16 § Den som tagit emot varor för bortskaffande enligt denna
förordning skall se till att varorna skaffas bort utan
dröjsmål.

Dekontaminering

17 § Den som avser att efter den 31 december 2010 inneha en
utrustning som omfattas av anmälningsplikt enligt 10 § skall se
till att utrustningen innan dess har dekontaminerats på sätt
som följer av 18 §.

18 § Utrustning som omfattas av anmälningsplikt enligt 10 § får
dekontamineras genom byte av den PCB-produkt som finns i
utrustningen, om

1. syftet med bytet är att i den PCB-produkt som finns i
utrustningen reducera halten av de ämnen som anges i 2 § 1-5
till lägre än 0,05 viktprocent (500 vikt-ppm) och, om möjligt,
till lägre än 0,005 viktprocent (50 vikt-ppm),

2. ersättningsprodukten före bytet inte är en PCB-produkt,

3. bytet medför märkbart mindre risker,

4. bytet inte hindrar senare bortskaffande av PCB-produkterna,
och

5. den som utför bytet har tillstånd att dekontaminera PCB-
varor.

Naturvårdsverket får meddela närmare föreskrifter om
dekontaminering. Frågor om tillstånd att dekontaminera PCB-
varor skall avgöras av Naturvårdsverket. Förordning (1998:925).

Märkning

19 § Den som innehar en utrustning som omfattas av
anmälningsplikt enligt 10 § skall se till att utrustningen är
tydligt märkt med uppgift om innehållet av PCB-produkt.
Märkning skall också finnas på dörrarna till de lokaler där
utrustningen förvaras.

Om utrustningen är sådan som avses i 11 § andra stycket, kan
märkningen utformas med texten ”Förorenad med PCB < 0,05 %" eller "Innehåller isolervätska som kan vara förorenad med PCB < 0,05 %". 20 § Efter ett byte som avses i 18 § skall utrustningen vara märkt på det sätt som anges i bilagan till denna förordning. Tillsyn, ansvar och överklagande 21 § I förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken och förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken finns bestämmelser om tillsyn och avgifter. Förordning (1998:925). 22 § I 29 kap. miljöbalken finns bestämmelser om straff och förverkande. Förordning (1998:925). 23 § I 19 kap. 1 § miljöbalken finns bestämmelser om överklagande. Förordning (1998:925). Förteckning och rapportering 24 § Naturvårdsverket skall se till att förteckningar upprättas över utrustning som omfattas av anmälningsplikt enligt 10 § och senast den 16 september 1999 sända en sammanfattning till Europeiska gemenskapernas kommission. Förteckningarna skall regelbundet uppdateras och innehålla den information som avses i 11 §. Förordning (1998:925). 25 § Naturvårdsverket skall senast den 16 september 1999 utarbeta 1. en plan för dekontaminering och bortskaffande av utrustning som förtecknats enligt 24 § och av den PCB-produkt som utrustningen innehåller, 2. ett åtgärdsprogram för insamling och senare bortskaffande av sådana PCB-varor som inte omfattas av anmälningsplikt enligt 10 §. När planen och åtgärdsprogrammet har utarbetats, skall Naturvårdsverket omgående underrätta Europeiska gemenskapernas kommission. Förordning (1998:925). Bilaga Märkning av dekontaminerad utrustning enligt 20 § förordningen (1998:122) om bortskaffande av PCB m.m. Varje föremål i den dekontaminerade utrustningen skall tydligt märkas med beständig text på svenska som skall utformas enligt följande. DEKONTAMINERAD UTRUSTNING SOM INNEHÅLLIT PCB Vätska som har innehållit PCB har ersatts: - med (namn på ersättning) - den (datum) - av (företag). Koncentration av PCB i - den gamla vätskan viktprocent - den nya vätskan viktprocent.