Förordning (1998:1229) om behandling av personuppgifter om totalförsvarspliktiga

SFS nr
1998:1229
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1998-09-10
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1221

Inledande bestämmelser

1 § I denna förordning finns bestämmelser om verkställighet av
lagen (1998:938) om behandling av personuppgifter om
totalförsvarspliktiga.

2 § Med automatiserat register över totalförsvarspliktiga avses
i denna förordning de register som förs med stöd av lagen
(1998:938) om behandling av personuppgifter om totalförsvars-
pliktiga.

Med totalförsvarspliktiga jämställs enligt 2 § lagen om
behandling av personuppgifter om totalförsvarspliktiga personer
som har en skyldighet att fullgöra uppgift inom totalförsvaret
vid höjd beredskap utan att skyldigheten grundar sig på
totalförsvarsplikt.

Direktåtkomst och annans registrering av uppgifter

3 § De myndigheter, kommuner, landsting och bolag som anges i
bilaga 1 respektive bilaga 2 till denna förordning får ha
direktåtkomst till automatiserat register över
totalförsvarspliktiga respektive får föra in uppgifter i
registret och rätta dessa, i enlighet med vad som anges i
bilagorna.

Behandling av personuppgifter om totalförsvarspliktiga enligt
första stycket får endast utföras om den är nödvändig för den
egna verksamheten.

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ska ställa de villkor
för direktåtkomsten och registreringen av uppgifter som
Totalförsvarets rekryteringsmyndighet bedömer vara nödvändiga
för registrets säkerhet. Förordning (2010:1476).

4 § I enlighet med 14 kap. 1 § andra meningen sekretesslagen
(1980:100) får uppgifter endast lämnas ut med direktåtkomst om
det är särskilt föreskrivet i lag eller förordning.

Anmälnings- och rapporteringsskyldighet

5 § Med undantag från 3 § 3 personuppgiftsförordningen
(1998:1191) gäller anmälningsskyldighet enligt 36 § första
stycket personuppgiftslagen (1998:204) för behandling av
personuppgifter enligt lagen (1998:938) om behandling av
personuppgifter om totalförsvarspliktiga.

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ska i sin årsredovisning
varje år till Försvarsdepartementet rapportera om användandet
av registret och efterlevnaden av säkerhetskraven.
Förordning (2010:1476).

Bemyndigande

6 § Riksarkivet får meddela föreskrifter om undantag från
skyldigheten att gallra personuppgifter i fråga om bevarande av
material för forskningens behov.

Bilaga 1

Följande myndigheter, kommuner, landsting och bolag får ha
direktåtkomst till automatiserat register över
totalförsvarspliktiga till de personuppgifter som anges i
bilagan.

Enhet med Personkategori enligt Personuppgift enligt
direktåtkomst 8 § första stycket lagen 9 § första stycket lagen
(1998:938) om behandling (1998:938) om behandling
av personuppgifter om av personuppgifter om
totalförsvarspliktiga totalförsvarspliktiga

Affärsverket
svenska
kraftnät p. 1 p. 1, 2, 4–6, 9, 11 och 12

Arbets-
förmedlingen p. 2 p. 1, 4 och 11

Försvarsmakten p. 1 och 2 p. 1, 2, 4, 6, 9 och 12

kommuner p. 1 och 2 p. 1, 2, 4, 6, 9, 11 och 12

landsting p. 3 p. 1, 4, 6 och 11

Myndigheten
för
samhällsskydd
och beredskap p. 1 och 2 p. 1, 2, 4, 6, 9, 11 och 12

Polis-
myndigheten p. 1 och 2 p. 1, 2, 4, 6, 9, 11 och 12

Posten
Aktiebolag p. 2 p. 1, 4, 11 och 12

Regerings-
kansliet p. 2 och 3 p. 1, 4, 6 och 11

Social-
styrelsen p. 2 och 3 p. 1, 4, 6 och 11

Säkerhets-
polisen p. 1 och 2 p. 1, 2, 4, 6, 9, 11 och 12

Trafikverket p. 2 p. 1, 4, 9, 11 och 12

Transport-
styrelsen p. 1 och 2 p. 1, 2, 4, 6, 9, 11 och 12

Vattenfall
Aktiebolag p. 1 p. 1, 2, 4, 6, 9, 11 och 12
Förordning (2014:1221).

Bilaga 2

Följande myndigheter, kommuner, landsting och bolag får föra
in de personuppgifter som anges i bilagan i automatiserat
register över totalförsvarspliktiga och rätta dessa.

Enhet med Personkategori enligt Personuppgift enligt
rätt att föra 8 § första stycket lagen 9 § första stycket lagen
in uppgifter (1998:938) om behandling (1998:938) om behandling
och rätta av personuppgifter om av personuppgifter om
dessa totalförsvarspliktiga totalförsvarspliktiga

Affärsverket
svenska
kraftnät p. 1 p. 1 och 12

Arbets-
förmedlingen p. 2 p. 1 och 11

Försvarsmakten p. 1 och 2 p. 1, 11 och 12

kommuner p. 1 och 2 p. 1, 11 och 12

landsting p. 3 p. 1, 4, 6 och 11

Myndigheten
för
samhällsskydd
och beredskap p. 1 och 2 p. 1, 11 och 12

Polis-
myndigheten p. 1 och 2 p. 1, 11 och 12

Posten
Aktiebolag p. 2 p. 1 och 11

Regerings-
kansliet p. 2 p. 1 och 11

Säkerhets-
polisen p. 2 p. 1 och 11

Trafikverket p. 2 p. 1 och 11

Transport-
styrelsen p. 1 och 2 p. 1, 11 och 12

Vattenfall
Aktiebolag p. 1 p. 1 och 12
Förordning (2014:1221).