Förordning (1998:1234) om det statliga personadressregistret

SFS nr
1998:1234
Departement/myndighet
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1998-09-17
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1199

Allmänna bestämmelser

1 § Denna förordning innehåller föreskrifter om behandlingen av
personuppgifter som avses i lagen (1998:527) om det statliga
personadressregistret (SPAR). Förordning (2011:439).

2 § Skatteverket är personuppgiftsansvarigt för SPAR. Driften
av SPAR får vara förlagd till servicebyråer.
Förordning (2008:1310).

2 a § Skatteverkets beslut i frågor som avses i 8 a § och 12 §
första stycket denna förordning ska fattas av en särskild nämnd
inom verket. Om det finns skäl för det, får Skatteverket
bestämma att nämnden ska fatta beslut även i annat enskilt
ärende enligt lagen (1998:527) om det statliga
personadressregistret eller denna förordning.

Närmare bestämmelser om nämnden, dess ledamöter och nämndens
beslutförhet finns i förordningen (2007:780) med instruktion
för Skatteverket. Förordning (2008:1310).

3 § Användningen av SPAR får vara avgiftsbelagd.

Inhämtande av uppgifter

4 § De uppgifter som avses i 5 § lagen (1998:527) om det
statliga personadressregistret ska lämnas i elektronisk form
till verksamheten med SPAR. Sekretess hindrar inte att
uppgifterna lämnas ut. Förordning (2008:1310).

Utlämnande av uppgifter i elektronisk form

5 § Uppgifter om adress och folkbokföringsort enligt 4 §
första stycket 4 och 5 lagen (1998:527) om det statliga
personadressregistret för en person under 16 år får i
elektronisk form lämnas ut endast för ändamål som avses i
3 § 1 lagen. Förordning (2009:277).

6 § Uppgifter om födelsehemort enligt 4 § första stycket 6
lagen (1998:527) om det statliga personadressregistret får i
elektronisk form lämnas ut endast till Polismyndigheten,
Säkerhetspolisen och Tullverket. Förordning (2014:1199).

7 § Uppgifter om svenskt medborgarskap enligt 4 § första
stycket 7 lagen (1998:527) om det statliga
personadressregistret får i elektronisk form lämnas ut endast
till Centrala studiestödsnämnden, Bolagsverket,
Polismyndigheten, Säkerhetspolisen och Tullverket.
Förordning (2014:1199).

8 § Uppgifter om make eller vårdnadshavare enligt 4 §
första stycket 8 lagen (1998:527) om det statliga
personadressregistret får i elektronisk form lämnas ut endast
till myndigheter, banker, kreditmarknadsföretag,
försäkringsföretag, fondbolag, AIF-förvaltare,
värdepappersbolag, betalningsinstitut, institut för
elektroniska pengar, kreditupplysningsföretag,
pensionsstiftelser, inrättningar för detaljhandel med
läkemedel som bedrivs med tillstånd enligt 2 kap. 1 § lagen
(2009:366) om handel med läkemedel och till Radiotjänst i
Kiruna Aktiebolag.

Uppgifter som avses i första stycket får i elektronisk form
även lämnas ut till

1. sådana företag som på uppdrag av försäkringsföretag eller
pensionsstiftelser administrerar försäkringar, pensioner
eller liknande utfästelser, och

2. föreningar och stiftelser om uppgifterna behövs i samband
med släktforskning. Förordning (2013:1035).

8 a § Efter beslut av Skatteverket får vissa uppgifter som
rör samtliga personer i SPAR lämnas ut i elektronisk form för
ändamål som avses i 3 § 1 lagen (1998:527) om det statliga
personadressregistret (bruttoavisering). Detta gäller
uppgifter för en viss period om ändring av namn,
personnummer, födelsetid, adress, folkbokföringsort och make
eller vårdnadshavare samt avregistrering från folkbokföringen
enligt 4 § första stycket 1–5, 8 och 9 samma lag.

Bruttoavisering får endast medges den som i sin verksamhet
regelmässigt behandlar uppgifter om en betydande del av
befolkningen och fortlöpande behöver uppdatera dessa. För
sådant utlämnande gäller också att uppgifter om personer som
inte har direkt samband med mottagarens verksamhet ska
gallras i omedelbar anslutning till uppdateringen.
Förordning (2009:277).

9 § Uppgifter om att en registrerad har begärt att uppgifter om
denne inte får behandlas vid urvalsdragningar för direktreklam
enligt 3 § 2 lagen (1998:527) om det statliga
personadressregistret får lämnas ut i elektronisk form endast
om den registrerade har samtyckt till det.
Förordning (2008:1310).

Informationsskyldighet

10 § Vid utlämnande av uppgifter om namn och adress för
direktreklam enligt 3 § 2 lagen (1998:527) om det statliga
personadressregistret ska Skatteverket se till att den som
hämtar uppgifterna ur SPAR informerar de registrerade om att
uppgifterna hämtats ur SPAR och om adress dit de kan vända sig
i frågor rörande SPAR. Förordning (2008:1310).

Sökbegrepp

11 § För ändamål som anges i 3 § 1 lagen (1998:527) om det
statliga personadressregistret får som sökbegrepp endast
användas uppgifter enligt 4 § första stycket 1–5 lagen.
Uppgifter enligt 4 § första stycket 4 och 5 lagen om det
statliga personadressregistret får dock användas endast i
kombination med uppgifter enligt 4 § första stycket 1 lagen.
Förordning (2009:277).

12 § För ändamål som anges i 3 § 2 lagen (1998:527) om det
statliga personadressregistret får som sökbegrepp endast
användas uppgifter enligt 4 § första stycket 2–5 och 8–12
samma lag, om inte annat sägs i andra eller tredje stycket.
Uppgifter enligt 4 § första stycket 10 och 12 lagen om det
statliga personadressregistret ska då ordnas i klasser på det
sätt som Skatteverket beslutar.

Uppgifter om barn yngre än åtta veckor och uppgifter enligt
4 § första stycket 10–12 lagen om det statliga
personadressregistret om en person under 18 år får inte
användas som sökbegrepp vid en behandling enligt första
stycket.

Uppgifter om avregistrering från folkbokföringen på grund av
dödsfall enligt 4 § första stycket 9 lagen om det statliga
personadressregistret får användas som sökbegrepp vid en
behandling enligt första stycket tidigast fyra veckor efter
dödsfallet. Förordning (2009:277).

Statistiska bearbetningar

13 § Uppgifter enligt 4 § första stycket lagen (1998:527) om
det statliga personadressregistret får även behandlas för
statistiska bearbetningar med sökbegrepp som är tillåtna enligt
12 §, om resultaten redovisas i en avidentifierad form.

Misstanke om oriktig uppgift

14 § Vid misstanke om att en uppgift som är hämtad ur SPAR är
oriktig, ska den som i tjänsten har tagit del av uppgiften
genast anmäla det till Skatteverket. Förordning (2008:1310).

Gallring

15 § Uppgifter enligt 4 § första stycket 1–8 lagen
(1998:527) om det statliga personadressregistret ska gallras
när de inte längre är nödvändiga för ändamålen med
behandlingen, dock senast tre år efter det att en ny,
motsvarande uppgift registrerades.

Uppgifter enligt 4 § första stycket 10–12 lagen om det
statliga personadressregistret ska gallras när de inte längre
är nödvändiga för ändamålen med behandlingen, dock senast när
en ny, motsvarande uppgift registreras. Förordning (2009:277).

16 § Om en person avregistreras från folkbokföringen, skall
uppgifter enligt 4 § lagen (1998:527) om det statliga
personadressregistret gallras när de inte längre är nödvändiga
för ändamålen med behandlingen, dock senast tre år efter det
att uppgiften om avregistrering från folkbokföringen
registrerades i SPAR.

17 § Skatteverket får meddela föreskrifter om

1. giltighetstid för Skatteverkets beslut enligt lagen
(1998:527) om det statliga personadressregistret och denna
förordning,

2. giltighetstid för användning av uppgifter som har lämnats ut
för ändamål som avses i 3 § 2 lagen om det statliga
personadressregistret,

3. villkor för säkerhet och hantering vid utlämnande av
uppgifter i elektronisk form ur SPAR.

Skatteverket får meddela de föreskrifter som behövs för
verkställigheten av lagen om det statliga personadressregistret
och denna förordning. Förordning (2011:439).

Övergångsbestämmelser

1998:1234

1. Denna förordning träder i kraft den 24 oktober 1998, då
förordningen (1981:4) om det statliga person- och
adressregistret upphör att gälla.

2. Den upphävda förordningen får dock till och med den 30
september 2001 tillämpas på den som när den nya förordningen
träder i kraft har rätt att hämta uppgifter ur SPAR enligt 26 §
andra stycket 1 och 2 datalagen (1973:289).