Förordning (1998:1235) med instruktion för Statens personadressregisternämnd

SFS nr
1998:1235
Departement/myndighet
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1998-09-17
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:784
Upphävd
2008-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2006:1105

Uppgifter

1 § Statens personadressregisternämnd är huvudman för det
statliga personadressregistret (SPAR).

Av förordningen (1998:1234) om det statliga personadress-
registret framgår att nämnden också är personuppgiftsansvarig
för SPAR.

Sammansättning

2 § Nämnden består av högst nio personer. En av ledamöterna är
ordförande.

Organisation

3 § Av 11 § andra stycket förordningen (2003:1106) med
instruktion för Skatteverket framgår att verket svarar för ett
kansli åt nämnden. Chefen för kansliet utses av nämnden i
samråd med Skatteverket. Förordning (2004:1338).

Verksförordningens tillämpning

4 § Följande föreskrifter i verksförordningen (1995:1322) skall
tillämpas på nämnden:

18 § om myndighetens organisation,

26 § om ärendenas handläggning,

27 och 28 §§ om myndighetens föreskrifter,

29 § om inhämtande av uppgifter m.m.,

30 § om ärendeförteckning,

31 § om myndighetens beslut,

35 § om överklagande.

5 § Nämnden har det ansvar för verksamheten och de uppgifter
som anges i 6, 7, 9 och 11 §§ verksförordningen (1995:1322).

Ärendenas handläggning

6 § Nämnden är beslutför när ordföranden och minst fyra av de
andra ledamöterna är närvarande.

När ärenden av större vikt handläggs slutligt, skall om möjligt
samtliga ledamöter vara närvarande.

Om ett ärende är så brådskande att nämnden inte hinner
sammanträda för att behandla det, får ordföranden ändå avgöra
ärendet. Ett sådant ärende skall anmälas vid nästa sammanträde
med nämnden.

7 § Nämnden får i arbetsordningen eller särskilda beslut
överlämna till chefen för kansliet att avgöra ärenden som är av
det slaget att de inte behöver prövas av nämnden.

8 § Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller
särskilda beslut får det dock medges att ärenden som avgörs
enligt 7 § inte behöver föredras. Ordföranden får ta över
beredningen och föredragningen av ett ärende som skall avgöras
vid sammanträde med nämnden.

Avgifter

9 § Avgifter från verksamheten med SPAR skall tillföras statens
centralkonto i Riksbanken. Förordning (2006:1105).

Utseende av ledamöter

10 § Ordföranden och övriga ledamöter utses av regeringen för
en bestämd tid.