Förordning (1998:1238) om försöksverksamhet vid hovrätterna och kammarrätterna

SFS nr
1998:1238
Departement/myndighet
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1998-09-17
Ändring införd
t.o.m. SFS 2000:880

1 § Försöksverksamhet skall bedrivas för att pröva en ny
beredningsorganisation i hovrätterna och kammarrätterna.
Försöksverksamheten innebär att aspiranttjänstgöringen ersätts
med en tidsbegränsad anställning som notarie i överrätt
(överrättsnotarie). Förordning (2000:29).

2 § Överrättsnotarietjänstgöring fullgörs under en tid av
sammanlagt ett år. Anställning som överrättsnotarie beslutas av
hovrätten eller kammarrätten. Överrättsnotarie skall ha
förvärvat notariemeritering.

Hovrätten eller kammarrätten får förlänga en anställning att
gälla för längre tid än ett år om det behövs för att
överrättsnotarietjänstgöringen skall vara fullgjord.

Vid anställningen tillämpas inte 28 § lagen (1982:80) om
anställningsskydd eller 6 och 7 §§ anställningsförordningen
(1994:373). Förordning (2000:29).

3 § En överrättsnotarie som har fullgjort
överrättsnotarietjänstgöringen får godkännas som fiskal. Frågan
om godkännande prövas av kollegiet i den domstol där
tjänstgöringen avslutas. Den domstolen utfärdar också bevis om
överrättsnotarietjänstgöringen och godkännandet.
Förordning (2000:29).

4 § Endast den som har fullgjort överrättsnotarietjänstgöringen
och godkänts som fiskal får anställas som hovrätts- eller
kammarrättsfiskal.

Vid anställning av hovrätts- och kammarrättsfiskaler skall
domstolarna i samråd med Domstolsverket särskilt överväga
överrätternas och domstolsväsendets långsiktiga behov av
domarutbildad personal. Förordning (2000:29).

5 § Vad som i övrigt sägs om hovrätts- eller
kammarrättsfiskalsaspiranter i förordningen (1996:379) med
hovrättsinstruktion och förordningen (1996:380) med
kammarrättsinstruktion skall tillämpas på överrättsnotarier.

Övergångsbestämmelser

1998:1238

1. Denna förordning träder i kraft den 1 december 1998 och
skall upphöra att gälla den 31 december 2000.

2. För hovrätts- och kammarrättsfiskalsaspiranter gäller
bestämmelserna i förordningen (1996:379) med
hovrättsinstruktion respektive förordningen (1996:380) med
kammarrättsinstruktion. Vid tillämpning av 41 § första stycket
förordningen med hovrättsinstruktion och 41 § första stycket
förordningen med kammarrättsinstruktion får även inräknas
tjänstgöring som föredragande i överrätt.

3. Den som före den 1 december 1998 anställts som föredragande
i överrätt får tillgodoräknas den tjänstgöringen vid
tillämpning av 3 § första stycket denna förordning .

4. För de överrättsnotarier som anställts enligt denna
förordning skall förordningen tillämpas även efter den 31
december 2000.

2000:29

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2000. Bestämmelserna
i 2 § andra stycket, 3 § samt 4 § tillämpas även på den som har
anställts som överrättsnotarie före den 1 mars 2000.