Förordning (1998:1250) om försöksverksamhet vid Allmänna reklamationsnämnden för prövning av skadeståndsanspråk enligt fastighetsmäklarlagen (1995:400)

SFS nr
1998:1250
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1998-09-17

1 § Allmänna reklamationsnämnden får pröva skadeståndsanspråk
mot fastighetsmäklare enligt 20 § fastighetsmäklarlagen
(1995:400).

2 § Allmänna reklamationsnämnden skall inhämta synpunkter från
Fastighetsmäklarnämnden i frågor om god fastighetsmäklarsed om
detta är av betydelse för skadeståndsfrågan.

Övergångsbestämmelser

1998:1250

Denna förordning träder i kraft den 1 november 1998 och gäller
till utgången av år 2000.

Skadeståndsanspråk som har anmälts till Allmänna
reklamationsnämnden före utgången av år 2000 skall prövas
enligt denna förordning.