Tillkännagivande (1998:13) om EG-förordningar med anledning av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner

SFS nr
1998:13
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet
Utfärdad
1998-01-15
Författningen har upphävts genom
SFS 1998:778
Upphävd
1998-07-07

Regeringen tillkännager att följande förordningar om
ekonomiska sanktioner har beslutats av Europeiska gemenskapen
med anledning av sådana beslut eller rekommendationer som avses
i 1 § 1 lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner och
beträffande vilka straffansvar därför gäller i landet direkt
enligt 8 § andra stycket samma lag.

1. Rådets förordning (EEG) nr 3541/92 av den 7 december 1992 om
förbud mot att tillmötesgå irakiska krav i samband med kontrakt
och transaktioner som omfattas av FN:s säkerhetsråds resolution
661 (1990) och därmed förknippade resolutioner (EGT nr L 361,
10.12.1992, s. 1, Celex 392R3541).

2. Rådets förordning (EEG) nr 3274/93 av den 29 november 1993
om förhindrande av leverans av vissa varor och tjänster till
Libyen (EGT nr L 295, 30.11.1993, s. 1, Celex 393R3274).

3. Rådets förordning (EEG) nr 3275/93 av den 29 november 1993
om förbud mot att tillmötesgå krav i samband med kontrakt och
transaktioner som omfattas av Förenta nationernas säkerhetsråds
resolution 883 (1993) och därmed förknippade resolutioner (EGT
nr L 295, 30.11.1993, s. 4, Celex 393R3275).

4. Rådets förordning (EG) nr 1264/94 av den 30 maj 1994 om
förbud mot att fullgöra de haitiska myndigheternas krav vad
avser avtal och transaktioner som omfattas av åtgärder enligt
Förenta nationernas säkerhetsråds resolutioner 917 (1994), 841
(1993), 873 (1993) och 875 (1993) (EGT nr L 139, 2.6.1994, s.
4, Celex 394R1264).

5. Rådets förordning (EG) nr 1733/94 av den 11 juli 1994 om
förbud mot att fullgöra krav avseende avtal och transaktioner
som omfattas av Förenta nationernas säkerhetsråds resolution
757 (1992) och därtill knutna resolutioner (EGT nr L 182,
16.7.1994, s. 1, Celex 394R1733).

6. Rådets förordning (EG) nr 2465/96 av den 17 december 1996 om
avbrytande av de ekonomiska och finansiella förbindelserna
mellan Europeiska gemenskapen och Irak (EGT nr L 337,
27.12.1996, s. 1, Celex 396R2465).

7. Rådets förordning (EG) nr 2229/97 av den 30 oktober 1997 om
avbrytande av vissa ekonomiska förbindelser med Angola för att
få ”União Nacional para a Independência Total de Angola”
(Unita) att uppfylla sina skyldigheter i fredsprocessen (EGT nr
L 309, 12.11.1997, s. 1, Celex 397R2229).

8. Rådets förordning (EG) nr 2465/97 av den 8 december 1997 om
avbrytande av vissa ekonomiska förbindelser med Sierra Leone
(EGT nr L 344, 15.12.1997, s. 1, Celex 397R2465).