Förordning (1998:134) om provtagning på djur, m.m.

SFS nr
1998:134
Departement/myndighet
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1998-03-26
Författningen har upphävts genom
SFS 2006:815
Upphävd
2006-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2005:649

Provtagning och undersökning

1 § Föreskrifter eller beslut i särskilda fall om provtagning
eller undersökning enligt lagen (1992:1683) om provtagning på
djur, m.m. får meddelas

1. av Statens jordbruksverk för att kartlägga förekomst av,
fastställa frihet från eller kontrollera vissa smittsamma
djursjukdomar och för att, i fråga om kontroller som görs
enligt 2, genomföra efterföljande provtagning eller
undersökning av djur,

2. av Statens livsmedelsverk för att kontrollera förekomsten av
vissa ämnen och restsubstanser i djur och djurprodukter.

Beslut om föreskrifter när det gäller vissa smittsamma
djursjukdomar enligt första stycket 1 skall föregås av samråd
med Statens veterinärmedicinska anstalt.

Vad som sägs i denna förordning om djursjukdomar gäller även
förekomsten av smittämnen hos djur. Förordning (1999:666).

2 § Provtagning eller undersökning får utföras av veterinärer
eller annan person som utses av Jordbruksverket eller
Livsmedelsverket.

Analys av sådana prover som tas vid efterföljande provtagning
enligt 1 § första stycket och sådana prover som avses i 1 §
första stycket 2 får utföras av laboratorier som utses av
Livsmedelsverket. Verket skall även utse de referenslabora-
torier som avses i artikel 14 i rådets förordning (EG) nr 96/23
av den 29 april 1996 om införande av kontrollåtgärder för vissa
ämnen och restsubstanser av dessa i levande djur och produkter
framställda därav och om upphävande av direktiv 85/358/EEG och
86/469/EEG samt beslut 89/187/EEG och 91/664/EEG1.

Föreskrifter om provtagnings- eller undersökningsmaterial
enligt 3 § andra stycket lagen (1992:1683) om provtagning på
djur, m.m. får meddelas av Jordbruksverket och
Livsmedelsverket.

Hälsoövervakning, uppgifter om läkemedelsanvändning och villkor
för livdjursförsäljning

3 § Jordbruksverket får meddela föreskrifter om vad den som
håller djur skall iaktta i fråga om

1. anmälningsskyldighet och skyldighet att föra anteckningar om
verksamheten enligt 4 § första stycket 1 och 2 lagen
(1992:1683) om provtagning på djur, m.m.,

2. skyldighet att föra register över behandling med läkemedel
och bevara journaler som rör sådan behandling enligt 4 § första
stycket 3 samma lag, och

3. krav på hygien i djurhållning enligt 4 § första stycket 4
samma lag.

Föreskrifter och beslut i enskilda fall enligt 4 § andra
stycket lagen om provtagning på djur, m.m. om villkor för
försäljning av livdjur och om villkor för flyttning av sådana
djur meddelas av Jordbruksverket.

Spridning av smitta och ämnen som kan skada människors eller
djurs hälsa

4 § För att förebygga och hindra spridning av smittsamma
djursjukdomar får Jordbruksverket meddela föreskrifter eller i
det enskilda fallet besluta om

1. avlivning av djur,

2. isolering av djur,

3. begränsningar eller andra villkor vad gäller hanteringen av
djur eller produkter av djur och andra varor eller såvitt avser
kontakter mellan djur och människor. Förordning (1999:666).

5 § I fråga om djur som innehåller eller kan antas innehålla
sådana ämnen eller restsubstanser som kan skada människors
hälsa får Jordbruksverket meddela föreskrifter eller i det
enskilda fallet besluta om

1. omhändertagande eller märkning av djur,

2. förbud mot att djur flyttas, överlåts eller används till
livsmedel,

3. avlivning av djur, och

4. destruktion av djur som har avlivats.

6 § I fråga om djurprodukter som innehåller eller kan antas
innehålla sådana ämnen eller restsubstanser som kan skada
människors hälsa får Livsmedelsverket meddela föreskrifter
eller i det enskilda fallet besluta om

1. omhändertagande av djurprodukter,

2. förbud mot att djurprodukter flyttas, överlåts eller används
till livsmedel.

7 § Jordbruksverket skall utföra de uppgifter som enligt de EG-
förordningar som kompletteras av lagen (1992:1683) om
provtagning på djur, m.m. ankommer på behörig myndighet.

Jordbruksverket får meddela de föreskrifter som behövs som
komplettering av dessa EG-förordningar.

Jordbruksverket får, i fråga om hantering som inte omfattas av
EG-förordningarna, meddela föreskrifter eller i det enskilda
fallet besluta om omhändertagande, bearbetning, bortskaffande
och hantering i övrigt av djurkadaver och andra animaliska
biprodukter.

Jordbruksverket får överlåta åt länsstyrelsen att, i den
utsträckning verket bestämmer, fatta beslut i enskilda ärenden.
Förordning (2003:1080).

7 a § Jordbruksverket får godkänna införsel och användning av
animaliska biprodukter enligt artiklarna 8.2 och 23.1 a i
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002 av
den 3 oktober 2002 om hälsobestämmelser för animaliska
biprodukter som inte är avsedda att användas som livsmedel.
Förordning (2005:649).

Märkning m.m.

8 § För att uppfylla Sveriges åtaganden enligt internationella
överenskommelser får Jordbruksverket meddela föreskrifter om

1. märkning, journalföring och registrering av djur samt
utfärdande av identitetshandlingar för djur,

2. rapportering av inträffade fall av smittsamma djursjukdomar,

3. djurhälsa, flyttningsdokument för djur och hygien vid
transport av djur,

4. registrering av djurhållare och anläggningar för djur, och

5. förbud mot användning av anläggningar för djur som inte
uppfyller krav på registrering som föreskrivs med stöd av 4.

Jordbruksverket får i föreskrifter som avses i första stycket 1
överlåta till organisationer att föra register och utfärda
identitetshandlingar.

De uppgifter som enligt artikel 14 och 18 i rådets direktiv
64/432/EEG av den 26 juni 1964 om djurhälsoproblem som påverkar
handeln med nötkreatur och svin inom gemenskapen2, senast
ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv
2000/20/EG3, ankommer på en behörig myndighet eller en
medlemsstat, fullgörs av Jordbruksverket.
Förordning (2003:1080).

Kontroll av mjölkprodukter

9 § Jordbruksverket får meddela föreskrifter om djurhälsa i
besättningar för mjölkproduktion samt om djurhållning,
hantering av mjölk och krav på hygien i samband med sådan
produktion.

Tillsyn

10 § Livsmedelsverket utövar tillsyn dels över att verkets
föreskrifter som meddelas med stöd av 2 § andra stycket lagen
(1992:1683) om provtagning på djur, m.m. följs, dels över att
föreskrifter, om djurprodukter, som meddelas med stöd av 4 b §
samma lag följs. Detsamma gäller beslut meddelade enligt dessa
paragrafer.

11 § Jordbruksverket får meddela föreskrifter om hur
länsstyrelsens och kommunens tillsyn enligt 7 § lagen
(1992:1683) om provtagning på djur, m.m. skall bedrivas.

Avgifter

12 § Jordbruksverket och Livsmedelsverket får meddela
föreskrifter om sådana avgifter som avses i 9 § lagen
(1992:1683) om provtagning på djur, m.m. Förordning (2001:206).

Ersättning av statsmedel

13 § Om det finns särskilda skäl kan ersättning av statsmedel
lämnas för kostnad eller förlust som föranletts av beslut
enligt lagen (1992:1683) om provtagning på djur, m.m. eller med
stöd av lagen meddelade bestämmelser för att kartlägga
förekomst av, fastställa frihet från, kontrollera eller
förebygga och hindra spridning av djursjukdomar.

Frågor om ersättning prövas av Jordbruksverket.
Förordning (2003:501).