Donationsförordning (1998:140)

SFS nr
1998:140
Departement/myndighet
Finansdepartementet BA ToT
Utfärdad
1998-03-19
Ändring införd
t.o.m. SFS 2013:591

Tillämpningsområde

1 § Förordningen gäller för myndigheter under regeringen och
innehåller bestämmelser om mottagande och förvaltning av
donationer samt om åtagande att förvalta en stiftelse.
Förordning (2011:221).

2 § Med en donation avses i denna förordning varje slag av
överlåtelse av egendom till en myndighet genom gåva eller
testamentariskt förordnande som sker utan krav på motprestation
eller särskild förmånsställning och där egendomen inte bildar
en stiftelse.

3 § Förordningen gäller inte egendom som tas emot från

1. en annan statlig myndighet,

2. en stiftelse som bildats med medel som härrör från
avvecklingen av löntagarfonderna, eller

3. en mellanstatlig organisation till vilken Sverige är
anslutet.

Mottagande av en donation

4 § En myndighet får ta emot en donation, om ändamålet med
donationen har ett nära samband med myndighetens verksamhet
eller om en närmare bestämning av ändamålet saknas.

5 § En donation får inte tas emot om den skulle medföra ett
ökat behov för myndigheten av medel från statsbudgeten eller om
donationen är förenad med villkor som strider mot någon
bestämmelse i denna förordning.

6 § Mottagandet av en donation kräver medgivande av regeringen,
om den överlåtna egendomen

1. utgörs av fast egendom, tomträtt eller byggnad som är lös
egendom om egendomen skall behållas av staten längre än två år
efter det att myndigheten får fri dispositionsrätt till
egendomen,

2. utgörs av aktier som motsvarar hälften eller mer än hälften
av rösterna för samtliga aktier i ett aktiebolag, en andel i
ett handelsbolag eller en insats i en ekonomisk förening,

3. utgörs av rätt till patent,

4. skall användas för att förvärva sådan egendom som anges i 1-
3, eller

5. inte får avyttras.

7 § Om egendomen utgörs av ett kulturföremål, eller av ett
föremål som skall ingå i en myndighets samlingar, får
myndigheten ta emot egendomen trots att den inte får avyttras.

Förvaltning av en donation

8 § Egendom som en myndighet tagit emot som donation utgör
statens egendom.

9 § En myndighet som har tagit emot en donation skall se till
att egendomen förvaltas på det sätt som är lämpligt med hänsyn
till donationens ändamål och används för det ändamål som
donatorn bestämt eller, om en närmare bestämning saknas, för
ett ändamål inom myndighetens verksamhetsområde.

10 § Om särskilda villkor föreskrivits för förvaltningen eller
placeringen av egendomen, skall dessa tillämpas.

11 § Om särskilda villkor knutna till donationen inte hindrar
det, skall likvida medel sättas in på myndighetens räntekonto
eller på ett annat konto i Riksgäldskontoret. Medel som inte
skall förbrukas inom de närmaste två åren får myndigheten
uppdra åt Kammarkollegiet att förvalta enligt förordningen
(1987:778) om placering av fondmedel under Kammarkollegiets
förvaltning.

12 § Efter medgivande av regeringen får en myndighet, om inte
särskilda villkor knutna till en enskild donation hindrar
detta, placera donationsmedel som inte ska förbrukas inom de
närmaste två åren i svenska statsobligationer och
statsskuldväxlar, värdepappersfonder enligt lagen (2004:46)
om värdepappersfonder eller i aktier inregistrerade vid en
reglerad marknad i Sverige.

Regeringen kan också medge att myndigheten får uppdra åt
någon annan att placera medlen på dessa sätt.

Om regeringen har medgett att placering får göras i aktier,
får högst 5 procent av det i aktier placerade kapitalet
utgöras av aktier i ett och samma bolag. Vidare får ett
innehav inte överstiga 5 procent av röstvärdet för samtliga
aktier i ett och samma bolag. Förordning (2013:591).

13 § En myndighet som förvaltar en donation som kan ge
ekonomisk avkastning skall varje år ta ut ersättning för de
kostnader som myndigheten har för att tillgodose ändamålet med
donationen och för förvaltningen av egendomen.

14 § Om myndigheten i fråga om en donation bedömer att
förhållandena har ändrats på sådant sätt att förutsättning för
permutation föreligger, skall den förvaltande myndigheten
ansöka om sådan.

Åtagande att förvalta en stiftelse

15 § En myndighet får åta sig att förvalta en stiftelse, om
ändamålet med stiftelsen har ett nära samband med myndighetens
verksamhet.

16 § Ett åtagande att förvalta en stiftelse kräver medgivande
av regeringen, om det föreskrivs i stiftelseförordnandet att
stiftelsen inte får ersätta myndigheten för
förvaltningskostnaderna.

17 § En myndighet som förvaltar en stiftelse skall varje år
begära ersättning av stiftelsen för de kostnader myndigheten
har för sin förvaltning av stiftelsen. Om regeringen lämnat ett
medgivande enligt 16 §, skall myndigheten inte begära
ersättning.

Uppgifter i årsredovisningen

18 § Om en myndighet i mer betydande omfattning förvaltar
donerad egendom eller egendom som tillhör en stiftelse, skall
myndigheten i årsredovisningen särredovisa kostnader och
ersättningar för förvaltningen av den egendom som kan ge
ekonomisk avkastning.

Sådan särredovisning skall alltid lämnas för fast egendom,
tomträtt eller byggnad som är lös egendom.

19 § Om de förvaltade donationerna har en mer betydande
omfattning skall myndigheten i årsredovisningen lämna en samlad
redovisning för donationernas storlek, valda placeringsformer
och avkastningen. Sådan särskild redovisning behöver dock inte
lämnas för kapital som satts in på myndighetens räntekonto i
Riksgäldskontoret.

20 § En myndighet, som under året tagit emot en donation av
större värde eller som åtagit sig att förvalta en stiftelse,
skall ange detta i årsredovisningen.

Tillämpningsföreskrifter

21 § Ekonomistyrningsverket får meddela de föreskrifter som
behövs för tilllämpningen av denna förordning.
Förordning (1998:446).

Övergångsbestämmelser

1998:140

1. Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1998.

2. Genom förordningen upphävs förordningen (1964:484) om
mottagande för statens räkning av gåvo- och donationsmedel,
kungörelsen (1968:453) om placering av donations- och fondmedel
som förvaltas av statlig myndighet samt Statskontorets cirkulär
(1968:773) om överlämnande av donations- och liknande medel
till förvaltning hos Statskontorets fondbyrå.

3. Medel som före den 1 maj 1998 har placerats på annat sätt än
som föreskrivs i 11 § skall placeras enligt bestämmelserna i
denna förordning i samband med att placeringarna ändras, dock
senast den 31 december 2001.

4. Innan ett medgivande från regeringen enligt 12 § erhållits,
får en myndighet fortsätta att själv förvalta donationsmedel
eller låta annan förvalta medlen, dock längst till utgången av
år 1999.

5. Om en myndighet före den 1 maj 1998 har åtagit sig att
förvalta en stiftelse där stiftelseförordnandet hindrar att
myndigheten erhåller ersättning för sina förvaltningskostnader
får myndigheten behålla förvaltningsuppdraget även efter
ikraftträdandet.

2004:78

1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2004.

2. Vad som sägs i 12 § om värdepappersfonder skall också gälla
sådan värdepappersfond som förvaltas av fondbolag som med stöd
av 3 § lagen (2004:47) om införande av lagen (2004:46) om
investeringsfonder driver verksamhet enligt lagen (1990:1114)
om värdepappersfonder.