Lag (1998:150) om allmän kameraövervakning

SFS nr
1998:150
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L6
Utfärdad
1998-04-02
Författningen har upphävts genom
SFS 2013:460
Upphävd
2013-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:1047

Inledande bestämmelser

1 § I denna lag finns bestämmelser om användning av
övervakningsutrustning (allmän kameraövervakning). Allmän
kameraövervakning ska ske med tillbörlig hänsyn till enskildas
personliga integritet.

I fråga om hemlig kameraövervakning vid förundersökning i
brottmål gäller bestämmelserna om hemlig kameraövervakning i 27
kap. rättegångsbalken och lagen (2008:854) om åtgärder för att
utreda vissa samhällsfarliga brott. Lag (2008:857).

2 § Med övervakningsutrustning avses i denna lag

1. TV-kameror, andra optisk-elektroniska instrument och därmed
jämförbara utrustningar som är uppsatta så att de, utan att
manövreras på platsen, kan användas för personövervakning och
separata tekniska anordningar för att behandla eller bevara
bilder som tas upp av sådana utrustningar (övervakningskameror)
samt

2. separata tekniska anordningar för avlyssning eller
upptagning av ljud som i samband med användning av
övervakningskamera används för personövervakning (övrig
övervakningsutrustning).

Upplysningsplikt

3 § Upplysning om allmän kameraövervakning skall lämnas genom
tydlig skyltning eller på något annat verksamt sätt. Om ljud
kan avlyssnas eller tas upp vid övervakningen skall särskild
upplysning lämnas om detta.

Upplysningsplikten enligt första stycket inträder när
övervakningsutrustningen sätts upp.

4 § Upplysning enligt 3 § behöver inte lämnas

1. om allmän kameraövervakning sker för att skydda en byggnad,
en annan anläggning eller ett område som enligt 4 § 4, 5 § 1–4
eller 6 § första stycket skyddslagen (2010:305) har förklarats
utgöra skyddsobjekt, eller

2. vid allmän kameraövervakning som en polismyndighet utför vid
automatisk hastighetsövervakning.

Första stycket 1 gäller inte för en byggnad, en annan anläggning
eller ett område som används eller är avsedd för fredstida
krishantering enligt 4 § 4 skyddslagen.

Om det finns synnerliga skäl får undantag från
upplysningsplikten i övrigt medges av länsstyrelsen. En ansökan
om undantag ska vara skriftlig. I sådana ärenden tillämpas, om
övervakningsutrustningen ska kunna riktas mot en plats dit
allmänheten har tillträde, 16 § andra stycket och 18 §.
Länsstyrelsen ska i sitt beslut om undantag meddela de villkor
som behövs.

Vad som sägs om undantag från upplysningsplikten i första och
tredje styckena gäller inte avlyssning eller upptagning av ljud.
Lag (2010:310).

Tillstånd

5 § Tillstånd till allmän kameraövervakning krävs för att en
övervakningskamera skall få vara uppsatt så att den kan riktas
mot en plats dit allmänheten har tillträde. Tillstånd behövs
dock inte i fall som avses i 7-10 §§.

Under de förutsättningar som anges i 11 och 12 §§ är allmän
kameraövervakning tillåten efter enbart anmälan.

6 § Tillstånd till allmän kameraövervakning skall meddelas om
intresset av sådan övervakning väger tyngre än den enskildes
intresse av att inte bli övervakad. Vid bedömningen av
intresset av allmän kameraövervakning skall särskilt beaktas om
övervakningen behövs för att förebygga brott, förhindra olyckor
eller därmed jämförliga ändamål. Vid bedömningen av den
enskildes intresse av att inte bli övervakad skall särskilt
beaktas hur övervakningen skall utföras och vilket område som
skall övervakas.

Undantag från tillståndsplikten

7 § Tillstånd krävs inte för allmän kameraövervakning

1. när övervakningen sker med en övervakningskamera som av
trafiksäkerhetsskäl eller för säkerheten i arbetsmiljön är
uppsatt på fordon, maskin eller liknande för att förbättra
sikten för föraren eller användaren,

2. vid övervakning som utförs av Trafikverket

a) vid vägtrafikövervakning eller

b) vid en sådan betalstation som avses i bilagan till lagen
(2004:629) om trängselskatt och sker för att samla in endast
sådana uppgifter som behövs för att beslut om trängselskatt
enligt lagen ska kunna fattas och för att kontrollera att sådan
skatt betalas,

3. vid sådan trafikövervakning i en vägtunnel som avses i lagen
(2006:418) om säkerhet i vägtunnlar och som utförs av någon
annan tunnelhållare än Trafikverket eller

4. när övervakningen sker i sådana fall som avses i 4 § första
stycket. Lag (2010:98).

7 a § Tillstånd krävs inte för allmän kameraövervakning i ett
kasino enligt kasinolagen (1999:355), om övervakningen har till
syfte att förebygga eller avslöja brott eller lösa tvister om
spel mellan spelare och den som anordnar spelet.

Avlyssning eller upptagning av ljud får inte ske utan
tillstånd. Lag (1999:359).

8 § En polismyndighet eller den som är räddningsledare enligt
lagen (2003:778) om skydd mot olyckor får bedriva allmän
kameraövervakning utan tillstånd, om övervakningen är av vikt
för att avvärja en hotande olyckshändelse eller för att
begränsa verkningarna av en inträffad olyckshändelse.
Lag (2003:788).

9 § En polismyndighet får bedriva allmän kameraövervakning utan
tillstånd, om det av särskild anledning finns risk för att
allvarlig brottslighet som innebär fara för liv eller hälsa
eller för omfattande förstörelse av egendom kommer att utövas
på en viss plats och syftet med övervakningen är att förebygga
eller förhindra brott.

10 § Allmän kameraövervakning enligt 8 eller 9 § får ske under
högst en månad utan att ansökan om tillstånd givits in till
länsstyrelsen. Om ansökan gjorts inom en månad får
övervakningen bedrivas utan tillstånd även till dess att
länsstyrelsen har prövat ansökningen.

Anmälan

11 § En övervakningskamera får efter anmälan enligt 17 §
sättas upp för allmän kameraövervakning i en banklokal, en
lokal hos ett kreditmarknadsföretag eller ett postkontor, i
området omedelbart utanför in- och utgångar till en sådan
lokal samt vid betalningsautomater eller liknande anordningar
i anslutning till en sådan lokal, om

1. övervakningen har till enda syfte att förebygga eller
avslöja brott och

2. övervakningskameran är fast monterad och försedd med fast
optik.

Med banklokal och lokal hos kreditmarknadsföretag avses en
lokal där det huvudsakligen bedrivs rörelse enligt lagen
(2004:297) om bank- och finansieringsrörelse. Med postkontor
avses en lokal där det huvudsakligen bedrivs verksamhet i
vilken ingår postverksamhet enligt postlagen (2010:1045).

Avlyssning eller upptagning av ljud får ske endast sedan
anordning för avlyssning eller upptagning av ljud aktiverats
på grund av misstanke om brott. Lag (2010:1047).

12 § En övervakningskamera får efter anmälan enligt 17 § sättas
upp för allmän kameraövervakning i en butikslokal, om

1. övervakningen har till enda syfte att förebygga eller
avslöja brott,

2. övervakningskameran är fast monterad och försedd med fast
optik och

3. den som avser att bedriva övervakningen har träffat en
skriftlig överenskommelse om övervakningen med skyddsombud,
skyddskommitté eller en organisation som företräder de
anställda på arbetsplatsen.

Med butikslokal avses en lokal, där konsumenter kan köpa varor
eller tjänster eller hyra varor, dock inte restauranger och
andra näringsställen. Vad som sägs om butikslokal gäller även i
fråga om sådan bankverksamhet genom ombud eller postverksamhet
som bedrivs i en butikslokal.

Endast bilder av kassaområdet och av in- och utgångar får
behandlas eller bevaras utan tillstånd. Avlyssning eller
upptagning av ljud får inte ske utan tillstånd.

Bevarande av material

13 § Vid allmän kameraövervakning av en plats dit allmänheten
har tillträde får inte fler personer än som behövs för att
övervakningen skall kunna bedrivas ha tillgång till behandlade
eller bevarade bilder eller upptaget ljud. Materialet skall
hanteras så att missbruk motverkas.

14 § Bild- eller ljudmaterial från allmän kameraövervakning av
en plats dit allmänheten har tillträde får bevaras under högst
en månad, om inte länsstyrelsen beslutar om en längre
bevarandetid.

Första stycket gäller inte, om materialet

1. har betydelse vid utredning av brottslig verksamhet och
antingen tagits upp av polismyndighet eller inom en månad från
upptagningen lämnats över till polismyndighet eller åklagare av
någon annan som gjort upptagningen,

2. ges in till domstol i mål om ansvar för brott eller

3. tagits upp vid sådan övervakning som avses i 7 § 2 b.

När bild- eller ljudmaterial inte längre får bevaras skall det
omedelbart förstöras. Lag (2004:633).

Ansökan om tillstånd och anmälan

15 § Ansökan om tillstånd till allmän kameraövervakning enligt
5 § och anmälan om allmän kameraövervakning enligt 11 eller 12 §
skall göras skriftligen hos länsstyrelsen i det län där
kameraövervakningen skall ske.

16 § En ansökan om tillstånd till allmän kameraövervakning
skall innehålla uppgift om och beskrivning av

1. ändamålet med kameraövervakningen,

2. den utrustning som skall användas,

3. den plats där utrustningen skall placeras och det område som
kan övervakas samt

4. de omständigheter i övrigt som är av betydelse för
prövningen av ärendet.

Om övervakningen avser en arbetsplats skall yttrande från
skyddsombud, skyddskommitté eller en organisation som
företräder de anställda på arbetsplatsen vara fogat till
ansökan.

17 § En anmälan om allmän kameraövervakning skall innehålla
uppgift om

1. den som skall bedriva kameraövervakningen och i förekommande
fall den som för anmälarens räkning skall ha hand om
övervakningen,

2. i vilken typ av verksamhet som övervakningen skall
förekomma,

3. huruvida bilder skall behandlas eller bevaras eller ljud
avlyssnas och tas upp,

4. det antal personer som skall få ha tillgång till det
bevarade materialet samt

5. huruvida områden omedelbart utanför in- och utgångar samt
betalningsautomater eller liknande anordningar skall övervakas
i enlighet med bestämmelserna i 11 §.

Om de förhållanden som har redovisats i en anmälan enligt
första stycket ändras, skall länsstyrelsen skriftligen
underrättas om förändringen.

Beslut om tillstånd

18 § Innan länsstyrelsen meddelar tillstånd till allmän
kameraövervakning skall den kommun där övervakningen skall ske,
få tillfälle att yttra sig.

19 § Har sökanden inte tidigare meddelats tillstånd till allmän
kameraövervakning av det område som ansökan avser skall
tillståndet innehålla uppgifter om hur kameraövervakningen får
anordnas. Dessa uppgifter skall avse övervakningens ändamål,
den utrustning som får användas och det område som får
övervakas.

Länsstyrelsen skall också meddela de övriga villkor som behövs
för tillståndet. Sådana villkor kan avse upplysningar om
övervakningen, upptagning, användning, behandling eller
bevarande av bilder, avlyssning eller upptagning av ljud samt
andra förhållanden som har betydelse för att skydda enskildas
personliga integritet.

Ett tillstånd får helt eller delvis meddelas för en begränsad
tid.

20 § Om förutsättningarna för ett tillstånd ändras får
länsstyrelsen meddela nya villkor eller, om det inte längre
finns förutsättningar för att meddela tillstånd, återkalla
tillståndet. Länsstyrelsen får i motsvarande fall ändra eller
återkalla ett medgivande om undantag från upplysningsplikten
enligt 4 § andra stycket.

Tillsyn

21 § Länsstyrelsen utövar tillsyn över allmän kameraövervakning
av en plats dit allmänheten har tillträde. Länsstyrelsen skall
också se till att tillståndskravet och anmälningsplikten för
uppsatta övervakningskameror som inte tagits i bruk efterlevs.

22 § Länsstyrelsen får inom ramen för sin tillsynsverksamhet
meddela de förelägganden och förbud som behövs för att denna
lag och de föreskrifter och villkor som har meddelats med stöd
av lagen skall följas.

23 § Ett föreläggande eller förbud enligt 22 § får förenas med
vite.

24 § Länsstyrelsen har rätt att för tillsynen få tillträde till
kontrollrum och andra delar av en övervakningsanläggning.

Länsstyrelsen får också begära upplysningar från den som
bedriver kameraövervakning samt granska bevarat bild- eller
ljudmaterial. Detta gäller även i fråga om den som för någon
annans räkning har hand om övervakningen.

Tystnadsplikt

25 § Den som tar befattning med uppgift som har inhämtats
genom allmän kameraövervakning får inte obehörigen röja eller
utnyttja vad han eller hon på detta sätt har fått veta om
någon enskilds personliga förhållanden. I det allmännas
verksamhet ska i stället bestämmelserna i offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400) tillämpas. Lag (2009:467).

Straff m.m.

26 § Till böter eller fängelse i högst ett år döms den som
uppsåtligen eller av oaktsamhet

1. bryter mot bestämmelsen i 3 eller 4 § om upplysningsplikt,

2. bryter mot bestämmelsen i 5 § om tillståndsplikt,

3. bryter mot bestämmelsen i 11 eller 12 § om anmälningsplikt,

4. bryter mot bestämmelsen i 14 § om bevarandetid,

5. bryter mot villkor som har meddelats med stöd av 19 eller
20 §.

I ringa fall döms inte till ansvar.

Den som överträtt ett vitesföreläggande eller ett vitesförbud
enligt denna lag får inte dömas till straff för en gärning som
omfattas av föreläggandet eller förbudet.

27 § Övervakningsutrustning som har använts vid brott enligt
denna lag skall förklaras förverkad, om det inte är oskäligt.

28 § Om den som bedriver allmän kameraövervakning eller den som
för någon annans räkning har hand om övervakningen underlåter
att i enlighet med 24 § ge tillträde eller lämna upplysningar
eller hålla till handa bevarat bild- eller ljudmaterial, får
länsstyrelsen förelägga vite. För att bereda sig tillträde får
länsstyrelsen vid behov anlita polishandräckning.

Överklagande m.m.

29 § Länsstyrelsens beslut får överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol.

Justitiekanslern får överklaga ett beslut för att ta till vara
allmänna intressen. Beslut om tillstånd till allmän
kameraövervakning och om undantag enligt 4 § andra stycket från
upplysningsplikten får överklagas även av den kommun där
övervakningen skall ske och, om kameraövervakningen skall avse
en arbetsplats, av en organisation som företräder de anställda
på arbetsplatsen.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten
utom i mål där Justitiekanslern för talan.

30 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får föreskriva om skyldighet att betala avgifter för
länsstyrelsernas verksamhet enligt denna lag. Sådana
föreskrifter får endast innebära rätt att ta ut avgifter för en
ansökan, anmälan eller tillsynsåtgärd.

Övergångsbestämmelser

1998:150

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1998 då lagen (1990:484)
om övervakningskameror m.m. upphör att gälla.

2. Beslut om tillstånd eller villkor som har meddelats med stöd
av den gamla lagen skall anses ha meddelats med stöd av den nya
lagen.

3. Ett beslut om tillstånd, som har meddelats med stöd av den
gamla lagen och som inte omfattar kameraövervakning i större
utsträckning än vad som är medgivet enligt 11 eller 12 § i den
nya lagen, skall anses vara förfallet när en anmälan enligt den
nya lagen har skett, under förutsättning att anmälan innefattar
den kameraövervakning som tillståndsbeslutet avser.

4. Har en ansökan om tillstånd att använda en övervaknings-
kamera gjorts men inte slutligt prövats före ikraftträdandet,
skall ansökan anses som en anmälan enligt den nya lagen, om
ansökan inte omfattar kameraövervakning i större utsträckning
än vad som är medgivet enligt 11 eller 12 § i den nya lagen.

5. Beslut som har meddelats före den 1 april 1995 överklagas
enligt då gällande bestämmelser.

2010:310

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2010.

2. Äldre föreskrifter gäller dock för sådana skyddsobjekt som
anges i punkten 3 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna
till skyddslagen (2010:305).