Förordning (1998:173) om projektbidrag för informations- och kunskapshöjande insatser om Europeiska unionen

SFS nr
1998:173
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet
Utfärdad
1998-04-16
Författningen har upphävts genom
SFS 2003:574
Upphävd
2003-10-01

Inledande bestämmelser

1 § Projektbidrag enligt denna förordning lämnas för
informations- och kunskapshöjande insatser om Europeiska
unionen, i den utsträckning som det finns medel till det.

2 § Frågor om projektbidrag prövas av regeringen efter yttrande
av en beredningsgrupp, som utses av chefen för
Utrikesdepartementet.

3 § Regeringens beslut enligt denna förordning kan inte
överklagas.

Förutsättningar för att få projektbidrag

4 § Projektbidrag enligt denna förordning kan lämnas till
svenska ideella organisationer och stiftelser. Bidrag lämnas
inte till sådana organisationer eller stiftelser som företräder
massmedier eller politiska partier.

5 § För att bidrag skall kunna lämnas skall minst 20 procent av
projektkostnaderna bäras av organisationen eller stiftelsen
själv.

6 § Ett beslut om att bevilja projektbidrag kan förenas med
villkor.

7 § Projektbidrag skall betalas tillbaka,

1. om bidraget inte har förbrukats inom angiven tid eller för
angivet ändamål,

2. om mottagaren inte inom föreskriven tid eller på föreskrivet
sätt har lämnat redovisning enligt 14 § eller hållit handlingar
som rör verksamheten tillgängliga för granskning enligt 15 §,

3. om mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på
något annat sätt har förorsakat att projektbidraget har lämnats
felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha
insett detta.

Bidragsberättigade projekt

8 § Bidrag enligt denna förordning kan ges till projekt av
folkbildningskaraktär som har god spridning. Projekten skall
avse enstaka och avgränsade informations- eller kunskapshöjande
insatser, såsom

– produktion och distribution av material,

– utställningar, eller

– utbildning i form av kurser, seminarier eller konferenser.

9 § Bidrag lämnas inte till

1. en organisations eller stiftelses fasta kostnader för
personal, resor eller administration,

2. projekt som redan har påbörjats eller genomförts vid
ansökningstillfället,

3. en organisation eller stiftelse som har brustit i sin
redovisning av tidigare mottagna bidrag enligt denna
förordning.

Ansökan om projektbidrag och fördelning

10 § Ansökningar om projektbidrag kan lämnas till Utrikes-
departementet vid två ansökningstillfällen per budgetår.
Ansökningstillfällena annonseras i dagspressen.

11 § Ansökan görs på en blankett som Utrikesdepartementet
tillhandahåller. Den skall ha kommit in till Utrikesdeparte-
mentet senast den dag som anges i annonsen eller vara
poststämplad samma dag.

Ansökan som har kommit in för sent prövas bara om det finns
särskilda skäl för det.

12 § Ansökan skall innehålla en preciserad projekt- och
målbeskrivning, som innefattar projektets förväntade spridning,
en tidsplan samt en detaljerad budget som redovisar eventuella
andra finansieringskällor.

Till ansökan skall fogas registreringsbevis, stadgar eller
andra handlingar som anger firmatecknare samt verksamhets- och
revisionsberättelse. Uppgift om vem som är projektansvarig
skall också lämnas. Vidare bör även medlemstidning eller andra
dokument som belyser organisationens syfte och verksamhet
bifogas.

Redovisning av projektbidrag

13 § Mottagna bidrag skall hållas på en särskild bankräkning.
Ränteinkomster som överstiger 3 000 kronor årligen skall
tillsammans med eventuellt oförbrukade medel betalas tillbaka
till Utrikesdepartementet när bidraget redovisas enligt 14 §.

14 § Den som har tagit emot bidrag skall lämna redovisning till
Utrikesdepartementet i form av lägesrapporter var sjätte månad
till dess att projektet har slutförts. Slutrapport skall lämnas
senast tre månader efter det att projektet har avslutats.

Redovisningen skall vara bestyrkt av en auktoriserad eller
godkänd revisor eller av organisationens revisor samt av den
som är projektansvarig.

Redovisningen skall lämnas på en särskild blankett som
Utrikesdepartementet tillhandahåller. Den skall överskådligt
visa hur det beviljade bidraget har utnyttjats och innehålla
uppgift om genomförda aktiviteter samt en utvärdering av
insatsernas effekter. I slutrapporten skall också anges i
vilken utsträckning projektets syften har uppnåtts.

15 § Räkenskaper och övriga handlingar som rör verksamheten
skall hållas tillgängliga för Utrikesdepartementet.

Övergångsbestämmelser

2003:574

Den upphävda förordningen gäller fortfarande i fråga om
projektbidrag som lämnats före utgången av 2000.