Artskyddsförordning (1998:179)

SFS nr
1998:179
Departement/myndighet
Miljödepartementet
Utfärdad
1998-04-19
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:845
Upphävd
2008-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2006:1017

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om fångst,
dödande, tagande i naturen, handel och andra åtgärder med
exemplar av djur- och växtarter som behöver skydd eller kan
utgöra hot mot levande exemplar av sådana arter.

I förordningen avses med

1. fågeldirektivet: rådets direktiv 79/409/EEG av den 2 april
1979 om bevarande av vilda fåglar, senast ändrat genom rådets
förordning (EG) nr 807/2003,

2. habitatdirektivet: rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj
1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter,
senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 1882/2003,

3. rådets förordning (EG) nr 338/97: rådets förordning (EG) nr
338/97 av den 9 december 1996 om skyddet av arter av vilda djur
och växter genom kontroll av handeln med dem,

4. kommissionens förordning (EG) nr 1808/2001: kommissionens
förordning (EG) nr 1808/2001 av den 30 augusti 2001 om närmare
föreskrifter för tillämpningen av rådets förordning (EG) nr
338/97 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom
kontroll av handeln med dem.

Denna förordning kompletterar bestämmelserna i rådets
förordning (EG) nr 338/97 och kommissionens förordning (EG) nr
1808/2001. Bestämmelser om skydd av arter finns även i
jaktlagen (1987:259) och fiskelagen (1993:787) samt i
föreskrifter som har meddelats med stöd av dessa lagar.
Förordning (2006:1017).

Fridlysning

1 a § I fråga om vilda fåglar och i fråga om sådana vilt
levande djurarter som i bilagan till denna förordning har
markerats med N eller n är det förbjudet att

1. avsiktligt fånga eller döda djur,

2. avsiktligt störa djur, särskilt under djurens parnings-,
uppfödnings-, övervintrings- och flyttningsperioder,

3. avsiktligt förstöra eller samla in ägg i naturen,

4. skada eller förstöra djurens fortplantningsområden eller
viloplatser.

Förbudet gäller alla levnadsstadier hos djuren.

Första stycket gäller inte jakt efter fåglar och däggdjur. I
fråga om sådan jakt finns bestämmelser med motsvarande innebörd
i jaktlagen (1987:259) och jaktförordningen (1987:905). Första
stycket gäller inte heller fiske. I fråga om fiske finns
bestämmelser med motsvarande innebörd i förordningen
(1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen.
Förordning (2001:447).

1 b § I fråga om sådana vilt levande djurarter som i bilagan
till denna förordning har markerats med N, n eller F är det
förbjudet att för fångst eller dödande använda medel eller
metoder som inte är selektiva och som lokalt kan medföra att
populationen av arten försvinner eller utsätts för en allvarlig
störning. Fångst eller dödande får inte ske från motorfordon i
rörelse eller från flygplan.

Första stycket gäller inte fångst eller dödande av fåglar eller
däggdjur. I fråga om medel och metoder för fångst eller dödande
av sådana djur finns bestämmelser med motsvarande innebörd i
jaktlagen (1987:259) och jaktförordningen (1987:905). Första
stycket gäller inte heller fiske. I fråga om fiske finns
bestämmelser med motsvarande innebörd i förordningen
(1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen.
Förordning (2001:447).

1 c § I fråga om sådana växtarter som i bilagan till denna
förordning har markerats med N är det inte tillåtet att
avsiktligt plocka, samla in, skära av, dra upp med rötterna
eller förstöra växter i deras naturliga utbredningsområde i
naturen.

Förbudet gäller alla stadier i växternas biologiska cykel.
Förordning (2001:447).

1 d § I fråga om andra arter än de som avses i 1 a och 1 c §§
får föreskrifter om sådana förbud som anges i 8 kap. 1 och 2 §§
miljöbalken meddelas av Naturvårdsverket, om förbudet avses
gälla i hela landet, och av länsstyrelsen, om förbudet avses
gälla endast i länet eller del av länet.

Naturvårdsverket skall underrätta Skogsstyrelsen om de förbud
som föreskrivs av verket. Länsstyrelsen skall underrätta
Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen om de förbud som
föreskrivs av länsstyrelsen. Förordning (2005:1150).

1 e § Ett förbud som avses i 1 d § får inte hindra att marken
utnyttjas på ett ändamålsenligt sätt, om inte annat föreskrivs
när förbudet meddelas. Har en sådan föreskrift inte meddelats,
skall förbudet kungöras på det sätt som är föreskrivet för
författningar i allmänhet. Om ett förbud hindrar att marken
utnyttjas på ett ändamålsenligt sätt, skall 24 och 27 §§
förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken
m.m. tillämpas. Förordning (2001:447).

Undantag från förbuden

1 f § Naturvårdsverket får föreskriva om undantag från förbuden
i 1 a-1 c §§. Ett undantag får föreskrivas endast under
förutsättning att det inte finns någon annan lämplig lösning,
att undantaget inte försvårar upprätthållandet av en gynnsam
bevarandestatus hos artens bestånd i dess naturliga
utbredningsområde och att undantaget behövs

1. för att skydda vilda djur eller växter eller bevara
livsmiljöer för sådana djur eller växter,

2. för att undvika allvarlig skada, särskilt på gröda, boskap,
skog, fiske, vatten eller annan egendom,

3. av hänsyn till allmän hälsa och säkerhet eller av andra
tvingande skäl som har ett allt överskuggande allmänintresse,

4. för forsknings- eller utbildningsändamål,

5. för återinplantering eller återinförsel av arten eller för
den uppfödning av en djurart eller den artificiella förökning
av en växtart som krävs för detta, eller

6. för att under strängt kontrollerade förhållanden selektivt
och i en begränsad omfattning tillåta insamling och förvaring
av vissa exemplar i en begränsad mängd.

I det enskilda fallet får en länsstyrelse under samma
förutsättningar besluta om dispens som bara avser ett län eller
en viss del av ett län. Förordning (2001:447).

1 g § Från förbud som har meddelats med stöd av 1 d § får en
länsstyrelse i det enskilda fallet besluta om dispens som avser
länet eller del av länet, om det inte finns någon annan lämplig
lösning och en dispens inte försvårar upprätthållandet av en
gynnsam bevarandestatus hos artens bestånd i dess naturliga
utbredningsområde. Förordning (2001:447).

Import, export och reexport

2 § Med import avses i denna förordning införsel till Sverige
från ett område utanför Europeiska unionen. Med export avses
utförsel och med reexport avses återutförsel från Sverige till
en plats utanför Europeiska unionen.

3 § Utöver vad som gäller enligt rådets förordning (EG) nr
338/97 är det förbjudet att importera, exportera eller
återexportera

1. levande fåglar och ägg med embryo av arter som lever vilt
inom Europeiska unionens europeiska territorium,

2. levande djur och växter av arter som i bilagan till denna
förordning har markerats med N eller n.

Första stycket gäller inte djur som åtkommits i enlighet med en
bestämmelse i jaktlagen (1987:259). Förordning (2001:447).

4 § Det är inte tillåtet att yrkesmässigt eller annars i
förvärvssyfte importera skinn av ungar av grönlandssäl
(Pagophilus groenlandicus) eller klappmyts (Cystophora
cristata). Förbudet gäller oberedda pälsskinn, garvade eller på
annat sätt beredda pälsskinn samt produkter av sådana skinn.

5 § Import, export samt reexport av sådana exemplar av djur-
och växtarter som omfattas av rådets förordning (EG) nr 338/97
eller exemplar av djur, växter, ägg eller delar som omfattas av
3 § denna förordning, får endast ske vid de tullkontor som
Statens jordbruksverk bestämmer efter samråd med
Tullverket. Förordning (1999:550).

6 § I fråga om rätten att hantera oförtullade varor som inte
får importeras på grund av denna förordning gäller lagen
(1973:980) om transport, förvaring och förstöring av
införselreglerade varor, m.m. Återutförsel av varor enligt 2 §
första stycket 5 den lagen får ske endast till exportlandet.

Om det behövs för att skydda vilt levande djur- och växtarter,
får Naturvårdsverket meddela föreskrifter om ytterligare
begränsning av rätten att hantera sådana oförtullade varor som
avses i första stycket. Förordning (2000:1317).

Förbud mot förvaring av levande djur och växter

7 § Det är inte tillåtet att förvara eller transportera

1. levande fåglar och ägg med embryo av arter som lever vilt
inom Europeiska unionens europeiska territorium,

2. levande djur och växter av de arter som i bilagan till denna
förordning har markerats med N eller n.

Förbudet gäller alla levnadsstadier hos djuren och alla stadier
i växternas biologiska cykel. Förordning (2001:447).

8 § Vad som sägs i 7 § gäller inte

– djur och ägg, om det visas att exemplaret har tagits från
naturen i enlighet med bestämmelser i jaktlagen (1987:259),

– växter och djur utom fåglar, om det visas att varken djuret
eller växten eller föräldragenerationen levt vilt,

– växter och djur, om det visas att exemplaret har tagits från
naturen på ett lagligt sätt före den 1 januari 1999,

– vid transitering i enlighet med rådets förordning (EG) nr
338/97,

– tillfällig förvaring i samband med omhändertagande för vård
och behandling på grund av sjukdom eller skada. Förordning
(1998:1305).

Förbud mot försäljning m.m.

9 § Det är inte tillåtet att förvara för försäljning eller
bjuda ut till försäljning, sälja, köpa eller byta levande eller
döda

1. fåglar av arter som lever vilt inom Europeiska unionens
europeiska territorium,

2. djur, växter, ägg, fröer, sporer och delar av djur och
växter av de arter som i bilagan till denna förordning har
markerats med N eller n.

Detsamma gäller varor som härrör från sådana djur och växter.
Detsamma gäller också andra varor där det i åtföljande
dokument, på förpackning eller i märkning anges att varan utgör
del av eller härrör från sådana djur eller växter eller där
någon annan omständighet föreligger som är ägnad att ge
intrycket att varan utgör del av eller härrör från sådana djur
eller växter.

Förbudet gäller alla levnadsstadier hos djuren och alla stadier
i växternas biologiska cykel. Förordning (2001:447).

10 § Vad som sägs i 9 § gäller inte

– handel med djur och ägg, om det visas att djuret har fångats,
dödats eller, i fråga om ägg, har samlats in, i enlighet med
bestämmelse i jaktlagen (1987:259), om inte annat följer av
33 § jaktförordningen (1987:905),

– döda djur och ägg respektive del eller vara av djur, om det
visas att exemplaret har tagits från naturen på ett lagligt
sätt före den 1 januari 1999,

– levande och döda växter, om det visas att exemplaret har
tagits från naturen på ett lagligt sätt före den 1 januari
1999,

– levande växter och djur utom fåglar, om det visas att varken
exemplaret eller föräldragenerationen levt vilt,

– handel med döda djur som utgör ett naturligt led i
prepareringsverksamhet som bedrivs av den som har tillstånd för
preparering enligt 15 §,

– djur och växter av arter som omfattas av förbud mot
kommersiella aktiviteter i rådets förordning (EG) nr 338/97.
Förordning (1998:1305).

11 § När hund bjuds ut till försäljning eller annan överlåtelse
är det inte tillåtet att använda beteckningen varghybrid eller
på annat sätt ange att hunden har särskilt nära släktskap med
en varg eller har rovdjursliknande beteende eller utseende.

Förbud mot införsel, förvaring och transport av levande
sötvattenskräftor

11 a § Det är förbjudet att till Sverige föra in levande
sötvattenskräftor av arter inom familjerna Astacidae,
Cambaridae och Parastacidae. Förbudet gäller kräftornas alla
levnadsstadier. Förordning (2003:434).

11 b § Det är förbjudet att förvara och att transportera
levande sötvattenskräftor av arter inom familjerna Astacidae,
Cambaridae och Parastacidae. Förbudet gäller kräftornas alla
levnadsstadier.

Förbudet gäller inte flodkräftor (Astacus astacus) eller
signalkräftor (Pacifastacus leniusculus) som fångats eller
odlats i Sverige. Förordning (2003:434).

Undantag från 3 och 7-11 b §§

12 § Statens jordbruksverk får medge undantag från
bestämmelserna i 3, 7, 8 och 11 a §§. Naturvårdsverket får
medge undantag från bestämmelserna i 9, 10 och 11 §§.
Fiskeriverket får medge undantag från bestämmelserna i 11 b §
första stycket. Verken skall vid behov samråda med varandra.

Undantag får beslutas i det enskilda fallet eller meddelas som
föreskrift och skall avse naturvårds-, forsknings- eller
undervisningsändamål. Undantag får medges endast om det inte
finns någon annan tillfredsställande lösning och om hanteringen
inte kommer att påverka artens eller andra vilt levande arters
överlevnad i områden där dessa naturligt förekommer.

Innan Naturvårdsverket medger undantag från 9 § 1 när det
gäller arter som i bilagan till denna förordning har markerats
med Hs, skall verket samråda med Europeiska gemenskapernas
kommission. Förordning (2003:434).

12 a § I föreskrifter eller beslut om undantag skall det anges

1. vilka arter som berörs och det antal exemplar som undantaget
avser,

2. vilka medel och metoder som får användas,

3. vilken tid och vilket område som avses,

4. de villkor som behövs i fråga om identifiering, skötsel och
förvaring av djuret, växten eller dess avkomma eller som behövs
för att en förvaring inte skall innebära ett hot mot vilt
levande djur- och växtarter,

5. de villkor som i övrigt behövs för att så långt som möjligt
undvika skador eller olägenheter av betydelse för den berörda
artens bestånd,

6. vilka åtgärder som skall eller kommer att vidtas för att
kontrollera att de angivna villkoren uppfylls.
Förordning (2001:447).

13 § Statens jordbruksverk får medge undantag från förbudet
enligt 4 § om den som ansöker om undantag kan visa att skinnet
kommer från sälar som fångats eller dödats av inuiter vid
traditionell säljakt.

14 § Förvar och handel med fasan, rapphöna och gräsand omfattas
inte av bestämmelserna i 7, 9 och 17 §§.

Minkfarmar

14 a § Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om hur
minkfarmar eller liknande anläggningar skall vara inhägnade
samt om kontroll över efterlevnaden av sådana föreskrifter.
Förordning (1998:1305).

Viss preparering och handel

15 § Det krävs tillstånd för att yrkesmässigt eller annars i
förvärvssyfte preparera hela eller delar av

1. fåglar av arter som lever vilt inom Europeiska unionens
europeiska territorium,

2. däggdjur av arter som lever vilt i Sverige,

3. djur och växter av de arter som i bilagan till denna
förordning har markerats med N eller n.

4. djur och växter som anges i bilaga A eller B till rådets
förordning (EG) nr 338/97.

Första stycket gäller inte preparering av enstaka fjädrar,
enstaka skelettdelar, horn eller odlade växter.
Förordning (2001:447).

16 § Tillståndskravet enligt 15 § gäller inte verksamhet som
bedrivs vid statliga museer och statliga
forskningsinstitutioner.

Naturvårdsverket får efter samråd med Naturhistoriska
riksmuseet föreskriva att tillståndskravet inte heller skall
gälla verksamhet som bedrivs vid andra institutioner.
Förteckning enligt 21 § skall dock föras av dessa institutioner
om inte annat föreskrivs av Naturvårdsverket. Förordning
(1998:906).

17 § Det krävs tillstånd för att yrkesmässigt eller annars i
förvärvssyfte bedriva handel med

1. levande fåglar och ägg med embryo av arter som lever vilt
inom Europeiska unionens europeiska territorium,

2. levande djur och växter av de arter som i bilagan till denna
förordning har markerats med N eller n,

3. levande djur och växter av arter som anges i bilaga A eller
B till rådets förordning (EG) nr 338/97.

Första stycket gäller inte handel med odlade växter.
Förordning (2001:447).

Djurparker och annan förevisning av djur

18 § Det krävs tillstånd för att i en djurpark förevisa djur av
vilda arter.

Med djurpark avses i denna förordning permanenta anläggningar
där levande djur av vilda arter förvaras i syfte att förevisas
för allmänheten under minst sju dagar per år. Cirkusar och
djuraffärer anses inte som djurparker.

Naturvårdsverket får i det enskilda fallet eller genom
föreskrifter meddela undantag från kravet på tillstånd, om
undantaget inte motverkar skyddet av vilda djurarter och
bevarandet av den biologiska mångfalden. Ett undantag får
endast avse anläggningar som inte förevisar ett betydande antal
djur eller arter. Förordning (2002:241).

18 a § En djurpark som är tillståndspliktig enligt 18 § och som
bedrivs utan tillstånd skall stängas för allmänheten.

Om tillståndet för en djurpark helt eller delvis har
återkallats, skall djurparken stängas för allmänheten i de
delar för vilka tillståndet återkallats.
Förordning (2002:241).

18 b § När en djurpark stängs helt eller delvis skall de
berörda djuren behandlas eller avlägsnas på ett sätt som är
förenligt med bevarandet av den biologiska mångfalden.
Förordning (2002:241).

18 c § Det krävs anmälan till länsstyrelsen för att mot
betalning eller annars yrkesmässigt för allmänheten förevisa

1. levande fåglar och ägg med embryo av arter som lever vilt
inom Europeiska unionens europeiska territorium,

2. levande däggdjur av arter som lever vilt i Sverige,

3. levande djur av de arter som i bilagan till denna
förordning markerats med N eller n,

4. levande djur av arter som anges i bilaga A eller B till
rådets förordning (EG) nr 338/97.

En anmälan enligt första stycket skall göras minst fyra veckor
innan förevisningen påbörjas.

Första stycket gäller inte förevisning som omfattas av krav på
tillstånd enligt 18 §. Naturvårdsverket får meddela
föreskrifter om undantag från första stycket. I
djurskyddsförordningen (1988:539) finns bestämmelser om förbud
mot att föra omkring och förevisa djur. Förordning (2002:241).

Tillståndsprövningen

19 § Tillstånd som avses i 15 och 17 §§ meddelas av
länsstyrelsen efter ansökan. Tillståndet skall vara personligt
och får endast beviljas den som är lämplig att bedriva
verksamheten. Vid tillståndsprövningen skall särskilt beaktas
om den sökande dömts för brott mot någon författning av vikt
för art- eller djurskyddet.

Vid tillståndsprövningen skall också särskilt beaktas om den
sökande innehar en lämplig lokal för verksamheten.
Förordning (2002:241).

19 a § Tillstånd som avses i 18 § meddelas av länsstyrelsen
efter ansökan. Tillståndet skall avse en viss fysisk eller
juridisk person. Vid tillståndsprövningen skall de
omständigheter som anges i 19 § första stycket särskilt
beaktas. Om den sökande är en juridisk person gäller detta den
juridiska personens styrelseledamöter och verkställande
direktör.

I en ansökan om ett tillstånd som avses i 18 § skall sökanden
redovisa på vilket sätt sådana villkor som skall meddelas
enligt 20 a § kan uppfyllas. Förordning (2002:241).

20 § I ett tillstånd som avses i 15, 17 och 18 §§ och i en
anmälan enligt 18 c § skall anges den lokal eller den plats där
verksamheten skall bedrivas. Ett tillstånd skall innehålla de
villkor som behövs för att identifiera de exemplar av djur,
växter, ägg, fröer, sporer eller de delar av djur eller växter
som hanteras i verksamheten. Förordning (2002:241).

20 a § För sådana tillstånd som avses i 18 § gäller förutom vad
som anges i 19-–20 §§ följande. Ett tillstånd får endast avse en
anläggning som godkänts för offentlig förevisning av djur
enligt djurskyddsförordningen (1988:539).

Tillståndet skall innehålla de villkor som behövs för att
säkerställa att

1. djurparken deltar i en eller flera av följande verksamheter
beträffande de djurarter som finns i djurparken: forskning som
främjar bevarandet av arterna, utbildning som ger relevanta
kunskaper om bevarande av arterna, informationsutbyte om
arternas bevarande samt, om det är lämpligt, uppfödning i
fångenskap och återinförande av djur till ett liv i vilt
tillstånd,

2. djurparken främjar utbildning av och medvetenhet hos
allmänheten om bevarande av den biologiska mångfalden, särskilt
genom att tillhandahålla information om de förevisade arterna
och deras naturliga livsmiljöer,

3. djurhållningen i djurparken uppfyller de enskilda arternas
biologiska behov och behov av bevarande, bland annat genom att
djurens livsmiljöer berikas på ett artspecifikt sätt,

4. en hög standard på skötseln av djuren upprätthålls,

5. det finns ett program för förebyggande och kurativ
veterinärvård samt näringstillförsel,

6. djur inte rymmer och att skadedjur och ohyra inte tar sig
in utifrån, samt

7. spridning av smittsamma sjukdomar förebyggs.

Innan länsstyrelsen enligt andra stycket 1 beslutar ett villkor
som innebär att en djurpark skall delta i en verksamhet som
syftar till återinförande av djur till ett liv i vilt
tillstånd, skall länsstyrelsen inhämta yttrande från
Naturvårdsverket. Förordning (2002:241).

20 b § Innan länsstyrelsen slutligt prövar en ansökan om
tillstånd enligt 18 §, skall länsstyrelsen inspektera
djurparken. Vid inspektionen skall det bedömas om de villkor
som länsstyrelsen avser att meddela enligt 20 och 20 a §§
kommer att kunna uppfyllas. Detsamma gäller vid omprövning av
villkor i ett tillstånd. Vid omprövning skall även kontrolleras
om de gällande villkoren i tillståndet uppfylls.
Förordning (2002:241).

Skyldighet att föra förteckning m.m.

21 § Den som har tillstånd som avses i 15, 17 eller 18 § skall
fortlöpande föra en förteckning över de djur, växter, ägg,
fröer, sporer eller delar av djur eller växter som hanteras
eller ingår i verksamheten och som omfattas av kravet på
tillstånd. Förordning (2002:241).

22 § I förteckningen skall platsen för förvar eller preparering
anges om den är annan än som angetts i tillståndsansökan.
Förteckningen skall innefatta uppgift om identifiering av
exemplar om detta har föreskrivits av tillsynsmyndigheten.

För sådana arter som inte erfordrar identifiering enligt första
stycket men som kräver tillstånd enligt denna förordning, skall
fortlöpande antalet exemplar som hanteras i verksamheten
antecknas av tillståndshavaren.

Förteckningen skall förvaras åtkomlig för inspektion av
tillsynsmyndigheten.

23 § Den som har tillstånd enligt 15, 17 eller 18 § skall
årligen till länsstyrelsen lämna uppgifter om de exemplar av
djur, växter, ägg, fröer, sporer eller delar av djur eller
växter som hanteras i verksamheten. Förordning (2002:241).

23 a § Naturvårdsverket får meddela närmare föreskrifter om
skyldigheten att föra en förteckning enligt 21 § och
skyldigheten att lämna uppgifter enligt 23 §. Naturvårdsverket
får också meddela föreskrifter om undantag från 21-–23 §§.
Förordning (2002:241).

Återkallelse av tillstånd

24 § Bryter den som har ett tillstånd som avses i 15, 17 eller
18 § mot en för art- eller djurskyddet väsentlig föreskrift,
får länsstyrelsen återkalla tillståndet om detta inte är
uppenbart oskäligt. Förordning (2002:241).

25 § Hanteras levande djur eller växter eller avkomma av dessa
i strid mot ett för art- eller djurskyddet väsentligt villkor
som Naturvårdsverket eller Statens jordbruksverk ställt i ett
beslut om undantag enligt 12 § eller artikel 8.3 i rådets
förordning (EG) nr 338/97, får respektive verk återkalla
beslutet om detta inte är uppenbart oskäligt. Förordning
(1998:906).

25 a § Om den som har ett tillstånd enligt 18 § inte inom högst
två år har följt ett föreläggande eller förbud som
tillsynsmyndigheten enligt 26 kap. 9 § miljöbalken meddelat för
att tillståndet skall uppfyllas, skall länsstyrelsen helt eller
delvis återkalla tillståndet för verksamheten.
Förordning (2002:241).

Tillsyn

26 § I förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken
finns bestämmelser om tillsyn. Förordning (1998:906).

27 § Tillsynsmyndigheten skall regelbundet inspektera
djurparker som avses i 18 § för att kontrollera efterlevnaden
av villkoren i tillståndet för verksamheten.
Förordning (2002:241).

28 § har upphävts genom förordning (1998:906).

Beslag och förverkande

29 § Om det behövs av artskydds- eller djurskyddsskäl, skall
Statens jordbruksverk meddela föreskrifter om förvaring och
skötsel av levande djur och växter som har beslagtagits vid
misstanke om brott mot 29 kap. miljöbalken eller som med
tillämpning av denna förordning eller rådets förordning (EG)
338/97 beslagtagits enligt lagen (1960:418) om straff för
varusmuggling.

Innan Jordbruksverket fattar beslut om föreskrift enligt första
stycket skall verket samråda med Naturvårdsverket,
Tullverket och Rikspolisstyrelsen. Förordning (1999:550).

29 § Om det behövs av artskydds- eller djurskyddsskäl, skall
Statens jordbruksverk meddela föreskrifter om förvaring och
skötsel av levande djur och växter som har beslagtagits vid
misstanke om brott mot 29 kap. miljöbalken eller som med
tillämpning av denna förordning eller rådets förordning (EG)
338/97 beslagtagits enligt lagen (2000:1225) om straff för
smuggling.

Innan Jordbruksverket fattar beslut om föreskrift enligt första
stycket skall verket samråda med Naturvårdsverket,
Tullverket och Rikspolisstyrelsen. Förordning (2000:1317).

30 § Har djur eller växter tagits i beslag enligt bestämmelser
som avses i 29 § skall Statens jordbruksverk och
Naturvårdsverket underrättas om detta. Gäller beslaget levande
djur eller växter skall underrättelse ske utan dröjsmål.
Förordning (1998:906).

31 § Levande exemplar av djur eller växter som har förverkats
får efter beslut av Naturvårdsverket placeras hos innehavare av
tillstånd enligt 18 § eller på någon annan lämplig anläggning
för naturvårds-, forsknings- eller utbildningsändamål. I
samband med beslut om placering skall verket efter samråd med
Naturhistoriska riksmuseet förordna om hur exemplaret skall
hanteras sedan det dött.

Ett dött djur, en död växt eller en del av ett dött djur eller
död växt som har förverkats får efter beslut av
Naturvårdsverket överlämnas till Naturhistoriska riksmuseet
eller annan institution för forskning eller utbildning. Det
förverkade får även överlämnas till eller placeras hos någon
annan för att användas i sådan verksamhet som bedöms vara till
fördel för artskyddet. Innan Naturvårdsverket beslutar om
överlämnande eller placering skall verket samråda med
Naturhistoriska riksmuseet, om det inte är uppenbart att det
förverkade inte är av intresse för forskning eller utbildning.
Förordning (2002:241).

Artbestämning

32 § Statens jordbruksverk skall, i den omfattning det behövs,
utse artbestämmare för biträde i samband med tillämpning av
artskyddslagstiftning.

Artbestämmare skall ha mycket goda artkunskaper och får inte ha
sådana ekonomiska intressen i handel eller förevisning med
eller preparering av djur eller växter att deras objektivitet
kan ifrågasättas.

Innan Jordbruksverket fattar beslut om artbestämmare skall
verket samråda med Naturvårdsverket och Naturhistoriska
riksmuseet. Förordning (1998:906).

33 § Statens jordbruksverk skall efter samråd med
Tullverket meddela närmare föreskrifter för
artbestämningen i samband med import och export.
Förordning (1999:550).

33 a § Naturvårdsverket skall med biträde av Naturhistoriska
riksmuseet se till att det finns ett nationellt system för
rapportering av oavsiktlig fångst och oavsiktligt dödande av de
djurarter som i bilagan till denna förordning har markerats med
N.

Naturvårdsverket skall ta initiativ till att de forsknings-
eller bevarandeåtgärder vidtas som behövs för att säkerställa
att oavsiktlig fångst och oavsiktligt dödande inte får
betydande negativa följder för de berörda arterna.
Förordning (2001:447).

Avgifter

34 § I förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och
tillsyn enligt miljöbalken finns bestämmelser om avgifter.
Förordning (1998:906).

35 § har upphävts genom förordning (1998:906).

36 § har upphävts genom förordning (1998:906).

Verkställighetsföreskrifter

37 § Ytterligare föreskrifter för verkställighet av denna
förordning, rå- dets förordning (EG) nr 338/97 och
kommissionens förordning (EG) nr 1808/2001 meddelas av Statens
jordbruksverk.

Innan Jordbruksverket fattar beslut om föreskrift som berör en
annan myndighets verksamhetsområde skall verket samråda med
denna myndighet. Förordning (2002:241).

Administrativ och vetenskaplig myndighet

38 § Vad som sägs i konventionen den 3 mars 1973 om
internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur
och växter och i rådets förordning (EG) nr 338/97 och i
kommissionens förordning (EG) nr 1808/2001 om administrativa
myndigheter, avser för Sveriges del Statens jordbruksverk och
vad som där sägs om vetenskapliga myndigheter avser för
Sveriges del Naturvårdsverket. Naturhistoriska riksmuseet kan
biträda Naturvårdsverket som vetenskaplig myndighet efter
överenskommelse mellan museet och Naturvårdsverket.
Förordning (2002:241).

Registrering

39 § Statens jordbruksverk skall besluta i frågor som rör sådan
registrering av forskare och forskningsinstitutioner som anges
i artikel VII 6 i konventionen den 3 mars 1973. Statens
jordbruksverk skall också föra det register som avses i artikel
VIII 6 i konventionen.

Samråd mellan myndigheter

40 § Har upphävts genom förordning (2006:1017).

41 § Statens jordbruksverk skall vid tvist mellan Sverige och
en annan stat som är bunden av konventionen den 3 mars 1973 om
tolkningen eller tilllämpningen av konventionen samråda med den
administrativa myndighet som enligt konventionen har utsetts i
den andra staten, om inte annat framgår av rådets förordning
(EG) nr 338/97 eller kommissionens förordning (EG) nr
1808/2001. Förordning (2002:241).

Rapportering

42 § Statens jordbruksverk skall till Europeiska gemenskapernas
kommission och i förekommande fall även till det sekretariat
som upprättats i enlighet med konventionen den 3 mars 1973
lämna de upplysningar som avses i artiklarna 6.1, 12.3, 13.3,
14.1, 14.2 och 15.5 i rådets förordning (EG) nr 338/97.

Överklagande

43 § I 19 kap. 1 § miljöbalken finns bestämmelser om
överklagande hos miljödomstol. Förordning (1998:906).

Straff och förverkande

44 § I 29 kap. miljöbalken finns bestämmelser om straff och
förverkande. Förordning (1998:906).

Övergångsbestämmelser

1998:179

1. Denna förordning träder i kraft i fråga om 1-6, 11-13 och
25-42 §§ den 1 juli 1998 och i övrigt den 1 januari 1999.

2. Genom denna förordning upphävs den 1 juli 1998 förordningen
(1994:2027) om åtgärder beträffande djur och växter som tillhör
skyddade arter.

3. Föreskrifter som meddelats med stöd av förordningen
(1994:2027) om åtgärder beträffande djur och växter som tillhör
skyddade arter skall anses meddelade med stöd av motsvarande
bestämmelser i denna förordning.

4. Tillstånd och intyg som utfärdats enligt förordningen
(1994:2027) om åtgärder beträffande djur och växter som tillhör
skyddade arter eller förordningen (1975:542) om tillämpningen
av konventionen den 3 mars 1973 om internationell handel med
utrotningshotade arter av vilda djur och växter gäller till
dess den giltighetstid som är angiven i handlingen har gått ut.

5. Ett tillstånd till prepareringsverksamhet som meddelats med
stöd av 43 § jaktförordningen (1987:905) gäller till
giltighetstidens utgång men längst till och med den 31 december
1999 som tillstånd enligt 15 §.

2002:241

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2002.

2. En djurpark som har öppnats för allmänheten före den 1 juni
2002 och som har tillstånd enligt 18 § i dess äldre lydelse får
bedrivas till den 1 april 2003 utan tillstånd enligt 18 § i
dess nya lydelse.

Bilaga

Förteckning över vissa djur- och växtarter

I denna förteckning återfinns samtliga arter som anges i
bilagorna 1-3 till fågeldirektivet samt bilagorna 2, 4 och 5
till habitatdirektivet. I förteckningen anges också några arter
som inte finns i de nämnda direktivens bilagor. Framför artens
namn eller den angivna familje- eller släkttillhörigheten har
angivna bokstavsmarkeringar följande innebörd.

S: Arten förekommer i Sverige, i fråga om fåglar genom att
sådana fåglar häckar regelbundet eller i betydande antal rastar
i Sverige, och i fråga om andra arter genom att det i Sverige
finns en population som inte är helt tillfällig.

B: Arten har enligt fågeldirektivet eller habitatdirektivet ett
sådant gemenskapsintresse att särskilda skyddsområden
(fågeldirektivet) eller bevarandeområden (habitatdirektivet)
behöver utses. Arten finns upptagen i bilaga 1 till
fågeldirektivet eller bilaga 2 till habitatdirektivet.

J: Enligt fågeldirektivet får arten jagas i enlighet med
nationell lagstiftning som tar hänsyn till artens
populationsnivå, geografiska spridning och reproduktion. Arten
finns upptagen i fågeldirektivets bilaga 2 del 1 eller del 2
med angivande att arten får jagas i Sverige.

x: Enligt fågeldirektivet får arten jagas i vissa medlemsstater
i enlighet med nationell lagstiftning som tar hänsyn till
artens populationsnivå, geografiska spridning och reproduktion.
Arten finns upptagen i fågeldirektivets bilaga 2 del 2 med
angivande att arten inte får jagas i Sverige.

Ht: Enligt fågeldirektivet skall handel och annan hantering av
dödade eller fångade exemplar av arten vara tillåten under
förutsättning att fångsten skett på lagligt sätt. Arten finns
upptagen i fågeldirektivets bilaga 3 del 1.

Hs: Enligt fågeldirektivet får handel och annan hantering av
dödade eller fångade exemplar av arten tillåtas med vissa
begränsningar under förutsättning att fångsten skett på lagligt
sätt och samråd först har skett med Europeiska gemenskapernas
kommission. Arten finns upptagen i fågeldirektivets bilaga 3
del 2.

P: Arten är en prioriterad art enligt habitatdirektivet. Arten
finns upptagen i bilaga 2 till habitatdirektivet.

N: Arten kräver noggrant skydd enligt habitatdirektivet. Arten
finns upptagen i bilaga 4 till habitatdirektivet.

n: Arten kräver noggrant skydd enligt en nationell svensk
bedömning eller till följd av ett internationellt åtagande.
Arten finns inte upptagen i bilaga 4 till habitatdirektivet.

F: Arten har enligt habitatdirektivet ett sådant
gemenskapsintresse att insamling i naturen och exploatering kan
bli föremål för särskilda förvaltningsåtgärder. Arten finns
upptagen i bilaga 5 till habitatdirektivet.

M: Arten anges i habitatdirektivet som en makaronesisk art.

DJUR

Ryggradsdjur

Fåglar

S B – – Gavia stellata smålom

S B – – Gavia arctica storlom

– B – – Gavia immer svartnäbbad islom

S B – – Podiceps
auritus svarthakedopping

– B – – Pterodroma feae atlantpetrell

– B – – Pterodroma
madeira madeirapetrell

– B – – Bulweria
bulwerii spetsstjärtad petrell

– B – – Calonectris
diomedea gulnäbbad lira

– B – – Puffinus
puffinus
mauretanicus balearisk lira
(Puffinus
mauretanicus)

– B – – Puffinus
yelkouan medelhavslira

– B – – Puffinus
assimilis dvärglira

– B – – Pelagodroma
marina fregattstormsvala

– B – – Hydrobates
pelagicus stormsvala

– B – – Oceanodroma
leucorha klykstjärtad
stormsvala

– B – – Oceanodroma
castro oceanlöpare

– B – – Phalacrocorax
aristotelis toppskarv (underart från
desmarestii Medelhavet)

– B – – Phalacrocorax
pygmeus dvärgskarv

– B – – Pelacanus
onocrotalus vit pelikan

– B – – Pelacanus
crispus krushuvad pelikan

S B – – Botaurus
stellaris rördrom

– B – – Ixobrychus
minutus dvärgrördrom

– B – – Nycticorax
nycticorax natthäger

– B – – Ardeola
ralloides rallhäger

– B – – Egretta
garzetta silkeshäger

– B – – Egretta alba ägretthäger

– B – – Ardea purpurea purpurhäger

– B – – Ciconia nigra svart stork

S B – – Ciconia ciconia vit stork

– B – – Plegadis
falcinellus bronsibis

– B – – Platalea
leucorodia skedstork

– B – – Phoenicopterus
ruber flamingo

S – x – Cygnus olor knölsvan

S B – – Cygnus bewickii
(Cygnus
columbianus
bewickii) mindre sångsvan

S B – – Cygnus cygnus sångsvan

S – J – Anser fabalis sädgås

S – x – Anser
brachyrhynchus spetsbergsgås

S – J Hs Anser albifrons
albifrons bläsgås (kontinental
underart)

– B – – Anser albifrons
flavirostris bläsgås (grönländsk
underart)

S B – – Anser
erythropus fjällgås

S – J Hs Anser anser grågås

S – J – Branta
canadensis kanadagås

S B – – Branta
leucopsis vitkindad gås

S – x – Branta
bernicla prutgås

– B – – Branta
ruficollis rödhalsad gås

– B – – Tadorna
ferruginea rostand

S – J Hs Anas penelope bläsand

S – J – Anas strepera snatterand

S – J Hs Anas crecca kricka

S – J Ht Anas
platyrhynchos gräsand

S – J Hs Anas acuta stjärtand

S – J – Anas
querquedula årta

S – J Hs Anas clypeata skedand

– B – – Marmaronetta
angustirostris marmorand

– – x – Netta rufina rödhuvad dykand

S – J Hs Aythia ferina brunand

– B – – Aythya nyroca vitögd dykand

S – J Hs Aythia fuligula vigg

S – x Hs Aythia marila bergand

– B – – Polysticta
stelleri alförrädare

S – J Hs Somateria
mollissima ejder

S – J – Clangula
hyemalis alfågel

S – J Hs Melanitta
nigra sjöorre

S – J – Melanitta fusca svärta

S – J – Bucephala
clangula knipa

S B – – Mergus albellus salskrake

S – J – Mergus serrator småskrake

S – J – Mergus
merganser storskrake

– B – – Oxyura
leucocephala kopparand

S B – – Pernis
apivorus bivråk

– B – – Elanus
caeruleus svartvingad glada

– B – – Milvus migrans brun glada

S B – – Milvus milvus rödglada

S B – – Haliaeetus
albicilla havsörn

– B – – Gypaetus
barbatus lammgam

– B – – Neophron
percnopterus smutsgam

– B – – Gyps fulvus gåsgam

– B – – Aegypius
monachus grågam

– B – – Circaetus
gallicus ormörn

S B – – Circus
aeruginosus brun kärrhök

S B – – Circus cyaneus blå kärrhök

– B – – Circus
macrourus stäpphök

S B – – Circus pygargus ängshök

– B – – Accipiter
gentilis
arrigonii duvhök (underart
från Korsika och
Sardinien)

– B – – Accipiter nisus
granti sparvhök (underart
från Kanarieöarna
och Madeira)

– B – – Accipiter
brevipes balkanhök

– B – – Buteo rufinus örnvråk

S B – – Aquila
chrysaetos kungsörn

– B – – Aquila pomarina mindre skrikörn

– B – – Aquila clanga större skrikörn

– B – – Aquila heliaca kejsarörn

– B – – Aquila
adalberti spansk kejsarörn

– B – – Hieraateus
pennatus dvärgörn

– B – – Hieraateus
fasciatus hökörn

S B – – Pandion
haliaetus fiskgjuse

– B – – Falco naumanni rödfalk

– B – – Falco
vespertinus aftonfalk

S B – – Falco
columbarius stenfalk

– B – – Falco eleonorae eleonorafalk

– B – – Falco biarmicus slagfalk

– B – – Falco cherrug tatarfalk

S B – – Falco
rusticolus jaktfalk

S B – – Falco
peregrinus pilgrimsfalk

S B J – Bonasa bonasia järpe

S – J Ht Lagopus lagopus
lagopus dalripa
(nominatras)

– – J Ht Lagopus lagopus
scoticus dalripa (underart
från Skottland)

– – J Ht Lagopus lagopus
hibernicus dalripa (underart
från Irland)

S – J Hs Lagopus mutus
mutus fjällripa
(nominatras)

– B – – Lagopus mutus
pyrenaicus fjällripa (underart
från Pyrenéerna)

– B – – Lagopus mutus
helveticus fjällripa (underart
från Alperna)

S B J – Tetrao tetrix
tetrix (Lyrurus
tetrix) orre (nominatras)

– – – Hs Tetrao tetrix
britannicus orre (brittisk
underart)

S B J Hs Tetrao
urogallus tjäder

– – x – Alectoris
chukar berghöna

– – J – Alectoris
graeca stenhöna

– B – – Alectoris
graeca
saxatilis stenhöna (underart
från Alperna)

– B – – Alectoris
graeca
whitakeri stenhöna (underart
från Sicilien)

– – J Ht Alectoris rufa rödhöna

– B x Ht Alectoris
barbara klipphöna

S – J Ht Perdix perdix rapphöna

– B – – Perdix perdix
italica rapphöna (italiensk
underart)

– B – – Perdix perdix
hispaniensis rapphöna (underart
från iberiska
halvön)

S – x – Coturnix
coturnix vaktel

S – J Ht Phasianus
colchicus fasan

– – x – Meleagris
gallopavo vildkalkon

– B – – Turnix
sylvatica springhöna

S – x – Rallus
aquaticus vattenrall

S B – – Porzana
porzana småfläckig sumphöna

– B – – Porzana parva mindre sumphöna

– B – – Porzana pusilla dvärgsumphöna

S B – – Crex crex kornknarr

S – x – Gallinula
chloropus rörhöna

– B – – Porphyrio
porphyrio purpurhöna

S – J Hs Fulica atra sothöna

– B – – Fulica cristata kamsothöna

S B – – Grus grus trana

– B – – Tetrax tetrax småtrapp

– B – – Chlamydotis
undulata kragtrapp

– B – – Otis tarda stortrapp

S – x – Haematopus
ostralegus strandskata

– B – – Himantopus
himantopus styltlöpare

S B – – Recurvirostra
avosetta skärfläcka

– B – – Burhinus
oedicnemus tjockfot

– B – – Cursorius
cursor ökenlöpare

– B – – Glareola
pratincola rödvingad
vadarsvala

S B – – Charadrius
alexandrinus svartbent
strandpipare

S B – – Charadrius
morinellus fjällpipare
(Eudromias
morinellus)

S B x Hs Pluvialis
apricaria ljungpipare

S – x – Pluvialis
squatarola kustpipare

– B – – Vanellus
spinosus sporrvipa
(Hoplopterus
spinosus)

S – x – Vanellus
vanellus tofsvipa

S B – – Calidris alpina
schinzii kärrsnäppa (sydlig
underart)

S – x – Calidris
canutus kustsnäppa

S B x – Philomachus
pugnax brushane

S – J Hs Lymnocryptes
minimus dvärgbeckasin

S – J Hs Gallinago
gallinago enkelbeckasin

S B – – Gallinago media dubbelbeckasin

S – J Hs Scolopax
rusticola morkulla

S – x – Limosa limosa rödspov

S B x – Limosa
lapponica myrspov

S – x – Numenius
phaeopus småspov

– B – – Numenius
tenuirostris smalnäbbad spov

S – x – Numenius
arquata storspov

S – x – Tringa
erythropus svartsnäppa

S – x – Tringa totanus rödbena

S – x – Tringa
nebularia gluttsnäppa

S B – – Tringa glareola grönbena

– B – – Xenus cinereus tereksnäppa

S B – – Phalaropus
lobatus smalnäbbad
simsnäppa

– B – – Larus
melanocephalus svarthuvad mås

S – J – Larus
ridibundus skrattmås

S B – – Larus minutus dvärgmås

– B – – Larus genei långnäbbad mås

– B – – Larus audouinii rödnäbbad trut

S – J – Larus canus fiskmås

S – x – Larus fuscus silltrut

S – J – Larus
argentatus gråtrut

– – x – Larus
cachinnans kaspisk trut

S – J – Larus marinus havstrut

– B – – Sterna nilotica
(Gelochelidon sandtärna
nilotica)

S B – – Sterna caspia skräntärna

S B – – Sterna
sandvicensis kentsk tärna

– B – – Sterna
dougallii rosentärna

S B – – Sterna hirundo fisktärna

S B – – Sterna
paradisaea silvertärna

S B – – Sterna
albifrons småtärna

– B – – Chlidonias
hybridus skäggtärna

S B – – Chlidonias
niger svarttärna

– B – – Uria aalge
ibericus sillgrissla (underart
från Iberiska halvön)

– B – – Pterocles
orientalis svartbukig flyghöna

– B – – Pterocles
alchata vitbukig flyghöna

S – J – Columba livia klippduva, tamduva

S – x – Columba oenas skogsduva

S – J Ht Columba
palumbus ringduva

– B – – Columba
palumbus
azorica ringduva (underart
från Azorerna)

– B – – Columba trocaz madeiraduva

– B – – Columba bollii kanarieduva

– B – – Columba
junoniae lagerduva

S – x – Streptopelia
decaocto turkduva

– – x – Streptopelia
turtur turturduva

S B – – Bubo bubo berguv

S B – – Nyctea
scandiaca fjälluggla

S B – – Surnia ulula hökuggla

S B – – Glaucidium
passerinum sparvuggla

S B – – Strix uralensis slaguggla

S B – – Strix nebulosa lappuggla

S B – – Asio flammeus jorduggla

S B – – Aegolius
funereus pärluggla

S B – – Caprimulgus
europaeus nattskärra

– B – – Apus caffer kafferseglare

S B – – Alcedo atthis kungsfiskare

– B – – Coracias
garrulus blåkråka

S B – – Picus canus gråspett

S B – – Dryocopus
martius spillkråka

– B – – Dendrocopos
major
canariensis större hackspett
(underart från
Teneriffa)

– B – – Dendrocopos
major
thanneri större hackspett
(underartfrån Gran
Canaria)

– B – – Dendrocopos
syriacus balkanspett

– B – – Dendrocopos
medius mellanspett

S B – – Dendrocopos
leucotos vitryggig hackspett

S B – – Picoides
tridactylus tretåig hackspett

– B – – Chersophilus
duponti dupontlärka

– B – – Melanocorypha
calandra kalenderlärka

– B – – Calandrella
brachydactyla korttålärka

– B – – Galerida
theklae lagerlärka

S B – – Lullula arborea trädlärka

S – x – Alauda arvensis sånglärka

S B – – Anthus
campestris fältpiplärka

– B – – Troglodytes
troglodytes gärdsmyg (underart
fridariensis från Isle)

S B – – Luscinia
svecica blåhake

– B – – Saxicola
dacotiae kanariebuskskvätta

– B – – Oenanthe
cypriaca cypernstenskvätta

– B – – Oenanthe
leucura svart stenskvätta

– B – – Oenanthe
pleschanka nunnestenskvätta

S – J – Turdus merula koltrast

S – J – Turdus pilaris snöskata, björktrast

S – x – Turdus
philomelos taltrast

S – x – Turdus iliacus rödvingetrast

S – x – Turdus
viscivorus dubbeltrast

– B – – Acrocephalus
melanopogon kaveldunsångare

– B – – Acrocephalus
paludicola vattensångare

– B – – Hippolais
olivetorum olivsångare

– B – – Sylvia sarda sardinsk sångare

– B – – Sylvia undata provencesångare

– B – – Sylvia
melanothorax cypernsångare

– B – – Sylvia
rueppelli svarthakad sångare

S B – – Sylvia nisoria höksångare

S B – – Ficedula parva mindre flugsnappare

– B – – Ficedula
semitorquata balkanflugsnappare

S B – – Ficedula
albicollis halsbandsflugsnappare

– B – – Sitta krueperi Krüpers nötväcka

– B – – Sitta
whiteheadi korsikansk nötväcka

S B – – Lanius
collurio törnskata

– B – – Lanius minor svartpannad törnskata

– B – – Lanius nubicus masktörnskata

S – J – Garrulus
glandarius nötskrika

S – J – Pica pica skata

– B – – Pyrrhocorax
pyrrhocorax alpkråka

S – J – Corvus monedula kaja

S – J – Corvus
frugilegus råka

S – J – Corvus corone kråka

S – x – Sturnus
vulgaris stare

– B – – Fringilla
coelebs
ombriosa bofink (underart
från Hierro)

– B – – Fringilla
teydea blå bofink

– B – – Loxia scotica skotsk korsnäbb

– B – – Bucanetes
githagineus ökentrumpetare

– B – – Pyrrhula
pyrrhula
murina domherre (underart
från Azorerna)

– B – – Emberiza
cineracea gulgrå sparv

S B – – Emberiza
hortulana ortolansparv

– B – – Emberiza caesia rostsparv

– B – – Parus ater
cypriotes svartmes (cypriotisk
underart)

– B – – Certhia
brachydactyla trädgårdsträdkrypare
dorotheae (cypriotisk underart)

Däggdjur

INSECTIVORA

Erinaceidae

– – – N – Erinaceus
algirus
(Atelerix spansk igelkott
algirus) (nordafrikansk igelkott)

Soricidae

– – – N – Crocidura
canariensis kanarisk näbbmus
(kanarienäbbmus)

– – – N – Crocidura
sicula siciliansk näbbmus

Talpidae

– B – N – Galemys
pyrenaicus bisamnäbbmus

CHIROPTERA

MICROCHIROPTERA

Molossidae

– – – N – Tadarida
teniotis europeisk
veckläppsfladdermus
(veckläppad fladdermus)

Rhinolophidae

– B – N – Rhinolophus
blasii Blasius hästskonäsa

– B – N – Rhinolophus
euryale mellanhästskonäsa

– B – N – Rhinolophus
ferrumequinum stor hästskonäsa

– B – N – Rhinolophus
hipposideros dvärghästskonäsa

– B – N – Rhinolophus
mehelyi Mehelys hästskonäsa

Vespertilionidae

S B – N – Barbastella
barbastellus barbastell

– – – N – Eptesicus
bottae Bottas fladdermus

S – – N – Eptesicus
nilssonii nordisk fladdermus

S – – N – Eptesicus
serotinus sydfladdermus

– – – N – Hypsugo savii
(Pipistrellus alpfladdermus
savii)

– B – N – Miniopterus
schreibersii Schreibers
fladdermus

– – – N – Myotis
alcathoe nymffladdermus

S B – N – Myotis
bechsteinii Bechsteins fladdermus

– B – N – Myotis blythii mindre musöra

S – – N – Myotis brandtii Brandts fladdermus

– B – N – Myotis
capaccinii Capaccinis fladdermus

S B – N – Myotis
dasycneme dammfladdermus

S – – N – Myotis
daubentonii
(inkl. M. vattenfladdermus
nathalinae)

– B – N – Myotis
emarginatus Geoffroys fladdermus

– B – N – Myotis myotis större musöra

S – – N – Myotis
mystacinus
(inkl. M. mustaschfladdermus
aurascens)

S – – N – Myotis
nattereri fransfladdermus

– – – N – Myotis
oxygnathus
(M. blythii
oxygnathus)

– – – N – Myotis
punicus

– – – N – Nyctalus
azoreum Azorernas fladdermus

– – – N – Nyctalus
lasiopterus jättefladdermus

S – – N – Nyctalus
leisleri Leislers fladdermus

S – – N – Nyctalus
noctula stor fladdermus

– – – N – Pipistrellus
kuhlii Kuhls fladdermus
(Kuhls pipistrell)

– – – N – Pipistrellus
maderensis madeirapipistrell

S – – N – Pipistrellus
nathusii trollfladdermus

S – – N – Pipistrellus
pipistrellus pipistrell

S – – N – Pipistrellus
pygmaeus dvärgfladdermus

– – – N – Plecotus
macrobullaris
(inkl. P.
microdontus och
P. alpinus)

S – – N – Plecotus
auritus långörad fladdermus

S – – N – Plecotus
austriacus grå långörad fladdermus

– – – N – Plecotus
kolombatovici

– – – N – Plectus
sardus

– – – N – Plecotus
teneriffae Kanariöarnas
långörade
fladdermus

S – – N – Vespertilio
murinus gråskimlig fladdermus

– – – N – samtliga
övriga arter samtliga övriga arter
Microchiroptera småfladdermöss

MEGACHIROPTERA

Pteropodidae

– B – N – Rousettus
aegyptiacus egyptisk grottflyghund
(egyptisk flyghund,
nilflyghund)

RODENTIA

Castoridae

S – – – F Castor fiber europeisk bäver
(svenska,
finska,
lettiska,
litauiska,
estniska och
polska
populationer)
– B – N – Castor fiber
(populationer
utanför
Sverige,
Finland,
Lettland,
Litauen,
Estland och
Polen)

Cricetidae

– – – N – Cricetus europeisk hamster
cricetus
(populationer
utanför Ungern)
– – – – F Cricetus
cricetus
(ungerska
populationer)

Gliridae

S – – N – Muscardinus
avellanarius hasselmus

– – – N – samtliga samtliga övriga
övriga arter arter sovmöss
sovmöss utom sjusovare och
utom Glis glis trädgårdssovare
och Eliomys
quercinus

Hystricidae

– – – N – Hystrix
cristata vanligt piggsvin

Microtidae

– B – N – Microtus
cabrerae västlig medelhavssork
(spansk sork)

– B P N – Microtus
oeconomus mellansork (underart
arenicola från Nederländerna)

– B P N- Microtus
oeconomus
mehelyi mellansork (underart
från Ungern etc.)

– B – N – Microtus
tatricus tatragransork

Sciuridae

– B P N – Marmota marmota
latirostris alpmurmeldjur (underart
från Höga Tatrabergen)

– B P N – Pteromys volans eurasiatisk flygekorre
(Sciuropterus
russicus)

– B – N – Spermophilus
citellus västlig sisel
(Citellus
citellus)

– B P N – Spermophilus
suslicus pärlsisel
(Citellus
suslicus)

– – – N – Sciurus
anomalus persisk ekorre
(kaukasisk ekorre)

Zapodidae

S – – N – Sicista
betulina buskmus (björkmus)

– B – N – Sicista
subtilis stäppmus (sydlig buskmus)

CARNIVORA

Canidae

S B P N – Alopex lagopus fjällräv
(Vulpes
lagopus)

– – – – F Canis aureus schakal (guldschakal)

S B P – – Canis lupus varg
(grekiska
populationer
söder om 39:e
breddgraden;
spanska
populationer
söder om Duero;
alla
populationer
i övriga
medlemsstater
utom Estland,
Lettland,
Litauen och
Finland)

S – – N – Canis lupus
(finska
populationer
utanför
renskötselområden;
grekiska
populationer
söder om 39:e
breddgraden;
spanska
populationer
söder om Duero;
alla
populationer
i övriga
medlemsstater
utom Estland,
Lettland,
Litauen, Polen
och Slovakien)

– – – – F Canis lupus
(finska
populationer
inom
renskötselområden;
grekiska
populationer
norr om 39:e
breddgraden;
spanska
populationer
norr om Duero;
populationer
i Estland,
Lettland,
Litauen, Polen
och Slovakien)

Ursidae

S – – N – Ursus arctos brunbjörn

– B P – – Ursus arctos
(populationer
utanför Sverige,
Finland och
Estland)

Mustelidae

S B P n – Gulo gulo järv

S B – N – Lutra lutra utter

S – – – F Martes martes skogsmård

– B – N – Mustela
eversmanii stäppiller

– B P N – Mustela
lutreola flodiller

S – – – F Mustela
putorius iller

Felidae

– – – N – Felis
silvestris vildkatt

S B – – Lynx lynx lodjur (lo)
(populationer
utanför
Estland,
Lettland och
Finland)

S – – N – Lynx lynx
(populationer
utanför
Estland)

– – – – F Lynx lynx
(populationer
i Estland)

– B P N – Lynx pardinus spansk lo
(panterlo)

Phocidae

S B – – F Halichoerus
grypus gråsäl

– B P N – Monachus
monachus munksäl
(havsmunk)

S B – – F Phoca hispida bottnisk vikare
bottnica
(Pusa hispida
bottnica)

– B P N – Phoca hispida saimasäl
saimensis
(Pusa hispida
saimensis)

S B – – F Phoca vitulina knubbsäl

S – – – F övriga arter
sälar

Viverridae

– – – – F Genetta genetta europeisk genett

– – – – F Herpestes
ichneumon egyptisk mungo
(faraoråtta)

DUPLICIDENTATA

Leporidae

S – – – F Lepus timidus skogshare

ARTIODACTYLA

Cervidae

– B P N – Cervus elaphus
corsicanus korsikansk
kronhjort

– B – – – Rangifer
tarandus
fennicus skogsren

Bovidae

– B P N – Bison bonasus visent

– B – N – Capra aegagrus
(C. hircus) besoarget
(naturliga (vildget)
populationer)

– – – – F Capra ibex alpstenbock

– B P N- Capra
pyrenaica
pyrenaica pyreneisk
stenbock

– – – – F Capra
pyrenaica
(övriga
underarter) iberisk stenbock

S – – n – Ovibos
moschatus myskoxe

– B – N – Ovis gmelini europeisk mufflon
musimon (O.
ammon musimon,
O. aries
musimon O.
orientalis
musimon och
O. musimon)
(naturliga
populationer
på Korsika
och Sardinien)

– B – N – Ovis gmelini cypriotisk mufflon
ophion (O.
ammon ophion,
O. aries
ophion och
O. orientalis
ophion)

– B P N – Rupicapra
pyrenaica
ornata abruzzergems

– B – N – Rupicapra
rupicapra
balcanica balkangems

– B P N – Rupicapra
rupicapra
tatrica tatragems

– – – – F Rupicapra gems
rupicapra
(övriga
underarter)

CETACEA

S B – N – Phocoena
phocoena tumlare

– B – N – Tursiops
truncatus flasknosdelfin
(öresvin)

– – – N – övriga
arter valar

Reptiler

CHELONIA (TESTUDINES)

Testudinidae

– B – N – Testudo graeca morisk sköldpadda

– B – N – Testudo
hermanni grekisk sköldpadda

– B – N – Testudo
marginata svart
landsköldpadda

Cheloniidae

– B P N – Caretta caretta oäkta/falsk
karettsköldpadda

– B P N – Chelonia mydas soppsköldpadda

– – – N – Lepidochelys
kempii atlantisk
bastardsköldpadda

– – – N – Eretmochelys
imbricata karettsköldpadda

Dermocelyidae

– – – N – Dermochelys
coriacea havslädersköldpadda

Emydidae

– B – N – Emys
orbicularis europeisk
kärrsköldpadda

– B – N – Mauremys
caspica kaspisk
bäcksköldpadda

– B – N – Mauremys
leprosa iberisk
bäcksköldpadda

SAURIA

Lacertidae

– – – N – Algyroides
fitzingeri dvärgkölödla

– – – N – Algyroides
marchi spansk kölödla

– – – N – Algyroides
moreoticus grekisk kölödla

– – – N – Algyroides
nigropunctatus dalmatisk kölödla

– – – N – Gallotia
atlantica atlantisk
kanarieödla

– – – N – Gallotia
galloti blåkindad
kanarieödla

– B – N – Gallotia
galloti
insulanagae

– B P N – Gallotia
simonyi jättekanarieödla

– – – N – Gallotia
stehlini

S – – N – Lacerta agilis sandödla

– – – N – Lacerta
bedriagae tyrrensk
bergsödla

– B – N – Lacerta iberisk bergsödla
bonnali
(Lacerta
monticola)

– – – N – Lacerta
danfordi anatolisk
bergsödla

– – – N – Lacerta dugesi madeiramurödla

– – – N – Lacerta graeca grekisk
spetshuvudödla

– – – N – Lacerta
horvathi kroatisk
bergsödla

– B – N – Lacerta
schreiberi iberisk
smaragdödla

– – – N – Lacerta
trilineata jättesmaragdödla

– – – N – Lacerta
viridis smaragdödla

– – – N – Lacerta
vivipara
pannonica skogsödla

– – – N – Ophisops
elegans ormögonödla

– – – N – Podarcis
erhardii kykladisk ödla

– – – N – Podarcis
filfolensis maltesisk
murödla

– – – N – Podarcis
hispanica
atrata spansk murödla

– B – N – Podarcis
lilfordi balearödla

– – – N – Podarcis
melisellensis adriatisk ödla

– – – N – Podarcis
milensis milosödla

– – – N – Podarcis
muralis murödla

– – – N – Podarcis
peloponnesiaca peloponnesisk
ödla

– B – N – Podarcis
pityusensis pityusisk
murödla

– – – N – Podarcis
sicula ruinödla

– – – N – Podarcis
taurica taurisk ödla

– – – N – Podarcis
tiliguerta tyrrensk
murödla

– – – N – Podarcis
wagleriana siciliansk
murödla

Scincidae

– – – N – Ablepharus
kitaibelli johannesödla, -skink

– – – N – Chalcides
bedriagai spansk valsskink

– – – N – Chalcides
occidentalis ögonvalsskink

– – – N – Chalcides
ocellatus fläckig valsskink

– – – N – Chalcides
sexlineatus sexlinjevalsskink

– B – – – Chalcides
simonyi

– – – N – Chalcides
viridianus kanarisk valsskink

– – – N – Ophiomorus
punctatissimus ormskink

Gekkonidae

– – – N – Cyrtopodion
kotschyi egeisk
nakenfingergecko

– B – N – Phyllodactylus
europaeus europeisk
bladfingergecko

– – – N – Tarentola
angustimentalis kanarisk murgecko

– – – N – Tarentola
boettgeri Boettgers
murgecko

– – – N – Tarentola
delalandii teneriffamurgecko

– – – N – Tarentola
gomerensis gomeromurgecko

Agamidae

– – – N – Stellio
stellio taggsvansagam

Chamaeleontidae

– – – N – Chamaeleo
chamaeleon vanlig
kameleont

Anguidae

– – – N – Ophisaurus
apodus scheltopusik

OPHIDIA (SERPENTES)

Colubridae

– – – N – Coluber caspius kaspisk bjälksnok

– B P N – Coluber
cypriensis

– – – N – Coluber
hippocrepis hästskosnok

– – – N – Coluber
jugularis bjälksnok

– – – N – Coluber
laurenti pilsnok

– – – N – Coluber
najadum Dahls snok,
dahlsnok

– – – N – Coluber
nummifer asiatisk
racer

– – – N – Coluber
viridiflavus gulgrön
pisksnok

S – – N – Coronella
austriaca hasselsnok

– – – N – Eirenis modesta dvärgsnok

– – – N – Elaphe
longissima eskulapsnok

– B – N – Elaphe
quatuorlineata fyrlinjesnok

– B – N – Elaphe situla leopardsnok

– – – N – Natrix natrix
cetti sardinsk snok

– – – N – Natrix natrix
corsa korsikansk snok

– B P N – Natrix natrix
cypriaca

– – – N – Natrix
tessellata rutsnok

– – – N – Telescopus
falax kattorm

Viperidae

– – – N – Vipera
ammodytes sandhuggorm

– B P N – Macrovipera
schweizeri miloshuggorm
(Vipera
lebetina
schweizeri)

– – – N – Vipera portugisisk
seoanni huggorm
(utom spanska
populationer)

– B P N – Vipera ursinii
rakosiensis

– B – N – Vipera ursinii ängshuggorm
(utom Vipera
ursinii
rakosiensis)

– – – N – Vipera
xanthina kusthuggorm

Boidae

– – – N – Eryx jaculus europeisk sandboa

Groddjur

CAUDATA

Salamandridae

– B – N – Chioglossa
lusitanica guldstrimlig
salamander

– – – N – Euproctus asper pyreneisk
bergsalamander

– – – N – Euproctus
montanus korsikansk
bergsalamander

– – – N – Euproctus
platycephalus sardinsk
bergsalamander

– – – N – Salamandra
atra alpsalamander

– – – N – Salamandra
aurorare gulbandad
salamander

– B P – – Salamandra
atra aurorare

– – – N – Salamandra
lanzai Lanzas
grottsalamander

– B – N – Salamandra
luschani lykisk
(Mertensiella salamander
luschani)

– B – N – Salamandrina
terdigata glasögonsalamander

– B – N – Triturus
carnifex alpin större
vattensalamander

S B – N – Triturus
cristatus större
vattensalamander

– B – – – Triturus
dobrogicus

– – – N – Triturus
italicus italiensk större
vattensalamander

– B – N – Triturus
karelinii

– – – N – Triturus
marmoratus marmorsalamander

– B – N – Triturus
montandoni

Proteidae

– B P N – Proteus
anguinus europeisk olm

Plethodontidae

– B – N – Speleomantes
ambrosii emiliansk
grottsalamander

– B – N – Speleomantes
flavus olbisk
grottsalamander

– B – N – Speleomantes
genei sardinsk
grottsalamander

– B – N – Speleomantes
imperialis kejserlig
grottsalamander

– – – N – Speleomantes
italicus italiensk
grottsalamander

– B – – – Speleomantes
strinatii

– B – N – Speleomantes
supramontes östlig
grottsalamander

ANURA

Discoglossidae

– – – N – Alytes
cisternasii iberisk
barnmorskegroda

– B P N – Alytes
muletensis balearisk
barnmorskegroda

– – – N – Alytes
obstetricans barnmorskegroda

S B – N – Bombina bombina klockgroda

– B – N – Bombina
variegata gulbukig
klockgroda

– B – N – Discoglossus
galganoi portugisisk
skivtungegroda

– B – N – Discoglossus
jeanneae spansk
skivtungegroda

– B – N – Discoglossus
montalentii korsikansk
skivtungegroda

– – – N – Discoglossus
pictus skivtungegroda

– B – N – Discoglossus
sardus tyrrensk
skivtungegroda

Ranidae

S – – N – Rana arvalis åkergroda

S – – N – Rana dalmatina långbensgroda

S – – – F Rana esculenta ätlig groda

– – – N – Rana graeca grekisk groda

– – – N – Rana iberica iberisk groda

– – – N – Rana italica italiensk groda

– B – N – Rana latastei italiensk långbensgroda

S – – N – Rana lessonae gölgroda

– – – – F Rana perezi

– – – – F Rana ridibunda

S – – – F Rana temporaria vanlig groda

Pelobatidae

– – – N – Pelobates
cultripes spansk lökgroda

S – – N – Pelobates
fuscus lökgroda

– B P – – Pelobates
fuscus
insubricus

– – – N – Pelobates
syriacus östlig lökgroda

Bufonidae

S – – N – Bufo calamita stinkpadda

S – – N – Bufo viridis grönfläckig padda

Hylidae

S – – N – Hyla arborea lövgroda

– – – N – Hyla
meridionalis västlig lövgroda

– – – N – Hyla sarda sardinsk lövgroda

Fiskar

ACIPENSERIFORMES

Acipenseridae

– B P N – Acipenser
naccarii adriatisk stör

– B P N – Acipenser
sturio stör

– – – – F samtliga
övriga arter

ATHERINIFORMES

Cyprinodontidae

– B – – – Alphanius
fasciatus

– B – – – Alphanius
iberus

Valenciidae

– B P N – Valencia
hispanica valenciatandkarp

– B P – – Valencia
letourneuxi

CLUPEIFORMES

Clupeidae

S B – – F Alosa alosa majsill

S B – – F Alosa fallax staksill

– B – – F Alosa (alla
övriga arter)

CYPRINIFORMES

Cobitidae

– B – – – Cobitis
elongata

S B – – – Cobitis nissöga
taenia
(ej finska
populationer)

– B – – – Cobitis
triconica

– B – – – Misgurnus
fossilis slampiskare

– B – – – Sabanejewia
aurata

– B – – – Sabanejewia
larvata
(Cobitis
larvata och
Cobitis
conspersa)

Cyprinidae

– B – – – Alburnus
albidus
(Alburnus
vulturius)

– B – N – Anaecypris
hispanica

S B – – F Aspius aspius asp
(ej finska
populationer)

– – – – F Aspius aspius
(finska
populationer)

– B – – F Barbus comiza

– B – – F Barbus
meridionalis

– B – – F Barbus
plebejus

– – – – F Barbus (alla
övriga arter)

– B – – – Chalcalburnus
chalcoides

– B – – – Chondrostoma
genei

– B – – – Chondrostoma
lusitanicum

– B – – – Chondrostoma
polylepsis (innehåller C. willkommi)

– B – – – Chondrostoma
soetta

– B – – – Chondrostoma
toxostoma

– B – – – Gobio
albipinnatus

– B – – – Gobio Kessleri kesslersandkrypare

– B – – – Gobio
uranoscopus stenkrypare

– B – – – Iberocypris
palaciosi

– B P – – Ladigesocypris
ghigii

– B – – – Leuciscus
lucumonis

– B – – – Leuciscus
souffia

– B – – F Pelecus
cultratus skärkniv

– B – – – Phoxinellus
(alla arter)

– B P N – Phoxinus
percnurus sumpelritsa

– B – – – Rhodeus
sericeus
amarus

– B – – – Rutilus
alburnidoes

– B – – – Rutilus
arcasii

– – – – F Rutilus
friesii
meidingeri

– B – – – Rutilus
frisii
meidingeri

– B – – – Rutilus
lemmingii

– B – – – Rutilus
macrolepidotus

– B – – F Rutilus pigus flickfisk

– B – – – Rutilus
rubilio

– B – – – Sardinius
graecus

PERCIFORMES

Gobiidae

– B – – – Knipowitschia
(Padogobius)
panizzae

– B – – – Padogobius
nigricans

– B – – – Pomatoschistus
canestrini

Percidae

– B – N – Gymnocephalus
baloni

– B – – F Gymnocephalus
schraetzer

– B – – – Zingel (alla
arter utom Zingel
asper och
Zingel zingel)

– – – N – Zingel asper

– – – – F Zingel zingel

PETROMYZONIFORMES

Petromyzonidae

– B – – – Eudontomyzon
(alla arter)

S – – – F Lampetra flodnejonöga
fluviatilis

– B – – F Lampetra flodnejonöga
fluviatilis
(ej svenska
och finska
populationer)

– B – – – Lampetra bäcknejonöga
planeri
(ej svenska,
finska och
estniska
populationer)

– B – – F Lethenteron
zanandreai

– B – – – Petromyzon havsnejonöga
marinus
(ej svenska
popoulationer)

SALMONIFORMES

Coregonidae

– B P – – Coregonus
oxyrhynchus nordsjösik
(anadroma
populationer
i vissa
delar av
Nordsjön)

– – – N – Coregonus
oxyrhynchus nordsjösik
(ej finska
populationer)

S – – – F Coregonus
(övriga arter) sikar, siklöjor

Salmonidae

– B – – F Hucho hucho huchen (donaulax)
(naturliga
poulationer)

– B – – – Salmo
macrostigma

– B – – – Salmo
marmoratus

S B – – F Salmo salar lax
(endast i
sötvatten,
ej finska
populationer)

– – – – F Salmo salar
(endast i
sötvatten,
finska
populationer)

S – – – F Thymallus
thymallus harr

Umbridae

– B – – – Umbra krameri ungersk hundfisk

SCORPAENIFORMES

Cottidae

S B – – – Cottus gobio stensimpa
(ej finska
populationer)

– B – – – Cottus petiti

SILURIFORMES

Siluridae

– B – – F Silurus
aristotelis aristotelesmal

Ryggradslösa djur

Leddjur

ARACHNIDA

Araneae

– – – N – Macrothele
calpeiana

Pseudoscorpiones

S B – – – Anthrenochernes
stellae
hålträdsklokrypare

CRUSTACEA

Astacidae / Decapoda

S – – – F Astacus astacus flodkräfta

– B – – F Austropotamobius
pallipes

– B P – F Austropotamobius
torrentium

Isopoda

– B P N – Armadillidium
ghardalamensis

Scyllaridae

– – – – F Scyllarides
latus

INSECTA

Coleoptera

S B – – – Agathidium
pulchellum brokig
aspmycelbagge

– B – N – Bolbelasmus
unicornis

S B – – – Boros
schneideri smal skuggbagge

– B – N – Buprestis
splendens glanspraktbagge

– B – N – Carabus hampei

– B – N – Carabus
hungaricus

– B P – – Carabus
menetriesi
pacholei

– B P N – Carabus
olympiae

– B – N – Carabus
variolosus

– B – N – Carabus
zawadszkii

S B – N – Cerambyx cerdo större ekbock

S B – – – Corticaria
planula brandmögelbagge

S B – N – Cucujus
cinnaberinus cinnoberbagge

– B – N – Dorcadion
fulvum cervae

– B – N – Duvalius
gebhardti

– B – N – Duvalius
hungaricus

S B – N – Dytiscus
latissimus bred gulbrämad
dykare

S B – N – Graphoderus
bilineatus bred paljettdykare

– B – N – Leptodirus
hochenwarti

– B – – – Limoniscus
violaceus

S B – – – Lucanus cervus ekoxe

– B – – – Macroplea
pubipennis

– B – – – Mesosa myops skäckbock

– B – – – Morimus funerus

S B P N – Osmoderma
eremita läderbagge

– B – – – Oxyporus
mannerheimii

– B – N – Pilemia
tigrina

S B P N – Phryganophilus
ruficollis rödhalsad brunbagge

– B – N – Probaticus
subrugosus

– B – N – Propomacrus
cypriacus

– B P N – Pseudogaurotina
excellens

– B – N – Pseudoseriscius
cameroni

S B – N – Pytho kolwensis större
barkplattbagge

S B – – – Rhysodes
sulcatus hakbagge

– B P N – Rosalia
alpina alpbock

S B – – – Stephanopachys
linearis slät
tallkapuschongbagge

S B – – – Stephanopachys
substriatus grov
tallkapuschongbagge

S B – – – Xyletinus
tremulicola aspbarkgnagare

Hemiptera (Heteroptera)

S B – – – Aradus
angularis spetshörnad
barkskinnbagge

Lepidoptera

S B – – – Agriades
glandon aquilo högnordisk blåvinge

– – – N – Apatura metis

– B – N – Arytrura
musculus

– B P – – Callimorpha
(Euplagia,
Panaxia)
quadripunctaria

– B – N – Catopta thrips

– B – N – Chondrosoma
fiduciaria

S B – – – Clossiana
improba dvärgpärlemorfjäril

S – – N – Coenonympha
hero brun gräsfjäril

– B – N – Coenonympha
oedippus falsk luktgräsfjäril

– B – N – Colias
myrmidone

– B – N – Cucullia
mixta

– B – N – Ortosias
(Dioszeghyana)
schmidtii

– B – N – Erannis
ankeraria

– B – N – Erebia calcaria dyster gråvingad
svartgräsfjäril

– B – N – Erebia Christi schweizisk
svartgräsfjäril

– B – – – Erebia medusa
polaris högnordisk
gräsfjäril

– – – N – Erebia
sudetica schlesisk
svartgräsfjäril

– B – N – Eriogaster
catax

S B – – – Euphydryas väddnätfjäril
(Eurodryas,
Hypodryas)
aurinia

– B – N – Glyphipterix
loricatella

– B – N – Gortyna
borelii lunata

– – – N – Fabriciana
elisa korsikansk
pärlemorfjäril

– B – – F Graellsia
isabellae

S B – – – Hesperia
comma catena fjällsilversmygare

S B – N – Hypodryas
maturna asknätfjäril

– B – N – Leptidea morsei stor skogsvitvinge

– B – N – Lignyoptera
fumidaria

– – – N – Hyles
hippophaes

S – – N – Lopinga achine dårgräsfjäril

– B – N – Lycaena dispar stor guldvinge

S B – N – Lycaena helle violett guldvinge

S – – N – Maculinea
arion svartfläckig
blåvinge

– B – N – Maculinea
nausithous mörk
blodtoppblåvinge

– B – N – Maculinea
teleius blodtoppblåvinge

– B – N – Melanargia
arge italienskt
schackbräde

– B P N – Nymphalis
vaualbum aspfuks

– – – N – Papilio
alexanor alexanorfjäril

– B – N – Papilio
hospiton korsikansk
makaonfjäril

S – – N – Parnassius
apollo apollofjäril

S – – N – Parnassius
mnemosyne mnemosynefjäril

– B – N – Phyllometra
culminaria

– B – N – Plebicula
golgus nevadablåvinge

– B – N – Polymixis
rufocincta
isolata

– B – N – Polyommatus
eroides stor erosblåvinge

– – – N – Proserpinus
proserpina

S B – – – Xestia
borealis nordiskt jordfly

– B – – – Xestia
brunneopicta bruntecknat
fjällfly

– B P N – Xylomoia strix

– – – N – Zerynthia
polyxena sydlig
hålrotsfjäril

Mantodea

– B – N – Apteromantis
aptera

Odonata

S – – N – Aeshna
viridis grön
mosaiktrollslända

– B – – – Coenagrion
hylas

– B – – – Coenagrion
mercuriale

– B – – – Coenagrion
ornatum

– B – N – Cordulegaster
heros

– B – N – Cordulegaster
trinacriae

– B – N – Gomphus
graslinii spansk
flodtrollslända

S – – N – Leucorrhina
albifrons pudrad
kärrtrollslända

S – – N – Leucorrhina
caudalis bred
kärrtrollslända

S B – N – Leucorrhina
pectoralis citronfläckad
kärrtrollslända

– B – N – Lindenia
tetraphylla

– B – N – Macromia
splendens

S B – N – Ophiogomphus
cecilia grön
flodtrollslända

– B – N – Oxygastra
curtisii

– – – N – Stylurus
flavipes

– – – N – Sympecma
braueri

Orthoptera

– B – N – Baetica
ustulata

– B – N – Brachytrupes
megacephalus

– B – N – Isophya
costata

– B – N – Isophya stysi

– B – N – Myrmecophilus
baronii

– B – N – Odontopodisma
rubripes

– B – N – Paracaloptenus
caloptenoides

– B – N – Pholidoptera
transsylvanica

– – – N – Saga pedo

– B – N – Stenobothrus
(Stenobothrodes)
eurasius

Blötdjur

BIVALVIA

Anisomyaria

– – – N – Lithophaga
lithophaga

– – – N – Pinna nobilis

Unionoida

– – – N – Margaritifera
auricularia

– B – – F Margaritifera
durrovensis
(Margaritifera
margaritifera)

S B – – F Margaritifera
margaritifera flodpärlmussla

– – – – F Microcondylaea
compressa

S B – N – Unio crassus tjockskalig
målarmussla

– – – – F Unio
elongatulus

Dreissenidae

– B – N – Congeria
kusceri

ECHINODERMATA

Echinoidea

– – – N – Centrostephanus
longispinus

GASTROPODA

Prosobranchia

– – – N – Patella
feruginea

– – – N – Theodoxus
prevostianus

Stylommatophora

S B – N – Anisus
vorticulus sirlig
skivsnäcka

– B – N – Caseolus
calculus

– B – N – Caseolus
commixta

– B – N – Caseolus
sphaerula

– B – N – Chilostoma
banaticum

– B – N – Discula
leacockiana

– B – N – Discula
tabellata

– – – N – Discula
testudinalis

– – – N – Discula
turricula

– – – N – Discus
defloratus

– B – N – Discus
guerinianus

– B – N – Elona
quimperiana

– B – N – Geomalacus
maculosus

– B – N – Geomitra
moniziana

– B – N – Gibbula
nivosa

– B P – – Helicopsis
striata
austriaca

S – – – F Helix pomatia vinbergssnäcka

– B – N – Hygromia
kovacsi

– B – N – Idiomela
(Helix)
subplicata

– B – N – Lampedusa
imitatrix

– B P N – Lampedusa
melitensis

– B – N – Leiostyla
abbreviata

– B – N – Leiostyla
cassida

– B – N – Leiostyla
corneocostata

– B – N – Leiostyla
gibba

– B – N – Leiostyla
lamellosa

– B P N – Paladilhia
hungarica

– B – N – Sadleriana
pannonica

– B – N – Theodoxus
transversalis

S B – – – Vertigo
angustior smalgrynsnäcka

S B – – – Vertigo
genesii otandad grynsnäcka

S B – – – Vertigo
geyeri kalkkärrgrynsnäcka

S B – – – Vertigo
moulinsiana större grynsnäcka

Coelenterata

CNIDARIA

– – – – F Corallium
rubrum

Annelida

HIRUDINOIDEA –
ARHYNCHOBDELLAE

Hirudinidae

S – – – F Hirudo
medicinalis blodigel

VÄXTER

Alger

Corallinaceae

– – – – F – Lithothamnium
coralloides.
Crouan frat.

– – – – F – Phymatholithon
calcareum
(Poll.) Adey &
McKibbin

Lavar

Cladoniaceae

S – – – F – Cladonia L. renlavar
subgenusCladina
(Nyl.)
Vain

Mossor

– B – – – – Bruchia vogesiaca
Schwaegr.

S B – – – – Bryhnia
novae-angliae
(Sull & Lesq.)
Grout brynia

– B P – – – Bryoerythrophyllium
campylocarpum
(C. Müll.) Crum.
(Bryoerythrophyllium
machadoanum (Sergio)
M.O. Hill

S B – – – – Buxbaumia viridis
(Moug.) Moug. & grön
Nestl. sköldmossa

S B – – – – Cephalozia
macounii (Aust.)
Aust. vedtrådmossa

S B – – – – Cynodontium
suecicum (H. Arn.
& C. Jens.) I. Hag. nordisk
klipptuss

S B – – – – Dichelyma
capillaceum
(Dicks) Myr. hårklomossa

S B – – – – Dicranum viride
(Sull. & Lesq.) stamkvastmossa
Lindb.

– B – – – – Distichophyllum
carinatum Dix. &
Nich.

S B – – – – Drepanocladus
(Hamatocaulis) käppkrokmossa
vernicosus
(Mitt.) Warnst.

– B P – – M Echinodium
spinosum (Mitt.)
Jur.

S B – – – – Encalypta mutica
(I. Hagen) trubbklockmossa

S B – – – – Hamatocaulis
lapponicus (Norrl.) taigakrokmossa
Hedenäs

S B – – – – Herzogiella
turfacea (Lindb.)
I. Wats. platt
spretmossa

S B – – – – Hygrohypnum
montanum (Lindb.) späd bäckmossa
Broth.

– B – – – – Jungermannia
handelii (Schiffn.)
Amak.

– – – – F – Leucobryum glaucum
(Hedw.) Ångstr.

– B – – – – Mannia triandra
(Scop.) Grolle

– B P – – – Marsupella
profunda Lindb.

S B – – – – Meesia longiseta
Hedw. långskaftad
svanmossa

– B – – – – Nothothylas
orbicularis
(Schwein.) Sull.

– B – – – – Ochyraea tatrensis
Vana

S B – – – – Orthothecium
lapponicum (Schimp.) lappglansmossa
C. Hartm.

S B – – – – Orthotrichum rogeri
Brid. gotländsk
hättemossa

– B – – – – Petalophyllum
ralfsii (Wils.)
Nees & Gott.

– B – – – – Plagiomnium
drummondii (Bruch
& Schimp.) T. Kop.

– B – – – – Riccia breidleri Jur.

– B – – – – Riella helicophylla
(Bory & Mont.) Mont.

S B – – – – Scapania massalongi
(K. Müll.) mikroskapania
K. Müll.

S – – – F – Sphagnum L (alla vitmossor
arter utom Sphagnum
pylaisii Brid.)

– B – – – – Sphagnum pylaisii
Brid.

– B – – – – Tayloria rudolphiana
(Garov) B. & S.

– B P – – M Thamnobryum
fernandesii Sergio

S B – – – – Tortella rigens
(N. Alberts) styv
kalkmossa

Ormbunksväxter (kärlkryptogamer)

Aspleniaceae

– – – N – – Asplenium
hemionitis L.

– B – N – – Asplenium
jahandiezii
(Litard.) Rouy

S B – N – – Rouy Asplenium
adulterinum Milde brunbräken

Blechnaceae

– B – N – – Woodwardia radicans
(L.) Sm.

Dicksoniaceae

– B – N – – Culcita macrocarpa
C. Presl

Dryopteridaceae

S B – N – – Diplazium sibiricum
(Turcz. ex
Kunze) Kurata ryssbräken

– B P N – – Dryopteris corleyi
Fraser-Jenk.

– B – N – – Dryopteris fragans
(L.) Schott

– B P N – M Polystichum drepanum
(Sw.) C. Presl.

Hymenophyllaceae

– B – N – M Hymenophyllum
maderensis Gibby
& Lovis

– B – N – – Trichomanes
speciosum Willd.

Isoetaceae

– B – N – M Isoetes azorica
Durieu & Paiva
ex Milde

– B – N – – Isoetes boryana
Durieu

– B – N – – Isoetes malinverniana
Ces. & De Not.

Lycopodiaceae

S – – – F – Lycopodium (alla
arter) lumrar

Marsileaceae

– B P N – M Marsilea azorica
Launert & Paiva

– B – N – – Marsilea batardae
Launert

– B – N – – Marsilea
quadrifolia L.

– B – N – – Marsilea strigosa
Willd.

Ophioglossaceae

S B – N – – Botrychium simplex
Hitchc. dvärgblåsbräken

– B – N – – Ophioglossum
polyphyllum
A. Braun

Barrväxter (gymnospermer)

Pinaceae

– B P N – – Abies nebrodensis
(Lojac.) Mattei

Blomväxter (angiospermer)

Agavaceae

– – – N – – Dracaena draco (L.) L.

Alismataceae

S B P N – – Alisma wahlenbergii
(Holmberg) Juz. småsvalting

– B – N – – Caldesia
parnassifolia (L)
Parl.

S B – N – – Luronium natans
(L) Raf. flytsvalting

Amaryllidaceae

– – – – F – Galanthus nivalis L.

– B – N – – Leucojum nicaeense
Ard.

– B – N – – Narcissus asturiensis
(Jordan) Pugsley

– – – – F – Narcissus bulbocodium L.

– B – N – – Narcissus calcicola
Mendonça

– B – N – – Narcissus cyclamineus
DC.

– B – N – – Narcissus fernandesii
G. Pedro

– B – N – – Narcissus humilis
(Cav.) Traub

– – – – F – Narcissus juncifolius
Lagasca

– – – N – – Narcissus longispathus
Pugsley

– B P N – – Narcissus nevadensis
Pugsley

– B – N – – Narcissus
pseudonarcissus L.
subsp. Nobilis (Haw.)
A. Fernandes

– B – N – – Narcissus scaberulus
Henriq.

– – – N – – Narcissus triandrus L.

– B – N – – Narcissus triandrus L.
subsp. Capax (Salisb.)
D. A. Webb.

– B – N – – Narcissus viridiflorus
Schousboe

Apiaceae / Umbelliferae

– B – N – M Ammi trifoliatum
(H. C. Watson) Trelease

– B P N – – Angelica heterocarpa
Lloyd

– B – N – – Angelica palustris
(Besser) Hoffm.

– B P N – – Apium bermejoi Llorens

– B – N – – Apium repens (Jacq.)
Lag.

– B – N – – Athamanta cortiana
Ferrarini

– – – N – – Bunium brevifolium
Lowe

– B P N – – Bupleurum capillare
Boiss. & Heldr.

– B – N – M Bupleurum handiense
(Bolle) Kunkel

– B P N – – Bupleurum kakiskalae
Greuter

– B – N – M Chaerophyllum
azoricum Trelease

– B – N – – Eryngium alpinum L.

– B P N – – Eryngium viviparum
Gay

– B P N – – Ferula sadleriana
Lebed.

– B – N – M Ferula latipinna
Santos

– B – N – – Hladnikia
pastinacifolia
Reichenb.

– B P N – – Laserpitium
longiradium Boiss.

– B – N – M Melanoselinum
decipiens (Schrader
& Wendl.) Hoffm.

– B – N – M Monizia edulis Lowe

– B P N – – Naufraga balearica
Constans & Cannon

– B P N – – Oenanthe conioides
Lange

– B – N – M Oenanthe divaricata
(R. Br.) Mabb.

– B – N – – Petagnia
saniculifolia Guss.

– B – N – – Rouya polygama
(Desf.) Coincy

– B – N – M Sanicula azorica
Guthnick ex Seub.

– B P N – – Seseli intricatum
Boiss.

– B – N – – Seseli leucospermum
Waldst. et Kit

– B – N – – Thorella
verticillatinundata
(Thore) Briq.

Araceceae / Palmae

– B – N – – Phoenix theophrasti
Greuter

Asclepiadaceae

– B – N – M Caralluma burchardii
N. E. Brown

– B P N – M Ceropegia chrysantha
Svent.

– B – N – – Vincetoxicum
pannonicum (Borhidi)
Holub

Asteraceae / Compositae

– B – N – M Andryala
crithmifolia Ait.

– B P N – – Anthemis glaberrima
(Rech. f.) Greuter

– B P N – M Argyranthemum lidii
Humphries

– – – N – – Argyranthemum
pinnatifidum (L. f.)
Lowe subsp.
succulentum C.J.
Humphries

– B – N – M Argyranthemum
thalassophylum
(Svent.) Hump.

– B – N – M Argyranthemum
winterii (Svent.)
Humphries

S – – – F – Arnica montana L. slåttergubbe

S B – N – – Artemisia campestris bottenviksmalört
L. subsp. bottnica
A.N. Lundström ex
Kindb.

– – – – F – Artemisia eriantha
Ten

– – – – F – Artemisia genipi
Weber

– B P N – – Artemisia
granatensis Boiss.

– B P N – – Artemisia laciniata
Willd.

S B – N – – Artemisia oelandica
(Besser) Komaror alvarmalört

– B P N – – Artemisia pancicii
(Janka) Ronn.

– B P N – – Aster pyrenaeus
Desf. ex DC.

– B P N – – Aster sorrentinii
(Tod) Lojac.

– B P N – M Atractylis arbuscula
Svent. & Michaelis

– B – N – M Atractylis
preauxiana Schultz.

– B – N – M Calendula
maderensis DC.

– B – N – – Carlina
onopordifolia Besser

– B P N – – Carduus myriacanthus
Salzm. ex DC.

– B P N – – Centaurea alba L.
subsp. heldreichii
(Halacsy) Dostal

– B P N – – Centaurea alba L.
subsp. princeps
(Boiss. & Heldr.)
Gugler

– B P N – – Centaurea akamantis
T.Georgiadis &
G.Chatzikyriakou

– B P N – – Centaurea attica
Nyman subsp.
megarensis (Halacsy
& Hayek) Dostal

– B P N – – Centaurea balearica
J.D. Rodriguez

– B P N – – Centaurea borjae
Valdes-Berm. & Rivas
Goday

– B P N – – Centaurea citricolor
Font Quer

– B – N – – Centaurea corymbosa
Pourret

– B – N – – Centaurea gadorensis
G.Blanca

– B P N – – Centaurea horrida
Badaro

– B P N – – Centaurea
kalambakensis Freyn
& Sint

– B – N – – Centaurea
kartschiana Scop.

– B P N – – Centaurea lactiflora
Halacsy

– B – N – – Centaurea micrantha
Hoffmans. & Link
subsp. herminii
(Rouy) Dostál

– B P N – – Centaurea niederi
Heldr.

– B P N – – Centaurea
peucedanifolia Boiss.
& Orph.

– B P N – – Centaurea pinnata
Pau

– B – N – – Centaurea pulvinata
(G.Blanca) G.Blanca

– B – N – – Centaurea
rothmalerana (Arènes)
Dostál

– B – N – – Centaurea vicentina
Mariz

– B – N – M Cheirolophus duranii
(Burchard) Holub

– B – N – M Cheirolophus
ghomerytus (Svent.)
Holub

– B – N – M Cheirolophus
junonianus (Svent.)
Holub

– B – N – M Cheirolophus
massonianus (Lowe)
Hansen & Sund.

– B – N – – Cirsium
brachycephalum
Juratzka

– B – N – M Cirsium latifolium
Lowe

– B P N – – Crepis crocifolia
Boiss. & Heldr.

– B – N – – Crepis granatensis
(Willk.) B.Blanca
& M. Cueto

– B – N – – Crepsis pusilla
(Sommier) Merxmüller

– B – N – – Crepis tectorum L.
subsp. nigrescens

– – – – F – Doronicum
plantagineum L.
subsp. tournefortii
(Rouy) P. Cout.

– B – N – – Erigeron frigidus
Boiss. ex DC.

– B – N – M Helichrysum
gossypinum Webb

– B – N – M Helichrysum
monogynum Burtt &
Sund.

– – – N – – Helichrysum
sibthorpii Rouy

– B P N – – Helichrysum
melitense (Pignatti)
Brullo et al

– B – N – – Hymenostemma
pseudanthemis (Kunze)
Willd.

– B – N – – Hyoseris frutescens
Brullo et Pavone

– B – N – M Hypochoeris
oligocephala (Svent.
& Bramw.) Lack

– B P N – – Jurinea cyanoides
(L.) Reichenb.

– B P N – – Jurinea fontqueri
Cuatrec.

– B P N – M Lactuca watsoniana
Trel.

– B P N – – Lamyropsis
microcephala (Moris)
Dittrich & Greuter

– B – N – – Leontodon
microcephalus (Boiss.
ex DC.) Boiss.

– B – N – – Leontodon boryi
Boiss.

– B P N – – Leontodon siculus
(Guss.) Finch & Sell

– B – N – – Leuzea longifolia
Hoffmanns. & Link

– – – – F – Leuzea rhaponticoides
Graells

– B – N – – Ligularia sibirica
(L.) Cass.

– B P N – M Onopordum nogalesii
Svent.

– B P N – M Onorpordum
carduelinum Bolle

– B P N – – Palaeocyanus
crassifolius
(Bertoloni) Dostal

– B P N – M Pericallis hadrosoma
(Svent.) B. Nord

– B – N – M Phagnalon benettii
Lowe

– – – N – – Picris willkommii
(Schultz Bip.) Nyman

– – – N – – Santolina elegans
Boiss. ex DC.

– B – N – – Santolina impressa
Hoffmanns. & Link

– B – N – – Santolina semidentata
Hoffmans. & Link

– B – N – – Saussurea alpina
subsp. esthonica
(Baer ex Rupr)
Kupffer

– – – N – – Senecio caespitosus
Brot.

– B P N – – Senecio elodes
Boiss. ex DC.

S B – N – – Senecio jacobaea L.
subsp. gotlandicus
(Neuman) Sterner alvarstånds

– – – N – – Senecio lagascanus
DC. subsp.
lusitanicus (P.
Cout.) Pinto da Silva

– B – N – – Senecio nevadensis
Boiss. & Reuter

– B P N – – Serratula
lycopifolia (Vill.)
A.Kern

– B – N – M Stemmacantha
cynaroides (Chr. Son.
in Buch) Ditt

– B – N – M Sventenia
bupleuroides Font
Quer

– B P N – M Tanacetum
ptarmiciflorum Webb
& Berth

– B – N – – Tephroseris
longifolia (Jacq.)
Griseb et Schenk
subsp. moravica

– – – N – – Wagenitzia lancifolia
(Sieber ex Sprengel)
Dostál

Berberidaceae

– – – N – – Berberis madarensis
Lowe

Boraginaceae

– B P N – – Anchusa crispa Viv.

– B – N – M Echium candicans
L. fil.

– B P N – M Echium gentianoides
Webb & Coincy

– B – N – – Echium russicum J.F.
Gemlin rysk snokört

– B P N – – Lithodora nitida (H.
Ern) R. Fernandes

– B – N – M Myosotis azorica
H. C. Watson

– B – N – – Myosotis lusitanica
Schuster

– B – N – M Myosotis maritima
Hochst. in Seub.

– B – N – – Myosotis
rehsteineri Wartm.

– B – N – – Myosotis
retusifolia R.
Afonso

– B – N – – Omphalodes
kuzinskyanae Willk.

– B P N – – Omphalodes
littoralis Lehm

– B P N – – Onosma tornensis
Javorka

– B – N – – Solenanthus
albanicus (Degen
& al.) Degen &
Baldacci

– B P N – – Symphytum cycladense
Pawl.

Brassicaceae / Cruciferae

– – – – F – Alyssum
pintadasilvae Dudley.

– B – N – – Alyssum pyrenaicum
Lapeyr.

– B P N – – Arabis kennedyae
Meikle

– B – N – – Arabis sadina (Samp.)
P. Cout.

– B – N – – Arabis scopoliana
Boiss

– B P N – – Biscutella neustriaca
Bonnet

– B – N – – Biscutella vincentina
(Samp.) Rothm.

– B – N – – Boleum asperum
(Pers.) Desvaux

– B – N – – Brassica glabrescens
Poldini

– B – N – – Brassica hilarionis
Post

– B – N – – Brassica insularis
Moris

– B P N – – Brassica macrocarpa
Guss.

S B – N – – Braya linearis Rouy fjällkrassing

– B P N – – Cochlearia polonica
E.Fröhlich

– B P N – – Cochlearia tatrae
Borbas

– B P N – – Coincya rupestris
Rouy

– B P N – – Coronopus navasii
Pau

– B – N – – Crambe tataria
Sebeok

– B P N – M Crambe arborea Webb
ex Christ

– B – N – M Crambe laevigata DC.
ex Christ

– B P N – M Crambe sventenii R.
Petters ex Bramwell
& Sund.

– B – N – – Diplotaxis ibicensis
(Paul) Gomez-Campo

– B P N – – Diplotaxis siettiana
Maire

– B – N – – Diplotaxis vicentina
(P. Cout.) Rothm.

S B – N – – Draba cacuminum Elis
Ekman blockhavsdraba

– B – N – – Draba cinerea Adams

– B – N – – Erucastrum palustre
(Pirona) Vis.

– B P N – – Erysimum pieninicum
(Zapal.) Pawl.

– B P N – – Iberis arbuscula
Runemark

– B – N – – Iberis procumbens
Lange subsp.
microcarpa Franco &
Pinto da Silva

– B P N – – Jonopsidium acaule
(Desf.) Reichenb.

– B – N – – Jonopsidium savianum
(Caruel) Ball
ex Arcang.

– – – – F – Malcolmia lacera
(L.) DC. subsp.
graccilima (Samp.)
Franco

– – – – F – Murbeckellia
pinnatifida (Lam.)
Rothm. subsp.
herminii (Rivas-
Martinez) Greuter &
Burdet

– – – N – – Murbeckiella sousae
Rothm.

– B P N – M Parolinia
schizogynoides Svent.

– B – N – – Rhynchosinapis
erucastrum (L.)
Dandy ex Clapham
subsp. cintrana
(Coutinho) Franco &
P. Silva [Coincya
cintrana (P. Cout.)
Pinto da Silva]

– B – N – M Sinapidendron
rupestre (Ait.) Lowe

– B – N – – Sisymbrium
cavanillesianum
Valdes & Castroviejo

S B – N – – Sisymbrium
supinum L. kalkkrassing

– B – N – – Thlaspi jankae A.Kern.
Campanulaceae

– B – N – – Adenophora lilifolia
(L.) Ledeb. kragklocka

– B – N – – Asyneuma giganteum
(Boiss.) Bornm.

– B P N – M Azorina vidalii
(H. C. Watson) Feer

– B P N – – Campanula bohemica
Hruby

– B P N – – Campanula gelida
Kovanda

– – – N – – Campanula
morettiana Reichenb.

– B P N – – Campanula sabatia
De Not.

– B P N – – Campanula serrata
(Kit.) Hendrych

– B – N – – Campanula zoysii
Wulfen

– B – N – – Jasione crispa
(Pourret) Samp. subsp.
serpentinica Pinto da
Silva

– B – N – – Jasione lusitanica
A. DC.

– B – N – M Musschia aurea
(L. f.) DC.

– B P N – M Musschia wollastonii
Lowe

– – – N – – Physoplexis comosa
(L.) Schur.
Caprifoliaceae

– B P N – M Sambucus palmensis
Link Caryophyllaceae

– B – N – – Arenaria ciliata L.
ssp. pseudofrigida
Ostenf. & O.C. Dahl

S B – N – – Arenaria humifusa
Wahlenberg grusnarv

– B P N – – Arenaria nevadensis
Boiss. & Reuter

– B – N – – Arenaria provincialis
Chater & Halliday

– B P N – – Cerastium
alsinifolium Tausch

– B – N – – Cerastium dinaricum
G.Back & Szysz.

S B – N – – Dianthus arenarius
L. subsp. arenarius sandnejlika

– B P N – – Dianthus arenarius
subsp. bohemicus
(Novak) O.Schwarz

– B – N – – Dianthus cintranus
Boiss. & Reuter
subsp. cintranus
Boiss. & Reuter

– B P N – – Dianthus diutinus
Kit.

– B P N – – Dianthus
lumnitzeri Wiesb.

– B – N – – Dianthus marizii
(Samp.) Samp.

– B P N – – Dianthus moravicus
Kovanda

– B P N – – Dianthus nitidus
Waldst. et Kit

– B – N – – Dianthus plumarius
subsp. regisstephani
(Rapcs.) Baksay

– B – N – – Dianthus rupicola
Biv.

– B P N – – Gypsophila
papillosa P. Porta

– B – N – – Herniaria algarvica
Chaudhri

– B P N – – Herniaria latifolia
Lapeyr. subsp.
litardierei Gamis

– B – N – – Herniaria lusitanica
(Chaudhri) subsp.
berlengiana Chaudhri

– B – N – – Herniaria maritima
Link

– B P N – – Minuartia smejkalii
Dvorakova

– – – N – – Moehringia fontqueri
Pau

S B – N – – Moehringia
lateriflora (L.)
Fenzl. ryssnarv

– B – N – – Moehringia
tommasinii Marches.

– B – N – – Moehringia villosa
(Wulfen) Fenzl.

– B – N – – Petrocoptis
grandiflora Rothm.

– B – N – – Petrocoptis
montsicciana O. Bolos
& Rivas Mart.

– B – N – – Petrocoptis
pseudoviscosa
Fernandez Casas

S B – N – – Silene furcata
Rafin. subsp.
angustiflora
(Rupr.) Walters polarblära

– B P N – – Silene hicesiae
Brullo & Signorello

– B – N – – Silene hifacensis
Rouy ex Willk.

– B P N – – Silene holzmanii
Heldr. ex Boiss.

– B – N – – Silene longicilia
(Brot.) Otth.

– B – N – – Silene mariana Pau

– B P N – – Silene orphanidis
Boiss.

– B P N – – Silene rothmaleri
Pinto da Silva

– B P N – – Silene velutina
Pourret ex Loisel.

– B – N – M Spergularia
azorica (Kindb.)
Lebel

Celastraceae

– B – N – M Maytenus umbellata
(R. Br.) Mabb.

Chenopodiaceae

– B P N – – Bassia (Kochia)
saxicola (Guss.)
A.J.Scott

– B – N – M Beta patula Ait.

– B P N – – Cremnophyton
lanfrancoi Brullo
et Pavone

– B P N – – Salicornia veneta
Pignatti & Lausi

Cistaceae

– B – N – M Cistus
chinamadensis
Banares & Romero

– B – N – – Cistus palhinhae
Ingram

– B – N – – Halimium
verticillatum
(Brot.) Sennen

– B – N – – Helianthemum
alypoides Losa &
Rivas Goday

– B P N – M Helianthemum
bystropogophyllum
Svent.

– B – N – – Helianthemum
caput-felis Boiss.

– B P N – – Tuberaria major
(Willk.) Pinto da
Silva & Rozeira

Convolvulaceae

– B P N – – Convolvolus
argyrothamnus
Greuter

– B P N – M Convolvolus
caput-medusae Lowe

– B P N – – Convolvolus
fernandesii Pinto
da Silva & Teles

– B P N – M Convolvolus
lopez-socasii Svent.

– B P N – M Convolvolus massinii
A. Dietr.

Crassulaceae

– B – N – M Aeonium gomeraense
Praeger

– B – N – M Aeonium saundersii
Bolle

– B – N – M Aichryson dumosum
(Lowe) Praeg.

– B – N – M Monanthes
wildpretii Banares
& Scholz

– B – N – M Sedum brissemoretii
Raymond-Hamet

Cyperaceae

S B – N – – Carex holostoma
Drejer kolstarr

– B – N – M Carex malato-belizii
Raymond

– B P N – – Carex panormitana
Guss.

– B – N – – Eleocharis
carniolica Koch

Dioscoreaceae

– B P N – – Bordera chouardii
(Gaussen) Heslot

Dipsacaceae

– B – N – M Scabiosa nitens
Roemer & J. A.
Schultes

Droseraceae

– B – N – – Aldrovanda
vesiculosa L.

Elatinaceae

– B – N – – Elatine gussonei
(Sommier)
Brullo et al

Ericaceae

– B – N – M Erica scoparia L.
subsp. azorica
(Hochst.) D. A. Webb

– B – N – – Rhododendron luteum
Sweet

Euphorbiaceae

– B P N – M Euphorbia handiensis
Burchard

– B – N – M Euphorbia lambii
Svent.

– B P N – – Euphorbia
margalidiana Kuhbier
& Lewejohann

– – – N – – Euphorbia nevadensis
Boiss. & Reuter

– B – N – M Euphorbia stygiana
H. C. Watson

– B – N – – Euphorbia transtagana
Boiss.

Fabaceae / Leguminosae

– B P N – M Anagyris latifolia
Brouss. ex Willd.

– B – N – – Anthyllis hystrix
Cardona, Contandr.
& E. Sierra

– B – N – M Anthyllis lemanniana
Lowe

– – – – F – Anthyllis lusitanica
Cullen & Pinto da
Silva

– B P N – – Astragalus
algarbiensis Coss.
ex Bunge

– B P N – – Astragalus aquilanus
Anzalone

– B – N – – Astragalus
centralpinus Braun-
Blanquet

– B P N – – Astragalus
macrocarpus DC.
subsp. lefkarensis

– B P N – – Astragalus maritimus
Moris

– B – N – – Astragalus
tremolsianus Pau

– B P N – – Astragalus verrucosus
Moris

– B P N – – Cytisus aeolicus
Guss. ex Lindl.

– – – – F – Dorycnium
pentaphyllum Scop.
subsp. transmontana
Franco

– B P N – M Dorycnium spectabile
Webb & Berthel

– B – N – – Genista dorycnifolia
Font Quer

– B – N – – Genista holopetala
(Fleischm. ex Koch)
Baldacci

– B P N – M Lotus azoricus P. W.
Ball

– B – N – M Lotus callis-viridis
D. Bramwell & D.H.
Davis

– B P N – M Lotus kunkelii
(E. Chueca)
D. Bramwell & al.

– B – N – – Meliotus segetalis
(Brot.) Ser. subsp.
fallax Franco

– B P N – – Ononis hackelii
Lange

– B P N – M Teline rosmarinifolia
Webb & Berthel

– B P N – M Teline salsoloides
Arco & Acebes.

– B – N – – Trifolium saxatile
All.

– – – – F – Uvex densus Welw.
ex Webb.

– B P N – – Vicia bifoliolata
J.D. Rodriguez

– B – N – M Vicia dennesiana
H. C. Watson

Gentianaceae

– B P N – – Centaurium rigualii
Esteve

– B P N – – Centaurium somedanum
Lainz

– B – N – – Gentiana ligustica
R. de Vilm. & Chopinet

– – – – F – Gentiana lutea L.

– B – N – – Gentianella anglica
(Pugsley) E.F. Warburg

– B P N – – Gentianella bohemica
Skalicky

Geraniaceae

– B P N – – Erodium astragaloides
Boiss. & Reuter

– B – N – – Erodium paularense
Fernandez-Gonzalez &
Izco

– B P N – – Erodium rupicola
Boiss.

– B P N – M Geranium maderense
P. F. Yeo

Gesneriaceae

– – – N – – Jankaea heldreichii
(Boiss.) Boiss.

– – – N – – Ramonda serbica
Pancic

Globulariaceae

– B P N – M Globularia ascanii
D. Bramwell & Kunkel

– B P N – M Globularia
sarcophylla Svent.

– B P N – – Globularia stygia
Orph. ex Boiss.

Gramineae

– B – N – M Deschampsia
maderensis (Haeck. &
Born.) Buschm.

– B – N – M Phalaris maderensis
(Menezes) Menezes

Grossulariaceae

– B P N – – Ribes sardoum
Martelli

Hippuridaceae

S B – N – – Hippuris tetraphylla
L. Fil. ishavshästsvans

Hypericaceae

– B P N – – Hypericum aciferum
(Greuter) N.K.B.
Robson

Iridaceae

– B – N – – Crocus cyprius
Boiss. et Kotschy

– – – N – – Crocus etruscus
Parl.

– B – N – – Crocus
hartmannianus
Holmboe

– B – N – – Gladiolus palustris
Gaud. kärrsabellilja

– B – N – – Iris aphylla L.
subsp. hungarica
Hegi

– – – N – – Iris boissieri
Henriq.

– B – N – – Iris humilis Georgi.
subsp. arenaria
(Waldst. et Kit) A.
et D.Löve

– – – – F – Iris lusitanica
Ker-Gawler

– – – N – – Iris marisca Ricci &
Colasante

Juncaceae

– B – N – – Juncus valvatus Link

S B – N – – Luzula arctica Blytt snöfryle

Lamiaceae / Labiatae

– B – N – – Dracocephalum
austriacum L.

– B P N – – Micromeria taygetea
P. H. Davis

– B – N – – Nepeta dirphya
(Boiss.) Heldr. ex
Halacsy

– B P N – – Nepeta sphaciotica
P. H. Davis

– B – N – – Origanum dictamnus L.

– B – N – – Phlomis
brevibracteata Turril

– B – N – – Phlomis cypria Post

– B – N – – Salvia veneris Hedge

– – – N – – Rosmarinus tomentosus
Huber-Morath & Maire

– B – N – – Sideritis cypria Post

– B P N – M Sideritis cystosiphon
Svent.

– B P N – M Sideritis discolor
(Webb ex de Noe) Bolle

– B – N – – Sideritis incana subsp.
glauca (Cav.)
Malagarriga

– B – N – M Sideritis infernalis
Bolle

– B – N – – Sideritis
javalambrensis Pau

– B – N – M Sideritis marmorea
Bolle

– B – N – – Sideritis serrata
Cav. ex Lag.

– B – N – M Teucrium
abutiloides L’Hér.

– B – N – M Teucrium betonicum
L’Hér.

– – – N – – Teucrium charidemi
Sandwith

– B – N – – Teucrium
lepicephalum Pau

– – – – F – Teucrium salviastrum
Schreber subsp.
salviastrum Schreber

– B – N – – Teucrium turredanum
Losa & Rivas Goday

– B P N – – Thymus camphoratus
Hoffmans. & Link

– – – N – – Thymus capitellatus
Hoffmans. & Link

– B – N – – Thymus carnosus
Boiss.

– B P N – – Thymus lotocephalus
G. López & R. Morales
(Thymus cephalotos L.)

– – – N – – Thymus villosus L.
subsp. villosus L.

Lentibulariaceae

– B P N – – Pinguicula
crystalline Sm.

– B – N – – Pinguicula
nevadensis (Lindb.)
Casper

Liliaceae

– B – N – – Allium grosii Font
Quer

– – – N – – Androcymbium
europeum (Lange)
K. Richter

– B P N – M Androcymbium
psammophilum Svent.

– B P N – – Androcymbium
rechingeri Greuter

– B P N – – Asphodelus bento-
rainhae P. Silva

– – – N – – Bellavalia hackelli
Freyn
– B P N – – Chionodoxa lochiae
Meikle in Kew Bull.

– B – N – – Colchicum arenarium
Waldst. et Kit.

– – – N – – Colchicum corsicum
Baker

– – – N – – Colchicum
cousturieri Greuter

– – – N – – Fritillaria conica
Rix

– – – N – – Fritillaria
drenovskiii Dogen &
Stoy

– – – N – – Fritillaria
gussichiae (Degen &
Doerfler) Rix

– – – N – – Fritillaria obliqua
Ker-Gawl.

– – – N – – Fritillaria
rhodocanakis Orph.
ex Baker

– B – N – – Hyacinthoides
vicentina (Hoffmans.
& Link) Rothm.

– – – – F – Lilium rubrum Lmk

– B P N – – Muscari gussonei
(Parl.) Tod.

– B – N – – Scilla litardierei
Breist.

– B P N – – Scilla morrisii
Meikle

– B – N – – Tulipa cypria Stapf

– – – N – – Ornithogalum
reverchonii Degen &
Herv.-Bass

– – – – F – Ruscus aculeatus L.

– – – N – – Scilla beirana Samp.

– B – N – M Scilla maderensis
Menezes

– – – N – – Scilla odorata Link

– B – N – M Semele maderensis
Costa

Linaceae

– B P N – – Linum dolomiticum
Borbas

– B P N – – Linum muelleri Moris
(Linum maritimum
muelleri)

Loranthaceae

– B – N – M Arceuthobium
azoricum Wiens &
Hawksw.

Lythraceae

– B P N – – Lythrum flexuosum
Lag.

Malvaceae

– B – N – – Kosteletzkya
pentacarpos (L.)
Ledeb.

Myriaceae

– B P N – M Myrica rivas-
martinezii Santos.

Najadaceae

S B – N – – Najas flexilis
(Willd.) Rostk. &
W.L. Schmidt sjönajas

– B – N – – Najas tenuissima
(A. Braun) Magnus

Oleaceae

– B – N – M Jasminum
azoricum L.

– B – N – M Picconia azorica
(Tutin) Knobl.

Orchidaceae

– B – N – – Anacamptis urvilleana
Sommier et Caruana
Gatto

S B – N – – Calypso bulbosa L. norna

– B P N – – Cephalanthera
cucullata Boiss. &
Heldr.

S B – N – – Cypripedium
calceolus L. guckusko

– B – N – M Goodyera
macrophylla Lowe

S B – N – – Gymnigritella runei
Teppner & Klein brudkulla

– B – N – – Himantoglossum
adriaticum Baumann

– B – N – – Himantoglossum
caprinum (Bieb.)
V.Koch

S B – N – – Liparis loeselii
(L.) Rich. gulyxne

– – – N – – Ophrys argolica
Fleischm.

– B P N – – Ophrys kotschyi
H.Fleischm. et Soo

– B P N – – Ophrys lunulata Parl.

– B – N – – Ophrys melitensis
(Salkowski) J et P
Devillers-Terschuren

– – – N – – Orchis scopulorum
Simsmerh.

S B – N – – Platanthera obtusata
(Pursh) subsp.
oligantha (Turez.)
Hulten lappfela

– – – N – – Spiranthes
aestivalis (Poiret)
L.C.M. Richard

Orobanchaceae

– B – N – – Orobanche densiflora
Salzmann ex Reuter
in DC.

Paeoniaceae

– B – N – – Paeonia cambessedesii
(Willk.) Willk.

– B – N – – Paeonia clusii F.C.
Stern subsp. rhodia
(Stearn) Tzanoudakis

– B – N – – Paeonia officinalis
L. subsp. banatica
(Rachel) Soo

– B – N – – Paeonia parnassica
Tzanoudakis

Papaveraceae

S B – N – – Corydalis gotlandica
Lidén gotländsk
nunneört

S B – N – – Papaver laestadianum
(Nordh.) Nordh. pältsavallmo

S B – N – – Papaver radicatum
Rottb. subsp.
hyperboreum Nordh. lappvallmo

Pittosporaceae

– B P N – M Pittosporum
coriaceum Dryand.
ex Ait.

Plantaginaceae

– B – N – – Plantago
algarbiensis Sampaio
(Plantago bracteosa
(Willk.) G. Sampaio)

– B – N – – Plantago
almogravensis Franco

– B – N – M Plantago malato-
belizii Lawalree

Plumbaginaceae

– B – N – – Armeria berlengensis
Daveau

– B P N – – Armeria helodes
Martini & Pold

– B – N – – Armeria neglecta
Girard

– B – N – – Armeria pseudarmeria
(Murray) Mansfeld

– B P N – – Armeria rouyana
Daveau

– – – – F – Armeria sampaio
(Bernis) Nieto Feliner

– B – N – – Armeria soleirolii
(Duby) Godron

– B – N – – Armeria velutina Welw.
ex Boiss. & Reuter

– B P N – M Limonium arborescens
(Brouss.) Kuntze

– B – N – M Limonium dendroides
Svent.

– B – N – – Limonium dodartii
(Girard) O. Kuntze
subsp. lusitanicum
(Daveau) Franco

– B P N – – Limonium insulare
(Beg. & Landi) Arrig.
& Diana

– B – N – – Limonium lanceolatum
(Hoffmans. & Link)
Franco

– B – N – – Limonium multiflorum
Erben

– B P N – – Limonium pseudolaetum
Arrig. & Diana

– B P N – M Limonium spectabile
(Svent.) Kunkel &
Sunding

– B P N – – Limonium
strictissimum
(Salzmann) Arrig.

– B P N – M Limonium sventenii
Santos & Fernandez
Galvan

Poaceae / Gramineae

– B – N – – Arctagrostis
latifolia (R. Br.)
Griseb.

S B – N – – Arctophila fulva
(Trin.) N. J.
Anderson hänggräs

– B – N – – Avenula hackelii
(Henriq.) Holub

– B – N – – Bomus grossus
Desf. ex DC.

S B – N – – Calamagrostis
chalybaea (Laest.)
Fries skogsrör

S B – N – – Cinna latifolia
(Trev.) Griseb. sötgräs

– B – N – – Coleanthus
subtilis (Tratt.)
Seidl

– B – N – – Festuca brigantina
(Markgr.-Dannenb.)
Markgr.-Dannenb.

– B – N – – Festuca duriotagana
Franco & R. Afonso

– B – N – – Festuca elegans
Boiss.

– B – N – – Festuca henriquesii
Hack.

– B – N – – Festuca
summilusitanica
Franco & R. Afonso

– B – N – – Gaudinia hispanica
Stace & Tutin

– B – N – – Holcus setiglumis
Boiss. & Reuter
subsp. duriensis
Pinto da Silva

– B – N – – Micropyropsis
tuberosa Romero –
Zarco & Cabezudo

– B P N – – Poa riphaea (Ascher
et Graebner) Fritsch

– B – N – – Pseudarrhenatherum
pallens (Link)
J. Holub

– B – N – – Puccinellia
phryganodes (Trin.)
Scribner + Merr

– B – N – – Puccinellia pungens
(Pau) Paunero

– B P N – – Stipa austroitalica
Martinovsky

– B P N – – Stipa bavarica
Martinovsky & H.
Scholz

– B P N – – Stipa styriaca
Martinovsky

– B P N – – Stipa veneta Moraldo

– B P N – – Stipa zalesskii
Wilensky

S B – N – – Trisetum subalpestre
(Hartman) Neuman venhavre

Polygonaceae

S B – N – – Persicaria foliosa
(H. Lindb.) Kitag. ävjepilört

– B – N – – Polygonum praelongum
Coode & Cullen

– B – N – M Rumex azoricus Rech.
fil.

– B – N – – Rumex rupestris Le
Gall

Primulaceae

– – – N – – Androsace cylindrica
DC.

– B – N – – Androsace mathildae
Levier

– B – N – – Androsace pyrenaica
Lam.

– B P N – – Primula apennina
Widmer

– B – N – – Primula carniolica
Jacq.

S B – N – – Primula nutans
Georgi strandviva

– – – N – – Primula glaucescens
Moretti

– B – N – – Primula palinuri
Petagna

S B – N – – Primula scandinavica
Bruun fjällviva

– – – N – – Primula spectabilis
Tratt.

– B – N – – Soldanella villosa
Darracq.

Ranunculaceae

– B P N – – Aconitum corsicum
Gayer (Aconitum na
pellus subsp.
corsicum)

– B – N – – Aconitum Firmum
(Reichenb.) Neilr
subsp. moravicum
Skalicky

– B – N – – Adonis distorta
Ten.

– – – N – – Aquilegia alpina L.

– B – N – – Aquilegia
bertolonii Schott

– B – N – – Aquilegia kitaibelii
Schott

– B P N – – Aquilegia pyrenaica
D.C. subsp.
cazorlensis (Heywood)
Galiano

– B P N – – Consolida samia P.H.
Davis

– B P N – – Delphinium caseyi
B.L.Burtt

– B – N – – Pulsatilla grandis
Wenderoth

S B – N – – Pulsatilla patens
(L.) Miller nipsippa

– B P N – – Pulsatilla
pratensis (L.)
Miller subsp.
hungarica Soo

– B P N – – Pulsatilla slavica
G.Reuss

– B P N – – Pulsatilla
subslavica Futak
ex Goliasova

S B – N – – Pulsatilla vulgaris
Hill. subsp.
gotlandica (Johanss.)
Zaemelis & Paegle gotlandssippa

– B – N – – Ranunculus
kykkoensis Meikle

S B – N – – Ranunculus
lapponicus L. lappranunkel

– B P N – – Ranunculus weyleri
Mares

Resedaceae

– B P N – – Reseda decursiva
Forssk.

Rhamnaceae

– B – N – M Frangula azorica
Tutin

Rosaceae

– B – N – – Agrimonia pilosa
Ledebour

– B P N – M Bencomia
brachystachya
Svent.

– B – N – M Bencomia
sphaerocarpa Svent.

– B P N – M Chamaemeles
coriacea Lindl.

– B – N – M Dendriopoterium
pulidoi Svent.

– B – N – M Marcetella
maderensis (Born.)
Svent.

– B – N – – Potentilla
delphinensis Gren.
& Godron

– B – N – M Prunus lusitanica
L. subsp. azorica
(Mouillef.) Franco

– B P N – – Pyrus magyarica
Terpo

– – – – F – Rubus genevieri
Boreau subsp.
herminii (Samp.)
P. Cout.

– B – N – M Sorbus maderensis
(Lowe) Dode

S B – N – – Sorbus teodori
Liljefors avarönn

Rubiaceae

– B – N – – Galium cracoviense
Ehrend.

– B P N – – Galium litorale
Guss.

– B P N – – Galium sudeticum
Tausch

– B P N – – Galium
viridiflorum Boiss.
& Reuter Salicaceae

– B – N – – Salix salviflora
Brot. subsp.
australis Franco

Santalaceae

– B – N – M Kunkeliella
subsucculenta Kammer

– B – N – – Thesium ebracteatum
Hayne

Sapotaceae

– – – N – – Sideroxylon
marmulano Banks ex
Lowe

Saxifragaceae

– B – N – – Saxifraga berica
(Beguinot) D.A. Webb

– – – N – – Saxifraga cintrana
Kuzinsky ex Willk.

– B – N – – Saxifraga florulenta
Moretti

S B – N – – Saxifraga hirculus L. myrbräcka

S B – N – – Saxifraga osloënsis
Knaben hällebräcka

– – – N – – Saxifraga
portosanctana Boiss.

– – – N – – Saxifraga
presolanensis Engl.

– B – N – – Saxifraga
tombeanensis Boiss.
ex Engl.

– – – N – – Saxifraga valdensis
DC.

– – – N – – Saxifraga vayredana
Luizet

Scrophulariaceae

– – – – F – Anarrhinum
longipedicelatu
R. Fernandes

– B – N – – Anthirrhinum
charidemi Lange

– – – N – – Anthirrhinum
lopesianum Rothm.

– B – N – – Chaenorrhinum
serpyllifolium
(Lange) Lange subsp.
Lusitanicum
R. Fernandes

– B P N – M Euphrasia azorica
H. C. Watson

– B P N – – Euphrasia
genargentea (Feoli)
Diana

– B – N – M Euphrasia
grandiflora Hochst.
in Seub.

– B – N – – Euphrasia
marchesettii Wettst.
ex Marches.

– – – – F – Euphrasia mendonçae
Samp.

– B P N – M Isoplexis chalcantha
Svent. & O’Shanahan

– B – N – M Isoplexis isabelliana
(Webb & Berthel.)
Masferrer

– B – N – – Linaria algarviana
Chav.

– B – N – – Linaria coutinhoi
Valdés

– B – N – – Linaria loeselii
Schweigger dynsporre

– B P N – – Linaria ficalhoana
Rouy

– B – N – – Linaria flava
(Poiret) Desf.

– B P N – – Linaria hellenica
Turrill

– B – N – – Linaria
pseudolaxiflora
Lojacono

– B P N – – Linaria ricardoi
Cout.

– B P N – – Linaria tursica
B. Valdes & Cabezudo

– B – N – – Linaria tonzigii
Lona

– – – N – – Lindernia procumbens
(Krocker) Philcox

– B – N – – Odontites
granatensis Boiss.

– B – N – M Odontites holliana
(Lowe) Benth.

– B P N – – Pedicularis sudetica
Willd.

– B – N – – Rhinanthus oesilensis
(Ronninger & Saarsoo)
Vassilcz

– – – – F – Scrophularia berminii
Hoffmanns & Link

– – – – F – Scrophularia
grandiflora DC. subsp.
grandiflora DC.

– – – – F – Scrophularia sublyrata
Brot.

– B – N – M Sibthorpia peregrina L.

– B – N – – Tozzia carpathica Wol.

– B – N – – Verbascum litigiosum
Samp.

– B – N – – Veronica micrantha
Hoffmanns. & Link

– B P N – – Veronica oetaea L.-A.
Gustavsson

Solanaceae

– B P N – – Atropa baetica Willk.

– – – N – – Mandragora
officinarum L.

– B P N – M Solanum lidii Sunding

Thymelaeaceae

– B P N – – Daphne arbuscula
Celak dvärgtibast

– B – N – – Daphne petraea
Leybold

– B P N – – Daphne rodriguezii
Texidor

– – – N – – Thymelaea broterana
P. Cout.

Ulmaceae

– B – N – – Zelkova abelicea
(Lam.) Boiss.

Valerianaceae

– B – N – – Centranthus
trinervis (Viv.)
Beguinot

Violaceae

– – – N – – Viola athois W.
Becker

– – – N – – Viola cazorlensis
Gandoger

– – – N – – Viola delphinantha
Boiss.

– B P N – – Viola hispida Lam.

– B – N – – Viola jaubertiana
Mares & Vigineix

– B – N – M Viola paradoxa
Lowe

S B – N – – Viola rupestris F.W.
Schmidt subsp.
relicta Jalas lappviol
Förordning (2006:1017).