Förordning (1998:185) om tillämpning av en överenskommelse mellan Sverige och Litauen om sjukvård åt tillfälliga besökande

SFS nr
1998:185
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1998-04-16

Den överenskommelse mellan Sverige och Litauen om sjukvård åt
tillfälliga besökande som har undertecknats den 7 oktober 1997
skall gälla som förordning här i landet.

Överenskommelsen bifogas denna förordning som bilaga.

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1998. Den skall dock
tillämpas från tid från och med den 1 april 1998.

Bilaga

Överenskommelse mellan Konungariket Sveriges regering och
Republiken Litauens regering om sjukvård åt tillfälliga
besökande

Regeringen i Konungariket Sverige och regeringen i Republiken
Litauen, som önskar bereda den som är bosatt inom ett av de
båda staternas territorier omedelbart nödvändig sjukvård under
tillfällig vistelse inom den andra statens territorium, har
kommit överens om följande:

Artikel 1

1. I denna överenskommelse avses med ”sjukvård”:

a) med avseende på Litauen, sjukvård enligt den litauiska
hälsovårdslagstiftningen;

b) med avseende på Sverige, sjukvård enligt den svenska
lagstiftningen om sjukförsäkring.

2. I denna överenskommelse avses med ”patientavgift” en
fastställd avgift som en person som är bosatt inom en stats
territorium måste betala för att erhålla sjukvård i denna stat.

3. Denna överenskommelse skall tillämpas även på sådan
lagstiftning som ersätter, ändrar, kompletterar eller
kodifierar den lagstiftning som anges i första stycket av denna
artikel.

Artikel 2

1. Denna överenskommelse är tillämplig på en person som är
bosatt inom något av de båda staternas territorier och som har
rätt till sjukvård enligt den statens lagstiftning som anges i
artikel 1 samt antingen:

a) vistas tillfälligt inom den andra statens territorium; eller

b) vistas inom den andra statens territorium som chef för en
beskickning eller ett konsulat, som medlem av den diplomatiska
eller konsulära personalen, som medlemmar av den administrativa
eller tekniska personalen, eller som en familjemedlem till en
sådan person tillhörande dennes hushåll eller som privattjänare
till en sådan person.

2. Denna överenskommelse är inte tillämplig när personer beger
sig till den andra statens territorium i akt och mening att
erhålla sjukvård.

Artikel 3

1. Personer på vilka första stycket a) av artikel 2 är
tillämpligt och som behöver omedelbart nödvändig sjukvård medan
de vistas inom den andra statens territorium, skall erhålla
sådan vård på samma villkor som gäller för personer som är
omfattade av den statens lagstiftning. Vården skall
tillhandahållas till dess att de tillfrisknar eller till dess
att deras hälsotillstånd tillåter dem att återvända eller
sändas hem till den stats territorium där de är bosatta.

2. Personer på vilka första stycket b) av artikel 2 är
tillämpligt skall ges sjukvård på samma villkor som gäller för
personer som är omfattade av den andra statens lagstiftning
även om vården inte är omedelbart nödvändig och oavsett längden
av vistelsen inom den vårdgivande statens territorium.

3. Personer på vilka första stycket av artikel 2 är tillämpligt
skall ges omedelbart nödvändig tandvård oberoende av deras
ålder.

Artikel 4

1. Kostnaderna för sjukvårdsförmåner som utgetts enligt denna
överenskommelse skall inte avräknas mellan de fördragsslutande
staterna.

2. Personer som erhåller sjukvård inom en stats territorium
enligt denna överenskommelse skall erlägga de patientavgifter
som fastställts med stöd av den statens lagstiftning, på samma
sätt som personer som är bosatta inom den statens territorium.

Artikel 5

För att erhålla sjukvård enligt denna överenskommelse i den
andra statens territorium måste den person som behöver vården
visa upp:

a) med avseende på invånare i Litauen, antingen ett giltigt
litauiskt pass eller annan identitetshandling med uppgift om
att innehavaren är bosatt i Litauen; och

b) med avseende på invånare i Sverige, antingen ett giltigt
svenskt pass eller ett intyg om sjukförsäkringstillhörighet i
Sverige utfärdat av en svensk försäkringskassa.

Artikel 6

1. Behöriga myndigheter för tillämpningen av denna
överenskommelse är:

a) med avseende på Litauen, Rådet för obligatorisk
sjukförsäkring;

b) med avseende på Sverige, Riksförsäkringsverket.

2. De behöriga myndigheterna skall snarast möjligt sända
varandra information om sådana ändringar av lagar och andra
författningar som gäller inom deras respektive territorier, i
den mån ändringarna kan väsentligt påverka arten och
omfattningen av de förmåner som utges enligt detta avtal.

3. Frågor eller tvister som rör tillämpningen av denna
överenskommelse skall lösas genom samråd mellan de behöriga
myndigheterna.

Artikel 7

1. Denna överenskommelse skall träda i kraft första dagen i
tredje månaden efter den månad då båda staterna på diplomatisk
väg har underrättat varandra om att författningsenliga och
konstitutionella villkor för ikraftträdandet av
överenskommelsen har fullgjorts.

2. Denna överenskommelse, ingången för en icke begränsad
tidsperiod, gäller till utgången av den tolfte månaden efter
den då någon av staterna på diplomatisk väg från den andra
staten skriftligen erhåller uppgift om att denna beslutat säga
upp överenskommelsen.

3. Upphör överenskommelsen att gälla enligt andra stycket av
denna artikel skall överenskommelsen fortsätta att tillämpas
för den sjukvård som getts före eller som ges vid utgången av
den uppsägningstid som anges i nämnda stycke.

Till bekräftelse härav har de båda regeringarnas
befullmäktigade ombud undertecknat denna överenskommelse.

Som skedde i Vilnius den 7 oktober 1997 i två originalexemplar
på de svenska, litauiska och engelska språken. I fall av
skillnader i tolkningen skall den engelska texten äga
företräde.

För regeringen i
Konungariket Sverige
Gunn Franzén Ljung

För regeringen i
Republiken Litauen
Jouzas Galdikas

Svedijos Karalystes Vyriausybes ir Lietuvos Respublikos
Vyriausybes susitarimas del medicinos pagalbos teikimo laikinai
viesintiems asmenims

Svedijos Karalystes Vyriausybe ir Lietuvos Respublikos
Vyriausybe, siekdamos palengvinti skubios ir neatideliotinos
medicinos pagalbos teikima savo Salies gyventojams, laikinai
viessintiems kitos Salies teritorijoje, susi- tare:

1 straipsnis

1. Siame susitarime ”medicinos pagalba” reiskia:

a) Lietuvos Respublikos atzvilgiu – medicinos pagalba, numatyta
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos istatymais;

b) Svedijos atzvilgiu – medicinos pagalba, numatyta Svedijos
draudimo ligos atveju istatymais.

2. Siame susitarime ”pacientu mokamas mokestis” -nustatytas
mokestis, kuri moka vienos is Saliu gyventojai uz medicinos
paslaugas, teikiamas tos Salies teritori-joje.

3. Sis susitarimas taip pat galioja istatymams, kuriais bus
pakeisti, pataisyti, papildyti arba sujungti istatymai,
nurodyti sio straipsnio 1 punkte.

2 straipsnis

1. Sis susitarimas taikomas vienos salies teritorijos
gyventojams, turintiems teise i medicinos pagalba pagal Salies
istatymus, minimus 1 straipsnyje:

a) laikinai viesintiems kitos Salies teritorijoje arba

b) kitos Salies teritorijoje esantiems ambasadu ir konsulatu
vadovams, diplomatiniam ir konsuliniam personalui,
administraciniam ir aptarnaujanciam-techniniam personalui bei
kartu gyvenantiems ju seimos nariams.

2. Sis susitarimas netaikomas tiems asmenims, kurie i kita Sali
atvyksta specialiai gydytis.

3 straipsnis

1. Asmenims, kuriems taikoma sio susitarimo 2 straipsnio 1 a)
paragrafas, skubi ir neatideliotina medicinos pagalba kitos
Salies teritorijoje bus suteikta tokiomis pat salygomis, kokias
istatymai numato ir tos Salies gyventojams. Si pagalba bus
teikiama tol, kol bus reikalinga arba tol, kol sveikatos bukle
leis asmeniui grizti arba buti grazintam i Salies, kurioje
gyvena, teritorija.

2. Asmenims, kuriems taikoma 2 straipsnio 1 b) paragrafas,
medicinos pagalba bus teikiama tokiomis pat salygomis, kurias
istatymas numato kitos Salies gyventojams, neatsizvelgiant i
tai, ar reikalinga pagalba yra skubi ir neatideliotina, ir i
tai, kaip ilgai sie asmenys gyvena teritorijoje, kur si pagalba
bus teikiama.

3. Asmenims, kuriems taikomas 2 straipsnio 1 paragrafas, bus
teikiama skubi ir neatideliotina stomatologijos pagalba,
neatsizvelgiant i siu asmenu amziu.

4 straipsnis

1. Islaidos uz medicinos pagalba pagal si susitarima nebus
Saliu atsiskaitymo objektas.

2. Asmenys, kuriems pagal si susitarima bus teikiama medicinos
pagalba vienos is Saliu teritorijoje, patys tures moketi
istatymu numatytus pacientams taikomus mokescius – kaip ir tos
Salies gyventojai.

5 straipsnis

1. Teisei i medicinos pagalba kitos Salies teritorijoje irodyti
zmogus, prasantis tokios pagalbos, turi pateikti:

a) Lietuvos gyventojas -galiojanti Lietuvos Respublikos pasa
arba kita asmens dokumenta, irodanti, kad jis nuolat gyvena
Lietuvoje;

b) Svedijos gyventojas -galiojanti Svedijos pasa arba sveikatos
draudimo pazymejima, isduota Svedijos socialinio draudimo
valdybos.

6 straipsnis

1. Kompetentingos institucijos, veikiancios pagal si
susitarima:

a) Lietuvoje – Privalomojo sveikatos draudimo taryba;

b) Svedijoje – Nacionaline socialinio draudimo valdyba.

2. Kompetentingos val- dzios institucijos operatyviai keisis
informacija apie istatymu ir kitu norminiu aktu pakeitimus savo
teritorijoje, kurie tures betarpiskos itakos siame susitarime
apibreztu paslaugu pobudziui ir apimciai.

3. Klausimus ir gincus, susijusius su sio susitarimo
igyvendinimu, konsultuodamosi spres kompetentingos
institucijos.

7 straipsnis

1. Sis susitarimas isigalios treciojo menesio, skaiciuojant nuo
tos dienos, kai Salys diplomatiniais kanalais viena kitai
pranes, jog ivykdyti visi teisiniai ir konstituciniai
reikalavimai, reikalingi, kad sis susitarimas isigaliotu,
pirmaja diena.

2. Sis susitarimas, sudarytas neribotam laikotarpiui, galios
dar 12 menesiu po to, kai viena is Saliu diplomatiniais
kanalais gaus kitos Salies pareiskima rastu del sio susitarimo
nutraukimo.

3. Tokiu atveju, kai sis susitarimas bus nutrauktas pagal sio
straipsnio 2 paragrafa,

jis galios tokiai medicinos pagalbai, kokia buvo teikiama
pries arba baigiantis pranesimo, numatyto tame punkte,
laikotarpiui.

Tai patvirtindami zemiau pasirasiusieji, budami tinkamai
igalioti atitinkamu Vyriausybiu, pasirase si susitarima.

Sudaryta Vilniuje 1997 m. spalio men. 7 d. dviem egzemplioriais
svedu, lietuviu ir anglu kalbomis. Visi trys tekstai yra
vienodai autentiski. Skirtingo aiskinimo atveju bus remiamasi
tekstu anglu kalba.

Svedijos Karalystes
Vyriausybes vardu
Gunn Franzén Ljung

Lietuvos Republikos
Vyriausybes vardu
Jouzas Galdikas

Agreement between the Government of the Kingdom of Sweden and
the Government of the Republic of Lithuania on medical care for
temporary visitors

The Government of the Kingdom of Sweden and the Government of
the Republic of Lithuania, Desirous of facilitating the
provision of immediately necessary medical care for residents
of the territory of one Party temporarily in the territory of
the other Party, Have agreed as follows:

Article 1

1. For the purposes of this Agreement ”medical care” means:

a) in relation to Lithuania, medical care under the Health Care
Laws of Lithuania

b) in relation to Sweden, medical care under the Swedish
sickness insurance legislation.

2. For the purposes of this Agreement ”patient fee” means a
fixed charge imposed on residents of one of the Parties for
medical care provided in the territory of that Party.

3. This Agreement shall apply also to any legislation which
replaces, amends, supplements or consolidates the legislation
referred to in paragraph 1 of the present Article.

Article 2

1. This Agreement applies to a resident of the territory of one
Party who is entitled to medical care under the legislation of
that Party referred to in Article 1 and is either:

a) temporarily in the territory of the other Party; or

b) in the territory of the other Party as the head of an
embassy or a consulate, as diplomatic or consular personnel, as
administrative or serving staff or technicians, as well as
their family members residing together.

2. This Agreement does not apply to persons who enter the
territory of one of the Parties for the specific purpose of
seeking medical care.

Article 3

1. Persons to whom paragraph 1 a) of Article 2 applies, in need
of immediately necessary medical care while in the territory of
the other Party, shall receive such care under the same
conditions as apply to persons covered by the legislation of
that Party. Such care shall be provided until their recovery or
until their state of health permits them to return or to be
repatriated to the territory of the Party where they reside.

2. Persons to whom paragraph 1 b) of Article 2 applies, shall
be provided with medical care under the same conditions as
apply to persons covered by the legislation of the other Party,
whether or not the care is immediately necessary and regardless
of the length of the stay in the territory of the Party in
which the care is provided.

3. Persons to whom paragraph 1 of Article 2 applies shall be
provided with immediately necessary dental care regardless of
their age.

Article 4

1. The costs of medical care provided under this Agreement
shall not be subject to the settlement of accounts between the
Parties.

2. Persons receiving medical care in the territory of one of
the Parties by virtue of this Agreement will have to bear any
patient fee, payable according to the legislation of that
Party, to the same extent as for residents of the territory of
that Party.

Article 5

In order to get the right to medical care under this Agreement
in the territory of the other Party, the person applying for
the care shall present:

a) in relation to residents in Lithuania, either a current
Lithuanian passport or another identification document endorsed
to the effect that the holder is residing in Lithuania; and

b) in relation to residents in Sweden, either a current Swedish
passport or a sickness insurance certificate issued by a
Swedish Social Insurance Office.

Article 6

1. The competent authorities for the application of this
Agreement are:

a) in relation to Lithuania, the Council of Compulsory Health
Insurance;

b) in relation to Sweden, the National Social Insurance Board.

2. The competent authorities shall send to each other as soon
as possible details of any changes in laws and regulations in
force in their respective territories which may significantly
affect the nature and scope of services provided under this
Agreement.

3. Questions or disputes relating to the implementation of this
Agreement shall be resolved by consultation between the
competent authorities.

Article 7

1. This Agreement shall enter into force on the first day of
the third month following the month in which both Parties have
notified each other through the diplomatic channel that their
respective legal and constitutional requirements for the entry
into force have been fulfilled.

2. This Agreement, concluded for an indefinite period, shall
remain in force until the expiration of 12 months from the date
on which either Party receives from the other a written notice
through the diplomatic channel of the other Party’s decision to
terminate this Agreement.

3. In the event that this Agreement is terminated in accordance
with paragraph 2 of the present Article, the Agreement shall
continue to have effect in relation to medical care which was
being provided prior to or at the expiry of the period of the
notice referred to in that paragraph.

In witness whereof the undersigned, duly authorized thereto by
their respective Governments, have signed this Agreement.

Done at Vilnius on October 7, 1997, in duplicate in the
Swedish, Lithuanian and English languages, the three texts
being equally authentic. In the case of divergence of
interpretation of the provisions of this Agreement, the English
text shall prevail.

For the Government of
the Kingdom of Sweden
Gunn Franzén Ljung

For the Government of
the Republic of Lithuania
Jouzas Galdikas