Lag (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor

SFS nr
1998:189
Departement/myndighet
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1998-04-29
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:1283

Lagens tillämpningsområde

1 § Denna lag gäller förhandsbesked om

1. skatt eller avgift som avses i

a) lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt,

b) lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel för
dem som avses i 2 § första stycket 1–4 och 6–10 i den lagen,

c) lagen (1991:687) om särskild löneskatt på
pensionskostnader,

d) lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift,

e) inkomstskattelagen (1999:1229), och

f) lagen (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift,

2. punktskatt som avses i 3 kap. 15 § skatteförfarandelagen
(2011:1244),

3. skatt enligt mervärdesskattelagen (1994:200), och

4. taxering enligt fastighetstaxeringslagen (1979:1152).

Förhandsbesked lämnas av Skatterättsnämnden efter ansökan av
en enskild eller det allmänna ombudet hos Skatteverket.
Lag (2011:1283).

2 § Skatterättsnämnden består av högst fjorton ledamöter och
högst tio ersättare. Ledamöter och ersättare förordnas av
regeringen för högst fyra år i taget.

Skatterättsnämnden sammanträder på två avdelningar, en för
direkt skatt och en för indirekt skatt. Regeringen bestämmer
ledamöternas och ersättarnas fördelning på avdelningarna och
utser bland ledamöterna en ordförande och en vice ordförande på
varje avdelning.

3 § Skatterättsnämnden är beslutför när ordföranden vid
sammanträdet samt fem andra ledamöter är närvarande. Nämnden är
dock beslutför med färre ledamöter, om tre av dem, bland dem
ordföranden, är ense om utgången i ärendet. Fler än ordföranden
samt sex andra ledamöter får inte delta i nämndens beslut.

En ordförande eller en vice ordförande får ensam fatta andra
beslut än att lämna förhandsbesked eller avvisa en ansökan om
sådant besked.

4 § Om det framkommer skiljaktiga meningar vid överläggningen i
Skatterättsnämnden tillämpas bestämmelserna i 16 kap.
rättegångsbalken om omröstning i tvistemål.

Förutsättningar för förhandsbesked

5 § Efter ansökan av en enskild får förhandsbesked lämnas i en
fråga som avser sökandens skattskyldighet eller beskattning om
det är av vikt för sökanden eller för en enhetlig lagtolkning
eller rättstillämpning.

Första stycket gäller även den som

1. avser att beställa en trycksak av en skattskyldig om frågan
gäller skatteplikt för trycksak enligt lagen (1972:266) om
skatt på annonser och reklam eller

2. i större omfattning förbrukar eller avser att förbruka
elektrisk kraft eller bränslen om frågan rör beskattning enligt
lagen (1994:1776) om skatt på energi.

6 § I ärenden som avses i 1 § första stycket 1 och 4 får
förhandsbesked lämnas efter ansökan av det allmänna ombudet hos
Skatteverket endast om

1. frågan angår en enskild och gäller ett yrkande eller en
ansökan som denne framställt hos Skatteverket,

2. Skatteverket har fattat ett beslut i saken och beslutet gått
den enskilde emot samt

3. det är av vikt för en enhetlig lagtolkning eller
rättstillämpning att förhandsbesked lämnas. Lag (2003:666).

6 a § I ärenden som avses i 1 § första stycket 2 och 3 får
förhandsbesked lämnas efter ansökan av det allmänna ombudet hos
Skatteverket endast om

1. frågan angår en enskild,

2. Skatteverket eller, i fall som avses i 2 kap. 13 § eller 3
kap. 5 § lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter
m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter,
Tullverket har fattat ett beslut i saken,

3. beslutet gått den enskilde emot, och

4. det är av vikt för en enhetlig lagtolkning eller
rättstillämpning att förhandsbesked lämnas.
Lag (2007:464).

7 § En ansökan om förhandsbesked skall vara skriftlig.

I ansökan skall sökanden lämna de uppgifter som behövs för att
förhandsbesked skall kunna lämnas.

8 § Skatterättsnämnden får anmoda sökanden att inom viss tid
komma in med de ytterligare upplysningar som nämnden anser sig
behöva för att pröva ansökan om förhandsbesked.

Skatterättsnämnden får i fråga som avses i 1 § första stycket 2
begära varuprov av sökanden.

Tidsfrister

9 § En enskilds ansökan rörande en fråga som avses i 1 §
första stycket 1 eller 4 ska ha kommit in till
Skatterättsnämnden senast den dag då deklaration senast ska
lämnas till ledning för det beslut om slutlig skatt eller den
taxering som frågan avser.

En enskilds ansökan rörande en fråga som avses i 1 § första
stycket 2 eller 3 ska ha kommit in till Skatterättsnämnden
innan den första redovisningsperiod som berörs av den fråga
som ansökan avser har börjat. Om skatteredovisningen inte
avser redovisningsperioder ska ansökan ha kommit in senast den
dag då deklaration senast ska lämnas. Lag (2011:1254).

10 § En ansökan av det allmänna ombudet hos Skatteverket
rörande en fråga som avses i 1 § första stycket 1 eller 4 ska
ha kommit in till Skatterättsnämnden före utgången av det
andra året efter det år beskattningsåret löpte ut eller före
utgången av året efter taxeringsåret.

En ansökan av det allmänna ombudet hos Skatteverket rörande en
fråga som avses i 1 § första stycket 2 eller 3 ska ha kommit
in till Skatterättsnämnden före utgången av andra året efter
utgången av det kalenderår under vilket redovisningsperioden
har gått ut eller, om skatteredovisningen inte avser
redovisningsperioder, den skattepliktiga händelsen har
inträffat. Lag (2011:1254).

Motpart

11 § Om en enskild ansöker om förhandsbesked är Skatteverket
motpart i ärendet.

Om det allmänna ombudet hos Skatteverket ansöker om
förhandsbesked är den enskilde som frågan angår motpart i
ärendet. Lag (2003:666).

Hinder mot att pröva ansökan

12 § Finner Skatterättsnämnden med hänsyn till ansökans
innehåll att förhandsbesked inte bör lämnas skall ansökan
avvisas. Detsamma gäller om ansökan kommit in för sent.

En ansökan av det allmänna ombudet hos Skatteverket skall
avvisas om den fråga som ansökan avser efter överklagande har
anhängiggjorts vid allmän förvaltningsdomstol innan ansökan
kommit in till Skatterättsnämnden.

En ansökan får avvisas utan att den som är motpart ges
tillfälle att yttra sig i ärendet. Lag (2003:666).

13 § Om motparten till det allmänna ombudet hos Skatteverket
inte längre vidhåller det yrkande eller den ansökan som han
framställt hos Skatteverket, förfaller ärendet om
förhandsbesked. Lag (2003:666).

Handläggning

14 § Om ansökan inte omedelbart avvisas skall
Skatterättsnämnden ge motparten tillfälle att yttra sig
skriftligen.

Skatterättsnämnden kan bereda parterna tillfälle att muntligen
lämna upplysningar inför nämnden.

Förhandsbeskedet

15 § I förhandsbeskedet skall Skatterättsnämnden i den
omfattning som nämnden anser lämplig ange hur den fråga som
förhandsbeskedet avser skall bedömas.

Förhandsbeskedet skall delges parterna.

16 § Ett förhandsbesked som vunnit laga kraft är bindande för
Skatteverket och allmän förvaltningsdomstol i förhållande
till den enskilde som beskedet angår, om denne yrkar det.

Förhandsbeskedet är dock inte bindande om en
författningsändring påverkar den fråga som beskedet avser.
Lag (2003:666).

Avgift, kostnad och ersättning

17 § För ett förhandsbesked rörande en fråga som avses i 1 §
första stycket 1 eller 4 får Skatterättsnämnden ta ut en
avgift av en enskild sökande enligt föreskrifter som
regeringen meddelar.

Om Högsta förvaltningsdomstolen undanröjer ett förhandsbesked
på grund av att det inte borde ha lämnats, ska avgiften
betalas tillbaka. Lag (2010:1452).

18 § Om Skatterättsnämnden eller Högsta förvaltningsdomstolen
gör en undersökning eller anlitar en sakkunnig för att utreda
en varas beskaffenhet ska sökanden betala för detta om inte
nämnden eller Högsta förvaltningsdomstolen medger undantag.
Lag (2010:1452).

19 § Avgift enligt 17 § och kostnad enligt 18 § som inte
betalats inom den tid Skatterättsnämnden angett får tas ut
genom indrivning enligt lagen (1993:891) om indrivning av
statliga fordringar m.m.

Vid indrivning får verkställighet enligt utsökningsbalken ske.

20 § I ärenden och mål om sådana förhandsbesked som det
allmänna ombudet hos Skatteverket har ansökt om gäller
bestämmelserna om ersättning för kostnader för ombud, biträde
eller utredning i 43 kap., 68 kap. 2 § och 71 kap. 4 §
skatteförfarandelagen (2011:1244). Lag (2011:1254).

Vilandeförklaring

21 § Om en fråga i ett mål vid en allmän förvaltningsdomstol
har samband med en fråga om förhandsbesked som är anhängig i
Skatterättsnämnden eller Högsta förvaltningsdomstolen, får
domstolen förordna att målet helt eller delvis ska vila till
dess att förhandsbeskedet vunnit laga kraft. Lag (2010:1452).

Överklagande

22 § Ett förhandsbesked och Skatterättsnämndens beslut om
ersättning för kostnader för ombud, biträde eller utredning
får överklagas hos Högsta förvaltningsdomstolen.

Ett överklagande ska ha kommit in till Skatterättsnämnden inom
tre veckor från den dag då klaganden fick del av
förhandsbeskedet eller, om överklagandet gäller ett beslut om
ersättning för kostnader för ombud, biträde eller utredning,
inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av
beslutet.

Om en enskild ansöker om förhandsbesked, får Skatteverket
överklaga förhandsbeskedet oavsett utgången i
Skatterättsnämnden och även om någon ändring inte yrkas. Om
det allmänna ombudet hos Skatteverket har ansökt om
förhandsbesked, har ombudet samma rätt. Lag (2011:1254).

23 § Beslut om avvisande av ansökan enligt 12 §, avgift enligt
17 §, kostnad enligt 18 § eller vilandeförklaring enligt 21 §
får inte överklagas.

Övergångsbestämmelser

1998:189

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1998, då lagen
(1951:442) om förhandsbesked i taxeringsfrågor skall upphöra
att gälla.

2. Den nya lagen gäller, om inte annat sägs i 3 eller 4, även
vid handläggningen av ansökningar som kommit in till
Skatterättsnämnden före ikraftträdandet men då ännu inte
prövats.

3. Bestämmelsen i 19 § tillämpas, när det gäller kostnad enligt
18 §, endast på ansökningar som kommit in till
Skatterättsnämnden efter ikraftträdandet.

4. Om Skatterättsnämnden har lämnat ett förhandsbesked före
ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser i fråga om
tidsfristen för ett överklagande.

2000:488

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000. Vid begäran om
förhandsbesked i en fråga där skattemyndigheten fattat beslut
före ikraftträdandet tillämpas äldre bestämmelser.

2002:425

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003. Äldre föreskrifter
gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden
före ikraftträdandet.

2003:666

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

2. Äldre föreskrifter i 1 § andra stycket samt 6 och 6 a §§
gäller fortfarande om skattemyndighet har fattat ett beslut i
saken. Vad som där sägs om Riksskatteverket skall då i stället
gälla Skatteverket.

3. Äldre föreskrifter i 12 § gäller fortfarande om ansökningen
har gjorts av Riksskatteverket. Vad som där sägs om
Riksskatteverket skall då i stället gälla Skatteverket.

4. Föreskrifterna i 13 § gäller även om yrkande eller ansökan
har framställts till skattemyndighet.

5. Äldre föreskrifter i 11 och 20 §§ skall gälla för ansökan
som har gjorts före ikraftträdandet. Vad som i 11 § sägs om
Riksskatteverket skall då i stället gälla Skatteverket.

6. Skatteverket får överklaga ett förhandsbesked enligt
föreskrifterna i 22 § även om Riksskatteverket varit part i
ärendet hos Skatterättsnämnden.

2011:1254

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

2. De nya bestämmelserna i 9 § första stycket och 10 § första
stycket tilllämpas på beskattningsår som börjar efter den 31
januari 2012. Bestämmelserna tillämpas även på förlängda
räkenskapsår som avslutas efter utgången av 2012 och på
förkortade räkenskapsår som både påbörjas och avslutas under
2012.

3. De nya bestämmelserna om ersättning för kostnader för
ombud, biträde eller utredning i 20 och 22 §§ tillämpas på
kostnader i ärenden och mål som inleds efter utgången av 2011.