Förordning (1998:196) om förhandsbesked i skattefrågor

SFS nr
1998:196
Departement/myndighet
Finansdepartementet S5
Utfärdad
1998-04-29
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:785
Upphävd
2008-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2006:795

1 § Denna förordning gäller vid tillämpning av lagen (1998:189)
om förhandsbesked i skattefrågor.

2 § Ärenden om förhandsbesked avgörs efter beredning och
föredragning av tjänstemän vid Skatterättsnämndens kansli.

Sakkunniga får kallas att närvara vid överläggningen men får
inte delta i nämndens beslut. Detsamma gäller ersättare, även
om ingen av ledamöterna har förhinder.

3 § Har upphävts genom förordning (2003:1115).

4 § Avgift enligt 17 § första stycket lagen (1998:189) om
förhandsbesked i skattefrågor skall bestämmas till högst 20 000
kronor och lägst 1 000 kronor. Om det finns särskilda skäl får
avgiften bestämmas till lägre belopp än 1 000 kronor.

Avgiften får tas ut genom postförskott på den försändelse genom
vilken förhandsbeskedet sänds till sökanden.
Förordning (2006:795).

5 § I 11 och 18 §§ förordningen (2003:1106) med instruktion för
Skatteverket finns bestämmelser om Skatterättsnämndens kansli
och om tillsättande av kanslichef vid Skatterättsnämndens
kansli. Förordning (2003:1115).

Övergångsbestämmelser

2006:795

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2006. Äldre
föreskrifter gäller dock fortfarande, om ansökan om
förhandsbesked har kommit in till Skatterättsnämnden före
ikraftträdandet.