Förordning (1998:200) om statliga utställningsgarantier

SFS nr
1998:200
Departement/myndighet
Kulturdepartementet
Utfärdad
1998-04-23
Ändring införd
t.o.m. SFS 2002:646

Förutsättningar för garanti

1 § Den som anordnar en tillfällig utställning som skall visas
i Sverige kan få en statlig garanti som täcker kostnader för
skada på eller förlust av föremål. Garanti får också lämnas för
svenska kulturmanifestationer utomlands.

Garantier får inte avse föremål som en statlig myndighet lånar
av en annan statlig myndighet. Detta gäller dock inte för
sådana utställningar som enligt en fastställd plan skall visas
på flera orter i Sverige (vandringsutställningar). Garantier
får inte heller avse föremål som tillhör den som anordnar
utställningen.

Om det finns särskilda skäl får garanti även lämnas för föremål
som skall ingå i en permanent utställning.

2 § Garanti får lämnas endast om

1. den som söker garantin bedriver utställningsverksamheten
utan vinstsyfte,

2. utställningen har ett väsentligt kulturellt värde, och

3. de säkerhetskrav uppfylls som är nödvändiga för att undvika
skada på eller förlust av föremål.

3 § Garantier får endast lämnas om föremålen har ett sammanlagt
värde på minst 20 000 kr. För vandringsutställningar skall
värdet vara minst 200 000 kr.

Undantag från bestämmelserna i första stycket får göras om det
finns särskilda skäl.

Ansökan om garanti

4 § Ansökan om garanti skall göras av den som anordnar
utställningen.

Den skall innehålla uppgift om det sammanlagda värdet av
föremålen, värdet på varje enskilt föremål och vem som äger
det, vilken tid garantin skall gälla samt de övriga uppgifter
som behövs för att pröva ansökan.

5 § Sökanden skall betala en

– fast ansökningsavgift om 3 000 kr, och

– rörlig avgift som motsvarar 0,5 promille av det sammanlagda
garantibeloppet, lägst 1 000 kr och högst 100 000 kr.

Om den fasta avgiften inte betalas prövas inte ansökan. Den
rörliga avgiften skall betalas endast om garanti lämnas.
Förordning (2002:646).

Beslut om garantier

6 § Statens kulturråd prövar ansökningar om
utställningsgarantier.

7 § Statens kulturråd skall hämta in yttrande från
Kammarkollegiet i fråga om säkerhetskraven. Om Kammarkollegiet
avstyrker ansökan på grund av att nödvändiga säkerhetskrav inte
är uppfyllda, får garanti inte beviljas.

8 § I beslut om garantier skall anges

1. vilket belopp garantin avser och värdet på varje föremål,

2. under vilken tid garantin gäller,

3. vilka krav på säkerhet som ställs, och

4. övriga villkor.

9 § Garantier skall inte omfatta förlust eller skada som
orsakas av krig. Om det finns särskilda skäl skall garantier
inte heller omfatta förlust eller skada som orsakas av
naturkatastrof eller liknande omständighet.

Självrisk

10 § För garantier gäller en självrisk för varje
skadetillfälle. Självrisken är

– 20 000 kr för garantibelopp som understiger 1 mkr,

– 30 000 kr för garantibelopp mellan 1 mkr och 9 999 999 kr,

– 40 000 kr för garantibelopp mellan 10 mkr och 19 999 999 kr,

– 50 000 kr för garantibelopp mellan 20 mkr och 29 999 999 kr,

– 60 000 kr för garantibelopp mellan 30 mkr och 39 999 999 kr,

– 70 000 kr för garantibelopp mellan 40 mkr och 49 999 999 kr,

– 80 000 kr för garantibelopp mellan 50 mkr och 59 999 999 kr,

– 90 000 kr för garantibelopp mellan 60 mkr och 69 999 999 kr,

– 100 000 kr för garantibelopp mellan 70 mkr och 79 999 999 kr,

– 110 000 kr för garantibelopp mellan 80 mkr och 89 999 999 kr,
och

– 120 000 kr för garantibelopp på 90 mkr eller mer.

Ersättning

11 § Om ett skadefall inträffar skall den som har fått garantin
snarast ansöka om ersättning hos Statens kulturråd.
Kammarkollegiet skall yttra sig över ansökan.

Statens kulturråd skall med eget yttrande överlämna ärendet
till regeringen för prövning.

12 § Ersättningen för ett föremål får inte överstiga det värde
som föremålet har enligt beslutet om garantin. Om skadefallet
medför att värdet på andra föremål som omfattas av garantin har
minskat får dock ersättningen även avse detta.

13 § Om annan ersättning lämnas till ägaren eller
utställningsanordnaren med anledning av skadefallet skall
ersättningen enligt garantin minskas med motsvarande belopp.

Överklagande

14 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.