Förordning (1998:201) med instruktion för Integrationsverket

SFS nr
1998:201
Departement/myndighet
Integrations- och jämställdhetsdepartementet IM
Utfärdad
1998-04-29
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:503
Upphävd
2007-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2001:864

Uppgifter

1 § Integrationsverket är central förvaltningsmyndighet för
integrationsfrågor. Verket har ett övergripande ansvar för att
integrationspolitiska mål och synsätt får genomslag på olika
samhällsområden och skall aktivt stimulera
integrationsprocesserna i samhället.

2 § Integrationsverket skall särskilt

– främja lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för
alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund,

– förebygga och motverka främlingsfientlighet, rasism och
etnisk diskriminering i den mån dessa frågor inte skall
handläggas av annan myndighet,

– främja etnisk och kulturell mångfald inom olika delar av
samhällslivet,

– följa och utvärdera samhällsutvecklingen ur ett
integrationspolitiskt perspektiv,

– verka för att nyanlända invandrares behov av stöd
uppmärksammas samt att behovet av särskild samhällsinformation
tillgodoses,

– verka för att kommunerna har beredskap och kapacitet att ta
emot skyddsbehövande som beviljats uppehållstillstånd och vid
behov medverka vid deras bosättning,

– följa upp kommunernas introduktion för skyddsbehövande och
andra nyanlända invandrare för vilka kommunerna får statlig
ersättning och återföra resultatet till kommunerna, andra
myndigheter och regeringen,

– besluta om viss statlig ersättning till kommuner och
landsting för flyktingmottagande och sjukvårdskostnader,

– ge stöd till organisationer som främjar integration,

– främja utvecklingen av tolk- och översättarverksamhet, samt

– verka för att öka kunskaperna i samhället inom myndighetens
ansvarsområde. Förordning (2001:864).

Verksförordningens tillämplighet

3 § Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på
Integrationsverket.

Myndighetens ledning

4 § Integrationsverkets generaldirektör är chef för
myndigheten.

Personalföreträdare

5 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas
på Integrationsverket.

Anställningar

6 § Generaldirektören anställs genom beslut av regeringen.
Andra anställningar beslutas av myndigheten.