Personuppgiftslag (1998:204)

SFS nr
1998:204
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L6
Utfärdad
1998-04-29
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:1969

Allmänna bestämmelser

Syftet med lagen

1 § Syftet med denna lag är att skydda människor mot att deras
personliga integritet kränks genom behandling av
personuppgifter.

Avvikande bestämmelser i annan författning

2 § Om det i en annan lag eller i en förordning finns
bestämmelser som avviker från denna lag, skall de
bestämmelserna gälla.

Definitioner

3 § I denna lag används följande beteckningar med nedan angiven
betydelse.

Beteckning Betydelse

Behandling (av person- Varje åtgärd eller serie av
uppgifter) åtgärder som vidtas i fråga om
personuppgifter, vare sig det
sker på automatisk väg eller inte,
t.ex. insamling, registrering,
organisering, lagring, bearbetning
eller ändring, återvinning, inhämtande,
användning, utlämnande genom
översändande, spridning eller annat
tillhandahållande av
uppgifter, sammanställning eller
samkörning, blockering,
utplåning eller förstöring.

Blockering (av person- En åtgärd som vidtas för att
uppgifter) personuppgifterna skall vara
förknippade med information om att
de är spärrade och om anledningen
till spärren och för att
personuppgifterna inte skall lämnas
ut till tredje man annat än
med stöd av 2 kap. tryckfrihets-
förordningen.

Mottagare Den till vilken personuppgifter
lämnas ut. När personuppgifter lämnas
ut för att en myndighet skall kunna
utföra sådan tillsyn, kontroll eller
revision som den är
skyldig att sköta, anses dock inte
myndigheten som mottagare.

Personuppgifter All slags information som direkt eller
indirekt kan hänföras till en fysisk
person som är i livet.

Personuppgiftsansvarig Den som ensam eller tillsammans
med andra bestämmer ändamålen med och
medlen för behandlingen
av personuppgifter

Personuppgiftsbiträde Den som behandlar personuppgifter för den
personuppgiftsansvariges räkning.

Personuppgiftsombud Den fysiska person som, efter förordnande
av den personuppgiftsansvarige,
självständigt skall se till att
personuppgifter behandlas på ett korrekt
och lagligt sätt.

Den registrerade Den som en personuppgift avser.

Samtycke Varje slag av frivillig, särskild och
otvetydig viljeyttring genom vilken den
registrerade, efter att ha fått
information, godtar behandling av
personuppgifter som rör honom
eller henne.

Tillsynsmyndigheten Den myndighet som regeringen utser
för att utöva tillsyn.

Tredje land En stat som inte ingår i Europeiska
unionen eller är ansluten till Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet.

Tredje man Någon annan än den registrerade, den
personuppgiftsansvarige,
personuppgiftsombudet, personuppgifts-
biträdet och sådana personer som
under den personuppgiftsansvariges
eller personuppgiftsbiträdets direkta
ansvar har befogenhet att behandla
personuppgifter.

Tillämpningsområde

Det territoriella tillämpningsområdet

4 § Denna lag gäller för sådana personuppgiftsansvariga som är
etablerade i Sverige.

Lagen tillämpas också när den personuppgiftsansvarige är
etablerad i tredje land men för behandlingen av personuppgifter
använder sig av utrustning som finns i Sverige. Vad som nu
sagts gäller dock inte om utrustningen bara används för att
överföra uppgifter mellan ett tredje land och ett annat sådant
land.

I det fall som avses i andra stycket första meningen skall den
personuppgiftsansvarige utse en företrädare för sig som är
etablerad i Sverige. Vad som anges i denna lag om den
personuppgiftsansvarige skall också gälla för företrädaren.

Behandling av personuppgifter som omfattas av lagen

5 § Denna lag gäller för sådan behandling av personuppgifter
som helt eller delvis är automatiserad.

Lagen gäller även för annan behandling av personuppgifter, om
uppgifterna ingår i eller är avsedda att ingå i en strukturerad
samling av personuppgifter som är tillgängliga för sökning
eller sammanställning enligt särskilda kriterier.

Undantag för behandling av personuppgifter i ostrukturerat
material

5 a § Bestämmelserna i 9, 10, 13-19, 21-26, 28, 33, 34 och
42 §§ behöver inte tillämpas på behandling av personuppgifter
som inte ingår i eller är avsedda att ingå i en samling av
personuppgifter som har strukturerats för att påtagligt
underlätta sökning efter eller sammanställning av
personuppgifter.

Sådan behandling som avses i första stycket får inte utföras,
om den innebär en kränkning av den registrerades personliga
integritet. Lag (2006:398).

Undantag för privat behandling av personuppgifter

6 § Denna lag gäller inte för sådan behandling av
personuppgifter som en fysisk person utför som ett led i en
verksamhet av rent privat natur.

Förhållandet till tryck- och yttrandefriheten

7 § Bestämmelserna i denna lag tillämpas inte i den
utsträckning det skulle strida mot bestämmelserna om tryck- och
yttrandefrihet i tryckfrihetsförordningen eller
yttrandefrihetsgrundlagen.

Bestämmelserna i 5 a, 9-29 och 33-44 §§ samt 45 § första
stycket och 47-49 §§ skall inte tillämpas på sådan behandling
av personuppgifter som sker uteslutande för journalistiska
ändamål eller konstnärligt eller litterärt skapande.
Lag (2006:398).

Förhållandet till offentlighetsprincipen

8 § Bestämmelserna i denna lag tillämpas inte i den
utsträckning det skulle inskränka en myndighets skyldighet
enligt 2 kap. tryckfrihetsförordningen att lämna ut
personuppgifter.

Bestämmelserna hindrar inte heller att en myndighet arkiverar
och bevarar allmänna handlingar eller att arkivmaterial tas om
hand av en arkivmyndighet. Bestämmelsen i 9 § fjärde stycket
gäller inte för en myndighets användning av personuppgifter i
allmänna handlingar.

Föreskrifter om undantag från vissa bestämmelser

8 a § Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från 9,
23-26 och 28 §§ samt 29 § andra stycket och 42 §, om det är
nödvändigt med hänsyn till

a) rikets säkerhet,

b) försvaret,

c) allmän säkerhet,

d) förebyggande, undersökning eller avslöjande av brott eller
av överträdelse av etiska regler som gäller för lagreglerade
yrken,

e) åtal för brott,

f) ett viktigt ekonomiskt eller finansiellt intresse hos
Europeiska unionen eller en stat som ingår i unionen,

g) myndighetsutövning som avser tillsyn, inspektion eller
reglering i fråga om sådant som nämns i c-f, eller

h) skyddet av fri- och rättigheter. Lag (2006:398).

Grundläggande krav på behandlingen av personuppgifter

9 § Den personuppgiftsansvarige skall se till att

a) personuppgifter behandlas bara om det är lagligt,

b) personuppgifter alltid behandlas på ett korrekt sätt och i
enlighet med god sed,

c) personuppgifter samlas in bara för särskilda, uttryckligt
angivna och berättigade ändamål,

d) personuppgifter inte behandlas för något ändamål som är
oförenligt med det för vilket uppgifterna samlades in,

e) de personuppgifter som behandlas är adekvata och relevanta i
förhållande till ändamålen med behandlingen,

f) inte fler personuppgifter behandlas än som är nödvändigt med
hänsyn till ändamålen med behandlingen,

g) de personuppgifter som behandlas är riktiga och, om det är
nödvändigt, aktuella,

h) alla rimliga åtgärder vidtas för att rätta, blockera eller
utplåna sådana personuppgifter som är felaktiga eller
ofullständiga med hänsyn till ändamålen med behandlingen, och

i) personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som
är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen.

I fråga om första stycket d gäller dock att en behandling av
personuppgifter för historiska, statistiska eller vetenskapliga
ändamål inte skall anses som oförenlig med de ändamål för vilka
uppgifterna samlades in.

Personuppgifter får bevaras för historiska,
statistiska eller vetenskapliga ändamål under längre tid än som
sagts i första stycket i. Personuppgifterna får dock i sådana
fall inte bevaras under en längre tid än vad som behövs för
dessa ändamål.

Personuppgifter som behandlas för historiska, statistiska eller
vetenskapliga ändamål får användas för att vidta åtgärder i
fråga om den registrerade bara om den registrerade har lämnat
sitt samtycke eller det finns synnerliga skäl med hänsyn till
den registrerades vitala intressen.

När behandling av personuppgifter är tillåten

10 § Personuppgifter får behandlas bara om den registrerade har
lämnat sitt samtycke till behandlingen eller om behandlingen är
nödvändig för att

a) ett avtal med den registrerade skall kunna fullgöras eller
åtgärder som den registrerade begärt skall kunna vidtas innan
ett avtal träffas,

b) den personuppgiftsansvarige skall kunna fullgöra en rättslig
skyldighet,

c) vitala intressen för den registrerade skall kunna skyddas,

d) en arbetsuppgift av allmänt intresse skall kunna utföras,

e) den personuppgiftsansvarige eller en tredje man till vilken
personuppgifter lämnas ut skall kunna utföra en arbetsuppgift i
samband med myndighetsutövning, eller

f) ett ändamål som rör ett berättigat intresse hos den
personuppgiftsansvarige eller hos en sådan tredje man till
vilken personuppgifterna lämnas ut skall kunna tillgodoses, om
detta intresse väger tyngre än den registrerades intresse av
skydd mot kränkning av den personliga integriteten.

Direkt marknadsföring

11 § Personuppgifter får inte behandlas för ändamål som rör
direkt marknadsföring, om den registrerade hos den
personuppgiftsansvarige skriftligen har anmält att han eller
hon motsätter sig sådan behandling.

Samtycke återkallas

12 § I de fall då behandling av personuppgifter bara är
tillåten när den registrerade har lämnat sitt samtycke enligt
10, 15 eller 34 § har den registrerade rätt att när som helst
återkalla ett lämnat samtycke. Ytterligare personuppgifter om
den registrerade får därefter inte behandlas.

En registrerad har utöver vad som följer av första stycket och
11 § inte rätt att motsätta sig sådan behandling av
personuppgifter som är tillåten enligt denna lag.

Förbud mot behandling av känsliga personuppgifter

13 § Det är förbjudet att behandla personuppgifter som avslöjar

a) ras eller etniskt ursprung,

b) politiska åsikter,

c) religiös eller filosofisk övertygelse, eller

d) medlemskap i fackförening.

Det är också förbjudet att behandla sådana personuppgifter som
rör hälsa eller sexualliv.

Uppgifter av den art som anges i första och andra styckena
betecknas i denna lag som känsliga personuppgifter.

Undantag från förbudet mot behandling av känsliga
personuppgifter

14 § Det är trots förbudet i 13 § tillåtet att behandla
känsliga personuppgifter i de fall som anges i 15-19 §§.

I 10 § finns det bestämmelser om i vilka fall behandling av
personuppgifter över huvud taget är tillåten.

Samtycke eller offentliggörande

15 § Känsliga personuppgifter får behandlas, om den
registrerade har lämnat sitt uttryckliga samtycke till
behandlingen eller på ett tydligt sätt offentliggjort
uppgifterna.

Nödvändig behandling

16 § Känsliga personuppgifter får behandlas om behandlingen är
nödvändig för att

a) den personuppgiftsansvarige skall kunna fullgöra sina
skyldigheter eller utöva sina rättigheter inom arbetsrätten,

b) den registrerades eller någon annans vitala intressen skall
kunna skyddas och den registrerade inte kan lämna sitt
samtycke, eller

c) rättsliga anspråk skall kunna fastställas, göras gällande
eller försvaras.

Uppgifter som behandlas med stöd av första stycket a får lämnas
ut till tredje man bara om det inom arbetsrätten finns en
skyldighet för den personuppgiftsansvarige att göra det eller
den registrerade uttryckligen har samtyckt till utlämnandet.

Ideella organisationer

17 § Ideella organisationer med politiskt, filosofiskt,
religiöst eller fackligt syfte får inom ramen för sin
verksamhet behandla känsliga personuppgifter om organisationens
medlemmar och sådana andra personer som på grund av
organisationens syfte har regelbunden kontakt med den. Känsliga
personuppgifter får dock lämnas ut till tredje man bara om den
registrerade uttryckligen har samtyckt till det.

Hälso- och sjukvård

18 § Känsliga personuppgifter får behandlas för hälso- och
sjukvårdsändamål, om behandlingen är nödvändig för

a) förebyggande hälso- och sjukvård,

b) medicinska diagnoser,

c) vård eller behandling, eller

d) administration av hälso- och sjukvård.

Den som är yrkesmässigt verksam inom hälso- och
sjukvårdsområdet och har tystnadsplikt får även behandla
känsliga personuppgifter som omfattas av tystnadsplikten.
Detsamma gäller den som är underkastad en liknande
tystnadsplikt och som har fått känsliga personuppgifter från
verksamhet inom hälso- och sjukvårdsområdet.

Forskning och statistik

19 § Känsliga personuppgifter får behandlas för
forskningsändamål om behandlingen godkänts enligt lagen
(2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor.

Känsliga personuppgifter får behandlas för statistikändamål, om
behandlingen är nödvändig på sätt som sägs i 10 § och om
samhällsintresset av det statistikprojekt där behandlingen
ingår klart väger över den risk för otillbörligt intrång i
enskildas personliga integritet som behandlingen kan innebära.

Har behandlingen godkänts av en forskningsetisk kommitté, skall
förutsättningarna enligt andra stycket anses uppfyllda. Med
forskningsetisk kommitté avses ett sådant särskilt organ för
prövning av forskningsetiska frågor som har företrädare för
såväl det allmänna som forskningen och som är knutet till ett
universitet eller en högskola eller till någon annan instans
som i mera betydande omfattning finansierar forskning.

Personuppgifter får lämnas ut för att användas i sådana projekt
som avses i andra stycket, om inte något annat följer av regler
om sekretess och tystnadsplikt. Lag (2003:466).

Bemyndigande att föreskriva ytterligare undantag

20 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får meddela föreskrifter om ytterligare undantag från förbudet
i 13 §, om det behövs med hänsyn till ett viktigt allmänt
intresse. Lag (1998:1436).

Uppgifter om lagöverträdelser m.m.

21 § Det är förbjudet för andra än myndigheter att behandla
personuppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott, domar
i brottmål, straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa
frihetsberövanden.

Personuppgifter som avses i första stycket får dock behandlas
för forskningsändamål av andra än myndigheter, om behandlingen
har godkänts enligt lagen (2003:460) om etikprövning av
forskning som avser människor.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om undantag från förbudet i första
stycket.

Regeringen får i enskilda fall besluta om undantag från
förbudet i första stycket. Regeringen får överlåta åt
tillsynsmyndigheten att fatta sådana beslut. Lag (2008:187).

Behandling av personnummer

22 § Uppgifter om personnummer eller samordningsnummer får utan
samtycke behandlas bara när det är klart motiverat med hänsyn
till

a) ändamålet med behandlingen,

b) vikten av en säker identifiering, eller

c) något annat beaktansvärt skäl. Lag (1999:1059).

Information till den registrerade

Information skall lämnas självmant

23 § Om uppgifter om en person samlas in från personen själv,
skall den personuppgiftsansvarige i samband därmed självmant
lämna den registrerade information om behandlingen av
uppgifterna.

24 § Om personuppgifterna har samlats in från någon annan källa
än den registrerade, skall den personuppgiftsansvarige
självmant lämna den registrerade information om behandlingen av
uppgifterna när de registreras. Är uppgifterna avsedda att
lämnas ut till tredje man, behöver informationen dock inte ges
förrän uppgifterna lämnas ut för första gången.

Information enligt första stycket behöver inte lämnas, om det
finns bestämmelser om registrerandet eller utlämnandet av
personuppgifterna i en lag eller någon annan författning.

Information behöver inte heller lämnas enligt första stycket,
om detta visar sig vara omöjligt eller skulle innebära en
oproportionerligt stor arbetsinsats. Om uppgifterna används för
att vidta åtgärder som rör den registrerade, skall dock
information lämnas senast i samband med att så sker.

Den information som skall lämnas självmant

25 § Information enligt 23 eller 24 § skall omfatta

a) uppgift om den personuppgiftsansvariges identitet,

b) uppgift om ändamålen med behandlingen, och

c) all övrig information som behövs för att den registrerade
skall kunna ta till vara sina rättigheter i samband med
behandlingen, såsom information om mottagarna av uppgifterna,
skyldighet att lämna uppgifter och rätten att ansöka om
information och få rättelse.

Information behöver dock inte lämnas om sådant som den
registrerade redan känner till.

Information skall lämnas efter ansökan

26 § Den personuppgiftsansvarige är skyldig att till var och en
som ansöker om det en gång per kalenderår gratis lämna besked
om personuppgifter som rör den sökande behandlas eller ej.
Behandlas sådana uppgifter skall skriftlig information lämnas
också om

a) vilka uppgifter om den sökande som behandlas,

b) varifrån dessa uppgifter har hämtats,

c) ändamålen med behandlingen, och

d) till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som
uppgifterna läm-nas ut.

En ansökan enligt första stycket skall göras skriftligen hos
den personuppgiftsansvarige och vara undertecknad av den
sökande själv. Information enligt första stycket skall lämnas
inom en månad från det att ansökan gjordes. Om det finns
särskilda skäl för det, får information dock lämnas senast fyra
månader efter det att ansökan gjordes.

Information enligt första stycket behöver inte lämnas om
personuppgifter i löpande text som inte fått sin slutliga
utformning när ansökan gjordes eller som utgör minnesanteckning
eller liknande. Vad som nu sagts gäller dock inte om
uppgifterna har lämnats ut till tredje man eller om uppgifterna
behandlas enbart för historiska, statistiska eller
vetenskapliga ändamål eller, när det gäller löpande text som
inte fått sin slutliga utformning, om uppgifterna har
behandlats under längre tid än ett år.

Undantag från informationsskyldigheten vid sekretess och
tystnadsplikt

27 § I den utsträckning det är särskilt föreskrivet i lag
eller annan författning eller annars framgår av beslut som
har meddelats med stöd av författning att uppgifter inte får
lämnas ut till den registrerade gäller inte bestämmelserna i
23–26 §§. En personuppgiftsansvarig som inte är en myndighet
får därvid i motsvarande fall som avses i offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400) vägra att lämna ut uppgifter till
den registrerade. Lag (2009:468).

Rättelse

28 § Den personuppgiftsansvarige är skyldig att på begäran av
den registrerade snarast rätta, blockera eller utplåna sådana
personuppgifter som inte har behandlats i enlighet med denna
lag eller föreskrifter som har utfärdats med stöd av lagen. Den
personuppgiftsansvarige skall också underrätta tredje man till
vilken uppgifterna har lämnats ut om åtgärden, om den
registrerade begär det eller om mera betydande skada eller
olägenhet för den registrerade skulle kunna undvikas genom en
underrättelse. Någon sådan underrättelse behöver dock inte
lämnas, om detta visar sig vara omöjligt eller skulle innebära
en oproportionerligt stor arbetsinsats.

Automatiserade beslut

29 § Om ett beslut som har rättsliga följder för en fysisk
person eller annars har märkbara verkningar för den fysiska
personen, grundas enbart på automatiserad behandling av sådana
personuppgifter som är avsedda att bedöma egenskaper hos
personen, skall den som berörs av beslutet ha möjlighet att på
begäran få beslutet omprövat av någon person.

Var och en som varit föremål för ett sådant beslut som avses i
första stycket har rätt att på ansökan få information från den
personuppgiftsansvarige om vad som har styrt den automatiserade
behandling som lett fram till beslutet. I fråga om ansökan och
lämnandet av information gäller i tillämpliga delar
bestämmelserna i 26 §.

Säkerheten vid behandling

Personer som behandlar personuppgifter

30 § Ett personuppgiftsbiträde och den eller de personer som
arbetar under biträdets eller den personuppgiftsansvariges
ledning får behandla personuppgifter bara i enlighet med
instruktioner från den personuppgiftsansvarige.

Det skall finnas ett skriftligt avtal om
personuppgiftsbiträdets behandling av personuppgifter för den
personuppgiftsansvariges räkning. I det avtalet skall det
särskilt föreskrivas att personuppgiftsbiträdet får behandla
personuppgifterna bara i enlighet med instruktioner från den
personuppgiftsansvarige och att personuppgiftsbiträdet är
skyldigt att vidta de åtgärder som avses i 31 § första stycket.

Om det i lag eller annan författning finns särskilda
bestämmelser om behandlingen av personuppgifter i det allmännas
verksamhet i frågor som avses i första stycket, skall dessa
gälla i stället för vad som sägs i första stycket.

Säkerhetsåtgärder

31 § Den personuppgiftsansvarige skall vidta lämpliga tekniska
och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter
som behandlas. Åtgärderna skall åstadkomma en säkerhetsnivå som
är lämplig med beaktande av

a) de tekniska möjligheter som finns,

b) vad det skulle kosta att genomföra åtgärderna,

c) de särskilda risker som finns med behandlingen av
personuppgifterna, och

d) hur pass känsliga de behandlade personuppgifterna är.

När den personuppgiftsansvarige anlitar ett
personuppgiftsbiträde, skall den personuppgiftsansvarige
förvissa sig om att personuppgiftsbiträdet kan genomföra de
säkerhetsåtgärder som måste vidtas och se till att
personuppgiftsbiträdet verkligen vidtar åtgärderna.

Tillsynsmyndigheten får besluta om säkerhetsåtgärder

32 § Tillsynsmyndigheten får i enskilda fall besluta om vilka
säkerhetsåtgärder som den personuppgiftsansvarige skall vidta
enligt 31 §.

I 45 § finns det bestämmelser om tillsynsmyndighetens
möjligheter att förena beslutet med vite.

Överföring av personuppgifter till tredje land

Förbud mot överföring av personuppgifter till tredje land

33 § Det är förbjudet att till tredje land föra över
personuppgifter som är under behandling om landet inte har en
adekvat nivå för skyddet av personuppgifterna. Förbudet gäller
också överföring av personuppgifter för behandling i tredje
land.

Frågan om en skyddsnivå är adekvat skall bedömas med hänsyn
till samtliga omständigheter som har samband med överföringen.
Särskild vikt skall läggas vid uppgifternas art, ändamålet med
behandlingen, hur länge behandlingen skall pågå,
ursprungslandet, det slutliga bestämmelselandet och de regler
som finns för behandlingen i det tredje landet.
Lag (1999:1210).

Undantag från förbudet mot överföring av personuppgifter till
tredje land

34 § Det är trots förbudet i 33 § tillåtet att föra över
personuppgifter till tredje land, om den registrerade har
lämnat sitt samtycke till överföringen eller om överföringen är
nödvändig för att

a) ett avtal mellan den registrerade och den
personuppgiftsansvarige skall kunna fullgöras eller åtgärder
som den registrerade begärt skall kunna vidtas innan ett avtal
träffas,

b) ett sådant avtal mellan den personuppgiftsansvarige och
tredje man som är i den registrerades intresse skall kunna
ingås eller fullgöras,

c) rättsliga anspråk skall kunna fastställas, göras gällande
eller försvaras, eller

d) vitala intressen för den registrerade skall kunna skyddas.

Det är också tillåtet att föra över personuppgifter för
användning enbart i en stat som har anslutit sig till
Europarådets konvention om skydd för en-skilda vid automatisk
databehandling av personuppgifter.

35 § Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från
förbudet i 33 § för överföring av personuppgifter till vissa
stater. Regeringen får också meddela föreskrifter om att
överföring av personuppgifter till tredje land är tilllåten, om
överföringen regleras av ett avtal som ger tillräckliga
garantier till skydd för de registrerades rättigheter.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
vidare meddela föreskrifter om undantag från förbudet i 33 §,
om det behövs med hänsyn till ett viktigt allmänt intresse
eller om det finns tillräckliga garantier till skydd för de
registrerades rättigheter.

Regeringen får under de förutsättningar som nämns i andra
stycket i enskilda fall besluta om undantag från förbudet i 33 §.
Regeringen får överlåta åt tillsynsmyndigheten att fatta
sådana beslut. Lag (1998:1436).

Anmälan till tillsynsmyndigheten

Anmälningsskyldighet

36 § Behandling av personuppgifter som är helt eller delvis
automatiserad omfattas av anmälningsskyldighet. Den
personuppgiftsansvarige skall göra en skriftlig anmälan till
tillsynsmyndigheten innan en sådan behandling eller en serie av
sådana behandlingar med samma eller liknande ändamål genomförs.

Om den personuppgiftsansvarige utser ett personuppgiftsombud
skall detta anmälas till tillsynsmyndigheten. Även ett
entledigande av ett personuppgiftsombud skall anmälas till
tillsynsmyndigheten.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om undantag från anmälningsskyldigheten
enligt första stycket för sådana typer av behandlingar som
sannolikt inte kommer att leda till otillbörligt intrång i den
personliga integriteten.

Anmälan behöver inte göras om det finns ett personuppgiftsombud

37 § Om den personuppgiftsansvarige har anmält till
tillsynsmyndigheten att ett personuppgiftsombud utsetts och vem
det är, behöver anmälan enligt 36 § första stycket inte göras.

Personuppgiftsombudets uppgifter

38 § Personuppgiftsombudet skall ha till uppgift att
självständigt se till att den personuppgiftsansvarige behandlar
personuppgifter på ett lagligt och korrekt sätt och i enlighet
med god sed samt påpeka eventuella brister för honom eller
henne.

Har personuppgiftsombudet anledning att misstänka att den
personuppgiftsansvarige bryter mot de bestämmelser som gäller
för behandlingen av personuppgifter och vidtas inte rättelse så
snart det kan ske efter påpekande, skall personuppgiftsombudet
anmäla förhållandet till tillsynsmyndigheten.

Personuppgiftsombudet skall även i övrigt samråda med
tillsynsmyndigheten vid tveksamhet om hur de bestämmelser som
gäller för behandlingen av personuppgifter skall tillämpas.

39 § Personuppgiftsombudet skall föra en förteckning över de
behandlingar som den personuppgiftsansvarige genomför och som
skulle ha omfattats av anmälningsskyldighet om ombudet inte
hade funnits. Förteckningen skall omfatta åtminstone de
uppgifter som en anmälan enligt 36 § skulle ha innehållit.

40 § Personuppgiftsombudet skall hjälpa registrerade att få
rättelse när det finns anledning att misstänka att behandlade
personuppgifter är felaktiga eller ofullständiga.

Obligatorisk anmälan av särskilt integritetskänsliga
behandlingar

41 § Regeringen får meddela föreskrifter om att sådana
behandlingar av personuppgifter som innebär särskilda risker
för otillbörligt intrång i den personliga integriteten skall
för förhandskontroll anmälas till tillsynsmyndigheten enligt 36 §
tre veckor i förväg. Om regeringen har meddelat sådana
föreskrifter, gäller inte undantaget från
anmälningsskyldigheten enligt 37 §. Lag (1998:1436).

Upplysningar till allmänheten om behandlingar som inte
anmälts

42 § Den personuppgiftsansvarige ska till var och en som
begär det skyndsamt och på lämpligt sätt lämna upplysningar
om sådana automatiserade eller andra behandlingar av
personuppgifter som inte har anmälts till tillsynsmyndigheten.
Upplysningarna ska omfatta det som en anmälan enligt 36 §
första stycket skulle ha omfattat. Den personuppgiftsansvarige
är dock inte skyldig att lämna ut sekretessbelagda uppgifter
eller uppgifter om vilka säkerhetsåtgärder som har vidtagits.
En personuppgiftsansvarig som inte är en myndighet får därvid i
motsvarande fall som avses i offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400) vägra att lämna ut uppgifter. Lag (2009:468).

Tillsynsmyndighetens befogenheter

43 § Tillsynsmyndigheten har rätt att för sin tillsyn på
begäran få

a) tillgång till de personuppgifter som behandlas,

b) upplysningar om och dokumentation av behandlingen av
personuppgifter och säkerheten vid denna, och

c) tillträde till sådana lokaler som har anknytning till
behandlingen av personuppgifter.

44 § Om tillsynsmyndigheten inte efter begäran enligt 43 § kan
få tillräckligt underlag för att konstatera att behandlingen av
personuppgifter är laglig, får myndigheten vid vite förbjuda
den personuppgiftsansvarige att behandla personuppgifter på
något annat sätt än genom att lagra dem.

45 § Om tillsynsmyndigheten konstaterar att personuppgifter
behandlas eller kan komma att behandlas på ett olagligt sätt,
skall myndigheten genom påpekanden eller liknande förfaranden
försöka åstadkomma rättelse. Går det inte att få rättelse på
något annat sätt eller är saken brådskande, får myndigheten vid
vite förbjuda den personuppgiftsansvarige att fortsätta att
behandla personuppgifterna på något annat sätt än genom att
lagra dem.

Om den personuppgiftsansvarige inte frivilligt följer ett
beslut om säkerhetsåtgärder enligt 32 § som vunnit laga kraft,
får tillsynsmyndigheten föreskriva vite.

46 § Innan tillsynsmyndigheten beslutar om vite enligt 44 eller
45 §, ska den personuppgiftsansvarige ha fått tillfälle att
yttra sig. Om saken är brådskande, får myndigheten dock i
avvaktan på yttrandet meddela ett tillfälligt beslut om vite.
Det tillfälliga beslutet ska omprövas, när yttrandetiden har
gått ut.

Ett vitesföreläggande ska delges den personuppgiftsansvarige.
Delgivning enligt 34–37 §§ delgivningslagen (2010:1932) får
användas bara om det med beaktande av vad som har framkommit i
det aktuella delgivningsärendet eller vid andra
delgivningsförsök med den personuppgiftsansvarige finns
anledning att anta att han eller hon har avvikit eller på annat
sätt håller sig undan. Lag (2010:1969).

47 § Tillsynsmyndigheten får hos förvaltningsrätten inom vars
domkrets tillsynsmyndigheten är belägen ansöka om att sådana
personuppgifter som har behandlats på ett olagligt sätt ska
utplånas.

Beslut om utplånande får inte meddelas om det är oskäligt.
Lag (2009:827).

Skadestånd

48 § Den personuppgiftsansvarige skall ersätta den registrerade
för skada och kränkning av den personliga integriteten som en
behandling av personuppgifter i strid med denna lag har
orsakat.

Ersättningsskyldigheten kan i den utsträckning det är skäligt
jämkas, om den personuppgiftsansvarige visar att felet inte
berodde på honom eller henne.

Straff

49 § Till böter eller fängelse i högst sex månader eller, om
brottet är grovt, till fängelse i högst två år döms den som
uppsåtligen eller av grov oaktsamhet

a) lämnar osann uppgift i sådan information till registrerade
som föreskrivs i denna lag, i anmälan till tillsynsmyndigheten
enligt 36 § eller till tillsynsmyndigheten när myndigheten
begär information enligt 43 §,

b) behandlar personuppgifter i strid med 13-21 §§,

c) för över personuppgifter till tredje land i strid med
33-35 §§,

d) låter bli att göra anmälan enligt 36 § första stycket eller
enligt föreskrifter meddelade med stöd av 41 §,

e) behandlar sådana personuppgifter som avses i 13 och 21 §§ i
strid med 5 a § andra stycket, eller

f) i strid med 5 a § andra stycket för över personuppgifter
till tredje land som inte har en sådan adekvat nivå för skyddet
av personuppgifterna som avses i 33 §.

I ringa fall döms inte till ansvar.

Den som överträtt ett vitesföreläggande enligt 44 § eller 45 §
första stycket döms inte till ansvar för en gärning som
omfattas av vitesföreläggandet. Lag (2006:398).

Närmare föreskrifter

50 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får meddela närmare föreskrifter om

a) i vilka fall behandling av personuppgifter är tillåten,

b) vilka krav som ställs på den personuppgiftsansvarige vid
behandling av personuppgifter,

c) i vilka fall användning av personnummer är tillåten,

d) vad en anmälan eller ansökan till en personuppgiftsansvarig
skall innehålla,

e) vilken information som skall lämnas till registrerade och
hur informationen skall lämnas, och

f) anmälan till tillsynsmyndigheten och förfarandet när anmälda
uppgifter har ändrats. Lag (1998:1436).

Överklagande

51 § Tillsynsmyndighetens beslut enligt denna lag om annat än
föreskrifter får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Tillsynsmyndigheten får bestämma att dess beslut skall gälla
även om det överklagas. Lag (2006:398).

52 § En myndighets beslut om information enligt 26 §, om
rättelse och underrättelse till tredje man enligt 28 §, om
information enligt 29 § andra stycket och om upplysningar
enligt 42 § får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Första stycket gäller inte för beslut av riksdagen, regeringen
eller riksdagens ombudsmän. Lag (2006:398).

53 § Andra beslut enligt denna lag än sådana som avses i 47, 51
och 52 §§ får inte överklagas.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Lag (2006:398).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

1998:204

1. Denna lag träder i kraft den 24 oktober 1998, då datalagen
(1973:289) skall upphöra att gälla. Den äldre lagen gäller dock
fortfarande i fråga om överklagande av beslut som har meddelats
före den 24 oktober 1998.

2. I fråga om behandling av personuppgifter som påbörjats före
ikraftträdandet eller behandling som utförs för ett visst
bestämt ändamål om behandling för ändamålet påbörjats före
ikraftträdandet skall till och med den 30 september 2001 den
äldre lagen tillämpas i stället för den nya. Detta gäller även
bestämmelserna i den äldre lagen om överklagande.

3. Bestämmelserna i 9, 10, 13 och 21 §§ i den nya lagen skall
inte börja tillämpas förrän den 1 oktober 2007 i fråga om sådan
manuell behandling av personuppgifter som påbörjats före
ikraftträdandet eller manuell behandling som utförs för ett
visst bestämt ändamål om manuell behandling för ändamålet
påbörjats före ikraftträdandet.

4. I fråga om personuppgifter som vid ikraftträdandet lagras
för historisk forskning skall bestämmelserna i 9, 10, 13 och 21 §§
i den nya lagen börja tillämpas först när uppgifterna
behandlas på något annat sätt. Innan dess skall motsvarande
bestämmelser i den äldre lagen tillämpas. De angivna
bestämmelserna i den nya lagen skall dock inte till följd av
vad som nu sagts börja tillämpas tidigare än vad som följer av
2 eller 3.

5. Anmälan enligt 36 § i den nya lagen får göras innan den nya
lagen har trätt i kraft för den aktuella behandlingen.

6. Ett samtycke som har lämnats innan den nya lagen har trätt i
kraft för den aktuella behandlingen skall gälla även efter
ikraftträdandet om samtycket uppfyller kraven i den nya lagen.

7. Har en begäran om registerutdrag enligt 10 § i den äldre
lagen kommit in innan den nya lagen trätt i kraft för den
aktuella behandlingen men har utdraget inte expedierats före
ikraftträdandet skall framställningen anses som en ansökan
enligt 26 § i den nya lagen.

8. Den nya lagens bestämmelser om skadestånd skall bara
tillämpas om den omständighet som yrkandet hänför sig till har
inträffat efter det att den nya lagen har trätt i kraft för den
aktuella behandlingen. I annat fall tillämpas de äldre
bestämmelserna.

2006:398

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007. Föreskrifterna i
52 § skall dock inte tillämpas i fråga om överklagande av
beslut som har meddelats före ikraftträdandet.

2010:1969

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.

2. Äldre bestämmelser gäller om ett beslut om delgivning enligt
15–17 §§ delgivningslagen (1970:428) har fattats före den 1
april 2011 eller om en handling har skickats eller lämnats före
denna tidpunkt.