Lag (1998:209) om rätt till ledighet av trängande familjeskäl

SFS nr
1998:209
Departement/myndighet
Arbetsmarknadsdepartementet ARM
Utfärdad
1998-05-07

Rätt till ledighet

1 § En arbetstagare har rätt till ledighet från sin anställning
av trängande familjeskäl som har samband med sjukdom eller
olycksfall och som gör arbetstagarens omedelbara närvaro
absolut nödvändig.

2 § Ett avtal som innebär att arbetstagarens rättigheter enligt
denna lag inskränks är ogiltigt i den delen.

Genom ett kollektivavtal som på arbetstagarsidan har slutits
eller godkänts av en sådan central arbetstagarorganisation som
avses i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet får
dock rätten till ledighet begränsas till ett visst antal dagar
om året, till ett visst antal dagar för varje tillfälle eller
till bådadera.

En arbetsgivare som är bunden av ett kollektivavtal enligt
andra stycket får tillämpa avtalet även på en arbetstagare som
inte är medlem av den avtalsslutande organisationen men
sysselsätts i arbete som avses med avtalet och inte omfattas av
något annat tillämpligt kollektivavtal.

Anställningsskydd

3 § En arbetstagare får inte sägas upp eller avskedas enbart på
grund av att arbetstagaren begär eller tar i anspråk sin rätt
till ledighet enligt denna lag. Om arbetstagaren ändå sägs upp
eller avskedas skall uppsägningen eller avskedandet
ogiltigförklaras, om arbetstagaren begär det.

4 § En arbetstagare som begär eller tar i anspråk sin rätt till
ledighet enligt denna lag är inte skyldig att enbart av detta
skäl godta

1. några andra minskade anställningsförmåner eller försämrade
arbetsvillkor än sådana som är en nödvändig följd av
ledigheten, eller

2. någon annan omplacering än en som kan genomföras inom ramen
för anställningsavtalet och som är en nödvändig följd av
ledigheten.

Skadestånd

5 § En arbetsgivare som bryter mot denna lag skall betala
ersättning för den skada som uppkommer.

Skadeståndet kan avse både ersättning för den förlust som
uppkommer och ersättning för den kränkning som lagbrottet
innebär.

Om det är skäligt kan skadeståndet minskas eller helt falla
bort.

Rättegång

6 § Mål om tillämpning av denna lag handläggs enligt lagen
(1974:371) om rättegången i arbetstvister.

Förs talan med anledning av uppsägning eller avskedande
tillämpas 34, 35 och 37 §§, 38 § andra stycket andra meningen,
39-42 §§ samt 43 § första stycket andra meningen och andra
stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd. I fråga om annan
talan tillämpas 64-66 och 68 §§ lagen (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet.