Förordning (1998:213) om foder

SFS nr
1998:213
Departement/myndighet
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1998-05-07
Författningen har upphävts genom
SFS 2006:814
Upphävd
2006-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2005:750

1 § Termer och begrepp som används i lagen (1985:295) om foder
har samma betydelse i denna förordning.

2 § Foder som innehåller antibiotika eller kemoterapeutiska
medel eller andra läkemedel får överlåtas eller användas endast
efter förskrivning av veterinär i varje särskilt fall.

Första stycket gäller inte sådana medel som tillhör gruppen
koccidiostatika och andra medicinskt verksamma substanser
enligt rådets direktiv 70/524/EEG av den 23 november 1970 om
fodertillsatser, senast ändrat genom kommissionens direktiv
98/19/EG. Förordning (1999:2).

2 a § Jordbruksverket får efter ansökan godkänna användning av
animaliska biprodukter enligt artikel 23.2 i Europaparlamentets
och rådets förordning (EG) nr 1774/2002 av den 3 oktober 2002
om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter som inte är
avsedda att användas som livsmedel och skall även i övrigt
utföra de uppgifter som skall utföras av medlemsstaterna enligt
artikel 23.2-4 samma förordning.

Jordbruksverket får överlåta åt länsstyrelsen att, i den
utsträckning verket bestämmer, fatta beslut i enskilda ärenden.
Förordning (2005:750).

3 § Jordbruksverket får meddela föreskrifter eller i det
enskilda fallet besluta om villkor för eller förbud mot
införsel, utförsel, tillverkning, försäljning eller annan
överlåtelse, användning eller hantering i övrigt av foder eller
ett visst parti av ett foder.

Vad som sägs i första stycket gäller inte i fråga om sådan
hantering som omfattas av de EG-förordningar som avses i 2 a §
lagen (1985:295) om foder.

Jordbruksverket får godkänna införsel från andra EU-
medlemsstater av bearbetat animaliskt protein i enlighet med
artikel 8.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
1774/2002 av den 3 oktober 2002 om hälsobestämmelser för
animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas som
livsmedel. Förordning (2004:137).

4 § Jordbruksverket får meddela föreskrifter eller i det
enskilda fallet besluta om villkor för laboratorier för
foderanalyser och metoder för sådana analyser.

5 § Föreskrifter om avgifter som avses i 16 § lagen (1985:295)
om foder meddelas av Jordbruksverket efter samråd med
Ekonomistyrningsverket. Förordning (1998:457).

6 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om
överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.
Förordning (1998:1113).

7 § Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter

1. som behövs som komplettering av de EG-bestämmelser som avses
i 2 a § lagen (1985:295) om foder,

2. för verkställigheten av lagen om foder och denna förordning.
Förordning (2003:102).

8 § Jordbruksverket skall utföra de uppgifter som enligt de EG-
förordningar som kompletteras av lagen (1985:295) om foder
ankommer på en behörig myndighet. Förordning (2003:102).

Övergångsbestämmelser

1998:213

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1998, då
förordningen (1985:879) om foder skall upphöra att gälla.
Beslut om tillstånd, undantag eller godkännande som har
meddelats med stöd av den äldre förordningen får återkallas, om
beslutet är oförenligt med den nya förordningen.