Förordning (1998:22) om statligt bidrag till vissa investeringar inom energiområdet

SFS nr
1998:22
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1998-01-22
Författningen har upphävts genom
SFS 2003:564
Upphävd
2003-10-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2001:1252

Allmänna bestämmelser

1 § Enligt denna förordning får bidrag lämnas för följande
åtgärder, om det finns medel för detta,

1. investeringar i nya anläggningar för kraftvärmeproduktion
med biobränslen (6-7 §§),

2. ombyggnad av värmeverk till anläggningar för
kraftvärmeproduktion med biobränslen (6-7 §§),

3. investeringar i nya vindkraftverk (8 §), och

4. investeringar i småskalig vattenkraft (9 §).

2 § Bidrag lämnas till den som vidtar den bidragsberättigande
åtgärden.

3 § Ett beslut om bidrag skall förenas med de villkor som
behövs för att tillgodose syftet med bidraget.

4 § Bränslefraktioner som är utsorterade enligt en kommunal
avfallsplan skall i denna förordning behandlas som biobränslen,
under förutsättning att de inte innehåller material som är
farligt avfall enligt avfallsförordningen (2001:1063) eller
material som det är lämpligare att återanvända, återvinna på
annat sätt eller behandla biologiskt. Förordning (2001:1252).

5 § Bidrag får inte lämnas för åtgärder som beställts före den
1 juli 1997.

Närmare bestämmelser om bidragsberättigande åtgärder

Biobränslebaserad kraftvärme

6 § Bidrag får lämnas med 3 000 kronor per kilowatt eleffekt
för investeringar i nya anläggningar för kraftvärmeproduktion
med biobränslen. Bidraget får dock inte utgöra mer än 25
procent av investeringen.

Detta bidrag får även lämnas för ombyggnad av anläggningar som
är konstruerade för enbart värmeproduktion till anläggningar
för kraftvärmeproduktion med biobränslen.

7 § Bidrag enligt 6 § får lämnas endast under förutsättning att
anläggningsägaren förbinder sig att under minst fem år använda
biobränslen i en omfattning som motsvarar minst 70 procent av
den totala bränsleförbrukningen. Anläggningsägaren skall vidare
förbinda sig att under samma tid för framställningen av
elektrisk kraft endast använda biobränslen.

Om det finns särskilda skäl får Statens energimyndighet medge
att en lägre andel än 70 procent av den totala
bränsleförbrukningen utgörs av biobränslen.

När det fastställs hur stor andel av den totala
bränsleförbrukningen som utgörs av biobränslen, skall i andelen
biobränslen torv inte ingå. Statens energimyndighet får i
övrigt meddela närmare föreskrifter om vad som skall räknas som
biobränsle.

Vindkraft

8 § Bidrag får lämnas för investeringar i nya vindkraftverk med
en eleffekt av minst 200 kilowatt. Bidraget lämnas med 10
procent av investeringskostnaden.

Bidrag får lämnas endast under förutsättning att
vindkraftanläggningen lokaliseras till en plats med goda
vindförhållanden. Statens energimyndighet får föreskriva vilka
krav som skall vara uppfyllda för att en plats skall anses ha
goda vindförhållanden.

Anläggningarna skall vidare uppfylla de kvalitetskrav som
Statens energimyndighet föreskriver. Förordning (2001:1252).

Vattenkraft

9 § Bidrag får lämnas för investeringar i miljöanpassade
vattenkraftverk med en installerad eleffekt av minst 100 och
högst 1 500 kilowatt. Bidraget lämnas med 10 procent av
investeringskostnaden.

För anläggningar som varit i drift sedan den 1 januari 1997
eller som endast tillfälligt tagits ur drift efter detta datum,
får bidrag lämnas endast till den del av investeringen som
innebär ett tillskott av årligen producerad elkraft.

Statens energimyndighet får, efter samråd med Naturvårdsverket
och Fiskeriverket, föreskriva vilka miljökrav ett
vattenkraftverk skall uppfylla för att anses som miljöanpassat.
Förordning (2001:1252).

Bidragets storlek m.m.

10 § Statens energimyndighet får närmare föreskriva vilka
investerings- och ombyggnadskostnader som skall vara
bidragsberättigande.

11 § När bidragets storlek bestäms skall hänsyn tas till om
något annat offentligt finansieringsstöd har lämnats för samma
ändamål. Det totala stöd som lämnas för en åtgärd får inte
överstiga 30 procent av investeringskostnaden.

Förfarandet i bidragsärenden m.m.

12 § Innan stöd lämnas till sådan verksamhet som omfattas av
Europeiska gemenskapernas särskilda branschregler skall detta
godkännas av Europeiska gemenskapernas kommission.

Kommissionens godkännande behövs även i vissa fall när bidrag
lämnas enligt 6 § om stödnivån, beräknad med hänsyn tagen till
andelen biobränslen av den totala bränsleförbrukningen, kan
anses överstiga 30 procent av investeringen.

13 § Frågor om bidrag prövas av Statens energimyndighet.

14 § En ansökan om bidrag skall innehålla en redogörelse för
vad bidraget skall avse och om den sökande har sökt eller
beviljats annat statligt stöd för åtgärden.

15 § Statens energimyndighet får meddela föreskrifter om
tidpunkt och sätt för utbetalning av bidrag.

Statens energimyndighet skall bevaka statens rätt i förhållande
till mottagare av bidraget.

16 § För bidrag enligt denna förordning gäller i övrigt
föreskrifterna om bidrag i förordningen (1988:764) om statligt
stöd till näringslivet.

17 § Föreskrifter för att verkställa denna förordning får
meddelas av Statens energimyndighet.

Överklagande

18 § Statens energimyndighets beslut om bidrag får inte
överklagas.

Övergångsbestämmelser

1998:22

1. Denna förordning träder i kraft den 15 februari 1998, då
förordningen (1991:1099) om statligt bidrag till vissa
investeringar inom energiområdet, m.m. skall upphöra att gälla.

2. Den upphävda förordningen skall tillämpas i fråga om bidrag
som har beslutats enligt den förordningen.

2002:564

Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för ansökningar
om bidrag som inkommit till Statens energimyndighet före den 1
oktober 2003 och i fråga om bidrag som beslutats enligt den
förordningen.