Förordning (1998:222) om statligt stöd till energiforskning

SFS nr
1998:222
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1998-05-07
Författningen har upphävts genom
SFS 2008:761
Upphävd
2008-11-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2000:1139

Inledande bestämmelser

1 § Stöd enligt denna förordning får lämnas till
energiforskning och utvecklingsarbete som bidrar till ett
uthålligt energisystem.

Stöd lämnas i mån av tillgång på medel.

2 § I förordningen avses med

grundforskning: sådan forskning som syftar till en fördjupning
av allmän vetenskaplig och teknisk kunskap som inte är knuten
till industriella eller affärsmässiga mål,

industriell forskning: forskning och kritisk analys som syftar
till att utveckla ny kunskap som skall kunna användas för att
utveckla nya produkter, tillverkningsprocesser eller tjänster
eller för att markant förbättra befintliga produkter,
tillverkningsprocesser eller tjänster.

3 § Stöd enligt denna förordning lämnas till grundforskning och
industriell forskning.

Vid prövning av frågan om stöd skall hänsyn tas till projektets
betydelse för omställningen av energisystemet samt till
projektets konsekvenser för miljön.

4 § Vid beslut om stöd skall möjligheterna till internationellt
samarbete på energiforskningsområdet tas till vara.

Stödgivande myndigheter

5 § Frågor om stöd prövas av Statens energimyndighet.

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och
samhällsbyggande prövar frågor om stöd för att utveckla och
anpassa energianvändningen i byggnader och den byggda miljön.

Vetenskapsrådet prövar frågor om stöd till långsiktigt
grundläggande energiforskning.

Verket för innovationssystem prövar frågor om stöd för
transportsystemrelaterad energiforskning.
Förordning (2000:1139).

Allmänna bestämmelser om stöd m.m.

6 § Stöd lämnas i form av bidrag eller beställning.

Innan den stödgivande myndigheten beslutar om stöd som
överstiger fem miljoner ecu skall projektet anmälas till
Europeiska gemenskapernas kommission om kostnaderna för det
överstiger 25 miljoner ecu.

Innan stöd lämnas till sådan verksamhet som omfattas av
Europeiska gemenskapernas särskilda branschregler skall detta
godkännas av kommissionen.

7 § Stöd till grundforskning får motsvara hela kostnaden för
projektet. Stöd till industriell forskning får lämnas med högst
50 procent av kostnaden för projektet.

8 § Vid bestämningen av de stödnivåer som anges i 7 § skall
hänsyn tas till annat offentligt finansieringsstöd som kan ha
lämnats för samma ändamål eller till samma investeringsprojekt.
Det sammanlagda stödet får inte överstiga de angivna nivåerna.

Den som ansöker om finansiering skall i samband med ansökan
upplysa om annan offentlig finansieringshjälp som har sökts
eller erhållits för samma ändamål eller samma
investeringsprojekt.

9 § Stöd får avse

1. personalkostnader, beräknade som samtliga de
personalkostnader som behövs för att genomföra projektet,

2. övriga driftkostnader som uppkommit till följd av projektet,
såsom materialkostnader och lager,

3. kostnader för instrument, utrustning, mark och byggnader, i
den omfattning som tillgångarna utnyttjas för projektet,

4. kostnader för konsulter och liknande tjänster, såsom inköpta
forskningstjänster, teknisk kunskap och patent, samt

5. övriga omkostnader som direkt uppkommit till följd av
projektet.

10 § Ansökan om stöd skall vara skriftlig. Sökanden skall lämna
stödmyndigheten de uppgifter som myndigheten bestämmer.

11 § Projekt som innebär fleråriga åtaganden med betydande
investeringar skall godkännas av regeringen. Detsamma gäller
byggande av försöksanläggningar utomlands. Planerade nya
åtaganden eller förändringar av inriktningen på internationellt
energiforskningssamarbete skall anmälas till regeringen.

12 § Medel som anvisas för forsknings- och utvecklingsarbete
vid en högskoleenhet skall betalas ut till högskoleenheten om
det inte finns särskilda skäl som talar mot detta.

13 § Om stödet skall användas för att i större omfattning köpa
in utrustning eller för att uppföra en anläggning, skall
bestämmelser meddelas om vad som skall gälla i fråga om
ägaransvar och ansvar för förvaltning av utrustningen eller
anläggningen. Endast om det finns särskilda skäl får ett sådant
ansvar utövas av den ansvariga myndigheten.

14 § Som villkor för bidrag skall gälla att resultaten får
göras offentliga och allmänt tillgängliga.

Den myndighet som beslutar om stöd får föreskriva de övriga
villkor som skall gälla för stödet.

Återbetalningsskyldighet, tillsyn m.m.

15 § Stödmedel får återkrävas om

1. de har utbetalats till följd av att stödmottagaren har
lämnat oriktiga eller ofullständiga uppgifter eller förtigit
något förhållande av betydelse för beslutet om stöd,

2. mottagaren inte fullgör sina förpliktelser enligt de
föreskrifter och villkor som gäller för stödet, eller

3. annat sådant förhållande inträffat som innebär att
mottagaren med hänsyn till syftet med stödet inte längre bör få
ha det kvar.

16 § Den stödgivande myndigheten skall i den omfattning som är
nödvändig följa verksamheten till vilken stöd har lämnats och
därvid utöva tillsyn över att gällande bestämmelser och villkor
iakttas.

17 § Den som utövar verksamhet till vilken stöd lämnas enligt
denna förordning skall, enligt närmare bestämmelser i beslutet
om stöd, lämna redovisning för verksamheten och bereda den som
den stödgivande myndigheten utser tillfälle att granska
verksamheten, samt därvid lämna de uppgifter om verksamheten
som begärs.

18 § Beslut om stöd enligt denna förordning får inte
överklagas.

19 § Ytterligare föreskrifter för verkställighet av denna
förordning meddelas av de myndigheter som har att pröva frågor
om stöd inom sitt ansvarsområde enligt 5 §.

Övergångsbestämmelser

1998:222

1. Denna förordning träder i kraft den 15 juni 1998, då
förordningen (1987:819) om statligt stöd till energiforskning
skall upphöra att gälla.

2. Den upphävda förordningen skall dock fortsätta att tillämpas
i fråga om stöd som har beslutats enligt den förordningen.