Förordning (1998:23) om statliga bidrag till lokala investeringsprogram som ökar den ekologiska hållbarheten i samhället

SFS nr
1998:23
Departement/myndighet
Miljödepartementet
Utfärdad
1998-01-22
Författningen har upphävts genom
SFS 2001:1165
Upphävd
2002-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2001:1165

Förutsättningar för bidrag

1 § En kommun kan få bidrag enligt denna förordning till
lokala investeringsprogram som främjar en ekologiskt hållbar
utveckling genom åtgärder som syftar till att

1. minska belastningen på miljön,

2. öka effektiviteten i användningen av energi och andra
naturresurser,

3. gynna användningen av förnybara råvaror,

4. öka återbruk, återanvändning och återvinning,

5. bidra till att bevara och förstärka den biologiska
mångfalden samt tillvarata kulturmiljövärden,

6. bidra till att förbättra cirkulationen av växtnäringsämnen i
ett kretslopp, eller

7. förbättra inomhusmiljön i byggnader genom att minska
förekomsten av allergiframkallande eller andra hälsofarliga
ämnen och material, under förutsättning att åtgärden ensam
eller tillsammans med andra åtgärder även syftar till någon av
de effekter på miljön som anges i 1-6. Förordning (2000:735).

1 a § En kommun kan även få bidrag enligt denna förordning för
följande åtgärder som uppfyller syftet i 1 §, om åtgärden
direkt är knuten till en investering:

1. allmänna näringslivsfrämjande insatser med anknytning till
programmen och till administration av programmen,

2. åtgärder som främjar arkitektoniska kvaliteter,

3. åtgärder inom bostadsbebyggelsen, varvid insatser inom
utsatta bostadsområden skall prioriteras, eller

4. åtgärder som ökar jämställdheten mellan könen.

En kommun kan också få bidrag till lokala informations- och
folkbildningsinsatser som syftar till att sprida information om
ett kommande eller pågående lokalt investeringsprogram.
Förordning (1999:755).

2 § Bidrag lämnas i den utsträckning som det finns medel.

3 § För att bidrag skall lämnas krävs det att åtgärderna i ett
lokalt investeringsprogram kan antas öka sysselsättningen.

4 § För att bidrag skall lämnas krävs det att åtgärderna inte

1. följer av skyldigheter i lag eller annan författning, eller

2. avser löpande underhåll.

Bidrag får endast lämnas till åtgärder som påbörjats efter
beslutet om bidrag.

Förfarandet i bidragsärenden

5 § har upphävts genom förordning (2000:94).

6 § har upphävts genom förordning (2000:94).

7 § En kommun som avser att söka bidrag skall samråda med
länsstyrelsen i sitt län om det lokala investeringsprogammet.
Länsstyrelsen skall lämna ett samrådsyttrande till regeringen.
Förordning (2000:94).

8 § En kommuns ansökan om bidrag skall lämnas in till
regeringen. Till ansökan skall bifogas kommunens lokala
investeringsprogram. Vad programmet skall innehålla framgår av
9 §. Samrådet enligt 7 § skall redovisas i programmet. I
ansökan skall kommunen särskilt ange dels de beräknade
kostnaderna för de åtgärder som kommunen söker bidrag för, dels
hur stor andel av kostnaderna som kommunen söker bidrag för.
Förordning (2000:94).

9 § Investeringsprogrammet skall innehålla en beskrivning av

1. vilka åtgärder kommunen redan genomför och vilka den
planerar för en ekologiskt hållbar samhällsutveckling,

2. vilka åtgärder kommunen avser att stödja med ett
investeringsbidrag och hur kommunen avser att samordna bidraget
med andra offentliga insatser som kan antas bidra till en
ekologiskt hållbar samhällsutveckling,

3. vilka resultat kommunen avser att uppnå med åtgärderna och
vilka metoder som skall användas för att uppnå resultaten,

4. hur åtgärderna kan antas påverka sysselsättningen,

5. hur åtgärderna tillgodoser jämställdheten mellan könen,

6. på vilket sätt åtgärderna kan bidra till utveckling av ny
teknik eller utnyttjande av nya arbetsmetoder,

7. på vilket sätt arkitektoniska kvaliteter främjas och
kulturmiljövärden tas till vara, och

8. den tidsplan som skall gälla för var och en av åtgärderna.
Förordning (1999:755).

10 § I de fall en ansökan avser stöd till vinstdrivande
verksamhet enligt 15 § skall ansökan innehålla

1. en beskrivning av de planerade åtgärderna,

2. en bedömning av åtgärdernas huvudsakliga inverkan på miljön,

3. en beskrivning av hur åtgärderna påverkar sysselsättningen,

4. en ekonomisk kalkyl över åtgärderna, och

5. en bedömning av om stödet kan komma att påverka konkurrensen
på den marknad där verksamheten skall bedrivas.

Om kommunen har krävt ett yttrande från en sakkunnig som
styrker att de sökta åtgärderna kan medföra en påtaglig
förbättring av miljön, skall yttrandet bifogas ansökan.

11 § Regeringen beslutar om

1. bidragets storlek,

2. de villkor som behövs med hänsyn till bidragets ändamål,

3. den vinstdrivande verksamhet som bidraget skall betalas ut
till,

4. den del av bidraget som skall betalas ut i samband med att
åtgärderna påbörjas och hur stor del som skall betalas ut efter
det att åtgärderna rapporterats enligt 13 §, och

5. det resultat som kommunen skall uppnå för att ha rätt till
fullt bidrag.

Ett beslut om bidrag kan avse åtgärder under flera år.

12 § En kommun som har fått bidrag enligt denna förordning
skall använda bidraget i enlighet med vad som sägs i beslutet.

Verksamhetsrapporter

13 § En kommun som har beviljats bidrag skall senast den 1
mars efter varje år som den har utfört bidragsberättigade
åtgärder rapportera till länsstyrelsen i sitt län hur
verksamheten har bedrivits. Rapporten skall innehålla en
redovisning av

1. hur tidsplanen följs för respektive åtgärd som ingår i det
lokala investeringsprogrammet,

2. vilka effekter på miljön och på sysselsättningen som
uppkommit till följd av var och en av åtgärderna,

3. till vem och för vilka åtgärder som kommunen har betalat ut
bidrag,

4. hur mycket bidrag kommunen har betalat ut för var och en av
åtgärderna samt hur stort bidragsbelopp som reserverats till
senare utbetalning för respektive åtgärd,

5. hur bidraget för var och en av åtgärderna uppfyller de
villkor som angetts i beslutet om bidrag enligt denna
förordning, och

6. hur programmet skall följas upp i fortsättningen.

Länsstyrelsen skall till regeringen lämna en samlad redogörelse
för verksamhetsrapporterna. Redogörelsen skall lämnas in senast
den 1 juni det år verksamhetsrapporterna kom in till
länsstyrelsen. Förordning (2000:811).

13 a § När kommunen har slutfört samtliga åtgärder enligt sitt
investeringsprogram, skall kommunen lämna en slutrapport till
regeringen och till länsstyrelsen i sitt län. Rapporten skall
innehålla en redovisning av

1. de uppgifter som anges i 13 § 2 med en redovisning av såväl
initiala effekter som långsiktiga effekter,

2. de uppgifter som anges i 13 § 3-5,

3. för var och en av åtgärderna hur stor den totala
investeringskostnaden är och hur stor del av denna kostnad som
är betingad av att åtgärden getts den inriktning som följer av
1 §, och

4. på vilket sätt den återstående uppföljningen och
utvärderingen skall genomföras. Förordning (2000:811).

Återkrav

14 § Regeringen får besluta att en kommun som fått bidrag helt
eller delvis skall återbetala bidraget om

1. en åtgärd i väsentliga avseenden avviker från de villkor som
gäller för bidraget enligt 11 §,

2. en åtgärd inte har genomförts eller väsentligen har ändrat
inriktning utan att kommunen har underrättat regeringen om
förhållandet, eller

3. bidraget har beviljats på grund av att kommunen lämnat
oriktiga eller ofullständiga uppgifter.

Särskilda förutsättningar för stöd till vinstdrivande
verksamhet

15 § Med vinstdrivande verksamhet avses all offentlig eller
privat verksamhet som bedrivs med vinstsyfte oavsett
verksamhetens karaktär. Även om syftet med verksamheten inte är
att vara vinstdrivande anses den som vinstdrivande, om den
faktiskt bedrivs med vinst.

16 § En kommun får betala ut bidrag till sådan vinstdrivande
verksamhet som enligt regeringens beslut skall få bidrag, om
åtgärderna uppfyller kraven i 1-4 §§ och kan antas medföra en
påtaglig förbättring av miljön. Dessutom krävs det att
åtgärderna utgörs av investeringar i mark, byggnader och
utrustning, som kan antas medföra sådana miljöeffekter enligt 1 §
som är påtagligt bättre än vad som följer av skyldighet i lag
eller annan författning.

Bidrag får lämnas med högst 30 procent av den skäliga kostnad
som har tillkommit för att åtgärderna ges den inriktning som
sägs i första stycket. Förordning (1999:755).

17 § Bidrag får inte lämnas till åtgärder som ligger inom den
normala verksamheten och ändå skulle ha genomförts.

18 § Kommunen får inte lämna bidrag till den som är försatt i
konkurs.

Om åtgärderna utförs av ett svenskt företag eller en svensk
företagare, skall de utföras av någon som har F-skattebevis.
Utländska företagare eller företag skall i stället visa upp
intyg eller någon annan handling om att de i sitt hemland genom
registrering eller på annat sätt är underkastade motsvarande
kontroll i fråga om betalning av skatter och avgifter.

19 § När den stödnivån skall bestämmas som anges i 16 § skall
hänsyn tas till annat offentligt finansieringsstöd som kan ha
lämnats till samma investeringsprojekt. Det sammanlagda stödet
får inte överskrida den angivna nivån.

Den som bedriver vinstdrivande verksamhet och hos kommunen
ansöker om bidrag enligt denna förordning skall i sin ansökan
upplysa om annat offentligt finansieringsstöd som har sökts
eller har erhållits.

20 § En kommun skall till Verket för näringslivsutveckling
lämna uppgifter för uppföljning av bidrag som den betalat ut
till vinstdrivande verksamhet. Uppgifterna skall lämnas enligt
22 § förordningen (1988:764) om statligt stöd till näringslivet
och föreskrifter meddelade med stöd av 23 § den förordningen.
Förordning (2000:1138).

21 § En kommun skall besluta att stödet helt eller delvis skall
betalas tillbaka, om

1. en åtgärd i väsentliga avseenden avviker från de villkor som
gäller för bidraget,

2. en åtgärd inte har genomförts eller väsentligen har ändrat
inriktning utan att den som sökt eller tagit emot stöd
underrättat kommunen om förhållandet,

3. den som tagit emot bidraget har låtit bli att lämna
uppgifter i en handling eller genom oriktiga uppgifter i en
handling eller på något annat sätt orsakat att bidrag har
lämnats felaktigt eller med ett för högt belopp, eller

4. bidrag i något annat fall lämnats felaktigt eller med ett
för högt belopp och mottagaren skäligen borde ha insett detta.

Överklagande

22 § Kommunens beslut enligt 21 § får överklagas hos
regeringen. Andra beslut som i särskilda fall meddelas enligt
denna förordning får inte överklagas. Förordning (1998:1180).

Övergångsbestämmelser

1998:23

1. Denna förordning träder i kraft den 3 februari 1998.

2. En kommuns ansökan om statligt bidrag till lokala
investeringsprogram som avser budgetåret 1998 skall ha kommit
in till regeringen senast den 16 februari 1998.

1999:755

Denna förordning träder i kraft den 15 oktober 1999. I ärenden
där beslut fattats före ikraftträdandet gäller 16 § i sin äldre
lydelse.

2001:1165

1. Den upphävda förordningen skall dock fortsätta att gälla för
ansökningar som beviljats eller senast den 31 december 2001 har
kommit in till regeringen.

2. Vid tillämpningen av punkt 1 skall vad som sägs om
regeringen i 11, 13, 13 a och 14 §§ i den upphävda förordningen
efter den 31 december 2001 i stället gälla Naturvårdsverket.

3. Vad regeringen i särskilt beslut har angett om regeringen
såvitt avser förfarandet i bidragsärenden,
verksamhetsrapporter, återkrav och särskilda förutsättningar
för stöd till vinstdrivande verksamhet, skall efter den 31
december 2001 i stället avse Naturvårdsverket.