Förordning (1998:230) om bidrag till resor från Sverige för bosättning i annant land för utlänningar som vägrats uppehållstillstånd

SFS nr
1998:230
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet
Utfärdad
1998-05-07

1 § Statens invandrarverk får besluta om statligt bidrag till
utlänningar som vägrats uppehållstillstånd i Sverige och som
skall lämna landet för att bosätta sig i ett annat land. Ett
sådant bidrag får endast ges en gång till samma person.

2 § Bidrag får efter ansökan ges till en utlänning som enligt
ett beslut om avvisning eller utvisning enligt 4 kap. 1-3 §§
utlänningslagen (1989:529) som har vunnit laga kraft skall
lämna Sverige om

1. verkställighet av beslutet inte kunnat genomföras inom två
år från det beslutet vann laga kraft,

2. utlänningen tidigare beviljats uppehållstillstånd med stöd
av 2 kap. 4 a § utlänningslagen,

3. utlänningen tidigare beviljats tidsbegränsat
uppehållstillstånd på grund av att det bedömts ha förelegat
verkställighetshinder, eller

4. det i samband med beslutet om avvisning eller utvisning
förordnats att verkställighet av beslutet inte får ske mot
utlänningens vilja inom viss tid som bestämts längre än vad som
följer av 8 kap. 12 § andra stycket utlänningslagen, och
utlänningen under den angivna fristen frivilligt rättar sig
efter beslutet.

Bidrag får inte ges om utlänningen genom att hålla sig undan
eller på annat sätt själv medverkat till att beslutet inte
kunnat verkställas.

3 § Bidrag får ges endast till en utlänning som saknar medel
att själv bekosta resan till bosättningslandet och uppehället
där under den första tiden efter ankomsten. För att få bidrag
måste utlänningen visa att han eller hon tas emot i det land
där bosättningen är avsedd att ske.

4 § Bidrag får även ges till make eller maka samt barn under 18
år till den som har rätt till bidrag. Om det finns särskilda
skäl, får bidrag ges även till annan anhörig eller sambo som
lever i hushållsgemenskap med utlänningen i Sverige. Bidrag får
inte ges till svensk medborgare.

5 § Bidrag får lämnas med högst 5 000 kronor för varje person
dock med sammanlagt högst 30 000 kronor per familj.

6 § Statens invandrarverks beslut enligt denna förordning får
inte överklagas.

Övergångsbestämmelser

1998:230

Denna förordning träder i kraft den 19 maj 1998 och gäller till
utgången av år 1998. Förordningen tillämpas dock för tid från
och med den 1 maj 1998.